kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Pohjoisen metsätoimijat tiivistivät rivinsä alan koulutuksessa
31.3.2021 8:00

Pohjoisen metsätoimijat tiivistivät rivinsä alan koulutuksessa

METKO - Metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen Pohjois-Suomessa hanke -käynnistettiin reilut kaksi vuotta sitten pysyvän yhteistyön luomiseksi metsäalan oppilaitosten, toimijoiden ja yrittäjien välille.


Metsäalalla tarvitaan yhä enemmän ammattitaitoisia työntekijöitä. Metsäkoneyrittäjillä on pula osaavista kuljettajista ja ongelma tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Oppilaitokset ovat ryhtyneet uudenlaiseen yhteistyöhön muun muassa digitekniikan sekä yhteisopettajuuden keinoin.

Erityisesti ammatillisen koulutusreformin toteutuminen ja työelämän jatkuvasti muuttuvat osaamistarpeet vaativat työssäoppimisen ja työelämäyhteistyön lisäämistä oppilaitoksissa. Hankkeen avulla yritysyhteistyötä tiivistettiin ja yhtenä hyvänä käytänteenä luotiin pysyvä työryhmätoiminta, jonka avulla työelämän edustajat pääsevät osallistumaan opetuksen kehittämiseen.

METKO-hankkeessa Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin koulutuskeskus REDU kehittivät koneellisen puunkorjuun koulutuspaketin osaksi metsätalousinsinöörien opintoja. Tarkoituksena on syventää opiskelijoiden osaamista operatiivisessa puunkorjuussa sekä innostaa heitä kiinnostumaan myös metsäalan opetustehtävistä ammatillisella puolella. Koulutuspaketin avulla tuotiin näyttöihin perustuvaa arviointiosaamista ammattikorkeakouluun hyvin tuloksin.

Opetusta ja ohjausta on hankkeessa kehitetty opettajien työelämäjaksojen ja pedagogisen täydennyskoulutuksen avulla. Opetuksen menetelmällisellä kehittämisellä motivoidaan opiskelijoita valmistumaan, lisätään oppilaitosten vetovoimaa sekä parannetaan oppilaiden työllistymismahdollisuuksia.

Uusia toimintamalleja pysyvään käyttöön

Hankkeessa kehitettiin useita uusia toimintamalleja, joista hyötyvät kaikki osapuolet. Yksi näistä on malli ammatillisten opettajien työelämävaihdosta. Opettajan käydessä puunkorjuuyrityksessä suorittamassa koneellista puunkorjuuta, käy vastavuoroisesti kulloisen yrityksen edustaja osallistumassa oppilaitoksen metsäkonetyömaalla tapahtuvaan opetukseen. Toimintamalli tuo käytännön työelämäläheisyyttä opetukseen, sekä edesauttaa pysyvän yhteistyön luomista eri osapuolten välille.

Toisen asteen ohjaus- ja arviointiosaamiseen liittyvää osaamista on lisätty sekä oppilaitoksissa ja yrityksissä. Ohjaus- ja arviointiosaamisella voidaan pienentää opiskelijoista työnantajalle aiheutuvia kustannuksia. Yrittäjiltä saadun palautteen perusteella koulutusta pyrittiin antamaan henkilökohtaisesti, työpaikoilla tapahtuvan oppimisen yhteydessä. Hankkeessa tuotettiin sekä kirjallista että verkkomateriaalia ohjaus- ja arviointiosaamisen kehittämisen tueksi.

Joustava opintopolku metsäalan perustutkinnosta metsätalousinsinööriopintoihin konkretisoitui väyläopintojen avulla. Ideana on, että tutkinto-opiskeluaika lyhenee ammatillisessa koulutuksessa hankitun osaamisen, osaamisen näyttöjen ja avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettujen väyläopintojen perusteella. Ohjausyhteistyötä tiivistettiin korkeakoulun toimijoiden ja ammatillisen toisen asteen toimijoiden välillä lisäämällä tiedottamista ja tiedonkulkua sekä parantamalla väyläopintojen osaamisen näyttöjen käytänteitä.

Hankkeessa onnistuttiin luomaan positiivista ja vuorovaikutteista muutosta oppilaitosten ja yritysten yhteistyöhön. Myös paikalliset metsäneuvostot ovat tunnistaneet samat metsäopetuksen kehitystarpeet ja nähneet tehdyt toimenpiteet erittäin onnistuneina.

Hankkeessa tuotettuja videoita:

Hankeinfo

METKO- Metsäkoulutuksen osaamisen kehittäminen Pohjois- Suomessa - hanke toteutettiin 1.1.2019 – 31.3.2021 ja sitä rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen tavoite oli kehittää Pohjois-Suomen metsäkoulutusta työelämäläheisemmäksi sekä rakentaa uusia yhteistyön malleja yritysten ja oppilaitosten välille. METKO-hankkeen hallinnoijan, Lapin ammattikorkeakoulun lisäksi mukana olivat Suomen Metsäkeskus, Lapin koulutuskeskus REDU, koulutuskuntayhtymä OSAO sekä Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU.

 

Logo

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Merja Laajanen
Lapin ammattikorkeakoulu
p. 044 4780 204
merja.laajanen(at)lapinamk.fi

Lehtori Juha Mikkola
Lapin koulutuskeskus REDU
p. 040 7603704
juha.mikkola(at)redu.fi

Aiheesta aiemmin: Metsäkoulutus työelämäläheisemmäksi Pohjois-Suomessa, Kehittyvä Suomi, 2021 

Metsäkone töissä talvisessa metsässä.