kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Julkaisut

 

Digiajan yhteiskehittäminen – Artikkelikokoelma YAMK-opinnäytetöiden tuloksista

  Outi Hyry-Honka (toim.)
  Yhteiskunta 22/2021 • 198 s. • Sähköinen 
  ISBN 978-952-316-417-8 (pdf)
  Hinta: Ilmainen
  Julkaisu pdf-tiedostona
   
  MONT eli monialainen opinnäytetyö on keskeinen osa Digiajan palvelujohtamisen koulutuksen monialaista ja työelämälähtöistä opiskelua. MONT-prosessissa opiskelijat tutkivat ja prosessoivat työelämälähtöisiä ajankohtaisia ilmiöitä ja haasteita. Opinnäytetyöprosessi etenee sekä monialaisissa teemaryhmissä että jakaantuen teemaryhmän sisällä pienryhmiin ja työpareihin. Syksyllä 2020 Digiajan palvelujohtamisen monialaisia opinnäytetöitä lähti työstämään yhteensä 39 opiskelijaa. Prosessi käynnistyi kartoittamalla opiskelijoiden alustavia ideoita ja ajatuksia heitä kiinnostavista opinnäytetyöaiheista. Opiskelijoilta kerätyt aihevalinnat analysoitiin ja teemoitettiin neljään ryhmään: Uudistuva etäjohtaminen, Palvelukonseptoinnin johtaminen, Digiajan yhteiskehittäminen ja Osallistava vuorovaikutus. Tämä julkaisu kokoaa Digiajan yhteiskehittäminen -teemaryhmän tuotokset.

Digiajan yhteiskehittäminen -teemaryhmä on paneutunut opinnäytetyöartikkeleissaan yhteiskehittämisen problematiikkaan digitalisaation asettamassa kehyksessä. Digitalisaatio on vaikuttanut työn tekemisen prosesseihin ja työ- ja johtamistapoihin sekä yritysten ja organisaatioiden palveluihin ja niiden kehittämiseen. Yhteiskehittämisen tavoitteena on kehittä tiiviissä yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa erityisesti asiakkaiden ja käyttäjien tarpeita ja toiveita hyvin vastaavia palveluita ja tuotteita. Tässä julkaisussa esiteltävät opinnäytetyöt on tehnyt kymmenen (10) monialaisen opiskelijan ryhmä, joiden pohjakoulutukset ovat insinööri (AMK), rakennusmestari (AMK), restonomi (AMK), sosionomi (AMK), tradenomi (AMK) sekä kauppatieteiden maisteri. He työskentelevät sekä yksityisellä, julkisella että kolmannella sektorilla erilaisissa esimies-, asiatuntija ja kehittämistehtävissä. Teemaryhmä on opinnäytetöissään tarkastellut, miten digiaika vaikuttaa johtamiseen ja työn tekemiseen sekä sitä, miten yhteiskehittäminen voi toimia kehittämisen välineenä uusien palveluiden luomisessa tai jo olemassa olevien palveluiden kehittämisessä digitalisoituvassa maailmassa.