kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Terveyden edistämisen YAMK-koulutukselle laatuleima "Edistynyt"
19.12.2017 9:00

Terveyden edistämisen YAMK-koulutukselle laatuleima "Edistynyt"

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus antoi parhaan mahdollisen arvosanan Lapin AMKin Terveyden edistämisen YAMK-koulutuksen laadunhallinnalle.


Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) toteutti Lapin ammattikorkeakoulun auditoinnin 28.3 - 30.3.2017 ja antoi AMKille laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta.

Lapin ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Ks. Lapin AMKin uutinen 22.8.2017

Terveyden edistämisen koulutuksen laadunhallinta on edistyneessä vaiheessa

Laatujärjestelmän auditoinnissa tarkasteltiin yksityiskohtaisemmin kolmea koulutusohjelmaa, joiden laadunhallinnan menettelytapojen todettiin toimivan hyvin. Erityisesti terveyden edistämisen YAMK-koulutuksen laadunhallinnan menettelytavat tukevat koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen laatua erinomaisella tavalla.

YAMK-toimintamallin kehittämisessä ja koulutusten profiloinnissa on onnistuttu arviointiraportin mukaan hyvin, ja nykyinen yksikkörakenne mahdollistaa poikkialaisten opintojaksojen ja yhteisen opinnäytetyöprosessin toteuttamisen, mikä luo mahdollisuuksia uudenlaiselle innovaatiotoiminnalle.

Ulkoisten sidosryhmien, kuten työelämän edustajien, palautetta hyödynnetään koulutuksen ja osaamisen arviointikriteereiden kehittämisessä. YAMK-koulutusten osalta hyödynnetään opiskelijoiden työelämäkytköksiä, ja lisäksi YAMK-yksikkö on luonut oman YAMK-alumniverkostonsa, jonka kautta voidaan järjestää tapahtumia.

Arviontiraportin mukaan ”Terveyden edistämisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät laadunhallinnan menettelytavat ovat systemaattisia ja tukevat koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen laatua erinomaisella tavalla." 

Raportti jatkuu: "Eri henkilöstöryhmät ovat erittäin sitoutuneita laatutyöhön ja jatkuvaan kehittämiseen. Ulkoisten sidostyhmien osallistuminen on systemaattista koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen laadunhallinnassa. Opiskelijoiden osallistuminen laatutyöhön on monipuolista, ja he ovat tietoisia laatutyöstä ja omasta roolistaan siinä. Koulutuksella on näyttöä laatutyön vaikuttavuudesta erityisesti siten, että kehittämistyötä tehdään jatkuvasti saadun palautteen perusteella ja palautteeseen reagoidaan nopeasti. Opiskelijatyytyväisyys on hyvällä tasolla.”

Terveyden edistämisen koulutuksen ylempi AMK-tutkinto tarjoaa jatkokoulutusmahdollisuuksia pohjoisen Suomen alueen työssä oleville sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, fysioterapeuteille, geronomeille ja liikunnanohjaajille. Tutkinnon laajuus on 90 op ja kesto 1,5 – 2 vuotta. Koulutusta toteutetaan monimuoto-opetuksena Kemistä käsin.

Opintoihin sisältyy lisäksi mahdollisuus valita opintoja Kemin ja Rovaniemen kampusten YAMK-opintojen tarjonnas-ta. Uusi opiskelijaryhmä aloittaa joka vuosi. Terveyden edistämisen koulutuksen keskeisissä sisällöissä painottuvat muun muassa työelämän monialainen kehittäminen, näyttöön pe-rustuva tutkiva kehittäminen sekä terveyden edistämisen johtaminen.

Koulutuksen suunnittelun laadunhallinta lähtee työelämän osaamisvaatimuksista

Terveyden edistämisen koulutuksen opetussuunnitelman perustana toimivat työelämän osaamisvaatimuksista johdetut kompetenssit ja niihin liittyvät osaamistavoitteet. Nämä on kuvattu SoleOps-järjestelmässä.

Auditointihaastattelujen perusteella terveyden edistämisen koulutusohjelman opiskelijat ovat hyvin selvillä koulutuksen osaamistavoitteista.

Koulutuksen opetussuunnitelmatyössä noudatetaan Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien laatimisen perusteita ja asiantuntijoiden ja opiskelijoiden antamia palautteita hyödynnetään opetussuunnitelmien laadinnassa. Opetussuunnitelmat katselmoidaan säännöllisin määräajoin.

Oppimisen tavoitteena on opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittyminen. Koulutuksessa käytettävät oppimis- ja ohjausmenetelmät ovat opiskelijakeskeisiä ja aktivoivia; ne perustuvat tutkivaan oppimiseen, ongelmaperustaiseen oppimiseen ja projekteina toteutettaviin opin-toihin, joissa lähtökohtana ovat aidot työelämän ongelmat. Tätä auditointiryhmä piti hyvänä käytänteenä.

TKI-toiminta kytkeytyy koulutukseen erityisesti työelämälähtöisten opinnäytetöiden kautta sekä TKI-hankkeissa.

Opinnäytetyöt suuntautuvat pääosin opiskelijoiden taustaorganisaatioihin, ja työelämän mentorit ovat mukana opinnäytetöinä tehtävissä kehittämisprojekteissa. Tämä on auditointiryhmän mielestä koulutuksen vahvuus.Tutkinto-opiskelijaksi terveyden edistämisen koulutukseen voi päästä myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta suorittamalla 15 opintopistettä, ja tämä joustava väylä kasvattaakin suosiotaan koko ajan.

Tutkintojen työelämärelevanssin kehittämisessä hyödynnetään monipuolista ennakointitietoa. Tavoitteena on, että opiskelijat pystyvät toimimaan esimies- ja kehittämistehtävissä niin julkisella tai yksityisellä sektorilla kuin järjestösektorillakin. Lisäksi koulutus tarjoaa yrittäjyysvalmiuksia. Työelämärelevanssia vahvistavat myös henkilöstön kuuluminen sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon yksikköjen ohjausryhmiin sekä muut työelämän edustajien tapaamiset. Itsearviointiraportin mukaan opiskelijatyytyväisyys on hyvällä tasolla. Auditointihaastattelut vahvistavat tätä näkemystä.

Teksti: Airi Paloste KT, Terveyden edistämisen Kemin YAMK-koulutuksesta vastaava yliopettaja.

Raportti: Auditointiraportti on luettavissa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen verkkosivuilla osoitteessa: https://karvi.fi/publication/lapin-ammattikorkeakoulun-auditointi-2017/Karvi