kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Lapin kiertotaloutta vahvistetaan kolmen talon yhteistyössä
25.1.2021 12:00

Lapin kiertotaloutta vahvistetaan kolmen talon yhteistyössä

Lapin kiertotaloustoiminnan kehittämiseen tuodaan systemaattisuutta Kemin Digipolis Oy:n, Lapin AMKin ja Ammattiopisto Lappian yhteistyönä.


Lapin teollinen kiertotalous 2.0 (LTKT2.0) -hanke jatkaa Lapin kiertotaloustoiminnan kehittämistyötä. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Lapin kiertotaloustoimintaa sekä alueellista kilpailukykyä yhteistyössä eri elinkeinojen kanssa.

Lapin liiton rahoittama Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukema hanke käynnistyi 1.6.2020 ja jatkuu 31.3.2023 asti. Hankkeen pitkä toteutusaika mahdollistaa pitkäjänteisen ja systemaattisen kehitystoiminnan toteutuksen, jolla luodaan jatkumoa Kiertotalouskeskuksen alla toteutetulle kiertotalouden kehitystyölle.

- Kemin Digipolis ja Lapin ammattikorkeakoulu ovat ottaneet kiertotalouden kehittämien keskeiseksi osaksi toimintaansa, ja nyt Ammattiopisto Lappia kytkeytyy mukaan tähän yhteistyöhön. Yrityskehitysyhtiön ja kahden koulutusorganisaation yhteistyö mahdollistaa entistä paremman reagoinnin Lapin alueen eri toimijoiden tarpeisiin vastaamiseksi ja kiertotalousosaamisen jalkauttamiseksi Lapin alueelle, sanoo bio- ja kiertotalouden erityisasiantuntija Sanna Tyni

Hankkeessa laaditaan Lapin kiertotaloustoiminnan tiekartta, joka sisältää vision ja askelmerkit Lapin kiertotaloustoiminnan kehittämiselle 2020-luvulla. Toimenpiteillä nostetaan esille uusia potentiaalisia kiertotalousinnovaatioita sekä kiertotaloutta hyödyntäviä liiketoimintamalleja.

Osana toteutusta vahvistetaan kiertotaloustoimijoiden sekä kiertotaloustoiminnasta kiinnostuneiden välistä yhteistyötä ja verkostoja.

- Tavoitteena on madaltaa kiertotalouden kytkeytymistä osaksi lappilaisten yritysten liiketoimintaa.

 

Tietoisuuden vahvistamisen myötä toimenpiteisiin

Hankkeen puitteissa tehdään kiertotalouden tiekartan lisäksi kiertotalouden pilotointien ja demonstraatioiden käynnistymiseen tähtääviä kehitystoimenpiteitä. Hankkeen osatoteuttajat toteuttavat tahoillaan sisäisiä ja yhteisiä kehitystoimenpiteitä, mutta toiminnan keskiössä ovat alueen toimijoiden kanssa yhteistyössä suunnitellut ja käynnistetyt konkreettiset kiertotaloustoimintaa edistävät pilotoinnit.

Sanna Tynin mukaan tavoitteena on tuoda yhteen toiminnan kannalta keskeisiä tekijöitä, joiden yhteistyö mahdollistaa ensimmäiset askeleet kiertotalouden aihiosta kohti konkreettisia kehitystoimenpiteitä.

- Kiertotaloustoiminnan kehittämistyö on pitkäjänteistä toimintaa, jossa ensiaskeleet voivat olla hyvinkin vaatimattomia verrattuna lopullisen tavoitteen laajuuteen. Näiden väliaskelten on kuitenkin havaittu olevan välttämättömiä kiertotaloustoiminnan kehittämisessä.

Hankkeen aikana toimijat sitoutuvat olemaan alueen yrittäjien ja kehitystoimijoiden tukena etsimässä väyliä kiertotaloustoimintaa edistäville kehitystoimenpiteille. Alueen toimijoille kootaan tietoa kiertotalouden ajankohtaisista asioista, tulevista ohjauskeinoista, sekä erilaisista Suomessa ja kansainvälisellä tasolla toteutetuista kehitystoimenpiteistä.

Toiminnassa hyödynnetään toteuttajien laajoja verkostoja kotimaassa ja Euroopassa. Yhteydet kiertotalouden keskeisiin toimijoihin alueella ja sen ulkopuolella luo mahdollisuuksia myös laajempaan yhteistyöhön.


Askelmerkit tuleviin vuosiin

Hankkeen ensimmäiset kehitystoimenpiteet ovat käynnistyneet. Vuoden 2021 aikana laadittavaan Lapin kiertotalouden tiekartan 1. versioon pyydetään kommentit myös alueen toimijoita. Viestintätoimin tuodaan tietoa kiertotaloudesta ja hankkeen toimenpiteistä ja lisätään kiertotaloustietoisuutta.

Sanna Tynin mukaan hankkeen toimenpiteistä tullaan viestimään aktiivisesti eri tavoin, jotta tieto saavuttaisi erilaiset kohderyhmät.

- Keskeisessä roolissa on kunkin organisaation viestintäkanavat sekä Kiertotalouskeskuksen nettisivusto ja LinkedIn. LinkedIn mahdollistaa joustavan ja nopean kommunikaation useille sidosryhmille, ja sen kautta myös hankkeen puitteissa järjestettävistä tapahtumista saadaan tietoa levitettyä laajalle alueelle.

Seuraavat kaksi ja puoli vuotta Lapin alueella panostetaan entistä vahvemmin kiertotaloustoiminnan kehittämiseen, mikä tulee näkymään myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lapin kiertotalouden tutkimus-, koulutus- ja yritystoiminnalla on vahva pohja jatkaa hyvin käynnistynyttä työtä ja edistää kehitystoimenpiteillä resurssiviisasta ja vähähiilisyyteen tähtäävää toimintaa alueella.

Lisätietoja

hankkeesta ja Lapin kiertotaloustoiminnan kehittämisestä hankkeen projektipäälliköiltä:

Tuomas Pussila, Ohjelmapäällikkö, Teollinen kiertotalous, Kemin Digipolis Oy, tuomas.pussila(a)digipolis.fi
Sanna Tyni, Bio- ja kiertotalouden erityisasiantuntija, Lapin ammattikorkeakoulu, sanna.tyni(a)lapinamk.fi
Tommi Lepojärvi, Projektipäällikkö, Ammattiopisto Lappia, tommi.lepojarvi(a)lappia.fi

LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous 2.0 – Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen -hankeinfo

Päätoteuttaja: Kemin Digipolis Oy
Osatoteuttajat: Lapin ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Kesto: 1.6.2020 – 31.3.2023
Rahoitus: Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan aluekehitysrahoitus, Lapin liitto
Budjetti: 1 864 282 € (EAKR-rahoitus 1 491 423 €)Kiertotalouskeskuksen tunnus.