kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Esittely / Ajankohtaista / Uutisarkisto / Ennakointi ja teknologia avuksi tunnistamaan ikäihmisten kotona asumisen riskitekijöitä
12.9.2023 12:00

Ennakointi ja teknologia avuksi tunnistamaan ikäihmisten kotona asumisen riskitekijöitä

Ikääntyneen toimintakykyä ja kotona asumista edistetään puuttumalla ajoissa toimintakykyä heikentäviin riskitekijöihin. Lapin AMK ja LapHa kehittävät teknologisia ratkaisuja ennakoivan tiedon keruuseen ja ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen.


Väestön ikääntyessä ennakoinnin merkitys korostuu. Riskitekijöiden tunnistamisen lisäksi ennakoinnissa on oleellista fyysisen aktiivisuuden lisääminen, mikä on nostettu esille myös tuoreessa hallitusohjelmassa.

Teknologiset ja pelilliset ratkaisut ovat yksi keino tunnistaa toimintakyvyn heikentymiseen ja kotona asumiseen liittyviä riskitekijöitä ja lisätä fyysistä aktiivisuutta. Niitä haetaan hiljattain Lapin ammattikorkeakoulussa käynnistyneessä Ennakoi - Teknologiset ratkaisut ennakoivan tiedon keräämisessä ja ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa -hankkeessa.

Uusia tapoja ennakoida ja toimia

Liikkumisongelmat ovat yleisin syy avuntarpeen lisääntymiseen ja ne voivat uhata ikääntyneen itsenäistä kotona asumista. Usein liikkumisongelmiin kiinnitetään huomiota vasta kun ikääntyneellä on jo kaatumishistoriaa tai hän itse kertoo liikkumisongelmistaan.

Projektipäällikkö Sari Arolaakso Lapin ammattikorkeakoululta korostaa, että liikkumisongelmat ja muut kotona asumista uhkaavat riskitekijät tulee tunnistaa mahdollisimman varhain ja niiden tunnistamiseen tulee käyttää riittävän herkkiä mittareita.

- Tarvitaan uusia, innovatiivisia tapoja toteuttaa ennakoivaa toimintaa, olemassa olevien teknologisten ratkaisujen hyödyntämistä ja jatkokehittämistä sekä uusien teknologisten mahdollisuuksien löytämistä, Sari Arolaakso listaa.

Ennakoi-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida ennakoivan toiminnan malli ikäihmisten toimintakyvyn riskitekijöiden tunnistamiseen ja kotona asumisen tukemiseen. Tavoitteena on myös lisätä eri toimijoiden tietoisuutta ja kykyä neuvoa ja ohjata ikäihmisiä hyödyntämään digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja. Lisäksi pyritään selkeyttämään eri toimijoiden roolia ennaltaehkäisevien palveluiden tuottamisessa ja selvittämään toiminnan liiketoimintamahdollisuuksia.

Kehitystyö edellyttää monialaista osaamista, mikä vuoksi ammattikorkeakoululta on hankkeessa mukana vanhustyön, fysioterapian, hoitotyön ja ohjelmointitekniikan osaajia. 

Yhteiskehittämistä LapHan kanssa

Ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhdessä Lapin hyvinvointialueen kanssa ja sen pilottikuntia ovat Kemi, Tervola, Tornio ja Rovaniemi.

Hankkeen alussa nimetään ennakoivan toimintamallin kehittämiseen työryhmä, joka valmistelee vuoden 2024 alussa ennakoivan toiminnan mallit. Työpajoissa valmistellaan ennakoivan tiedon keruun menetelmiä ja toimintakykyä tukevia ratkaisuja hyödyntäen digitalisaatiota ja teknologiaa.

- Kehittämistyöhön pyritään osallistamaan toimijoita mahdollisimman laajasti ja aktivoimalla heitä mukaan innovoimaan erilaisille keskustelualustoille. Hankekuntien kanssa yhteistyössä pilotoidaan uusia toimintamalleja hyödyntäen valittuja ja tuotettuja digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja, avaa hankkeen toimintaa Sari Arolaakso.

Hanke on käynnissä 1.5.2023–31.4.2026, ja sitä rahoittaa Lapin liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Viimeisenä vuonna järjestetään kaikilla LapHan palvelualueilla työpajat, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä ennakoivan toiminnan toteuttamiseksi ja yhtenäistetään ennakoivan toiminnan käytäntöjä. Työpajoihin toivotetaan tervetulleeksi kaikki ikäihmisten ennaltaehkäiseviin palveluihin osallistuvat toimijat ja asiasta kiinnostuneet. Lisäksi toteutetaan kaikille avoin loppuseminaari.

Lisätietoja:

Sari Arolaakso, projektipäällikkö, Lapin ammattikorkeakoulu (vanhustyö), p. 050 310 9334, etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

EU:n lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.

Lapin liittoPiirroskuvassa älyvaatteet ja laitteet lähettävät dataa tablettia kannattelevalle iäkkälle henkilölle.