kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Pohjois-Lapin vanhusten palvelutarve -esiselvitys

 Kuvaus: Hankkeen päätavoitteena on tuottaa tietoa koulutus- ja kehittämishankkeiden pohjaksi. Tavoitteena on selvittää Pohjois-Lapin kunnissa taajamien ulkopuolella asuvan ikääntyvän väestön terveyttä, hyvinvointia ja palvelutarpeita. Esiselvityksen tiedot kerätään teemahaastatteluna ja havainnoiden kahden syrjäisen kylän vanhuksilta (N=30) ja mahdollisesti yhteisötason tietoa ko. kylien kylätoimikunnilta ryhmähaastatteluna. Laadullinen tutkimusaineisto analysoidaan laadullisia analyysimenetelmiä käyttäen. Tuloksena syntyy esiselvitysraportti palvelutarpeista. Aineisto on RAMKin, Kemi-Tornion AMK:n ja Lapin yliopiston käytettävissä myöhemmin tehtäviä yksityiskohtaisempia jatkonanalyysejä varten. Tuloksena saadaan tietoa Pohjois-Lapin kunnissa taajamien ulkopuolella elävien 1)vanhusten elinoloista, terveydestä ja hyvinvoinnista. Saadaan tietoa siitä, 2)minkälaisena ikääntyvät itse kokevat elämänsä ja selviytymismahdollisuutensa etäällä kuntakeskuksista ja minkälaisia ratkaisumalleja ja hyviä käytäntöjä heillä on, joita he ja heidän tukiverkkonsa ovat kehittäneet itsenäisen ja aktiivisen elämän turvaamiseksi, 3) mitä hyvinvointipalveluja he saavat ja mikä on heidän kokemuksensa palvelujen riittävyydestä ja laadusta. Esiselvityksen tuloksena saadaan tietoa myös siitä, 4)minkälaisia palveluja he katsovat tarvitsevansa lähitulevaisuudessa ja 5)minkälaisia tulevaisuuteen suuntautuvia odotuksia ja toiveita heillä on; minkä tasoista elämisen laatua he tavoittelevat. Kylätoimikunnilta saadaan 6) tietoa kylästä sosiaalisena yhteisönä, sen tulevaisuuden visioista ja kehittymistavoitteista sekä kyläyhteisön mahdollisuuksista tukea ikääntyviä. Tuloksista tiedotetaan palvelujen tuottajille ja koulutusorganisaatioille Pohjois-Lapin alueella järjestettävässä seminaarissa. Seminaarissa tuotetaan tulosten pohjalta aineistoa vanhuspalvelujen kehittämisen hankeaihiota varten. Esiselvityksessä saatua tietoa voidaan käyttää välittömästi perusterveydenhuollon, sosiaalialan ja erikoissairaanhoidon vanhuspalvelujen kehittämisessä ja koulutusorganisaatioissa koulutuksen suunnittelun ennakointitietona. Päätavoitteena on saadun tiedon pohjalta kuntien ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä suunnitella ja toteuttaa vanhuspalvelujen kehittämiskokonaisuus, jonka tarkoituksena on kotona asuvan ikääntyvän väestön aktiivisen kansalaisuuden säilyttäminen, itsenäisen selviytymisen tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Asiakaslähtöisten kotona selviytymistä edistävien uusien/uudistettujen palvelujen avulla voidaan edistää ikääntyvän väestön hyvinvointia ja vähentää laitospalvelujen tarvetta sekä säilyttää kylät elävinä pitkällä aikavälillä.
 Aikataulu: 1.4.2007 - 31.12.2007
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Vuokko Lohiniva
 Kokonaiskustannukset: 49500
 Rahoitus: ESR