kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

PÄHY Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot

 Tavoite: Päihdetyön moniammatilliset erikoistumisopinnot -hanke vastaa päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalvelujen laadun kehittämistä. Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen tuottaminen jo kentällä toimiville sosiaali- ja terveysalan, opetus- ja kasvatusalan sekä muille päihdeasioiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Koulutus tukee myös opettajia päihdetyön koulutuksen kehittämisessä sekä kokoaa yhteen päihdetyön koulutussisältöjä, oppimateriaaleja, työvälineitä ja menetelmiä. Erityisen tärkeänä nähdään toimivien opetusmenetelmien hyödyntäminen sekä resurssien allokointi ja yhdistäminen.

Lisäksi hankkeen avulla pyritään luomaan uusia mahdollisuuksia päihdetyön käytäntöjen kehittämiseen, vaikutusten arviointiin ja tutkimukseen. Hanketta voidaan pitää valtakunnallisena pilottina. Tavoitteena on vähentää vanhempien ja aikuisten päihteidenkäytöstä lapsille ja nuorille aiheutuvia haittoja. Päihdekäyttäytymiseen vaikuttamalla pyritään vähentämään päihteiden käytöstä johtuvia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.
 Tulokset: Koulutukseen osallistuvien sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöiden lisäksi myös projektissa mukana olevat työyhteisöt ja alueen väestö hyötyvät ammattitaidon lisääntymisestä. Työyhteisöt saavat käyttöönsä koulutuksessa olevien kautta uutta toiminta- ja ajattelutapaa sekä uusia työmenetelmiä. Alueen väestö hyötyy palveluiden laadun parantumisesta ja päihdetietouden lisääntymisestä alueella (ennaltaehkäisy ja tutkimustiedon lisääntyminen). Projektin avulla rakennetaan uudenlainen pohjoisten korkeakoulujen koulutusyhteisö, jota pilotoinnin jälkeen on tarkoitus hyödyntää myös muualla Suomessa.

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija hallitsee Opetusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisen Päihdeongelmien ehkäisyn ja hoidon koulutuksen kehittämistyöryhmän laatimat sisällöt, joita on käytetty tämän päihdetyön koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen pohjana.

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

- hallitsee perustiedot päihteistä, niiden käytöstä sekä käyttöön liittyvistä riskeistä ja haitoista

- tunnistaa eri ikäisten päihteiden käyttöön liittyvät haitat ja riskit ihmisen eri elämän vaiheissa ja osaa ohjata asiakkaan hänen tarvitsemansa palvelun piiriin

- on tietoinen omista asenteistaan päihteiden käyttäjään ja osaa toimia ammattieettisesti asiakastyössä

- osaa hyödyntää päihdetyössä käytettäviä työskentelymenetelmiä

- tuntee päihteisiin liittyvän lainsäädännön ja oman alueensa päihdetyön palveluverkoston

- ymmärtää ehkäisevän työn merkityksen ja osaa soveltaa työssään varhaisen puuttumisen menetelmiä

- ymmärtää ehkäisevän työn merkityksen ja osaa soveltaa työssään varhaisen puuttumisen menetelmiä

- ymmärtää päihdehaittojen ehkäisyn merkityksen työympäristössä ja osaa puuttua päihteiden käyttöön omassa työyhteisössä

- tunnistaa perheessä ilmenevät päihdehaitat sekä osaa tukea ja ohjata lasta ja vanhemmuutta
 Päätoteuttaja: Oulun yliopisto
 Yhteistyökumppanit: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto
 Aikataulu: 1.9.2010 - 31.8.2013
 Lisätietoja: Heli Arola
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: Kunnat, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Lapin ELY), Omarahoitteinen, Yritykset