kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Ohjeita opiskelijalle

Opintojesi etenemisessä Sinua ohjaavat ja tukevat


Ammattikorkeakoulu vastaa opintojen ohjauksen järjestämisestä siten, että opiskelijan on mahdollista rakentaa itselleen mielekäs tutkinto henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen eri vaiheissa painottuvat erilaiset ohjaustarpeet. Ohjauksen lähtökohtana on opiskelijan vastuu omista opinnoistaan. Oppimisen ja opintojen ohjaus kuuluvat Lapin ammattikorkeakoulun koko henkilöstön tehtäviin.

Opiskelijatuutori on aiemmin opiskelunsa aloittanut opiskelija, joka on saanut koulutuksen tehtäväänsä. Koskipa asiasi sitten opiskelua, harrastuksia tai vaikka iltaelämää, voit kääntyä oman koulutuksesi opiskelijatuutorin puoleen. Opiskelijatuutorointi on koottu ROTKO:n sivulle otsikkoon Tuutorointi.

Opiskelijatuutorlista
 

Opinto-ohjaajan kanssa voit keskustella opintojen sujumisesta ja mahdollisista solmukohdista tai vaikkapa urasuunnitelmista. Opinto-ohjaaja ohjaa tarvittaessa opiskeluterveydenhuollon ja muiden palvelujen piiriin.

Opintotoimistoista saat tietoa opiskeluusi liittyvissä käytännön asioissa kuten opintosuoritusotteen, virallisten todistusten ja ateriakortin hankinnassa.

Kuraattorilta saa ohjausta ja tukea arjen sujuvuuteen ja erilaisiin opiskelun pulmatilanteisiin, kuten esimerkiksi jännittämiseen, ajanhallintaan, opinnoissa jaksamiseen ja motivaatiokysymyksiin.

Liikunnanohjaaja vastaa eri liikuntalajien toiminnasta. Häneltä saa myös henkilökohtaista ohjausta eri liikuntalajeista.

Terveydenhoitajalta saa tukea ja ohjausta terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä.

Esteettömyys -Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteena on taata yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä kehittää ammattikorkeakoulun fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä. Täältä löydät tietoa ohjauksesta ja tukipalveluista sekä opiskelun erityisjärjestelyistä esteettömyyteen liittyen.
 
Osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen
Lapin AMKin oppimisnäkemyksenä on osaamis- ja ongelmaperustainen oppiminen. Osaamisperustaisuus tarkoittaa sitä, että oppimisen perustana toimivan opetussuunnitelman osaamistavoitteet on määritelty työelämän lähtökohdista. Ongelmaperustaisuus tarkoittaa sitä, että oppimisen lähtökohtana ovat työelämän ongelmat ja ilmiöt, joita käsitellään ongelmanratkaisuprosessin avulla. Oppimisprosessi toteutetaan työelämäläheisesti ja sitä ohjataan kehittävän arvioinnin menetelmien avulla.

Opiskelijan opas
Opetussuunnitelma ja opinto-opasOpetussuunnitelma (OPS) on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. OPSista näkee opintojen osaamistavoitteet, laajuuden, ajankohdan ja opintojakson arviointikriteerit.

Lapin ammattikorkeakoululla on käytössään opinto-opas, jonka kautta opiskelijat voivat nähdä ryhmien opetussuunnitelmat.

Pepissä opiskelija voi:

 • sähköisesti hallita omaa henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (ehops)
 • ilmoittautua opintojaksoille
 • valinnaisten opintojen valinta

Pepin käyttöön tarvitset voimassa olevan käyttäjätunnuksen.
Peppiin pääset tästä

 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma – HOPS/eHOPS

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinta jo opintojen alussa opiskelijan ohjaajan (Opo) avustuksella opetussuunnitelman pohjalta. HOPSissa opintojen kulku suunnitellaan opinto- ja urasuunnitelman mukaisesti, esim. vapaasti valittavat opinnot, harjoittelu ja hyväksiluettavat opintojaksot. eHOPS näkyy Peppiin kirjautuneella käyttäjällä.

eHOPS opiskelijan ohje


Hyväksilukujen hakeminen tapahtuu Pepissä Hyväksiluku (HOT)- asioinnin kautta.

Hyväksiluku (HOT) Pepissä

 • sisällytys- opintoja on suoritettu toisessa korkeakoulussa tai yliopistossa
 • korvaavuus – sisällöltään ja laajuudeltaan samanlainen opintojakso


 • Erilaisia tapoja suorittaa opintoja

  Opiskelijan on mahdollista hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista (HOT) osaksi tutkintoa. Hankittua osaamista verrataan tutkinnon edellyttämiin osaamistavoitteisiin.

  HOT-prosessia haetaan Pepissä

 • osaamisen näyttö (HOT) – mm. työkokemus, harrastus, muualla kuin korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu opintojakso.


