kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Kuka vastaa työhyvinvoinnistani?
3.11.2023 10:00

Kuka vastaa työhyvinvoinnistani?

Minna-Paula Tuhkala on tutkinut opinnäytetyössään osana Tiedolla johtamisen YAMK-opintoja etä- ja hybridityön vaikutuksia työhyvinvointiin.


Työntekemisen muutos

Osana Lapin ammattikorkeakoulun Tiedolla johtamisen asiantuntijan YAMK opintoja tein tutkimuksen etä- ja hybridityön vaikutuksista työhyvinvoinnin kokemuksiin ja työhyvinvoinnin vastuisiin. Työhyvinvointi on työkokemukseni keskiössä ja siihen liittyvät työelämän ilmiöt kiinnostavat minua jatkuvasti.

Työelämässä tapahtui nopea siirtyminen etätyöhön ja organisaatiot alkoivat uudella tavalla hyödyntää erilaisia digitaalisia työkaluja Covid-19 pandemian myötä. Siirtyminen tapahtui useissa organisaatioissa ennalta suunnittelematta ja sekä työntekijät, että esihenkilöt joutuivat opettelemaan uudenlaista työntekemisen ja johtamisen tapaa. Etä- ja hybridityö asettaa myös uudenlaisia haasteita ja näkökulmia työhyvinvoinnin kokemukselle ja työhyvinvoinnin vastuille, sekä johtamiselle.

Lapin korkeakoulukonsernissa etätyötä on tehty opetus- ja tutkimustyötä tekevien keskuudessa jo ennen Covid-19 pandemiaa työehtosopimuksiin perustuen. Etänä työskentelyn tavat ovat muotoutuneet työyhteisöissä ja yhteisiä pelisääntöjä on jo luotu työn suorittamiseen kotona. Muuta asiantuntijatyötä tekevien ja tukipalveluissa työskentelevien kohdalla etätyöhön siirtyminen pandemian aikana toi muutoksia työntekemisen malliin. Opiskelijoiden opintojen etenemisen turvaaminen toi myös erilaista näkökulmaa etä- ja hybridityön toteuttamiseen. Lapin korkeakoulukonsernissa on luotu etä- ja hybridityön tueksi ohjeistus, missä selkeästi kuvataan monipaikkatyöhön liittyvät yhtenäiset periaatteet, käytänteet ja toimintatavat.

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi on jokaisen työntekijän omakohtainen kokemus. Työhyvinvoinnista vastuussa on paitsi työnantaja ja esihenkilö, myös työntekijä ja koko työyhteisö. Opinnäytetyön tutkimusosuudessa haastateltiin neljää Lapin korkeakoulukonsernin työntekijää. Jokainen haastateltava toi esille työhyvinvoinnin merkityksellisyyden ja koki, että työhyvinvointiin etä- ja hybridityössä kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Työhyvinvoinnin vastuiden ei koettu olevan niin selkeästi määriteltävissä, kun työntekijä ei työskentele työnantajan fyysisissä tiloissa, vaan työtä voidaan tehdä kotoa tai muusta työntekopaikasta käsin.

Työhyvinvointiin liittyen tutkimus osoitti, että oman työn johtaminen, työn rajaaminen ja omista tärkeistä, voimavaroja lisäävistä asioista kiinni pitäminen, sekä osaamisen ylläpitäminen lisäsivät työhyvinvoinnin kokemusta. Vähäinen yhteydenpito esihenkilön tai työyhteisön muiden jäsenten kanssa tai epäselvät ja pirstaleiset tehtävänkuvat taas vähensivät työhyvinvoinnin kokemusta.

Miten työhyvinvointia voidaan parantaa?

Tutkimuksen perusteella esihenkilön säännöllinen yhteydenpito työntekijöihin ja aito kiinnostus työntekijän hyvinvoinnista koettiin olevan tekijä, mitä etätyöhön siirryttäessä kaivattiin ja mitä toivottiin enemmän etä- ja hybridityötä tehtäessä. Tutkimus osoitti myös, että yhteisöllisyyden tunne ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen ovat työhyvinvoinnin kokemuksen osalta merkittäviä. On tärkeätä sopia yhteiset pelisäännöt työn suunnittelulle ja aikatauluttamiselle ja luoda mahdollisuudet yhteydenottoon työkavereihin arkityöhön liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, joita normaalisti kysyisi kahvihuoneessa tai työpaikan käytävällä kohdattaessa. Selkeät ohjeet ja pelisäännöt, esihenkilön yhteydenpito ja kohtaamiset, vaikka virtuaalisestikin, ovat jokaiselle työyhteisön jäsenelle tärkeitä ja vaikuttavat työhyvinvointiin positiivisesti. Vastuu omasta ja jokaisen työyhteisön jäsenen työhyvinvoinnista on meillä jokaisella.

Työhyvinvoinnin vastuut:
Esihenkilö: Esimiehen vastuu perustuu direktio-oikeuteen ja työturvallisuuslakiin ja työpaikan käytäntöihin.
Työyhteisö: Yhteisöllinen vastuu tarkoittaa työtovereiden ja työryhmien sosiaalista ja moraalista vastuuta, ryhmän vastuuta jäsenistään.
Työntekijä: Yksilön, työntekijän oma vastuu itsestään ja omasta hyvinvoinnistaan.
Yhteisvastuu: Kaikkien edellä mainittujen jaettu yhteisvastuullisuus.
Työhyvinvoinnin vastuut (mukaillen Laine 2017).

Lisätiedot

Minna-Paula Tuhkala, p. 040-5011099, minnapaula(at)gmail.comUnplash kuvituskuva työpöydältä