kuva
Hemsida / sv / FOU & Innovation

För att berika Norden

För den arktiska know-how finns det efterfrågan på över världen. Vi vill vara en pålitlig partner för alla som vill lära sig någonting nytt och utvecklas.        

Våra lärare och FoU-experter har både kompetens och entusiasm för akademisk forskning och en bred erfarenhet av näringslivet.

Fruktbart samarbete

Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (UFI) vid Lapplands yrkeshögskola är multidisciplinär och beträffande omfattningen en av de främsta yrkeshögskolorna i landet. UFI har kopplats till undervisningen på ett ingående sätt.

Genom åren har vi lett hundratals framgångsrika projekt och representerar bästa finska kunskap i finansieringsfrågor. En fjärdedel av alla våra projekt är internationella.

Se listan av FoU-projektenFoU- föreståndare

I fokus just nu
Kunnande om arktiska förhållanden och gränser

Kunnandet om arktiska förhållanden innebär en helhetsbetonad hantering och utnyttjande av förhållandena. Kunnandet om förhållanden är nära förknippat med verksamhetsmiljön och naturförhållandena. Det är viktigt att människor, maskiner, anordningar, företag, infrastrukturen och hela samhället kan verka i den utmanande verksamhetsmiljön med varierande naturförhållanden på ett effektivt och tryggt sätt.

De långa avstånden och den glesa bebyggelsen i regionen ställer också särskilda krav. Utvecklingen av och spetsen för UFI-verksamheten vid oss positioneras i förhållande till de särskilda förhållanden som det nordliga läget medför och till samarbetet mellan gränsområdena.

Framgång i de arktiska förhållandena samt utnyttjande av förhållanden och nätverk utgör kärnan för kunnandet. Genom en nätverkande och multidisciplinär verksamhet kan man uppnå innovativa lösningar på mångbottnade problem, effektivisera verksamheten och utveckla verksamhetens/tjänsternas kvalitet.

Utnyttjande av de arktiska förhållandena, miljön och naturen

Utnyttjandet av de arktiska förhållandena, miljön och naturresurserna är en stor möjlighet och förutsätter att man följer principerna för hållbar utveckling. Centralt i kunnandet om förhållandena vid Lapplands yrkeshögskola är en förståelse för den påverkan som miljön och olika förhållanden har när man bedriver verksamhet i en arktisk miljö.

Ett starkt arktiskt kunnande grundar sig på att man känner till förhållandena i regionen. Naturförhållandena och årstidsväxlingarna måste beaktas i all verksamhet och utnyttjas i den utsträckning det är möjligt.

Förändringar i naturförhållandena framhävs i de arktiska områdena i och med klimatförändringarna. Teman som genomsyrar kunnandet om de arktiska förhållandena vid Lapplands yrkeshögskola är digitala lösningar och cirkulär ekonomi.

Bioekonomi, cirkulär ekonomi och biflöden

Att på ett hållbart sätt höja förädlingsgraden för naturresurserna i alla branscher är en kärnfråga för livskraften i Lappland. Centrala teman för Lappland är

• främjande av bioenergins konkurrenskraft,
• användning av förnybar energi,
• ökad användning av närproducerad och ekologisk mat,
• ökad vidareförädling och
• stärkande av de regionala värdekedjorna.

I Lappland inleds dessutom pilotprojekt för nya modeller för decentraliserad energiproduktion.

Med tanke på cirkulär ekonomi baserar sig största delen av den industriella produktionen på råvaror som fås från Lappland, men konsumtionen sker utomlands. I Lappland är det viktigt att fokusera på verksamhet och kompetensutveckling med anknytning till industrins biflöden.

Nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi, immateriella värden som baserar sig på naturresurser och tjänster baserade på dem får ökad betydelse.

Centret för cirkulär ekonomi och bioekonomi i Kemi är ett nationellt pilotprojekt och en vägvisare. I centret medverkar förutom yrkeshögskolan också Digipolis Oy i Kemi och Kemi stad.

Läs mer: Bioekonomi och cirkulär ekonomi vid Lapplands yrkeshögskola (på engelska)

Utveckling av digitaliseringen och applikationer

I Lappland, en region med långa avstånd och gles bebyggelse, är intelligenta servicelösningar viktiga för att trygga tillgången till tjänster och jämlikheten. Digitalisering betyder att man både förnyar verksamhetssätten och skapar elektroniska tjänster, och det kräver att man gör saker på nya sätt, fördomsfritt.  

Digitaliseringen är ett redskap för att utveckla intelligenta lösningar. Den förenar människor, underlättar interaktionen mellan dem och möjliggör bättre kvalitet på tjänsterna. Den skapar också nytt arbete och nya arbetsplatser. Vid yrkeshögskolan främjas digitaliseringen framför allt med följande åtgärder:

• Tillämpning av digitaliseringen på service- och produktutvecklingen.
• Utveckling av virtuellt campus.
• Digitalisering av forsknings-, utvecklings- och inlärningsmiljöer.
• Utveckling av simuleringspedagogik.

Green Care

Naturen i Lappland erbjuder många möjligheter som kan utnyttjas och produktifieras till tjänster som främjar välbefinnandet och hälsan eller utvecklas som stöd för en helhetsbetonad rehabilitering.

