kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Lappilainen Green care

 Kuvaus: Lappilainen Green Care – esiselvityshanke 2011 Green care - käsite voidaan ymmärtää sosiaalisena innovaationa, jossa toiminnan tarkoituksena on tuottaa luonnon ja maaseutuympäristön tarjoamista voimavaroista ja mahdollisuuksista uudentyyppisiä hyvinvointipalveluita sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilta. Green care- toiminta tarjoaa sekä hyvinvointia kansalaisille että elinvoimaa maaseudulle. Toiminnan ja menetelmien ytimen muodostavat luonto, maaseutuympäristö, yhteisöllisyys ja toiminta. Green Care- toiminta on nähty sekä Suomessa että ulkomailla moniammatillisena yhteistyönä, jossa sovelletaan useiden toimialojen osaamista ja ammattitaitoa. Hankkeen tarpeellisuus Lappilainen Green care- toiminta on Lapissa olevien resurssien hyödyntämistä hyvinvointia tuottavaksi elinkeinotoiminnaksi. Toiminnalla kehitetään palveluita ja taataan palveluiden tasa- arvoinen saatavuus. Samalla Green care- toiminta auttaa kyliä pysymään toimintakykyisinä. Sillä on myös merkittävä rooli alueellisena työllistäjänä ja yrittäjyyden edistäjänä. Green care- toiminnan avulla tuetaan lisäksi luontoon perustuvaa hyvinvointimatkailua. Green care – hyvinvointi ja terveysmatkailupalvelut mahdollistavat muun muassa monipuolisia luontokokemuksia ja virkistystoimintaa erilaisille asiakasryhmille. Ne ovat tärkeitä toimintamuotoja, joilla voidaan tulevaisuudessa nähdä yhä lisääntyvää merkitystä terveyshaittoja ennaltaehkäisevänä ja henkistä hyvinvointia ylläpitävänä mielenterveystyönä. Green care – periaattein voidaan myös tuottaa erilaisia terapia- ja kasvatusmuotoja erityisryhmille, jolloin luontoon pohjautuvien elämysten kautta pystytään tarjoamaan kokonaisvaltaista kuntoutusta. Hankkeen tavoitteena on selvittää ja luoda edellytyksiä ja sisältöjä Green care- periaatteisiin nojaavalle hyvinvointipalveluiden tuottamiselle lappilaisessa toimintaympäristössä. Hanke luo edellytyksiä uudenmuotoisen hyvinvointipalvelutuotantoon liittyvän yritystoiminnan kehittymiselle, edesauttaa Lapin maaseudun elinkeinojen kehittymistä ja monimuotoistumista sekä uusien työtilaisuuksien syntymistä. Hanke tukee osaltaan matkailuelinkeinon monimuotoistumista ja turvaa samalla Lapin kylien elinvoimaisuutta. Se edistää myös asukkaiden hyvinvointia ja sosiaalisen turvallisuutta. Hankkeen tavoitteet Esiselvityshankkeen aikana (1) määritellään Green care- periaatteisiin nojaavan hyvinvointipalveluiden lappilaisia erityispiirteitä ja mahdollisuuksia, (2) kartoitetaan Green care -periaatteiden pohjalta toimivia lappilaisia toimijoita sekä näistä periaatteista kiinnostuneista kehittämään omia palveluitaan ja toimintaansa em. periaatteiden mukaisesti. Esiselvityshankkeessa (3) selvitetään Green care -toimintaan liittyvää osaamisperustaa ja (4) Green care- periaatteilla tuotettujen hyvinvointipalveluiden markkinoita. Hankkeen tuloksena on (1) selvitys, jossa on hankkeen tavoitteiden mukaisesti määritelty Green care - periaatteisiin nojaavan hyvinvointipalveluiden tuotannon edellytyksiä Lapissa, kuvattu Green care - palvelutuotannon nykytila ja esitetty arvio uusista toimijoista. Selvityksessä on lisäksi kuvattu Green care- periaatteisiin nojaavan palvelutuotannon kompetenssiperustaa ja esitetetty arvio Green care- palveluiden markkinoista. Hankkeen