kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Tutkimus sosionomi YAMK-tutkinnon suorittaneiden koulutus- ja työmarkkina-asemasta
5.1.2017 14:00

Tutkimus sosionomi YAMK-tutkinnon suorittaneiden koulutus- ja työmarkkina-asemasta

Sosiaalialan koulutuskentän uusin tutkinto on sosionomi (ylempi AMK). Tutkinto on vielä huonosti tunnettu, mutta valmistuneiden työllisyysaste on korkea.


Sosiaalialan töihin valmistuu Suomessa lähihoitajia, sosionomeja (AMK), sosionomeja (ylempi AMK) sekä sosiaalityöntekijöitä ja erikoissosiaalityöntekijöitä. Lähihoitajat valmistuvat ammatillisista oppilaitoksista ja sosiaalityöntekijät maistereina yliopistoista.

Tuoreessa tutkimuksessa on selvitetty koulutuskentän uusimman tulokkaan, sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon (jatkossa sosionomi YAMK), suorittaneiden työmarkkina-asemaa. Tutkimuksen ovat laatineet Lapin AMKin yliopettaja, YTT Leena Viinamäki ja professori, YTT Anneli Pohjola Lapin yliopistosta.

Tutkimuksessa haettiin vastauksia erityisesti kolmeen kysymykseen: millaisen jatkumon sosionomi YAMK-tutkinto muodostaa sosionomin AMK-tutkinnolle, mitkä ovat luontevia sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työalueita ja työtehtäviä ja millaisena sosiaalialan korkeakoulutusten työnjako duaalimallissa näyttäytyy sosionomi YAMK-tutkinnon tuottaman osaamisen näkökulmasta.

Tutkimusta varten tehtiin kyselyt sekä sosionomi YAMK-tutkintoon valmistuneille että lappilaisille perusturvajohtajille. Kyselyt muodostavat tutkimuksen pääaineiston yksilötason näkökulmasta, jota tutkijat kontekstoivat rakennetason tarkastelulla tilastojen sekä tutkimus- ja hankekatsausten avulla.

Viisitoista vuotta on vakiintuneiden työmarkkinoiden rakenteissa lyhyt aika

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävää sosiaalialan koulutusta on järjestetty ammattikorkeakouluissa vuodesta 2002 alkaen. Sen tavoitteena on syventää sosionomin AMK-tutkinnon suorittaneiden osaamista. Tutkintoon oli vuoden 2013 loppuun mennessä valmistunut Suomessa reilut 1000 henkilöä. Lapissa sosionomi YAMK-tutkinnon on voinut suorittaa tammikuusta 2003 alkaen. Ohjelma on käynnistynyt Lapissa joka toinen syksy ja siitä on tähän mennessä valmistunut reilut sata henkilöä.

Sosionomi AMK-tutkinto on löytänyt paikkansa sosiaalialan tehtävärakenteissa ja työnjaossa, mutta YAMK-tutkintojen vakiintuminen sosiaalialan työmarkkinoille on vielä kesken. Vaikka sosionomi YAMK-tutkinnon työmarkkina-asema on jäsentymätön, työllistyvät tutkinnon suorittaneet hyvin ja monipuolisesti.

Yliopistoista sosiaalityöhön valmistuneista yhteiskuntatieteiden maistereista selvä enemmistö työskentelee sosiaalityöntekijän tehtävänimikkeellä. Sosionomi AMK-tutkinnon suorittaneiden tehtävänimikkeitä ovat useimmiten lastentarhanopettaja, sosiaaliohjaaja ja vastaava ohjaaja. Näihin verrattuna on sosionomi YAMK-tutkinnon suorittaneiden tehtävänimikkeistö huomattavan kirjava. Ammattinimikkeissä painottuvat erilaiset johtamisen ja esimiestehtävät koulutukselle annettujen tavoitteiden mukaisesti. Myös erikoisosaamiseen viittaavat erityistyöntekijän tehtävät erottuvat urapoluissa, mikä onkin johdonmukaista koulutuksen erikoistavan luonteen vuoksi. Monet työskentelevät erilaisissa ohjaajan tehtävissä, toiminnanohjaajina ja erikoissosiaaliohjaajina. Tehtäväkuvissa erottuvat lisäksi monenlaiset, myös alueellisen ja valtakunnan tason asiantuntijatehtävät. Valmistuneet ovat sijoittuneet julkisten sosiaalipalveluiden ja järjestöjen tehtäviin sekä lähialoille Kelaan, nuorisotyöhön ja työhallintoon ja jossain määrin myös yksityiselle sektorille.

