kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Rovaniemi
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

Innovatiivinen kuntaorganisaatioiden tietohallinnon ja avoimen lähdekoodin kehitys- ja tutkimushanke: vaihe2

 Kuvaus: Hankekokonaisuuden tavoitteena on tutkia ja tuottaa kunnallisen tietohallinnon järjestämisessä ja palvelujen sähköistämisessä tarvittua tietämystä ja käytäntöjä. Perimmäisenä päämääränä on ratkaisujen löytäminen edellisessä vaiheessa tunnistettuihin haasteisiin. Tietämyksen ja käytäntöjen kehittämisen tarvetta onkin yleisesti koko kunnallisen tietohallinnon organisoitumisen tasolla, kuin myös yksittäisten kehittämistarpeiden tyydyttämisen tasolla. Strategista tietohallinnon osaamista on tietohallinnon toiminnan organisoinnin ja käytäntöjen osaaminen, joka mahdollistaa tietohallinnon järjestämisen ja kunnan prosessien kehittämisen sekä pitkän tähtäimen suunnittelun siten, että kunnan asettamat tavoitteet toiminnan kustannusvaikuttavuudessa, moderneissa toimintakäytännöissä ja kansalaisten asiointimahdollisuuksien yhdenvertaisuudessa toteutuvat. Lapin maakuntaohjelmassa esitettyjä tavoitteita julkisten palveluiden uudistamiseksi ei saavuteta pelkästään nykyisen toteuttamissuunnitelman puitteissa, joka keskittyy lähinnä maakunnan tietoliikenneteknisen infrastruktuurin kehittämiseen. Tuleva infrastruktuuri antaa sisällön kuntapalveluiden asiakkaille vasta uusien kehittyneiden palvelumuotojen kautta. Lapin maakunta tarvitsee strategian kunnallisten palveluiden sähköistämiseen ja kuntien toiminnan uudistamiseen, toisin sanoen kunnallisen tietohallinnon kehittämiseksi. Toimenpiteet kunnallisen tietohallinnon kehittämiseksi liittyvät koko kuntakentässä käynnissä olevaan palvelurakenteiden uudelleenarviointiin ja voimavarojen yhdistämiseen. Kunnilla on yhteinen tarve organisoida uudelleen tietohallinnon toimintoja sekä uudistaa palveluiden tuotantoprosesseja. Tietohallinto on organisoitava niin, että se mahdollistaa laadukkaan ja kustannustehokkaan IT -infrastruktuurin, peruspalveluprosessien uudistamisen ja palveluiden sähköistämisen: kokonaisvaltaisen kehittämisen, jolla pyritään parantamaan kuntalaisten asiointimahdollisuuksia, yhdenvertaisuutta sekä palveluntuotannon kustannusvaikuttavuutta. Hankeen lähtökohtana on kuntapalvelut ja niiden kehittämisessä havaitut ongelmat. Edeltävä projekti keskittyi nyky- ja lähtötilanteen selvittämiseen. Tämän tehdyn mittavan työn perusteella havaittujen ongelmien kuvauksia tullaan tarkentamaan ja samalla tunnistamaan yksityiskohtaisemmat kehitystarpeet. Kuntien tietohallinnon kehittämisen ongelmat liittyvät hyvin vahvasti strategisen suunnittelun ja toimintastrategisten valintojen puutteisiin. Tietohallinnon kytkös kunnan kokonaisstrategisiin tavoitteisiin on yleisesti varsin heikko, mikä johtaa kehitysnäkemysten ja -suunnan puuttumiseen. Tästä osaltaan seuraa myös kuntien resurssien vähyys ja huono allokointi. Ongelmaan voidaankin puuttua vain tehokkaammalla strategisella suunnittelulla, uusilla toimintastrategisilla valinnoilla sekä julkisyksityisillä yhteistyömalleilla, jotka yhdessä avoimen lähdekoodin tuotantomallien kanssa mahdollistavat ratkaisujen levittämisen kuntasektorilla ja johtavat resurssien alueellisen ja kansallisen optimointiin. Kunnallisen tietohallinnon roolin, toiminnan ja tehtävien uudelleenajattelu – ja jopa uudelleenjärjestely – on väistämätöntä, mikäli halutaan saavuttaa tavoitellut modernit toiminta- ja tuotantoympäristöt ja niiden myötä sähköisten palvelujen hyödyntämisen kyvykkyydet. Edellä mainituista toisiinsa kytköksissä olevista näkökulmista muodostuu hankkeen sisällöllinen ja teemallinen ydin. Avoin lähdekoodi on viime aikoina vahvistanut asemaansa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Tätä voidaan ehkä selittää sillä, että kaupallisten toimijoiden mainospuheista huolimatta, suljettu koodi ei takaa toimintavarmuutta tai turvallisuutta. Muun muassa Oikeusministeriön sähköisen äänestysjärjestelmän pilottihankkeen onnistumista selvittäneessä muistiossa todetaan suoraan, että äänestysjärjestelmä tulisi vastaisuudessa toteuttaa avoimella lähdekoodilla. Kuntien oma avoimen lähdekoodin tietohallinnollinen osaaminen on erittäin puutteellista. Vähäiset ja suppeat kokemukset aiheesta eivät ole synnyttäneet riittävästi oikeanlaista ja laajalle levinnyttä osaamista, jolla avoimia toteutusvaihtoehtoja voitaisiin aidosti arvioida. Strategisen tietohallinnon näkökulmasta vaaditussa osaamisessa ei ole kyse puhtaasta teknologiaosaamisesta: Päähuomion tulisi olla palvelutarpeiden teknisen toteutuksen suunnittelussa, palveluprosessien ja palvelutoteutusten järjestämisestä, hankinta- ja kehitysosaamisesta, tietotarpeista ja tietojenvaihdon turvaamisesta, sekä hallinto- ja johtamisosaamisesta. Tällainen avoimeen lähdekoodin liittyvä tietohallinto osaaminen meiltä vielä puuttuu. Myös aihepiirin taloudellinen ja tuotannollinen osaaminen on vajaata. Tutkimuksen aikana pyrimmekin myös arvioimaan, minkälaisia taloudellisia ja muita vaikutuksia avoimen lähdekoodin ratkaisujen hyödyntämisellä toisi kunnille. Tämän selvittämiseksi projektissa hyödynnetään läheisen kuntayhteistyön lisäksi muita kuntasektorin toimijoita ja asiantuntijoita.
 Aikataulu: 1.2.2012 - 31.12.2012
 Projektin tila: 4 Päättynyt
 Päätösnumero:
 Hallintokunta: Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Rantavitikan kampus
 Projektipäällikkö: Hannu Kähkölä
 Kokonaiskustannukset: 41850
 Rahoitus: EAKR 2007-2013