kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Vahvuusajattelu järjestön johtoryhmän työskentelyssä
5.1.2023 14:00

Vahvuusajattelu järjestön johtoryhmän työskentelyssä

Tiedolla johtamisen asiantuntijakoulutuksen opiskelija Eini Nurmi tutki YAMK-opinnäytetyössään vahvuuksien hyödyntämistä Hämeen Setlementin johtoryhmän työskentelyssä ja organisaation kehittämisessä.


Vahvuuksia tutkittiin kolmessa johtoryhmälle järjestetyssä työpajassa, joissa hyödynnettiin palvelumuotoilusta tuttua yhteiskehittämistä. Tavoitteena oli saada johtoryhmän sisälle tietoa ja ymmärrystä ryhmän sisäisistä vahvuuksista, jotta niitä saataisiin paremmin hyötykäyttöön organisaation toiminnassa. Hämeen Setlementti on Kanta- ja Päijät-Hämeessä toimiva monialajärjestö, joka työllistää noin 30 asiantuntijaa. Järjestön toiminta painottuu kansalaistoimintaan, työllistymistä ja kotoutumista edistävään toimintaan sekä kehittämishankkeisiin. Sen operatiivista toimintaa johtaa johtoryhmä, johon kuuluvat toiminnanjohtaja, talouspäällikkö ja tiiminvetäjät.

Nurmi kiinnostui vahvuusajattelusta aloittaessaan ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävät opinnot Lapin ammattikorkeakoulussa syksyllä 2020. Ammattikorkeakoulussa kehitettiin parhaillaan vahvuusperustaista opiskelijoiden ohjausta, joka alkoi kiinnostaa myös Nurmea, joka on ohjausalan ammattilainen.

Opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa johtoryhmän jäsenten vahvuudet ja selvittää, miten johtoryhmäläiset voivat hyödyntää vahvuuksiaan työssään. Lisäksi tutkimuksessa keskityttiin selvittämään, miten johtoryhmäläisten vahvuuksia olisi mahdollista valjastaa paremmin sekä johtoryhmän että koko organisaation käyttöön. Tutkimusprosessin aikana kehitettyjä ja hyödynnettyjä menetelmiä voidaan käyttää missä tahansa organisaatiossa, jossa halutaan tutkia henkilöstön vahvuuksia.

Vahvuusajattelun jalkauttamista, mentorointia ja pysähtymispäiviä


Tutkimuksen tulosten perusteella johtoryhmäläisillä oli monipuolisesti erilaisia vahvuuksia ja heidän yksilölliset vahvuutensa painottuivat oikeudenmukaisuuden, viisauden ja henkisyyden vahvuusluokkien alle. Johtoryhmän jäsenet kokivat pystyvänsä hyödyntämään vahvuuksiaan työssään esihenkilöinä ja johtajina, mutta osa koki, että heidän substanssiosaamistaan ja koulutustaan olisi mahdollista hyödyntää enemmänkin.

Osaamisen jakamiseen ja vahvuusajattelun jalkauttamiseen koko organisaation tasolle toivottiin tulevaisuudessa uudenlaisia toimintatapoja. Esimerkiksi mentorointia ja sparrausta haluttiin lisätä tulevaisuudessa. Johtoryhmä myös koki, että koska kehittymistä ja onnistumisia tapahtuu jatkuvasti, pitäisi se myös välillä pysähtyä huomaamaan.

”Itse myös peräänkuuluttaisin sitä, että kaiken tämän intohimoisen kehittämisen lomassa olisi myös niitä pysähtymispäiviä, että katsottaisiin että mitä kaikkea hienoa me ollaan saatu aikaiseksi ja mikä on niinku toiminut.” -Hämeen Setlementin johtoryhmän jäsen.


Eini Nurmi
040 5456 165 / eini.nurmi@hameensetlementti.fi

Hämeen setlementti vahvuusajattelukuvio

Kuvio. Hämeen Setlementin johtoryhmän kokemukset vahvuuksien hyödyntämisestä työroolissa