kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Metsäneuvojien työelämätaidot muuttuvassa työelämässä
17.3.2023 12:00

Metsäneuvojien työelämätaidot muuttuvassa työelämässä

Niina Viitasen YAMK-opinnäytetyössä kartoitettiin, millaisina Suomen metsäkeskuksen metsäneuvojat kokevat työnkuvansa tulevaisuuden ja sen vaatimat työelämätaidot.


Työelämä muuttuu automaation ja digitalisaation myötä erittäin nopeasti, ja vaatimukset osaamisen kehittymiselle kasvavat samaan tahtiin. Pelkkä ammatillinen osaaminen ei riitä työelämässä menestymiseen, vaan yhtä arvokkaiksi ovat nousseet yleiset työelämätaidot sekä työntekijän henkilökohtaiset ominaisuudet. Niina Viitanen tutki YAMK-opinnäytetyössä kyselytutkimuksen avulla, millaisina Suomen metsäkeskuksen metsäneuvojat kokevat työnkuvansa tulevaisuuden ja sen vaatimat työelämätaidot.

Metsäkeskuksen metsäneuvojat ovat työssään saaneet hyvin läheltä seurata automaation ja digitalisaation nopeaa etenemistä ja kokeneet tästä johtuvat muutokset omassa työnkuvassaan. Työnteon rutiinit ja työvälineet ovat muuttuneet, mutta myös työympäristö on nopeasti muuttunut etätyömahdollisuuksien myötä pois perinteisestä toimistotyöstä. Kaikkiin näihin muutoksiin liittyy olennaisesti tietoteknisen osaamisen ja tiedonhaun sekä tiedon luotettavan tulkinnan lisääntynyt osaamistarve. Uudet ohjelmistot, päivitykset ja työvälineet sekä lainsäädännön muutokset vaativat jatkuvaa uuden omaksumista, joka tapahtuu lähes aina pääsääntöisesti työn ohessa.

Metsäneuvojien asiakaskunta on nykyään hyvinkin laaja, koostuen pääasiassa muista metsäalan eri toimijoista sekä metsänomistajista. Tavoitteet ja tarpeet asiakaskunnalla saattavat olla hyvinkin moninaisia, joka osaltaan lisää vuorovaikutustaitojen ja yhteistyökyvyn sekä myös verkostoitumistaitojen merkitystä. Metsäneuvojan asiantuntijuus perustuukin vahvaan ammatilliseen osaamiseen ja kokemukseen, mutta myös tiedonhallinnan monipuolisiin taitoihin, sosiaalisiin vuorovaikutus- ja tiimityötaitoihin ja verkostoitumiseen sekä motivaatioon ja kykyyn itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Työelämän muutos on jatkuvaa, vaatien metsäneuvojalta joustavuutta, sopeutumiskykyä ja epävarmuuden sietokykyä.

Opinnäytetyön tutkimustulokset kertovat, että metsäneuvojat tiedostavat hyvin edellä mainitut, heille tärkeimmät työelämätaidot. Työympäristöinä etätiimit, jossa tiimiläiset toimivat etäällä toisistaan, koetaan toimiviksi niin tiedon vaihdon kuin osaamisen jakamisenkin kannalta. Metsäkeskus koetaan pääasiassa uuden osaamisen hankkimiseen kannustavana työympäristönä ja henkilöstöä koulutetaan työnantajankin toimesta runsaasti. Mieluisimmaksi tavaksi uuden oppimiselle metsäneuvojat mainitsivatkin työssä oppimisen, eli työn ohessa uuden asian omaksumisen yhdessä tiimiläisten kanssa.

Monipaikkaisen työn aikakaudella metsäneuvojat toivovat Teams-kanavien lisäksi myös kasvokkain tapaamisia ja yhteydenottoja kollegoiltaan. Vaikka yksi työnkuvan motivoivimmista tekijöistä olikin työn itsenäisyys ja itseohjautuvuus, yhtä lailla tutkimuksen perusteella arvostettiin hyvää työyhteisöä ja kollegoiden merkitystä. Samoin tuloksissa nousi esiin esihenkilön merkitys kannustavana ja osaamisen kehittämiseen rohkaisevana vaikuttajana.

Tutkimustulokset olivat hyvin samoilla linjoilla myös muiden alojen vastaavien tutkimustulosten sekä tulevaisuuden työelämää tutkivien selontekojen kanssa. Yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet ja kokemukset vaikuttavat yleisiin elämän- ja työelämäntaitoihin, mutta kuten ammatillistakin osaamista, myös näitä taitoja voi jokainen halutessaan kehittää.

Lisätiedot:
Niina Viitanen
niinaviitanen(at)hotmail.com
Puiden lehtiä kuvassa