kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Yrityksille ja yhteisöille / Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta

Avoin TKI-toiminta Lapin AMKissa

Avoimella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla (TKI) tarkoitetaan sitä, että TKI-hankkeiden tutkimusmenetelmät, aineistot, tulokset ja julkaisut ovat tutkimusetiikan ja juridiikan asettamien rajojen puitteissa mahdollisimman avoimesti saatavissa ja hyödynnettävissä.

Olemme strategiassamme sitoutuneet noudattamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintaperiaatteita sekä vahvistamaan avoimuuden osaamista.

Avoimen toimintakulttuurin avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuutta tehdään näkyväksi myös osallistavalla toiminnalla, TKI- ja oppimisympäristöjen ja -prosessien avoimuudella sekä laadukkaalla vuorovaikutuksella. Avoimuus lisää TKI-toiminnan laatua ja luotettavuutta sekä edistää hankkeiden alueellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ammattikorkeakoulun työelämä- ja yritysyhteistyötä.

Avoimet toimintatavat helpottavat osaamisen ja tiedon siirtymistä ja synnyttävät uutta tietoa ammattikorkeakoulun ja työelämän keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Ne lisäävät myös Lapin AMKin hankkeissa toimivien asiantuntijoiden meritoitumista ja ammattikorkeakoulun henkilöstön verkostoitumista sekä uusien innovaatioiden syntyä.

Avoimen TKI-toiminnan ja oppimisen (TKIO) linjaukset ja periaatteet Lapin AMKissa

TKI-toiminnassa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja TKI-toiminnan juridiikkaan liittyviä lakeja ja sopimuksia.

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle: Vision tiekartta

Julkaisut

Lapin AMKin henkilökunta julkaisee vuosittain n. 450 julkaisua. Julkaisutoiminta koostuu mm. tieteellisistä ja ammatillisista artikkeleista ja suurelle yleisölle suunnatuista kirjoituksista. Kaikki Lapin AMKin TKI-toiminnassa syntyneet julkaisut ovat verkossa vapaasti saatavana osoitteessa lapinamk.fi/julkaisut ja  ammattikorkeakoulujen yhteisessä julkaisuarkistossa, Theseuksessa.

 

Projektit

Tutkimus ja kehittämishankkeissa tuotetaan uutta tietoa yritysten ja muiden kumppaneiden tarpeisiin. Erityisesti monialaiset ja useiden toimijoiden yhteistyöhankkeet, joissa tietoa välitetään avoimesti, luovat otollisen pohjan innovaatioiden syntymiselle. Tutustu Lapin AMKin TKI-hankkeiden sisältöihin.

 

TKI-aineistot

Useissa TKI hankkeissa kerätään erilaisia aineistoja, joille voi olla myös jatkokäyttötarpeita. Aineistot voivat olla esimerkiksi kysely-, haastattelu- tai mittausaineistoja. Lapin AMKin hankkeissa kerättyjen aineistojen kuvailutietoihin voit tutustua Aineistot-tietokannassa.

 

Tiede ja tutkimus Suomessa

Tiedejatutkimus.fi on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu, joka kokoaa ja jakaa tietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta.

Lapin AMK noudattaa avoimessa TKI-toiminnassa seuraavia ohjeita
Avoin TKI-toiminta –opas
Lapin AMKin Avoin TKI-toiminta -opas sisältää tietoa avoimien toimintamallien hyödyntämisestä TKI-hankkeiden eri vaiheissa. Oppaasta löytyy myös käytännön ohjeita ja toimintamalleja avoimen TKI-toiminnan toteuttamiseen.
Julkaisijan opas
Lapin AMKin Julkaisijan opas neuvoo kirjoittajia julkaisutoiminnan käytänteissä ja avoimessa julkaisemisessa. Oppaan sivuilta löytyy tietoa Lapin AMKin julkaisutoiminnasta ja julkaisusarjoista, julkaisukanavan valinnasta sekä julkaisutietojen ilmoittamisesta ja rinnakkaistallentamisesta.

Aineistojen avaamisessa suositellaan käytettäväksi Creative Commons -lisenssejä, joiden avulla tutkija voi itse määritellä julkaisunsa ja datansa julkisuuden astetta ja käyttöoikeuksia. On myös tärkeä huomioida rahoittajien ja tutkimusorganisaation ohjeistukset ja vaatimukset, lain ja tutkimusetiikan lisäksi.

Creative Commons-lisenssin valintaprosessi

Creative Commons -yhteisön verkkosivusto
ImagOA

Aineistojen avaamisessa tulee myös huomioida aineistossa olevien kuvien käyttöön liittyvät suositukset ja oikeudelliset mahdollisuudet sekä rajoitteet. ImagOA –opas vahvistaa materiaalien tekijöiden tekijänoikeudellista osaamista ja auttaa saavuttamaan materiaalien parhaan mahdollisen hyödyntämisen.

ImagOA - avoin tiede ja kuvien käyttö / Open Science and Images