kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Panostus ohjaukseen on kantanut koronavuoden yli
8.4.2021 13:00

Panostus ohjaukseen on kantanut koronavuoden yli

Lapin ammattikorkeakoulussa on vahvasti kehitetty opintojen ohjausta jo vuosien ajan, joten koronavuoden tuomat ohjaustarpeet vain nopeuttivat uusien menetelmien käyttöönottoa ja laajuutta. Toimien tehostamisella on varmistettu, että opinnot ovat edistyneet pandemian tuomista haasteista riippumatta.


Kulunut koronavuosi ja etäopetukseen siirtyminen on pitänyt Lapin ammattikorkeakoulun opinto-ohjaajat ja opettajat kiireisinä. Opintojen ohjaaminen kuuluu jokaisen opettajan arkityöhön ja kuluneen pandemiavuoden aikana on huomattu, kuinka ohjauksen tarve on korostunut. Opintojen ohjausta tehostamalla on pyritty vähentämään etäopintoihin liittyviä haasteita, pitämään huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja siitä, että opintoja ei jäisi rästiin.

Koronavuosi loi uusia haasteita opintoihin


Koronavuosi on sisältänyt monenlaisia haasteita, joiden ennakoiminen on ollut välillä vaikeaa. Osa opiskelijoista on joutunut siirtymään nopealla tahdilla etäopetukseen keväällä 2020. Etäopinnot vaativat opiskelijalta entistä enemmän itseohjautuvuutta, arjen hallintaa ja opiskelijan omaa vastuuta opintojen etenemisestä, mikä voi kasvattaa ohjauksen ja tuen tarvetta.

Opiskelijoiden digitaidot ovat voineet koronavuoden aikana joutua koetukselle ja yksin opiskelu kotona on erilaista kuin ryhmässä kampuksella. Lapin ammattikorkeakoulussa tilannetta on helpottanut se, että ammattikorkeakoululla on ollut vuosien kokemus etäopetuksen ja -ohjauksen järjestämisestä jo ennen pandemia-aikaa, joten etäopetukseen siirtyminen ei aiheuttanut suuria muutoksia myöskään oppimisen käytäntöihin.

Suuri osa Lapin AMKin opiskelijoista on suorittanut opintoja monimuoto-opintoina tai verkko-opintoina jo ennen korona-aikaa, joten etäopiskelu on tuttua. Osa opiskelijoista on kuitenkin joutunut etäopintojen myötä uuden asian äärelle ja kokenut etäopiskelun raskaaksi tai jopa ahdistavaksi. Tilanteen jatkuessa pitkään on myös koettu turhautumista ja kyllästymistä.

Myös opettajien digitaidot on haastettu koronavuoden aikana aivan uudenlaisella tavalla, kun etätyö ja -ohjaus on huomattavasti lisääntynyt.

Ohjauksen tärkeys on korostunut


Lapin ammattikorkeakoulussa on vahvasti kehitetty opintojen ohjausta jo vuosien ajan, joten koronavuoden tuomat ohjaustarpeet vain nopeuttivat uusien menetelmien käyttöönottoa ja laajuutta. Toimien tehostamisella on varmistettu, että opinnot ovat edistyneet pandemian tuomista haasteista riippumatta.

Koronavuoden tuomiin lisähaasteisiin on vastattu lisäämällä erilaisia kohtaamisia opiskelijoiden kanssa ja rohkaisemalla opiskelijoita olemaan yhteydessä henkilökuntaan matalalla kynnyksellä. Ohjauksen tarve vaihtelee opiskelijoiden välillä huomattavasti, sillä jokaisen opiskelijan elämäntilanteet ovat yksilöllisiä ja tuen tarve siten erilainen.

Opinto-ohjaajat ovat myös lisänneet henkilökohtaisten ohjaustapaamisten määrää ja tapaamisten tueksi on otettu käyttöön erilaisia digitaalisia työkaluja. Opiskelijoita on kontaktoitu henkilökohtaisesti ja ryhmissä. Opintojen edistymistä on koulutuksissa seurattu erilaisten digitaalisten työkalujen ja henkilökohtaisten vuorovaikutustilanteiden kautta. Opettajat ja opinto-ohjaajat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden opintojen edistymisen tukemiseksi.

Yhteydenotot opintonsa aloittaviin opiskelijoihin priorisoitiin pandemian alkuvaiheessa. Aloittavia ryhmiä priorisoitiin myös mahdollistamalla opintojen aloitus kampuksella, opiskelijaryhmästä ja alasta riippuen. Osa opiskelijoista on opiskellut alusta asti täysin etänä. Laboratorio- ja simulaatio-opetusta on kuitenkin toteutettu kampuksella koronaturvallisuusohjeita noudattaen.

