kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille

MATKAILUALAN KEHITYSPROJEKTIOPINNOT

Opintojakson (5 op) tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa kehittäjän osaamista sekä projektimaisen työskentelyn periaatteita tekemällä tiimityönä yrityslähtöisen kehittämisprojektin. Opiskelijan/opiskelijatiimin tiimin kehittämisprojektin idea voi olla lähtöisin omasta kiinnostuksesta tai se voi olla työelämätoimeksiantajan esittämä/tilaama aihe. Opintojakso kuuluu MTI:n ristiinvalittaviin opintoihin http://matkailu.luc.fi/Suomeksi/Opiskelu/Yhteiset-opinnot

MTI:n kehittämisprojektiopintojen lähtökohta ja toimintaideologia perustuu tiiviiseen yhteistyöhön matkailualan elinkeinon kanssa.


Oppimistehtävissä, projekteissa ja hankkeissa etsitään ratkaisuja aitoihin työelämän ongelmiin. MTI:n kehittämisprojektiopintojen työtavoissa ja oppimiskäsityksessä yhdistyy yksilön kokemuksellinen oppiminen yhteisölliseen oppimiseen, jota voidaan kutsua aktiiviseksi oppimiseksi. Tällainen aktiivinen rooli kannustaa opiskelijaa oman oppimisen ja asiantuntijuuden kehittämiseen sekä tukee yrittäjämäisen työskentelytavan syntymistä jo opiskeluaikana. http://matkailu.luc.fi/Suomeksi/Opiskelu/Yhteiset-opinnot

Aktiivinen oppiminen korostaa opiskelijoiden, opettajien ja työelämän edustajien yhteistoimintaa, työskentelyä tiimeissä ja yhteisöjä oppimisen perustana. Aktiivisen oppimisen perustaitoja ovat motivaatioon ja tiedonhankintaan liittyvät valmiudet, joista merkittävin on oman oppimisen ohjaaminen ja sen arvioinnin taito. Aktiivinen oppiminen korostaa myös oppijan kykyä yhteistoiminnallisuuteen (tiimeissä työskentely), kykyä yhteiseen ongelmanratkaisuun, taitoa jakaa tietoa ja kannustaa toista. Keskeisenä taitona näyttäytyy kyvykkyys vuorovaikutteiseen toimintaan ja taitoon ottaa vastaan toisten kokemuksia ja ajatuksia. Tärkeitä asioita oppimisen kannalta ovat myös yhteiset keskustelut, inhimillisyys ja vastuullisuus.

Yhteystiedot

tanja.maaninkasähköposti.jpg

puh. 0407660713


Avoimia Kehitysprojekteja tai Vapaasti valittavia Projektiopintoja löytyy Moodlesta.