kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Tutkimus, kehitys ja innovaatiot / Hankkeet Kemi-Tornio / Päättyneet 1994 - 2013
 Hankkeen tiedot: 
 Nimi:

KOPSY-Kodin ja koulun yhteistyöprojekti, mielenterveyden edistämis- ja psykososiaalisen hyvinvointiosaamisen kehittäminen peruskouluissa (ESR)

 Tavoite: Hanke tarjoaa peruskoulujen henkilöstölle moniammatillisten työmenetelmien koulutusta ja ohjausta tilanteissa, joissa mahdolliset mielenterveyteen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvät ongelmat eivät ole syntyneet tai kasaantuneet, mutta riskejä voidaan tunnistaa. Hanke kohdistuu jo peruskoulun ala-asteen opettajien ja koulun muiden asiantuntijoiden mielenterveystyön - ja psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijuuden lisäämiseen peruskouluissa , kotien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tavoitteena on kehitettävien yhteistoimintamallien avulla osata puuttua ja ohjata mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan . Tavoitteena on myös tutkimuksen avulla tuottaa ja arvioida käyttökelpoisia toimintamalleja, joilla edistetään lasten ja varhaisnuorten psykososiaalista hyvinvointia syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja jatko-opiskelukelpoisuuden lisäämiseksi vaiheessa, jolloin riskit ovat vielä vältettävissä. Hankkeessa edistetään koulun henkilöstön ja vanhempien sekä muiden ammattiosaajien systemaattista, moniammatillista yhteistyötä mielenterveyden edistämisessä ja yhteisön psykososiaalisessa hyvinvoinnissa. Hankkeessa tarkastellaan ja haetaan ratkaisuja moniammatillisen toiminnan aukkokohtiin. Hanke vahvistaa arvioivan ja tutkivan kehittämisen käytäntöä hanketoiminnan osana. Hankkeen tuloksena syntyy tutkimus- ja arviointitietoa moniammatillisesta toiminnasta lasten ja varhaisnuorten hyvinvoinnin hyväksi. Lisäksi tuloksena syntyy tutkimustietoa käytetyistä menetelmistä (vertaisryhmät, lähituki ja moniammatillinen yhteistyömalli), joilla voidaan edistää lasten ja varhaisnuorten psykososiaalista hyvinvointia. Riittävän varhain aloitetut toimet jatko-opiskelukelpoisuuden, työllistymisen edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisyksi ovat perusteltuja, koska ensimmäisten kouluvuosien kokemukset sekä oppimisen lähtökohdat ennustavat mm. pitkäaikaistyöttömyyttä (Pietiläinen 2005).
 Tulokset: Asiakaslähtöisyys: 1.Esiselvitys, jonka avulla saadaan esille lapsen arjessa tukea vaativat kohdat ( lapsen / perheen haastattelut, esim. tarinat, sosiometria sekä sosiaalibarometri). Valitaan näiden tietojen pohjalta käytettävät ryhmämenetelmät. 2. Toimiva yhteistyömalli koulun eri asiantuntijoiden ja perheen yhteistyön perustaksi: Hankkeen suunnittelu tiiviissä yhteistyössä opettajien, perheen ja muiden hankkeeseen mukaan tulevien henkilöiden kanssa. Samalla kehitetään ja vahvistetaan toimivia yhteistyötapoja Toimintamallien uudistaminen: Palveluiden tuominen lapsen omaan arkiympäristöön, opettajien mielenterveyden osaamisen tietoiseksi tekeminen ja osaamisen käyttämisen lisääminen, lasta osallistavien ja toiminnallistavien ryhmämenetelmien valitseminen ja hyvien käytäntöjen kuvaaminen sekä käyttöön ottaminen koulussa Hyvien käytäntöjen hyödyntäminen: Aiempien hankkeiden hyödyntäminen esim. OPM:n hanke: Osallistuva koulu, yhteisöllinen koulu-hanke / Kemi. hankkeen aikana kehitetyt menetelmät pyritään yhteistyössä muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa tuomaan myös koko kunnan alueelle.
 Päätoteuttaja:
 Yhteistyökumppanit: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy
 Aikataulu: 1.3.2010 - 31.5.2012
 Lisätietoja: Hannele Pietiläinen
 Kotisivut:
 Rahoituslähteet: