kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot

Green Care

Monialaisen Green Care -palvelutuotannon taustalla ovat luonnonvarat ja -olosuhteet, ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus.

Näiden hyödyntäminen tavoitteellisesti, ammattitaitoisesti ja vastuullisesti ovat osoittaneet, että luonnolla on monipuolisia ihmisen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

Tällä sivulla kuvaamme lyhyesti Green Care -toiminnan kehittämishankkeiden tuloksia.
Lappilainen Green Care, esiselvityshanke 2011–2012

Lappilainen Green Care -esiselvityshanke on saavuttanut toiminnassaan sille asetetut tavoitteet; on selvitetty, luotu edellytyksiä ja sisältöjä Green Care -periaatteisiin nojaavalle hyvinvointipalveluiden ja hyvinvointimatkailupalveluiden tuottamiselle lappilaisessa toimintaympäristössä.

Hankkeessa selvisi, että Lapissa on kiinnostusta sekä tarvetta Green Care -toimintaa kohtaan. Selvitys loi edellytyksiä jatkohankkeille.

Green Care – hyvinvointia pohjoisen luonnosta

Green Care osana lappilaisia elinkeinoja, elinkeinoselvityshanke 2012–2014

Hankkeessa luotiin Green Care -verkostoja Lappiin, etenkin Norjan Green Care -toiminnan kanssa. Luotiin Green Care Lappi aluejaos (greencarelapland.fi). Hankkeessa nousi esille, että Green Care nähtiin mahdollisuutena Lappilaisissa elinkeinoissa, mikä loi pohjaa jatkohankkeille.

Green Care – työkirja

Green Care osana Lappilaisia elinkeinoja

Green Care luontokokemuspolku – video

Green Care asiantuntijuutta Lappiin, tiedonvälityshanke 2013–2014
Hankkeella tuotiin lisää Green Care -tietoa ja uutta osaamista Lappiin. Green Care -alan tunnettuus lisääntyi Lapissa ja verkostot vahvistuivat. Hankkeessa tuotettiin palvelumuo-toilukuutiot työkaluksi luontolähtöisten hyvinvointipalveluiden tarkasteluun, kehittämiseen ja uusien palveluiden muotoiluun.
Tuloskoontivideo
Luontoa elämään! – Toimintakykyä ja osallisuutta luontolähtöisillä menetelmillä ja palveluilla 2015–2017

Hanke pääsi asetettuihin tavoitteisiin. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilannetta parannettiin vahvistamalla heidän toimintakykyään ja osallisuuttaan hankkeessa kehitetyillä luontoon tukeutuvilla kuntoutuksen toimintamalleilla. Mallit toteutettiin luontoympäristössä, ulkopuolella rakennettuja toimintayksikköjä, kuten oli tavoitteena.

Hankkeen kuntoutustoiminta perustui yksilökeskeiseen kuntoutustoiminnan suunnitteluun, jota toteutettiin kuntoutuksessa olevien osallistujien kanssa. Hankkeen osatoteuttajat pääsivät verkostoitumaan muiden lappilaisten kuntoutustyötä tekevien tahojen kanssa. Hanke lisäsi kuntoutustyöntekijöiden ja lappilaisten luontopalveluyrittäjien osaamista luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan mahdollisuuksista ja merkityksestä hyvinvoinnin lisäämisessä. Hankkeessa saatiin kehittämistietoa luontoon tukeutuvien kuntoutuspalvelujen toimivuudesta hankepaikkakunnilla ja niiden levittämisen ja soveltamisen mahdollisuuksista myös laajemmalle maantieteelliselle alueelle.

Hankkeessa parannettiin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tilannetta luontoon tukeutuvilla kuntoutuksen toimintamalleilla ja saatiin kehittämistietoa niistä. Verkostoja luotiin hankkeen osatoteuttajien kesken, ja osaamista lisättiin kuntoutustyöntekijöille ja lappilaisille luontopalveluyrittäjille.

Luontoa elämään – toimintamalleja osallisuuden ja toimintakyvyn vahvistamiseksi
Opas yksilökeskeiseen luontotoiminnan suunnitteluun
Luontoon tukeutuvaa kuntoutustoimintaa Ruotsissa 
Osallisuutta vahvistavan, luontoon tukeutuvan kuntoutustoiminnan malli
Ruotsinkieliset versiot, opinnäytetöitä & muuta materiaalia 
Green Care – koordinaatiohanke 2015–2018

Hankkeen tuloksena on kuukausittain ilmestyvä Green Care -uutiskirje, uusi suomalainen Green Care -tietoportaali, sekä Green Care -laatumerkit LuontoHoivan ja LuontoVoiman palveluille.

