kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Summan Ponnistus ry:n toiminta näkyväksi toimintakäsikirjan avulla
22.5.2024 13:00

Summan Ponnistus ry:n toiminta näkyväksi toimintakäsikirjan avulla

Urheiluseurat ovat keskeisessä asemassa suomalaisten ihmisten liikuttajina. Yhteiskunnan modernisoituminen on asettanut urheilu-seurat kehittämään toimintaansa niin, että ne pystyvät vastaamaan toiminnallaan nykypäivän kehityssuuntia ja haasteita.


Summan Ponnistus ry on vuonna 1906 perustettu yleisseura, jolla on pitkät perinteet paikallisena matalan kynnyksen urheiluseurana. Lajikirjo on ollut runsas, vaikka päälajina on ollut 1930-luvulta lähtien pesäpallo.

YAMK-opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimintakäsikirja Summan Ponnistus ry:lle, joka on julkinen dokumentti siitä, miten seurassa toimitaan. Toimintakäsikirjan tarkoituksena on antaa selkeä kokonaiskuva seuran toiminnasta ja perustarkoituksesta seuran jäsenille, sidosryhmille ja ulkopuolisille henkilöille. Toimintakäsikirjan tavoitteena on luoda seuralle yhtenäinen suunta, joka ohjaa seuran jäseniä kohti yhdessä määriteltyjä päämääriä.

Opinnäytetyö toteutettiin kehittämispainotteisesti, jossa toteutukseen osallistuneet seuran jäsenet loivat yhteistyössä ratkaisut asetettuihin kehittämiskysymyksiin. Prosessin keskeisimpänä kehityskohteena oli määritellä seuralle uudet toimintaa ohjaavat missio, arvot ja visio. Toteutuksessa käytettiin osallistavia aineistonkeruumenetelmiä, joita olivat SWOT-analyysi, aivoriihi ja fokusryhmähaastattelu, joista saatujen tulosten kokoaminen mahdollisti toimintakäsikirjan laatimisen.

Urheiluseuran kestävä kehitys

Opinnäytetyön tulosten mukaan seuran toiminnan jatkuvuuden suurimmaksi haasteeksi nousi henkilöstöresurssien riittävyys. Toiminnan laajentuminen on lisännyt vapaaehtoisten rekrytointitarvetta, johon yhtenä helpottavana työkaluna voi jatkossa käyttää laadittua toimintakäsikirjaa, josta löytyy seuran olennaisimmat tiedot.

Toimintakäsikirja on hyödyllinen työkalu mille tahansa yhdistykselle kuvaamaan tärkeimmät kokonaisuudet ja prosessit. Sen avulla turvataan jatkuva kehitys, erityisesti toimijoiden vaihtuessa ja se auttaa uusien vapaaehtoisten ja työntekijöiden perehdytyksessä. Toimintakäsikirja ei ole koskaan valmis vaan se kehittyy toiminnan ja toimintaympäristön mukana.

Urheiluseuran jatkuva kehittäminen on olennainen osa sen toimintaa. Tämä opinnäytetyö tarjoaa tietoa urheiluseurojen kehittämissuunnista ja haasteista sekä yhdistyksen toiminnan kehittämisen menetelmistä.

Lisätietoja

Antti Kaukiainen
antti.kaukiainen(at)edu.lapinamk.fi
Liikunnan ja urheiluvalmennuksen asiantuntija YAMK-koulutus


kuvituskuva