kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Poikkihallinnollisen liikuntaneuvonnan palveluketjun vakiinnuttaminen onnistuu yhteistyöllä
29.5.2024 12:00

Poikkihallinnollisen liikuntaneuvonnan palveluketjun vakiinnuttaminen onnistuu yhteistyöllä

Lapin AMKin Master Schoolin digitaaliset terveyspalvelut ja terveyden edistämisen YAMK -koulutuksen opiskelija Maaret Pitkänen on selvittänyt YAMK-opinnäytetyössään poikkihallinnollisen liikuntaneuvonnan palveluketjun vakiintumiseen vaikuttavia tekijöitä Lapin kunnissa. Keskeisiä asioita olivat yhteistyö, riittävät resurssit ja liikuntaneuvontapalvelun näkyvyys.


Liikuntaneuvonta on osa kokonaisvaltaista elintapaohjausta ja yksi keino lisätä liikkumista. Se on ennaltaehkäisevä palvelu, jolla pyritään tavoittamaan erityisesti terveyden ja toimintakyvyn kannalta liian vähän liikkuvat henkilöt. Liikuntaneuvonnan palveluketju on hyvinvointialueen ja kuntien eri toimijatahojen yhteistyötä. Sen vakiinnuttaminen kaikkiin Suomen kuntiin on asetettu liikuntaneuvonnan valtakunnalliseksi tavoitteeksi.

Pitkäsen YAMK-opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työikäisille kohdennetun palveluketjun vakiintumiseen Lapissa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa näistä tekijöistä sekä kerätä yhteen keskeisimmät kehityskohteet vakiintumisen edistämiseksi. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena ja tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla kuntien liikuntapalveluiden henkilöstöä.

Yhteistyö ja tuki paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti koettiin haastateltavien näkökulmasta olevan oleellinen tekijä palvelun vakiintumisen kannalta. Lisäksi tärkeitä tekijöitä olivat riittävät resurssit ja liikuntaneuvontapalvelun näkyvyyden lisääminen. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset ovat yhteneväisiä aikaisempiin liikuntaneuvonnan palveluketjun vakiintumista tai siihen liittyviä tekijöitä kartoittaneisiin selvityksiin.

Lapin kunnissa poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamisessa keskeisinä kehityskohteina olivat palveluketjun toimintamallien sekä tiedonsiirron ja tiedottamisen kehittäminen. Tämä lisäisi myös liikuntaneuvonnan näkyvyyttä. Kuntien ja hyvinvointialueen riittävien resurssien varmistamisella tuettaisiin yhteistyötä ja palvelun toteuttamista. Digitaalisten palveluiden hyödyntäminen osana liikuntaneuvontapalvelua tuli tutkimuksessa myös ilmi yhtenä kehityskohteena. Esimerkiksi etäneuvonnalla voitaisiin lisätä muun muassa palvelun saavutettavuutta ja resursseja. Digitaalisuutta hyödyntämällä voitaisiin tuoda myös uusia työkaluja fyysiseen aktiivisuuteen motivoimiseen ja kannustamiseen.

Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Lapin hyvinvointialue. Hyvinvointialueella on käynnistymässä keväällä 2024 elintapaohjauksen koordinaatio- ja yhdyspintarakenteeseen liikunnan ja hyvän ravitsemuksen osalta liittyvä hanke. Se vastaa osaltaan myös yhteistyön kehittämisen ja vahvistamisen tarpeeseen. Pitkäsen tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää hankkeessa ja niitä voivat hyödyntää myös liikuntaneuvonnan kehittämistyötä tekevät tahot kuten Lapin Liikunta ry ja Liikkuva Aikuinen-ohjelma.

Lisätietoja

Maaret Pitkänen, fysioterapeutti (YAMK), maaret.pitkanen(at)hotmail.comPuiden lehtiä