tuloksena syntyy myös (2) suunnitelma Creen care- koulutus- ja kehittämishankkeesta ja sen pilotoinnista. Suunnitelma sisältää myös tutkimus- ja kehittämisosan, jossa huomio kiinnitetään Green care- periaatteisiin nojaavan hyvinvointi- ja matkailupalvelutuotteiden kehittämiseen. Lisäksi hankkeen tuloksena kehittyy (3) monialainen lappilainen toimijaverkosto. Verkosto toimii tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistoimintarakenteena alan yrittäjille, yrittäjäksi aikoville ja alueen kehittämisorganisaatioille ja muille asiasta kiinnostuneille. Hankkeen toteutus Hankkeen kohderyhmä on laaja ja hankkeen tulokset vaikuttavat useisiin toimijoihin. Hankkeen konkreettiset toimenpiteet kohdistuvat maaseudulla toimiviin yrityksiin ja yrittäjiin, jotka tuottavat hyvinvointi- ja matkailupalveluita. Green care- palvelujen ja hyvinvointimatkailun tuottajat voidaan siis nähdä hankkeen pääasiallisena kohde-ryhmänä. Hankkeen toimenpiteet ja tulokset vaikuttavat välillisesti myös palvelujen käyttäjiin, kyliin, kylätoimikuntiin sekä tutkimus- ja koulutuspalveluiden tarjoajiin. Hanke toteutuu 1.1.2011- 31.1.2012. Sitä hallinnoi ja toteuttaa Ramk / Terveys- ja liikunta-ala. Hankkeessa on kolme osa-aikaista työntekijää eli projektipäällikkö (30 % työaika) ja kaksi projektityöntekijää (50 % /20 % työaika). Projektipäällikkö vastaa projektin hallinnosta ja sen toteutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Projektin hallinnon näkökulmasta hän vastaa hankkeen sisäisestä ohjauksesta, aikatauluista ja projektin toiminnan etenemisestä sekä budjetin toteutumisen seurannasta. Lisäksi tehtäviin kuuluu ohjausryhmän kanssa tehtävä työ (raportointi) ja yhteistoiminta ulkoisten sidosryhmien kanssa. Projektityöntekijät vastaavat hankkeen sisältötavoitteiden toteutumisesta hankesuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Hankkeen toteutumisessa hyödynnetään RAMK:n eri toimialojen osaamista sekä LUC yhteistyötä. Muita sidosryhmiä ovat muun muassa Lapin Yliopisto, LAO, ELY-keskus, Seitasäätiö, Pro Agria, MTT, toimialan yritykset sekä kyläyhteisöt ja -toimikunnat. Hankkeen ohjausryhmän voisivat muodostaa Ramk (edustaja), Lapin yliopisto, rahoittaja, Seitasäätiö ja hyvinvointi- ja matkailualojen yrittäjät tai yrittäjien edustaja. Hankkeen rahoittajana toimii Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, jota hallinnoi maa- ja metsätalousministeriö. Rahoitusta haetaan Lapin ELY- keskuksen kautta. Lappilainen Green Care – esiselvityshanke 2011 noudattaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman kolmatta toimintalinjaa, johon kuuluvat maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen ja kehittäminen maatiloilla ja muissa maaseudun mikroyrityksissä, maaseutumatkailun kehittäminen sekä maaseudun palveluiden ja kylien kehittäminen. Hankkeen kokonaiskulut ovat 125 360 euroa. Hankkeen kulut rahoitetaan edellä mainitun ohjelman kautta kokonaisuudessaan. Hankkeen tavoitteiden toteutumista arvioidaan prosessiarviointina koko hankkeen voimassaolon ajan. Arvioijana toimii hankkeen ohjausryhmä, joka saa kokouksissaan raportin hankkeen etenemisestä.
 Aikataulu: 1.1.2011 - 31.1.2012
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Hyvinvointialat
 Projektipäällikkö: Sanna Vinblad
 Kokonaiskustannukset: 132880
 Rahoitus: Maaseuturahasto Elinkeinojen kehittämishanke