Lapin AMK työelämälle banneri net.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus ja kehitys

LAPIN Innovaatioassistentti


Lapin innovaatioLapin innovaatioassistentti_lamppu.pngassistentti -toimintamallilla tuetaan Lapin alueen korkeakoulutettuja työnhakijoita sekä yrityksiä tarjoamalla molempia osapuolia hyödyttäviä mahdollisuuksia työllistämiseen.

Yritykset voivat ottaa korkeakoulutetun työnhakijan innovaatioassistentiksi toteuttamaan omia kehittämisprojektejaan.

Innovaatioassistentit puolestaan tuovat uutta osaamista yrityksiin ja saavat valmennusta ja ohjausta paikallisilta korkeakouluilta.

Valmennuksen runko

Lapin innovaatioassistentti -valmennus on koulutusta ja työskentelyä yhdistävä täydennyskoulutus liittyen niin yksilön innovointivalmiuksiin kuin yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen.

Valmennus on kaksiosainen:

1) Hakijasta tekijäksi -valmennus (1 kk) auttaa oman osaamisen tunnistamisessa ja sen markkinoimisessa työnhaussa, ja
2) Innoassari-valmennus (3 kk) antaa osallistujalle eväitä ja innovaatio-osaamista yrityksen kehittämistoiminnan toteuttamiseen.

Mukaan voivat hakea kaikki 25 vuotta täyttäneet lappilaiset, vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet työnhakijat.

Innoassarikaavio2.png


Innoassarit suorittavat yrityksissä ennalta sovittuja ja suunniteltuja kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Kehittämistoimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi tuotekehitykseen, organisaation toimintaan, viestintään, markkinointiin jne. Keskeistä on asiantuntijatyön luonne ja uuden kehittäminen.

Valmennus on osallistujille omaehtoista opiskelua työttömyystuella, eli se täyttää päätoimisen opiskelun ehdot (5 op/kk). Opiskelu tapahtuu pääosin verkossa.

Hakijasta tekijäksi -valmennus

Tähtäimessä työpaikka?

Ennen varsinaista Innoassari-valmennusta tarjotaan kaikille hakijoille työnhaun ja oman osaamisen tunnistamisen sparrausta, jonka aikana korkeakoulutetut työnhakijat etsivät itselleen valmentajien tukemana työpaikan valmennuksen suorittamiseen.

Hakijasta tekijäksi -valmennus antaa osallistujalle paremmat valmiudet tunnistaa omaa osaamistaan ja löytää asiantuntijatyölle tyypillisiä piilotyöpaikkoja.

Innoassari_uusi toimintamalli_malli.jpgHakija voi osallistua myös suoraan Innoassari-valmennukseen, mikäli työpaikka järjestyy ilman valmentajien tukea.

Kesto: 1 kk (5.2.–2.3.2018)

Hakijasta tekijäksi -valmennus käynnistyy lähipäivällä Rovaniemellä 5.2.2018. Muuten valmennus järjestetään pääosin verkon välityksellä.

Koulutus täyttää ehdot omaehtoiseen opiskeluun työttömyystuella. Koulutus on laajuudeltaan päätoimista opiskelua (5 op/kk), ja se on ammattikorkeakoulun tarjoamaa lisä- ja täydennyskoulutusta (EQF6-taso). Lisää tietoa omaehtoisesta opiskelusta työttömyystuella TE-palveluista.


Innoassari-valmennus

Valmentaudu liiketoiminnan kehittämisasiantuntijaksi!
 
Tavoitteena on valmentaa osallistujia toiminnan kehittämisen ja innovoinnin asiantuntijoiksi ja mahdollistajiksi. Valmennuksen sisällöt jakautuvat neljään teemaan, jotka ovat
1) innovaatiot liiketoiminnassa,
2) innovaatiokyvykkyys,
3) innovaatioiden tuottaminen ja rahoittaminen sekä
4) digitalisaation mahdollisuudet.
 