Hanke työsti laatumerkkien kriteeristön, ohjeet, hallintajärjestelyn, hakudokumentit (mm. Green Care -laatutyökirja), esitteet sekä näiden englannin ja ruotsinkieliset käännökset. Green Care -uutiskirje, verkkosivut ja laatumerkki jäävät hankkeen jälkeen Green Care Finland ry:n käyttöön ja ylläpitoon.

Hankkeessa luotiin Green Care laatumerkit LuontoHoivan ja LuontoVoiman palveluille. Verkostot vahvistuivat ja hanketoimijat lähentyivät. Levillä järjestettiin Green Care-päivät. Green Care-toimintaa vietiin eteenpäin Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla.
Green Care -koulutusmalli korkea-asteelle 2015–2018

Hankkeen tuloksena syntyi yhtenäinen näkemys korkea-asteen koulutuksen Green Care -tasosta ja sisällöistä sekä kriteereistä. Tuloksena oli myös kokeilujen kautta testattu ja arvioitu koulutusmalli. Hankkeen toiminta tuotti lisäksi tiiviin korkea-asteen verkoston, johon yhdistyvät korkea-asteen koulutusorganisaatiot.

Hankkeen hyödyt näkyvät uuden koulutusmallin hyödyntämisen kautta, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteisten koulutusmallien rinnalle ja täydennykseksi. Sekä osaamisen lisääntymisenä Green Care -toimintaa harjoittavien toimijoiden, opettajien, kouluttajien, yrittäjien ja hanketyöntekijöiden keskuudessa.

Tulosten hyödynnettävyyttä, jatkuvuutta ja käyttöönottoa varmistetaan luodun avoimen verkoston toiminnan jatkamisella hankkeen jälkeenkin. Verkostossa on koulutusmallin ja tietosisältöjen edelleen kehittämisen kautta mahdollista tuottaa valtakunnallista koulutusta Green Care -toiminnasta eri koulutusväylien kautta.

Hankkeessa luotiin 20 opintopisteen Green Care-koulutusmalli korkea-asteelle. Hanke loi verkoston korkea-asteen koulutusorganisaatioille. Green Care-laatumerkkiin lisättiin koulu-tuskriteereitä. Osaaminen lisääntyi alan eri toimijoiden keskuudessa.

Green Care korkeakoulutus  
Infolehti
Green Care Pro - Koulutusmalli yhdenmukaisen Green Care osaamisen tuottamiseksi
Näkökulmia Green Caren opiskeluun 
Pohjoinen luonto maahanmuuttajien kotoutumisessa 2017–2019
Hankkeen tuloksena saadaan käyttöön luontolähtöisen ja kaksisuuntaisen kotoutumisen malleja, jotka tukevat Lapin alueen maahanmuuttajien kotoutumista, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ansaintamahdollisuuksia.

Hankkeen tulokset ovat alueen maahanmuuttajatyötä tekevien toimijoiden tiedossa ja käytettävissä. Tuloksena on hankkeeseen osallistuneiden maahanmuuttajien vahvistunut luontosuhde.

Hankkeen tulosodotuksena on luona malleja, jotka tukevat maahanmuuttajien kotoutumis-ta, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja ansaintamahdollisuuksia. Hankkeeseen osallistuvien maahanmuuttajien luontosuhde vahvistuu.

Green Care -yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa 2017–2019

Tulosodotuksia

1. Saada tietoa Green Care -yrittämisen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista Lapissa, ja kehittää jatkohankkeita vastaamaan tarpeita

2. Aktivoida olemassa olevia ja uusilta toimialoilta tulevia Green Care -tyyppisiä yrittäjiä sekä Green Care -elinkeinotoiminnasta kiinnostuneita keskinäiseen yhteistyöhön ja kehittämiseen. Taide- ja kulttuurialat mukaan Green Care toimintaan.

3. Uuden kehittämistoiminnan valmistelu monialaisen Green Care -yrittäjyyden luomiseksi ja vahvistamiseksi Lapin maaseutualueilla. Nyt jo luotu kehittämispolkukonsepti.