 • Työn opinnollistaminen on vaihtoehtoinen tapa opiskella. Siinä tutkinnossa edellytettävää osaamista hankitaan tekemällä työtä ja se palvelee työssä käyvän opiskelijan ammatillista kehittymistä ja tutkintoon valmistumista. Työn opinnollistamisen ohje

   

  Lukujärjestys ja Tuudo

  Lukkarikone on Lapin AMKissa käytössä oleva lukujärjestysohjelma. Julkiset työjärjestykset ovat kaikkien luettavissa ilman tunnuksia, ryhmien lukujärjestyksiä voi5 selata ryhmätunnuksen avulla. Opiskelijatunnuksen avulla pääsee opiskelijoiden alueelle, josta löytyy opintojaksojen ja opettajien lukujärjestykset sekä tilojen varaukse

  Lukujärjestykset

  Sosiaali- ja terveysalan aikataulut ja opetuspäivät  TUUDO kokoaa korkeakoulun korkeakoulupalvelut mobiiliin käyttöliittymään. Tuudo on opiskelijalle maksuton ja sen saa sovelluskaupasta. Lisätietoja TUUDOSTA


  Lukuvuosikello
  On asioita, joita sinun pitää tehdä opintojesi mahdollistamiseksi ja jatkumiseksi:

  Lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnäolo/ poissaolo): kun aloitat opinnot, teet lukuvuosi-ilmoittautumisen samalla, kun otat opiskelupaikan vastaan, mutta jo keväällä sinun pitää tehdä lukuvuosi-ilmoittautuminen seuraavalle lukuvuodelle Pepin kautta (ohje).

  Opintojaksoille ilmoittautuminen: kun aloitat opinnot, teet lukukauden opintojaksoille ilmoittautumisen opintojen alussa, mutta jo seuraavalle lukukaudelle sinun pitää tehdä erikseen ilmoitettuna aikana Pepin kautta opintojaksoilmoittautumiset. Opintojakson toteutuksille ilmoittautumisen ohjeistus.

  Kesäopintoihin ilmoittautuminen tehdään keväällä. Kesäopintoja voi valita kolmelta eri tarjottimelta: 1. Lapin AMKin oma, 2. ammattikorkeakoulujen valtakunnallinen kesäopintoportaali ja 3. Lapin yliopiston tarjotin. Lisätietoja kesäopinnoista

  Vapaasti valittavien opintojen tavoitteena on syventää ja täydentää opiskelijan ammatillista osaamista. Niillä opiskelija voi myös täydentää ja tukea ammattikorkeakoulututkintoa sekä laajentaa sen sisältöä oman kiinnostuksensa ja mieltymyksensä mukaan. Yleisten vapaasti valittavien ja kampuskohtaisten opintojen lisäksi voidaan ennen opintojen aloittamista ja opintojen aikana suoritetuiden muiden koulutusohjelmien ja korkeakoulujen sekä yliopiston opintosuorituksia sisällyttää vapaasti valittaviin opintoihin. Syksyn vapaasti valittaviin ilmoittaudutaan keväällä ja kevään toteutuksiin syksyllä. Lisätietoja vapaasti valittavista opinnoista

  Hylätyn tentin voi suorittaa samoilla vaatimuksilla kolme (3) kertaa viimeistään seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Opintojaksosta järjestetään lukuvuoden aikana ns. varsinainen tentti opintojakson toteutussuunnitelman mukaisesti. Opintojakson ensimmäinen uusintatentti ja toinen uusintatentti pidetään erikseen sovittuina Lapin AMKin uusintatenttipäivinä. Tämän jälkeen tentti suoritetaan mahdollisesti muuttuneiden vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja tenttimisestä

  Opintojakson arviointi perustuu opetussuunnitelmissa oleviin opintojakson osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointikriteerit tarkennetaan opintojaksojen toteuttamissuunnitelmissa. Opiskelun eri vaiheissa tapahtuvan arvioinnin tulee muodostaa johdonmukainen kokonaisuus, joka tukee koulutuksen tavoitteena olevan osaamisen saavuttamista. Arviointiperusteiden, menetelmien ja kriteerien lähtökohtana ovat kyseisen opintojakson osaamistavoitteet. Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa yhden (1) kerran opintojakson päättymisajankohtaa seuraavan lukukauden loppuun mennessä. Opintojaksoon kuuluva yksittäinen opintosuoritus on arvioitava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään yhden kuukauden kuluessa (1 kk) tentistä tai muusta arviointi tilanteesta.
  Kansainvälisyys
  Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijana sinulla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä kokemusta mm. lähtemällä opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon ulkomaille. Vaihtoon lähtöä on syytä suunnitella jo opintojen alkuvaiheessa, koska siihen liittyy etukäteisvalmisteluja. Ulkomaan vaihto antaa sinulle kieli- ja kulttuurialueen tuntemuksen lisäksi paljon kansainvälisiä valmiuksia tulevalle työurallesi.

