kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 2007

Lapin korkeakoulujen etä- ja virtuaaliopetuksen kehittämishanke (LEVIKE)

Tausta

Viime vuosina virtuaali- ja etäopetuksen kehittäminen on paljolti keskittynyt tietoverkkoihin ja teknisiin ratkaisuihin sekä niiden osaamisen kehittämiseen, kun kokonaisoppimisprosessin huomioiminen ja tukeminen on jäänyt vähäisemmälle huomiolla. Erityisesti aikuisopiskelijoiden ja harvaan asuttujen seutujen opiskelijoiden opintojen keskeyttämisen syynä tai esteenä ovat usein opintojen sopimattomuus muuhun elämään ja lähituen puute.

Aikaisemmissa projekteissa on päästy vaiheeseen, jossa korkeakoulujen opetushenkilöstö on saatettu virtuaaliopetuksen kehittämisen lähtötasolle ja sisällöntuotantojen kehittäminen eri korkeakoulujen väliseksi toiminnaksi. Virtuaaliopetuksen kehittäminen on kotimaassa painottunut voimakkaasti tietoverkkoihin ja niiden hyödyntämiseen. Ulkomailla harvaanasutuilla alueilla on kehitetty ja myös Oppiva Lappi hankkeessa on tuotettu kokeiluja oppimiskeskusmaisen lähitukitoiminnan kehittämisestä. Projektit ovat luoneet perustan, joka vaatii edelleen kehittämistä ja jatkotoimia. Erityisesti etäoppimisen tukeminen vaatii panostusta.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisten oppijoiden mahdollisuuksia hyödyntää korkeakouluverkostojen tarjoamaa osaamista. Tavoitteena on myös luoda koulutuspalvelujen kehittämisestä alueellinen esimerkki, jota muut ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää kehittäessään erityisesti harvaanasuttujen seutujen oppimismahdollisuuksia. Hanke vahvistaa alueellisen korkeakouluverkoston, maakuntakorkeakouluverkoston ja virtuaaliammattikorkeakoulujen yhteistyöverkoston kehittymistä.

Toteutus

Hanke jakautuu neljään itsenäiseen osahankkeeseen., joiden toteutukseen osallistuvat kaikki projektin organisaatiot. Hankkeen kokonaiskoordinoinnista vastaa Rovaniemen ammattikorkeakoulu.

OSAHANKE: SISÄLLÖNTUOTANTO, OPPIMISAIHIOT

Osahankkeen tavoitteena on vastata alueellisiin koulutustarpeisiin ja maakuntakorkeakoulun kautta esitettyihin alueellisten tutkintojen sisältötarpeisiin sekä kehittää korkeakoulujen opetusta ja verkko-oppimateriaaleja sekä yhteistä opetusta.

Alueellisia tutkintoja tukevat sisällöt:

  • matkailualan oppimisaihiot (sisältää myös ravitsemusalan), 10 ov
  • liiketaloudenalan oppimisaihiot, 10 ov
  • hyvinvointialan oppimisaihiot, 12 ov
  • tuotannonalan oppimisaihiot, 3 ov
  • kieliopintojen oppimisaihiot, 1 ov
  • tutkimusopintojen oppimisaihiot, 2 ov
  • yrittäjyysopintojen oppimisaihiot, 2 ov

Lopullinen valinta tuotettavista oppimisaihioista tehdään projektiryhmissä ydinainesanalyysin avulla. Tuotetut oppimisaihiot kuuluvat opetussuunnitelmiin ja palvelevat siten myös muita kuin nimenomaisia tutkintoja suorittavia opiskelijoita.

OSAHANKE: KORKEAKOULUJEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

Koulutuksen kohderyhmä on Lapin korkeakoulujen henkilöstöt. Koulutukset ovat avoinna myös virtuaaliammattikorkeakoulujen sisällöntuotantorenkaiden koordinaattoreille opetusmenetelmien ja resurssien määrittelemissä rajoissa. Tavoitteena on, että koordinaattorit levittävät koulutuksissa saamaansa osaamista sisällöntuotantorenkaissa.

Tavoitteet ja sisällöt

Koulutuksessa paneudutaan oppimisteoreettisiin lähtökohtiin ja verkko-opetukseen soveltuviin pedagogisiin malleihin. Opiskelijat perehtyvät verkkovuorovaikutuksen problematiikkaan teoreettisten lähestymistapojen ja käytännön toteutusten kautta. He hankkivat valmiuksia verkko-ohjaukseen ja tuutorointiin sekä verkko-opintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Koulutusosio tukee virtuaaliyhteistyöverkoston tuotantorengastoiminnassa tarvittavaa osaamista.

Koulutus käsittää mm. seuraavat sisällöt: Oppimisympäristöt ja verkkopedagogiikka, verkko-opintojen suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi, vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys verkoissa ja monimuoto-opetuksen tuutorointi tietoverkkoja hyödyntäen.

OSAHANKE: TUTKIMUSOSIO

OSAHANKE: ETÄOPPIJAN OPPIMISPROSESSIN TUTOR-JA TUKIVERKOSTON LUOMINEN

Osahankkeella on kaksi päätavoitetta. Toisena osahankkeen tavoitteena on luoda etäoppijan tutor- ja tukiverkosto seutukuntiin ja toisena etäopiskelijoiden kirjasto- ja tietopalvelujen kehittäminen.

Tutor- ja tukiverkoston tarkoituksena on tukea ja ohjata etäoppijan oppimisprosesseja ja niitä tukevia tekijöitä, jotka voivat olla esimerkiksi sosiaalisia, teknisiä tai oppimistaitoihin liittyviä tekijöitä. Tavoitteena on suunnitella ja kehittää tukiverkoston ohjausohjelma, jonka avulla voidaan tukiverkostoa tuottaa ja ylläpitää.

Kirjasto- ja tietopalvelujen kehittämisen tarkoituksena on alueen kirjastojen välityksellä tarjota maakuntakorkeakoulukirjastojen palvelut etäopiskelijoille. Kirjastot ohjaavat opiskelijoita esim. tietokantojen ja e-aineistojen käytössä sekä välittävät painettua aineistoa opiskelijoiden käyttöön.

Projektin toimijat

Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Lapin yliopisto
Virtuaaliammattikorkeakoulun yhteistyöverkosto

Aikataulu

1.9.2004-30.4.2007

Rahoitus

Tavoite 1 –ohjelma, ESR
Projektin toimijat