Työnantajat, korkeakoulut ja työhallinto eivät aina puhu samaa kieltä

Työmarkkinakäytännöt, ammattihenkilösäädökset ja valtakunnalliset suositukset ja kannanotot määrittävät millaisiin tehtäviin sosionomi YAMK-tutkinnon suorittaneet voivat hakeutua. Toisaalta työllistymismahdollisuudet ovat Etelä-Suomessa selvästi monipuolisemmat kuin Pohjois-Suomessa.

Tutkijoiden mukaan sosiaalialan työnjakojen toimiva määrittely on tarpeen erityisesti nyt kun alan lainsäädäntö ja palvelurakenne uudistuvat. Sosiaalialan asiakkailla on oikeus parhaaseen mahdolliseen eri koulutusten toisiaan täydentävän osaamisen palvelukokonaisuuteen.

Nykytilanteessa sosiaalialalle työvoimaa rekrytoivat työnantajat, alan tutkintoja tuottavat koulutusorganisaatiot ja työhallinto käyttävät eri ammatti- ja tehtävänimikkeitä. Triangeli hämmentää, ja tutkijoiden mukaan on vaarana, että eri intressiryhmät olettavat puhuvansa samasta ilmiöstä, vaikka ne tosiasiassa puhuvat saman ilmiön eri ulottuvuuksista.

Uudistuvassa palvelurakenteessa tulisi toimintojen kehittämisessä keskittyä uusiin toimintatapoihin ja muuttuviin ammatillisiin tehtäviin, jotka rakentuvat uudenlaisille osaamisen painopisteille, työnjaoille ja tehtävärakenteille ja yhteistyölle. Tutkijat kantavat huolta siitä, että sosiaalialan työkenttä osana yhteiskunnallista toimintaa ylipäätään hahmottuu yhä heikosti.

Ensimmäinen yhteinen tutkimusjulkaisu

Tutkimus sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneiden koulutus- ja työmarkkina-asemasta on Sociopolis-tutkimuksia 1. Se on Lapin ammattikorkeakoulun, Lapin yliopiston ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Posken Sociopolis -yhteistyörakenteen ensimmäinen tutkimusjulkaisu. Julkaisu on vapaasti luettavissa ja ladattavissa ammattikorkeakoulun verkkosivuilla.

Sociopolis on Lapin korkeakoulukonsernin osaamiskeskittymä, joka tekee yhteistyötä sosiaalialan korkeakoulujen, osaamiskeskuksen, käytännön toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Sociopolis palvelee sosiaalialan ammattilaisia ja opiskelijoita, jotta alan koulutus ja tiedontuotanto vahvistuvat ja tutkittu tieto sosiaalityön ilmiöistä, asiakkaista, menetelmistä ja vaikuttavuudesta lisääntyy.

Tiedustelut

Leena Viinamäki, leena.viinamaki(ät)lapinamk.fi, p. 0400 142 445
Anneli Pohjola, anneli.pohjola(ät)ulapland.fi, p. 040 553 7498Kuva Sosionomi YAMK tiedote.GIF

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon tehtävänimikkeistön määrittelyn intressitahoina työelämä, koulutusmarkkinat ja työhallinto. Kirjan kuvitusta.