kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ikäihminen hakee toistuvasti hoitoa päivystyksestä
25.2.2021 9:00

Ikäihminen hakee toistuvasti hoitoa päivystyksestä

Päivystyspoliklinikalta kotiutumisen kehittäminen vähentää uusintakäyntejä ja parantaa hoidon laatua.


Ikäihmiset käyttävät paljon päivystyspalveluita, ja he tekevät myös paljon uusintakäyntejä päivystykseen. Päivystyskäyntien määrää ovat lisänneet väestön ikärakenteen muutos, laitospaikkojen vähentyminen ja se, että ikäihmisten kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään.

Ikäihmisten uusintakäyntejä päivystyksessä selittävät muun muassa korkea ikä, perussairaudet, yölliset päivystyskäynnit sekä puutteet kotiutumisen suunnittelussa ja potilasohjauksessa.

Kotas-hoitaja kotiutumisen tueksi

Oulun kaupunki lähti yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan yhteispäivystyksen kanssa kehittämään ikäihmisten kotiutumista yhteispäivystyksestä. Ouluun on perustettu Oulun kaupungin kotona asumisen tuen keskus (KOTAS). Keskuksessa toimii Kotas-hoitaja, joka tukee yhteispäivystyksessä ikäihmisten kotiutumista.

Lapin ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkintoon opiskelleet Virve Heikkilä ja Riitta-Liisa Äijälä tekivät opinnäytetyönään laadullisen tutkimuksen ikäihmisen turvallisesta kotiutumisesta yhteispäivystyksestä.
Työn tulokset auttavat kehittämään Kotas-hoitajan ja yhteispäivystyksen hoitajien välistä yhteistyötä ikäihmisen turvallisen kotiutumisen toteutumiseksi.

Osallistamista ja moniammatillista yhteistyötä

Yhteispäivystyksen hoitajille tehdyn kyselyn mukaan ikäihmisen turvallinen kotiutuminen päivystyksestä sisältää kahdeksan eri osa-aluetta, joita ovat

- kotiutumisen turvallisuus,
- kotiympäristön turvallisuus,
- ikäihmisen toimintakyky kotiutuessa,
- jatkohoidon järjestäminen,
- tiedon saatavuus,
- päivystyksen hektisen toimintaympäristön huomioiminen ja
- yhteistyö ja potilasohjaus.

Virve Heikkilän ja Riitta-Liisa Äijälän mukaan ikäihmisen turvallinen kotiutuminen on monivaiheinen prosessi ja kotiutumisen suunnittelu tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ikäihmisen saavuttua päivystykseen.

- Turvallisen kotiutumisen onnistumiseksi ikäihminen ja hänen omaisensa tulee osallistaa kotiutumisen suunnitteluun. Myös potilasohjauksen tärkeys on huomioitava. Erityisesti ikäihmiselle ja omaiselle annettavan ohjeistuksen ja ohjeistuksen ymmärtämisen osalta.

Vastauksissa nousi esille myös tarve hoitajien väliselle moniammatilliselle yhteistyölle ja sen kehittämiselle.

- Tulevaisuudessa päivystysympäristöissä tulee kiinnittää huomiota hoitajien väliseen yhteistyöhön ja yhteistyön kehittämiseen, Heikkilä ja Äijälä korostavat.

Hoitajien välisessä yhteistyössä korostuu erityisesti saavutettavuus, työnkuvien selkeys, tiedon jakaminen ja yhteiset koulutukset. Ikäihmisen turvallinen kotiutuminen edellyttää myös saumatonta moniammatillista yhteistyötä tukevien toimintamallien ja potilastietojärjestelmien kehittämistä.

Lisätietoja

Opinnäytetyö: Heikkilä, V. & Äijälä, R-L. 2020. Laadullinen tutkimus ikäihmisen turvallisesta kotiutumisesta yhteispäivystyksestä. Oulun kaupungin ja Oulun yliopistollisen sairaalan yhteistoiminnallinen kehittämishanke. Lapin ammattikorkeakoulu.

fysioterapeutti YAMK, Virve Heikkilä, heikkila.virve(a)gmail.com
sairaanhoitaja YAMK, Riitta-Liisa Äijälä, riittaliisaaijala(a)gmail.comVanhuksen käsi uutiskuva.jpg