Bakom den multidisciplinära serviceproduktionen finns naturresurser och -förhållanden, ekosystemtjänster och naturens mångfald. Ett målinriktat, yrkeskunnigt och ansvarsfullt utnyttjande av dem har visat att det i naturen finns mångsidiga faktorer som påverkar människans välbefinnande.

Vid Lapplands yrkeshögskola tillhandahålls expertis-, utvecklings- och utbildningstjänster inom Green Care som stöd för närings- och företagsverksamheten i regionen.

Gruv- och industriservice samt gruvdriftens säkerhet

De rika och icke-förnybara naturresurserna i Lappland har skapat starka produktionsenheter (gruvdrift, stål, papper, kartong, cellulosa, mekaniskt trä, energi), som direkt sysselsätter tusentals människor. Industriserviceföretagen har ännu större betydelse för sysselsättningen.

Tyngdpunkten för UFI-verksamheten vid Lapplands yrkeshögskola ligger på följande spetskompetenser med nationell och internationell betydelse:

• optisk mätteknik
• materialteknik
• mineralogi
• drift och underhåll samt
• ICT- och förhållandekompetens.

Genom att tillämpa dessa kan företag utveckla sin egen verksamhet, sina produkter, tjänster och nya affärsmodeller.

Förmågan att tillgodose de krav som globala företag med verksamhet i området ställer möjliggör också export och en ökad export.

Samtidigt håller industrin globalt på att övergå från köp av produkter till köp av tjänster, varvid säljaren ansvarar för hanteringen av produktens livslängd. I fråga om detta har verksamheten en nära anknytning till den cirkulära ekonomin.

Säkerhet vid gruvverksamheten i det arktiska området innebär att känsliga naturförhållanden beaktas, att ansvarstagandet betonas och att arbetshälsan och säkerheten säkerställs i hela värdekedjan, underleverantörer medräknade.

Turismens säkerhet

Turismen i Lappland sker i arktiska förhållanden. Vintern och de arktiska förhållandena gör den speciell. Den arktiska miljön är en av turismens attraktionsfaktorer.

Förhållandena i den arktiska miljön är speciella och kräver att säkerheten beaktas särskilt noga i tjänsterna inom turismsektorn. Säkerheten inom turism har också blivit en del av företagens kvalitet och lyfts fram som en konkurrensfaktor.

Uppstartsföretagande och stöd till företagsverksamheten

Små och medelstora företag har en stor betydelse för Lappland både som arbetsgivare och som leverantörer av produkter och tjänster. I Lappland går ett stort antal företagare i pension under de närmaste åren och befintliga företag behöver efterträdare. Samtidigt behövs ny företagsverksamhet.

Studerandenas frivilliga aktivitet som företagare identifieras och stöds vid yrkeshögskolan. I praktiken betyder detta till exempel att studerandena samarbetar med och är delaktiga i företagarverksamhet. Utvecklingen av affärsidéer och igångsättande av företagsverksamhet aktiveras tillsammans med företagarnas och företagens utvecklingsorganisationer.

Å andra sidan stöder yrkeshögskolan på många sätt verksamhetsförutsättningarna för företagen i regionen och deras affärsverksamhet.

Andra former av samarbete och partnerskap

Tjänsteproduktion och produktutveckling

 • Tekniska mätningar och provningsservice
 • Välfärdsservice för individer och organisationer
 • Datatekniska och kommunikationsservice
 • Organisering av evenemang 
 • Service för resebranschen
 • Idéverkstäder och stöd i projekthandling och – administration

 

Personalutbildning ökar konkurrensförmågan

En skräddarsydd kurs, kurser i Öppna yrkeshögskolan och examensinriktad vuxenutbildning är en effektiv och förmånlig sätt att öka personalens och organisationens kunnighet. Att uppmuntra personalen till fortbildning är också en vittgående vis att premiera.

 • kultur
 • det samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området
 • det naturvetenskapliga området
 • teknik och kommunikation
 • naturbruk och miljöområdet
 • social-, hälso- och idrottsområdet
 • turism-, kosthålls- och ekonomibranschen

Kontakta våra FoU- föreståndare för ytterligare information om kursutbud och möjligheter!

 

Av teori till praktik: service

Ur FoU resultat har vi utvecklat en rik sortering av olika service för företag och andra organisationer. Dessutom ger vi stöd i produktutvecklingsprojekt.

Vi är öppenhjärtigt stolta över våra studenter, de gör värdefull insats i projekten och i uppdragen som vi får från näringslivet. Ur deras synpunkt är det frågan om chansen att testa teorikunskapen i lärosalar och i autentiska förhållandena.

Tjänsteproduktion och produktutveckling förs i samarbete med beställaren, våra studenter och lärare eller FoU-experter.

Höjdpunkter i nervcentrum

Utvecklingsprojekt, tjänsteproduktion, produktutveckling, tekniska mätningar och provningsservice och andra uppdrag sätter vi i gång i speciella omgivningar.

Det kan vara ett fysiskt utrymme, så som ett laboratorium, eller ett speciellt nätverk med eget koncept.

Läs mera om våra utvecklingsomgivningar.     

Publikationer

Ett register över nätpublikationer utgivna av vår personal samt studenternas examensarbeten finns i Theseus publikationsarkiv.

 

Uthyrning av lokalen

Våra moderna auditorier, mötesrum, laboratorieutrustning och andra apparaturer i Kemi, Rovaniemi och Torneå står till näringslivets förfogande.

Listan av kontaktpersoner.