Nämä teemat sisältävät muun muassa seuraavia osa-alueita:
 
·         innovaatio-osaaminen ja 
          innovaatioiden johtaminen
·         myynti, markkinointi ja brändäys
·         modernit markkinointikanavat
·         tuotekehitys, tuotteistaminen,
          palvelumuotoilu
·         immateriaalioikeudet
·         hanketoiminnan suunnittelu ja johtaminen
·         verkosto-osaaminen ja rahoituskanaviin tutustuminen
·         ennakointi

Valmennukseen osallistuja hankkii itselleen hanketiimin tuella työskentelypaikan (Hakijasta tekijäksi -valmennusjakson aikana), jonka kehittämistarpeet ovat lähtökohtana valmennukseen sisältyville tehtäville. Osallistuja toimii siis työpaikallaan toiminnan kehittäjänä ja innovaattorina. Valmennuksen sisällöt ja valmentajat tukevat tätä työskentelyä. Jokaiselle osallistujalle nimetään oma sparraaja hankkeen asiantuntijoista.
 
Valmennusjakso sisältää lähiopetuspäiviä Torniossa/Rovaniemellä. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu verkossa Adobe Connect -luentosovelluksella sekä Moodle-oppimisympäristössä. Osallistujalla tulee olla käytössään tietokone, internetyhteys sekä kuulokemikrofoni (headset). Koulutusjaksoon sisältyy perehdytys verkko-opetuksen työkaluihin.

Kesto: 3 kk (5.3.–25.5.2018)

Työskentelyjakson päätteeksi valmennuksesta saa osallistumistodistuksen, josta käy ilmi koulutuksen sisällöt, laajuus ja EQF7-taso (ylempi AMK-tutkinto). Koulutuksen voi anoa hyväksiluettavaksi myöhemmissä opinnoissa.

Koulutus täyttää ehdot omaehtoiseen opiskeluun työttömyystuella. Koulutus on laajuudeltaan päätoimista opiskelua (5 op/kk), ja se on ammattikorkeakoulun tarjoamaa lisä- ja täydennyskoulutusta. Lisää tietoa omaehtoisesta opiskelusta työttömyystuella TE-palveluista.

Jos yritys haluaa työllistää innoassarin valmennusjakson jälkeen, niin siihen voi hakea palkkatukea TE-palveluilta. Palkkatuen ehtoihin voi tutustua TE-palveluiden sivuilta.


Valmennuksen aikataulu - kevät 2018

Hakijasta tekijäksi -valmennus järjestetään 5.2.–2.3.2018, ja Innoassari-valmennus sekä työskentely yrityksessä sijoittuu ajalle 5.3.–25.5.2018.

Innoassari_uusi toimintamalli_kuvio.jpg

Haku valmennukseen

Haku kevään 2018 valmennukseen on auki 8.1.–28.1.2018.

Hakuinfo-sivultamme saat tarkempaa tietoa hakuprosessista ja voit ladata etukäteen hakulomakkeen tarkasteltavaksi pdf-tiedostona.

Ajankohtaiset tiedot hausta saat myös seuraamalla meitä Facebookissa.


Valmennuksen taustatiedot

Valmennuksen järjestää Lapin innovaatioassistentti -hanke. Hankkeen on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ja sitä toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Hanketta toteutetaan vuosina 2015–2017, ja tavoitteena on järjestää kolme innovaatioassistentti-valmennusta.

Yhteystiedot:

Marjo Jussila
Lapin innovaatioassistentti -hankkeen projektipäällikkö
marjo.jussilasähköposti.jpg
Puh. 050 461 1355

 

Lisätietoja omaehtoisesta opiskelusta työttömyystuella saa Lapin TE-toimistosta. Tiedusteluissa kannattaa mainita Lapin innovaatioassistentti -valmennus.


***

Lapin innovaatioassistentti -mallin pilotointi käynnistyi vuoden 2015 alussa samannimisessä hankkeessa. Innoassari-valmennus on Lapin ammattikorkeakoulun järjestämää täydennyskoulutusta (laajuus 15 opintopistettä) vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille lappilaisille työnhakijoille. Ensimmäinen valmennus järjestettiin vuonna 2015, ja toimintamallia määriteltiin uudelleen vuoden 2016 valmennusta varten.

Syksyllä 2015 toteutettu Eväitä lappilaisten yritysten kehittämiseen – Case Lapin innovaatioassistentti -julkaisu kokoaa yhteen hankkeen ensimmäisen valmennuskierroksen käytännön kokemuksia. Julkaisussa tehdään myös katsaus niihin yrityksen innovaatio-osaamisen osa-alueisiin, jotka muodostavat innoassarikoulutuksen ydinsisällön.