kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / YAMK-tutkinnot suomalaisena koulutusinnovaationa
15.9.2016 10:00

YAMK-tutkinnot suomalaisena koulutusinnovaationa

YAMK-tutkintoon on Suomessa valmistunut kahdentoista vuoden aikana 13 000 henkilöä. YAMK-koulutusten tilaa ja tuloksia esittelevä raportti julkaistiin eilen Helsingissä.


Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa raporttia varten tehtiin keväällä 2016 selvitys, johon kuului YAMK-tutkinnon suorittaneille ja paraikaa tutkintoa opiskeleville suunnattu kysely.

Ammattikorkeakoulujen YAMK-tutkinto suoritetaan usein työn ohessa alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon ja vähintään kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen. Raportissa otetaan vahvasti kantaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen aseman ja roolin näkyväksi tekemisestä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä.

 

YAMK-opiskelijat tietävät mitä tahtovat

YAMK-tutkintoa suorittavat ja tutkinnon suorittaneet arvostavat erityisesti ammattikorkeakoulujen tapaa viedä koulutukset läpi vuorovaikutteisesti ja monialaisesti. Pedagogiset ratkaisut on kehitetty siten, että ne sopivat työssäkäyville aikuisopiskelijoille.

Vastaajien mukaan koulutuksissa on mahdollista kehittää verkostoitumisosaamista, valmiuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä uuden tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen monialaisessa yhteistyössä.

Opiskelijat ja alumnit ovat erittäin tyytyväisiä oman asiantuntijaosaamisen kehittymiseen. Koulutus on antanut uusia näkökulmia myös oman työn kehittämiseen. Kyselyn mukaan YAMK-koulutukset ovat onnistuneet innostamaan ja jättäneet opiskelijoihin kiinnostuksen oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi millaista hyötyä opiskelijat ja alumnit kokevat saaneensa YAMK-tutkintokoulutuksesta. Kuviossa on esitetty kaikkien vastausten keskiarvo (asteikolla 1=ei lainkaan–5=erittäin paljon). Vastaajia oli yhteensä 922 henkilöä.

Kaavio raportti 2016.JPG

 

 

 

 

Työelämässä kiinni

YAMK-tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin. Työllisten osuus valmistuneista on noin 95 % ja työttömyysprosentti 2,3 %.

Alla olevasta taulukosta käy ilmi työllisten osuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista vuosi valmistumisen jälkeen. YAMK tarkoittaa ammattikorkeakoulusta ja yo yliopistosta valmistuneita eri alojen maistereita.

Kaavio tyolliset raportti 2016.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Sekä opiskelijoista että alumneista valtaosa koki opinnot odotuksia vastaaviksi tai odotuksia paremmiksi. Opintojen koetaan vastaavan myös työelämän tarpeisiin. Opiskelijat ovat olleet jo valmiiksi työelämässä, joten heillä on hyvä käsitys siitä, millaista osaamista työelämä kaipaa.

Aito työelämä- ja käytäntölähtöisyys, joustavuus ja ammattimainen suhtautuminen opiskelijaan nousivat kyselyssä piirteisiin, joita YAMK-opiskelijat ja alumnit arvostavat eniten.

Raportista käy ilmi, miten YAMK-koulutukset linkittyvät kunkin ammattikorkeakoulun strategisiin painoaloihin sekä yhteiskunnallisiin osaamistarpeisiin.

 

Maisteri (AMK)

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot sijoittuvat eurooppalaisittain ylemmän korkeakoulututkinnon EQF 7-tasolle. Ne ovat ylempiä korkeakoulututkintoja ja tuottavat muun muassa saman kelpoisuuden kuin yliopistojen maisterikoulutus.

Kehitettävääkin on edelleen. Esimerkiksi YAMK -koulutusten sisältöjen profilointi, osaamisen tunnettuus ja tutkintojen tuottaman kelpoisuuden tunnustaminen vaativat yhä työtä. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen nimikkeet ovat osin epäjohdonmukaisia ja työ- ja elinkeinoelämä kokee ne monesti epäselviksi.

Tutkintonimike tulisikin ammattikorkeakoulujen mukaan yhdenmukaistaa muotoon maisteri (AMK).

Selvitys on osa vuonna 2015 käynnistettyä Arene ry:n rakenteellisen kehittämisen hanketta (Kohti maailman parasta korkeakoululaitosta).

Ammattikorkeakoulujen maisterikoulutus osaamisen uudistajana ja kansallisena koulutusinnovaationa raportti on saatavissa osoitteessa http://arene.fi/fi/ammattikorkeakoulut/vaikuttavuus/yamk-rake-selvitys. Jutussa julkaistut taulukot ovat peräsin samasta raportista.


Katso myös

YAMK-koulutukset Lapin AMKissa

Lapin ammattikorkeakoulusta YAMK-tutkintoon valmistuneiden kokemuksia koulutuksestaTunnetminut20YAMK20alumniNET.jpg