Hankkeessa tunnistetaan Green Care -yrittämisen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia ja kehitetään jatkohankkeita vastaamaan näihin tarpeisiin. Hankkeessa taide- ja kulttuurialat tuodaan mukaan Green Care -toimintaan. Hankkeessa on luotu kehittämispolkukonsepti.

Luontoperustaiset palveluntuottajat ja -kehittäjät Lapissa –kartta

Luontoa toimintaan! Yhteistyömalleja osallisuuteen 2018–2020
Hankkeen tuloksena toimintaan osallistuneiden toimintakyky ja osallisuuden kokemus vahvistuvat ja he etenevät koulutus- ja työllisyyspoluillaan tai saavat mielekästä tekemistä arkeensa. Tuloksena saadaan myös kuntoutus-, työllisyys- ja työpajatoimijoiden sekä Metsähallituksen ja muiden luontoympäristötoimijoiden keskinäinen joustava yhteistyömalli kuntoutustoimintaan. Lisäksi saadaan arviointitietoa Green Care -menetelmien ja Luontoa elämään! -hankkeessa kehitettyjen mallien ja tässä hankkeessa kehitettävän yhteistyömallin soveltamisesta ja mahdollisuudesta ottaa pysyvään käyttöön työpajatoiminnassa ja työllisyyspalveluissa.

Hankkeessa luodaan yhteistyömalli luontoon tukeutuvalle kuntoutustoiminnalle Lapin ammattikorkeakoulun, Metsähallituksen, Pellon kunnan sekä Oulun kaupungin nuorisopalve-luiden välille.

”Hankkeessa luodaan uusia ja sovelletaan jo aiemmin kehitettyjä luontoon tukeutuvia so-siaalisen kuntoutuksen malleja työpajatoimintaan. Hankkeessa vahvistetaan metsä- ja luontoympäristöjen käyttöä kuntoutuksessa kehittämällä yhteistoimintamalli Metsähallituk-sen ja kuntoutustoimijoiden kesken erityisesti miesten toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseksi.”

Instagram
Youtube 
Luontoa toimintaan yli rajojen 2019–2020

Hankkeen tavoitteena on levittää Luontoa elämään - ja Luontoa toimintaan -hankkeiden tuloksia Ruotsiin ja rikastuttaa Luontoa toimintaan -kehittämistyötä hankkeiden välisellä vuoropuhelulla ja kokemusten jakamisella.

Tavoitteena on, että kuntoutustoimijoiden osaaminen luontoon tukeutuvasta kuntoutuksesta ja sen menetelmistä vahvistuu kuntoutujien erilaisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Osapuolten yhteisen kehittämistoiminnan kuten benchmarkkausmatkojen ja kehittämistyöpajojen avulla kehitetään luontoon tukeutuvia palveluita kuntoutujien toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistumiseksi molemmissa maissa.

Green Rehab -toimintamallien käytäntöön soveltamista suunnitellaan ja niiden toteutumista arvioidaan Luontoatoimintaan -toimijoiden omissa työpajoissa kansainvälisten kehittämis-työpajojen välissä.

Tavoitteena on löytää uusia lähestymistapoja luontoon tukeutuvaan kuntoutustoimintaan sekä saada käyttöön uusia toimintamalleja ja aineksia käytössä olevien toimintamallien kehittämiseen ja arviointiin erityisesti osallistujien osallisuuden vahvistamiseksi.

Hanke vahvistaa pohjoismaisia Green Care- verkostoja levittämällä Luontoa elämään- ja luontoa toimintaan -hankkeiden tuloksia Ruotsiin. Kuntoutustoimijoiden osaaminen vahvistuu, ja luontoon tukeutuvia palveluita kehitetään molemmissa maissa. Hankkeessa etsitään uusia ja kehitetään vanhoja lähestymistapoja ja toimintamalleja.
New Nordic Nature Based Service Models 2019–2021

Tulosodotuksia

Hankkeen tuloksena syntyy yhteispohjoismaisia, erityisesti pohjoisiin luonnon- ja kulttuuriolosuhteisiin soveltuvia Green Care / Grön Arena / NUR -liiketoiminta- ja palvelumalleja. Pohjoiset luonnonvara-alan ja matkailuyritysten sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalojen toimijat toteuttavat näitä liiketoiminta- ja palvelumalleja keskinäisenä yhteistyönään.
Yhteistyössä

Logo

Vipuvoimaa

maaseutu 2020

interreg logo

Ely

Lapinliiton vaakunalogo

Lue lisää
green care kuva