kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Neuvottelukunta: Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiset yksiköt vahvistavat konsernia
26.11.2013 12:00

Neuvottelukunta: Yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiset yksiköt vahvistavat konsernia

Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunta on varsin tyytyväinen Lapin korkeakoulujen tämänhetkiseen tilaan. Puheenjohtaja Esko Oikarisen mukaan yhteinen tahto on luotsannut korkeakoulut turvasatamaan ja nyt on sisäisen yhteistyön tiivistämisen aika.


Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunnan kokouksessa 25.11.2013 käsiteltiin korkeakoulujen tilannetta ja tulevaisuuden haasteita. Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola ja toimitusjohtaja Martti Lampela valottivat korkeakoulujen ajankohtaisia linjauksia. Lisäksi kokouksessa kuultiin johtaja Johan Edelheimin, dekaani Timo Jokelan ja professori Anneli Pohjolan katsaukset konsernin operatiiviseen toimintaan.

Yliopisto odottaa kansainvälisen arvion tuloksia

Rehtori Mauri Ylä-Kotola käsitteli puheenvuorossaan yliopiston itsenäisyyden ja työnjaon turvaamista kansallisesti ja kansainvälisesti. Lisäksi hän esitteli yliopiston toimia strategian eteenpäin viemiseksi. Ylä-Kotola nosti esille yliopiston tutkimusohjelman, tohtoriohjelman, kansainvälistymisohjelman sekä tekeillä olevan korkeakoulujen yhteisen innovaatio-ohjelman.

– Konsernin innovaatio-ohjelmaan pitää kirjata selkeästi molempien korkeakoulujen yhteiset ydinalueet. Nähtäväksi jää, mitä ensi vuoden alussa valmistuva kansainvälinen arvio sanoo Lapin yliopiston strategisista painoaloista ja mikä vaikutus sillä on innovaatio-ohjelmaan, Ylä-Kotola totesi.

Lapin yliopiston heikkoutena Ylä-Kotola piti sitä, että yliopistolla ei ole vielä riittävästi kansainvälistä tutkimusrahoitusta.

Konserniyhteistyö tasoitti tietä Lapin ammattikorkeakoululle

Lapin ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja Martti Lampelan mukaan Lapin uuden ammattikorkeakoulun osalta hallinnollinen työ saatiin päätökseen viime keväänä. Tehtyyn työhön hän oli tyytyväinen ja totesi uuden mallin keventävän hallintoa huomattavasti. Nyt ammattikorkeakoululle ollaan tekemässä ensimmäistä budjettia ja myös kaikki työsopimukset kirjoitetaan uusiksi. Lampelan mukaan tietohallinnon rakentaminen tulee olemaan uudelle ammattikorkeakoululle iso haaste.

Viestinnän koulutuksen lopettamista Torniosta Lampela piti kipeänä asiana ja toi samalla esille, että kuvataiteen koulutus Torniossa palvelee Lappia viestinnän koulutusta paremmin. Lisäksi Lampela esitteli ammattikorkeakoulujen uutta rahoitusmallia, joka painottaa tuloksellisuutta.

– Tehokkuusajattelu näyttää tuleen myös ammattikorkeakouluihin, Lampela totesi.

Katsaus konsernin operatiivisen toimintaan

Kokouksen toinen osa käsitteli konsernin operatiivista toimintaa, jota esittelivät johtaja Johan Edelheim, dekaani Timo Jokela ja professori Anneli Pohjola. Operatiivisen toiminnan laajuus ja tulokset herättivät myönteistä ihmetystä neuvottelukunnan jäsenissä.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin (MTI) johtaja Johan Edelheim esitteli MTI:n saavutuksia ja tulevaisuuden näkymiä painottaen erityisesti opiskelijoiden näkökulmaa. Edelheimin mukaan instituutti on mahdollistanut opiskelijoille uudenlaisia opintopolkuja ja opintojen ristiinvalintoja. Lisäksi instituutti on poistanut päällekkäisyyksiä toiminnoista ja mahdollistanut uudenlaisten opintosuunnitelmien valmistamisen.

Dekaani Timo Jokela loi katsauksen Pohjoisen kulttuuri-instituutin (PKI) toimintaan. Jokelan mukaan instituuttia on asemoitu koko ajan uudelleen. Nyt se sisältää kulttuuri, kuvataide ja media-alat. Jokela näki PKI:n lähinnä yhteistyön mahdollistajana. Instituutin työnjakoa ja kansainvälistymistä kehitetään koko ajan. Suurin työ instituutissa on tehty hakkeiden parissa, joissa myös tutkimus on ollut mukana, Jokela totesi.

Professori Anneli Pohjola esitteli Sociopolis-verkostoa. Verkosto on Pohjolan mukaan yhteistyörakenne, jossa ovat mukana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutus ja Lapin yliopiston sosiaalityön oppiainepooli. Lisäksi yhteistyökumppanina on Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske. Pohjola piti yhteistyötä kansallisesti ainutlaatuisena innovaationa. Keskeinen työsarka verkostolla on tulevaisuudessa opetus- ja tutkimuskeskuksen vakinaistaminen työelämäyhteistyön kokoavaksi solmukohdaksi. Tarkoituksena on kartoittaa sosiaalityön ja sosiaalialan koulutuksen osaamistarpeet sekä kehittää alan työmenetelmiä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa, Pohjola totesi.

Uusi neuvottelukunta nimetään vuoden vaihteessa

Viimeistä kertaa Lapin korkeakoulukonsernin neuvottelukunnan kokousta johtanut Esko Oikarinen oli erittäin tyytyväinen konsernin operatiivisen työn tuloksiin. Oikarinen on toiminut Lapin yliopiston ja sittemmin Lapin korkeakoulujen neuvottelukunnan puheenjohtajana yhteensä 15 vuotta. Tuohon aikaan mahtuu Oikarisen mukaan paljon muutoksia ja eteenpäin menoa. Alueen edelleen kehittäminen edellyttää Oikarisen mukaan myös korkeakouluilta yhteistä tahtotilaa, yhteisiä tavoitteita sekä kaikkien osapuolten välistä arvostusta toisiaan kohtaan.

– Tiiviillä yhteistyöllä ja oma-aloitteisella toiminnalla olemme pystyneet torjumaan ulkopuoliset uhat ja päässeet Lapissa koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan kehittämisen osalta turvasatamaan. Pahimmat kansalliset myrskyt lienevät nyt ohitse, joten nyt on aikaa keskittyä entistä syvemmän sisäisen yhteistyön rakentamiseen, Oikarinen totesi.

Konserniin kuuluvilla korkeakouluilla on yhteinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on edistää Lapin korkeakoulukonsernin ja muun yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, konsernin kokonaisuuden vahvistamista sekä siihen kuuluvien korkeakoulujen kehittämistä ja yhteistyötä. Konsernille valitaan uusi neuvottelukunta, joka aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Lisätietoja:
Esko Oikarinen, puhelin 040 706 8074
Mauri Ylä-Kotola, puhelin 0400 276 288
Martti Lampela, puhelin 040 525 0597