kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Fyysiset riskit haltuun hoitotyössä
26.1.2021 13:00

Fyysiset riskit haltuun hoitotyössä

Katja Eklundin teki YAMK-opinnäytetyönään fyysisten riskien hallintamallin Kemin kaupungin ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköille.


Hoitotyö on fyysisesti kuormittavaa, ja kuormittavinta se on niissä yksiköissä, joissa huolehditaan vanhusten ja muiden huonosti liikkuvien perushoidosta ja hoivasta. Hoitotyön fyysiseen kuormittavuuteen vaikuttavat työympäristön turvallisuus, työolot, hoitotapahtumaan liittyvät tekijät, potilaan ja hoitajan ominaisuudet sekä työpaikan organisaatiokulttuuri.

Laitteet ja niiden käytön osaaminen eivät yksin riitä

Kemin kaupungin ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon hoitajille oli järjestetty Potilassiirtojen Ergonomiakortti®-koulutuksia vuodesta 2017 lähtien, jonka lisäksi työyksiköihin oli hankittu lisää siirron apuvälineitä.

Organisaatiossa kuitenkin tiedostettiin, että pelkkä hoitajien kouluttaminen ja apuvälineiden hankinta eivät ole riittäviä toimenpiteitä hoitotyön fyysisten riskien hallintaan. Niinpä organisaatiossa päätettiin käynnistää kehittämishanke hoitotyön fyysisten riskien hallinnan toimintamallin kehittämiseksi.

Tarvitaan myös hyvä toimintamalli

Kehittämistyön toteutti sittemmin fysioterapeutti YAMK-tutkintoon valmistunut Katja Eklund osana Lapin AMKille laatimaansa ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyötä.

Katja Eklund kertoo, että kehittämistyön pohjana käytetiin Työterveyslaitoksen julkaisemaa opasta hoitotyön fyysisten riskien hallinnasta. Sen keskeiset teemat ovat riskien hallinta, turvalliset työkäytännöt siirtymisen avustamisessa, osaamisen varmistaminen, apuvälineiden hyödyntäminen ja toimintatavat vahingon sattuessa.

Kehittämistyö toteutettiin kehittävän työntutkimuksen avulla, joka eteni tarvetilan kartoituksen ja toiminnan analyysin kautta uuden toimintamallin hahmottamiseen ja suunnitteluun. Uutta toimintamallia kehitettiin työpaikkojen esimiehille ja ergonomiavastaaville järjestetyissä Learning cafe-työpajoissa. Lopuksi työpajojen tuotokset käsiteltiin organisaation johdon kanssa kehittämishankkeen ohjausryhmässä ja sovittiin hoitotyön fyysisten riskien hallinnan toimenpiteistä ja toimintatavoista.

Kehittämistyöhön osallistuneet rakensivat yhdessä hoitotyön fyysisten riskien hallinnan toimintamallin, johon luotiin työkaluja osaamisen, asenneilmaston ja turvallisten toimintatapojen edistämiseksi. Opinnäytetyössä onnistuttiin tuottamaan tietoa Kemin kaupungin hoitoyön fyysisten riskien hallinnan tilasta ja sen kehittämistarpeista.

- Kehittämishankkeen eri vaiheissa kyettiin luomaan yhteinen ymmärrys fyysisten riskien hallintakeinoista ja sopimaan toimenpiteistä, joiden avulla niitä voidaan ennaltaehkäistä kokonaisvaltaisemmin, Katja Eklund kertoo.

Työelämässä muutos ja kehitys on jatkuvaa ja opinnäytetyönä luotu toimintamalli on alku jatkuvalle kehitykselle. Katja Eklund muistuttaa, että uuden toimintamallin jalkauttaminen tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti, jotta uudet toimintatavat myös omaksutaan.

- Nyt toteutetulla kehittämistyöskentelyllä on luotiin hyvä pohja pitkäjänteiselle ja määrätietoiselle työskentelylle hoitotyön fyysisten riskien hallitsemiseksi.

 

Lisätietoja:

Katja Eklund, fysioterapeutti (YAMK) p 044-0504745, katja.eklund(a)kemi.fi

Opinnäytetyö kokonaisuudessaan: Fyysiset riskit haltuun hoitotyössä : Kemin kaupungin toimintamallin kehittäminen. 2020. Lapin AMKKäsi pyörätuolin ohjaimessa ja tuolissa istujan käsi sen käsinojalla.