kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Monenlaisia oppijoita, erilaisia tarpeita
3.11.2022 8:00

Monenlaisia oppijoita, erilaisia tarpeita

Ammattikorkeakoulun ohjauksen ja hyvinvoinnin työryhmä kokoontui päiväksi työskentelemään ajankohtaisten opiskelun ohjaukseen ja tukeen liittyvien kysymyksien parissa.


Saavutettavuutta ja yksilöllistä tukea

Lapin ammattikorkeakoulussa on jo pitkään opiskelijalla ollut mahdollisuus hakea yksilöllisiä järjestelyitä oman opiskelun tueksi. Tukitoimet räätälöidään kunkin opiskelijan tarpeiden mukaisesti. On havaittu, että yksilöllisen tuen tarpeet ovat kasvaneet. Suomessa on kasvava joukko opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea omien opintojensa etenemiseksi. Myös opetuksessa ja ohjauksessa on tapahtunut viime vuosina paljon.

Oli tärkeää lähteä pohtimaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tulevaisuudessa tarvitaan sekä miten ohjauksessa ja opetuksessa voimme huomioida monenlaisten oppijoiden tarpeita ilman erillisiä järjestelyitäkin. Ammattikorkeakoulun ohjauksen ja hyvinvoinnin työryhmä kokoontui Kemiin työstämään opiskelijoiden ohjaukseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Päivän alussa pohdimme kuinka yksilöllisen tuen tarpeet ovat lisääntyneet opiskelijoiden keskuudessa. Tuen tarpeet liittyvät mm. erilaisiin oppimisvaikeuksiin, mielenterveyden ongelmiin, jännittämiseen sekä aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteisiin.

Opiskelijahyvinvoinnin kehittämistyö käynnissä – tarjolla tapahtumatoimintaa ja vahvuusperustaista ohjausta

Ohjauksen ja hyvinvoinnin työryhmän tapaamisessa käytiin läpi ”Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen tapahtumatoiminnalla sekä vahvuusperustaisella ohjauksella” -hankkeen toimintaa ja tuloksia. Hankkeessa pilotoidaan henkilökohtaista ohjausta ja ryhmäohjausta. Opiskelijoiden ohjaustoiminnassa hyödynnetään vahvuusperustaiseen ohjaukseen liittyviä materiaaleja.

Huomiota kiinnitetään erityisesti korkeakouluyhteisöön kiinnittymiseen ja yhteisöllisyyteen sekä tehostetaan opintojen alkuvaiheen ohjausta. Lisäksi hankkeessa pyritään laajentamaan sisällöllisesti hyvinvointipassia ja liikunta-aktiviteettejä sekä tuottamaan monimuotoisia tapahtumia opiskelijoille, opiskelija- ja ainejärjestöille sekä muille tahoille.

Vahvuusperustaista ohjausta pilotoidaan hankkeen puitteissa hoitotyön, konetekniikan, liiketalouden, liikunnanohjaajan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksissa. Opinto-ohjaajat käyttävät vahvuusperustaisen ohjauksen käytänteitä omissa koulutuksissaan opiskelijoiden ohjauksissa.

Vahvuusperustaiseen ohjaukseen liittyviä materiaaleja sovelletaan mm. aloittavien opiskelijoiden yksilö- ja pienryhmäohjauksissa, suuntautumis- sekä uravaihtoehtoja tukevien opintojen valinnoissa sekä niiden opiskelijoiden ohjauksessa, joiden opinnot ovat viivästyneet korona-aikana. 

Useita tapoja hankkia osaamista


Opiskelija voi hankkia osaamista ja edetä opinnoissaan monin tavoin; osallistumalla opintojaksototeutuksiin tai hankkimalla opintojakson osaamistavoitteiden mukaista osaamista työssä, harrastuksissa, korkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeessa tai opiskelija-aktiivitoiminnassa jne. Ratkaisevaa on osaaminen, ei se, miten ja missä osaaminen on hankittu.