Korkeakoulukuraattoripalveluita on viety verkkoon


Korkeakoulukuraattoreille siirtyminen etäpalveluksi oli iso muutos. Aluksi yhteyttä opiskelijoihin on pidetty puhelimitse ja pikkuhiljaa myös muut digitaaliset yhteydenpitovälineet ovat lisääntyneet. Palveluiden digitalisoinnista on hyötyä myös pandemian jälkeen, sillä virtuaaliset palvelut tarkoittavat saavutettavuuden lisääntymistä. Ei ole merkitystä missä opiskelija on, kun yhteydet toimivat ympäri maailmaa.

Vertaistuelliset ryhmät, esim. jännittämiseen ja mielenhyvinvointiin liittyvät, järjestetään nyt kokonaan verkossa. Lisäksi hyvinvointitaitojen tukemiseksi opiskelijoille on tarjolla Balanssia arkeen ja opiskeluun – verkko-opintojakso. Kerran viikossa, maanantaisin, järjestetään virtuaalinen opiskeluretriitti, jonne ovat tervetulleita kaikki opiskelijat omien oppimistehtäviensä pariin puurtamaan. Kyseessä on sosiaalinen, yksin opiskelun paikka, jolla vastataan esim. aloittamiseen ja keskittymiseen liittyviin haasteisiin.

Korkeakoulun hyvinvointipalvelut saivat OKM:n pandemiaan liittyvää erillisrahoitusta ja sen myötä mahdollistui yhden kuraattorin rekrytoiminen vuoden 2022 loppuun saakka. Tavoitteena on lisäresurssin myötä mm. luoda uudenlaisia palvelumuotoja moninaistuviin opiskelijoiden tarpeisiin. Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvää tukea lisätään myös Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteisellä opintopsykologin rekrytoinnilla.

Digitaitojen kehittämisellä etäopiskelu haltuun


Lapin ammattikorkeakoulussa etäopintojen tukena toimivat eOppimispalvelut, jotka ovat pandemian aikana lisänneet opetustilanteiden ja opiskelijoiden tukea. Myös opettajien digitaitoja on vahvistettu heti koronavuoden alusta lähtien säännöllisillä digipedakoulutuksilla. Digipedakoulutuksilla on parannettu opettajien etäopetukseen ja -etäpedagogiikkaan liittyviä taitoja ja luotu keskustelua erilaisista pedagogisista ratkaisuista ja ideoista etäopetukseen liittyen.

Tiedon kulku on tärkeää


Etäopinnoissa tiedon kulku ja saatavuus korostuu. Opiskelijoille on mennyt tietoa opintojen järjestämisestä ja muutoksista erityisesti koulutusten kautta ja viestintää on tehostettu. Opiskelijoiden tiedottamiseen liittyviä kanavia on kehitetty ottamalla käyttöön Tuudo-sovellus, joka toimii jokaisen opiskelijan omassa matkapuhelimessa. Tuudo-sovelluksessa opiskelijoilla on omassa matkapuhelimessaan kootusti tietoa esimerkiksi oppilaitoksen uutisista, lukujärjestyksistä, liikunta- ja hyvinvointipalveluista, kansainvälistymisestä sekä ravintola- ja kuljetuspalveluista. Lisäksi on kehitetty ja selkeytetty ammattikorkeakoulun www-sivujen opiskelijoille suunnattua sisältöä.

Opiskelijajärjestö aktiivisesti opiskelijan tukena


Opiskelijakunta ROTKO on tarjonnut opiskelijoille kohtaamisia ja tapahtumia virtuaalisesti luomaan yhteisöllisyyden henkeä poikkeuksellisista ajoista huolimatta. Jo yli vuoden ajan käytettävissä on ollut oma Discord-kanava koko Lapin ammattikorkeakoulun yhteisölle, jossa järjestetään viikoittain kaikille avoimia peli-iltoja ja vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia. Lisäksi kevään 2021 aikana ROTKO on alkanut tukemaan opiskelijalähtöistä kerhotoimintaa. Huhtikuun aikana toteutetaan myös valtakunnallinen etäopiskelukysely, jolla tullaan kartoittamaan etäopiskelun vuoden aikana eteen tuomia hyötyjä ja haasteita.

Tulevia hyvinvointiin liittyviä tapahtumia


Opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen Lapin ammattikorkeakoulu järjestää kevään 2021 aikana sidosryhmätapaamisen, jossa pohdimme yhdessä, miten voimme vielä enemmän tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja arjen sujumista.

Syksyllä järjestetään vuosittainen opiskelijoiden hyvinvointitapahtuma, jossa pureudutaan erilaisiin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin asioihin yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Uutisen kuvituskuva tyttö ja poika sohvalla istumassa