  Lisätietoa opiskelusta tai harjoittelusta ulkomailla.

  Opintojesi aikana sinulla on useita vaihtoehtoja kotikansainvälistymiseen; muun muassa vieraskielistä opetusta, kansainvälistä opiskelijatuutorointia, tapahtumia ja ystävätoimintaa. Lapin Ammattikorkeakulussa on tällä hetkellä neljä englanninkielistä koulutusta; Business Information Technology, International Business, Nursing ja Tourism. Vuosittain meille tulee eri maista vaihto-opiskelijoita opiskelemaan.
  Ammattitaitoa edistävä harjoittelu
  Harjoittelu tavoitteena on, että opiskelija perehtyy ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Harjoittelu edistää kokemuksellista oppimista ja syventää opiskelijan taitoja, valmentaa alan työtehtäviin sekä tukee ja täydentää koulutuksen mukaista opiskelua. Harjoittelun aikana laajennat myös omaa työelämäverkostoasi.

  Harjoittelujaksoista tehdään aina ennen harjoittelun alkamista kirjallinen sopimus. Yksityiskohtaiset harjoittelun tavoitteet, laajuus, sisältö, toteutustapa ja arviointi määritellään koulutuskohtaisesti. Tutkintoon johtaviin opintoihin liittyvän harjoittelun osuus tutkinnosta vaihtelee koulutuksittain.

  Lisätietoja harjoittelusta
  Opinnäytetyö
  Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Ammattikorkeakoulututkinnossa opinnäytetyö on 15 opintopisteen laajuinen opintosuoritus. Opinnäytetyö toimii siltana opiskelun ja työelämän välillä ja helpottaa siirtymistä työelämään. Toivottavaa onkin, että ammattikorkeakoulumme opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä.

  Lisätietoja opinnäytetyöstä
  Valmistuminen
  Onneksi olkoon, olet saavuttanut päämääräsi!

   

  • Suoritettuasi kaikki tutkintoosi kuuluvat opintojaksot, varmista Pepissä, että ne on kirjattu oikein (opintosuoritukset)
  • Hae valmistumista Pepissä– Hakemukset– Valmistumishakemus
  • Opinto-ohjaajasi sopii kanssasi valmistumiskeskusteluajan
  • Valmistumiskeskustelussa käydään läpi, että kaikki tarvittavat opinnot tutkinnon hakemista varten on suoritettu
  • Mikäli opintosi täyttävät tutkinnon myöntämisen edellytykset, opinto-ohjaaja antaa sinulle ko. keskustelun jälkeen luvan hakea tutkintoa
  • Lähetä tutkintotodistushakemuksesi Pepissä

  Tutkinnonmyöntämispäiviä (valmistumispäiviä) ovat opetuksellisen ajan arkiperjantait. Hakemuksen käsittelyaika on noin kolme viikkoa. Käsittelyaika lähdetään laskemaan tutkintohakemuksesi jättöpäivästä. Alan opintosuunnittelija ilmoittaa sinulle valmistumispäivän.

  Tutkinnon myöntää rehtori. 

  Todistus kirjoitetaan sillä kielellä, jolla opetus on koulutuksessa annettu.

  HUOM: Käyttäjätunnus on voimassa kaksi viikkoa valmistumispäivämäärän jälkeen. Sen jälkeen valmistuneella opiskelijalla ei ole mahdollista kirjautua sähköpostiin tai muuhun aineistoon, jota on talletettu Moodleen tai pilveen MS Office 365 (tai Gafe:hen). Ota tärkeät viestit ja aineistot talteen tikulle tai muuhun tallennuspaikkaan ennen valmistumista.

  Huomioithan myös tutkintoa hakiessa opintotuen säännökset (tukikuukauden aikana pitää olla kirjoilla 18 kalenteripäivää eli silloin ensimmäinen mahdollinen valmistumispäivä on kuukauden 18. päivä).
  Opintojasi ohjaavat lait ja säännöt
  AMK laki : Ammattikorkeakoululaki ohjaa ja säätelee ammattikorkeakoulujen toimintaa.

  Häirintä ja epäasiallinen kohtelu: Toimintaohje opiskelijoille. Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa toista alistavaa toimintaa tai käyttäytymistä, kiusaamista, häirintää, tai mitätöintiä, jonka kohteena oleva kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi.

  Opiskelijan oikeusturva: oikaisupyyntö,


  Päihdeohjelma: Päihdeohjelman avulla pyrimme ennaltaehkäisemään päihteiden käytöstä johtuvia ongelmia sekä puuttumaan päihteiden ongelmakäyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

  Tutkintosääntö: Lapin ammattikorkeakoulun toimintaa määrittävä sääntö.

  SORA –ohjeen tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä Lapin ammattikorkeakoulussa. Ohjeistus lisää mahdollisuuksia puuttuu tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus –ja turvallisuuskysymyksiin.