Eri tavoin hankitun osaamisen tulisi kytkeytyä osaksi opiskelijan henkilökohtaista opintosuunnitelmaa ennakoiden ja opintojen kaikissa vaiheissa. Opinto-ohjaaja Jaakko Lampinen esitteli työryhmälle kehitteillä olevaa ratkaisua, jolla opiskelijalle voidaan nykyistä jouhevammin saada Peppiin ennakoiva HOPS jo ennen kuin hän on tutkinto-opiskelijan roolissa. Tämä on oiva esimerkki ohjauspalvelun jatkuvasta kehittymisestä.

Kävimme päivän aikana lävitse myös työn opinnollistamisen (vaihtoehtoisena opiskelumuotona) sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen päivitettyjä kuvauksia. Tarkastelimme niiden opiskelijalähtöisyyttä ja selkeyttä ennen niiden julkaisua opiskelijoille.

Työryhmässä tunnistettuja kehittämiskohteita


Totesimme, että tarvitsemme yhteisiä toimintamalleja yksilöllisten järjestelyiden sekä tuen tarjoamiseen. Myös pedagoginen saavutettavuus nousi esille yhtenä kehittämiskohteena.

Koulutustarpeina nousivat esille muun muassa oppimisvaikeudet, opiskelijan tuen tarpeiden tunnistaminen sekä kansainvälisten opiskelijoiden tuki. Tarvitsemme yhteistä keskustelua, koko yhteisön tasolla siitä, mitkä ovat Lapin ammattikorkeakoulun yhteiset toimintamuodot ja käytänteet monenlaisten oppijoiden opiskelun ja oppimisen tukemisessa. Sekä tukimuotoja että osaamisen kehittämistarpeita jatkotyöstetään yhdessä opettajien ja esihenkilöiden kanssa.

Opinnollistamiseen ja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät päivityt kuvaukset ja ohjeet otetaan käyttöön lokakuun aikana ja ne löytyvät verkkosivuilta.

Lisätietoja


Kehittämispäällikkö, Anu Pruikkonen puh.  +358 40 556 4632

Kehittämispäällikkö, Eija Jumisko puh.  +358 40 662 4883___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen tapahtumatoiminnalla sekä vahvuusperustaisella ohjauksella -hanke


Lapin korkeakoulukonserni tukee opiskelijoidensa yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia OKM:n Erityisavustus-hankerahoituksen avulla. ”Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen tapahtumatoiminnalla sekä vahvuusperustaisella ohjauksella” -hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan erityisesti vahvuusperustaista ohjausta ja tapahtumatoimintaa. Hanke on Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun, ROTKOn ja LYYn yhteinen, ja se kestää keväästä 2022 kesäkuuhun 2023.

Lapin AMKin opinto-ohjaajien vahvuusperustainen ohjaustyö


Lapin ammattikorkeakoulussa sovelletaan vahvuusperustaista ohjausta hankkeen puitteissa hoitotyön, konetekniikan, liiketalouden, liikunnanohjaajan, sähkö- ja automaatiotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan koulutuksissa. Opinto-ohjaajat käyttävät vahvuusperustaisen ohjauksen käytänteitä omissa koulutuksissaan opiskelijoiden ohjauksissa.

Vahvuusperustaiseen ohjaukseen liittyviä materiaaleja sovelletaan mm. aloittavien opiskelijoiden yksilö- ja pienryhmäohjauksissa, suuntautumis- sekä uravaihtoehtoja tukevien opintojen valinnoissa sekä niiden opiskelijoiden ohjauksessa, joiden opinnot ovat viivästyneet korona-aikana. 

Esimerkki hanketyöstä: Lapin AMKin vahvuuspuun rakentaminen


Keväällä 2022 hanketoimijat osallistuivat Voi Paremmin -approt hyvinvointitapahtumaan teemalla ”Herätä sisäinen vahvuutesi”. Päivän aikana tapahtumaan osallistujat saivat käydä rakentamassa yhteistä Lapin ammattikorkeakoulun Vahvuuspuuta. Työpajan tarkoituksena oli tunnistaa omia henkilökohtaisia vahvuuksia ja kuvata niitä joko sanoin, kuvin tai piirroksin. Työpajaan osallistujat saivat tutustua VAHTO-hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin, kuten VAHTO-kortteihin, ja hyödyntää niitä Vahvuuspuun rakentamisessa.

Vahvuuspuun kuva