kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Opinnäytetyön viimeistelyvaihe AMK 5 op/ YAMK 10 op

 

 

 Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 2023.png 

 

 

Plagioinnin tunnistus (Turnitin)

Opinnäytetyön raportti käy läpi Turnitin plagioinnin tunnistuksen. Tämä tapahtuu automaattisesti palautettuasi työsi arvioitavaksi Wihiin.

Turnitin on plagioinnintunnistusjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tunnistaa dokumentin, kuten opinnäytetyön plagiointi. Kun opinnäytetyö on lähetetty Turnitiin analysoitavaksi, järjestelmä vertaa sitä kolmeen eri lähdetyyppiin: Internet-sivuihin, kustantajien materiaaliin, kuten kirjoihin, sanakirjoihin ja tieteellisiin artikkeleihin, sekä opiskelijoiden lähettämään materiaaliin, joka on arkistoitu Turnitin tietokantaan lähdeaineistoksi. Vertailun lopputuloksena syntyy analyysiraportti, joka paljastaa paitsi yhtäläisyydet vertailtujen dokumenttien kanssa myös yhtäläisyyksien prosentuaalisen määrän.

Turnitin analyysin tulos esitetään prosenttilukuna. Prosenttiluku viittaa siihen, kuinka monta prosenttia opinnäytetyöstäsi on tekstiä, johon Turnitin löysi muualta vastaavuuden. Huomioi, että prosenttiluvusta ei voi suoraan tehdä päätelmiä: Turnitin löytäessä paljon vastaavuuksia, sinun on ohjaajan tuella käytävä raportti tarkasti läpi ja tarkistaa lähdeviittaukset. Näet Turnitin -analyysin tuloksen aina myös itse ja opettaja on sinuun yhteydessä, mikäli analyysin tulos on poikkeava.


Opinnäytetyön esitysseminaarit
Eri koulutusaloilla on omia seminaareja, joissa valmiit opinnäytetyöt esitellään. Tämän lisäksi omaa opinnäytetyötä voi esillä yhteisissä seminaareissa, mikäli työ esimerkiksi valmistuu etuajassa.
 
Oman koulutusalan esitysseminaarit
 • Esitysseminaarissa, joka voidaan toteuttaa webinaarina, käsitellään valmiita töitä.
 • Seminaari on kaikille avoin ja julkinen tilaisuus.
 • Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyönsä ohjaajalle ja vertaisarvioijalle vähintään yhtä viikkoa ennen loppuseminaaria.
 • Opiskelija kutsuu loppuseminaariin työn toimeksiantajan.

 

Seminaarin eteneminen

Opinnäytetyön esitysseminaarit noudattelevat usein seuraavaa rakennetta:

 • tilaisuuden avaus
 • työn esittely (noin 20-30 minuuttia)
 • vertaisarviointi mikäli koulutuksessa käytössä (noin 10-15 minuuttia)
 • työn toimeksiantajan mahdollinen puheenvuoro
 • yleinen keskustelu
 • ohjaajan palaute
 • tilaisuuden päätös

Seminaariesityksen laatiminen

Esityksen painopiste on opinnäytetyön/ kehittämistehtävän tulosten ja tuotosten esittelyssä sekä opinnäytetyöprosessin arvioinnissa. Esittelyn tukena tulee mielellään käyttää kuvallista havainnollistamista. Esityksessä kuvataan:

 • tiivistetysti opinnäytetyön tietoperustan, aineistonhankinnan ja menetelmälliset valinnat
 • työn tulokset

Vertaisarviointi ja keskustelu

Mikäli koulutuksessa on käytössä vertaisarviointi, esityksen jälkeen vertaisarvioija arvioi opinnäytetyön. Vertaisarvioija arvioi opinnäytetyötä, ei arvostele. Vertaisarvioija valmistelee muutaman kriittisen kysymyksen ja antaa kokonaisarvioinnin työstä.Vertaisarvioijan puheenvuoron jälkeen seuraa työn toimeksiantajan mahdollinen puheenvuoro sekä yleinen keskustelu. Lopuksi työn ohjaaja antaa työstä suullista palautetta.
Kypsyysnäyte

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Asetuksen ammattikorkeakoulusta (1129/2014 § 8) mukaan: ”Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielentaitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.”  

 

Kypsyysnäytteen kirjoittamisen tarkoituksena on osoittaa opiskelijan perehtyneisyyttä oman opinnäytetyönsä aihealueeseen ja äidinkielensä (koulusivistyskieli) hallintaa. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla tai muulla kuin suomen kielellä tai on saanut luvan tehdä opinnäytetyön muulla kuin koulutuksen opetuskielellä, päättää osaamispäällikkö kypsyysnäytteen kielen.

 

 

Yleiset ohjeet

 

 • Kypsyysnäyte on essee, joka kirjoitetaan opettajan antamasta aiheesta, tai mediatiedote opinnäytetyön tuloksista. 
 • AMK-opinnäytetyön kypsyysnäyte kirjoitetaan aina yksilötyönä, vaikka opinnäytetyö olisi tehty ryhmätyönä. 
 • Kypsyysnäyte kirjoitetaan asiatyylillä ja esseen/mediatiedotteen yleinen rakenne huomioiden. Kypsyysnäytteessä osoitetaan siis myös tekstilajiosaamista. YAMK-kypsyysnäyte kirjoitetaan mediatiedotteena ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti (Mediatiedoteohje).
 • Kypsyysnäyte otsikoidaan aiheen mukaisesti, ja väliotsikoita käytetään tarvittaessa. Pääotsikosta tulee ilmetä, mihin kysymysvaihtoehtoon kypsyysnäytteessä vastataan. Kappalejako osoitetaan tyhjällä rivillä kappaleiden välissä. 
 • Asia esitetään omin sanoin, eli kypsyysnäyte on opinnäytetyöstä erillinen itsenäinen essee. Kypsyysnäytteen sisällön tulee olla kokonaisuudessaan ymmärrettävissä ilman, että lukija on nähnyt opinnäytetyötä. 
 • AMK-kypsyysnäyte on tenttiin verrattavissa oleva tilanne, eli kypsyysnäytteessä ei saa käyttää materiaalia apuna. Kypsyysnäytteessä ei myöskään referoida lähdemateriaalia, joten siinä ei käytetä lähdeviittauksia. 
 • AMK-kypsyysnäyte tehdään ajastettuna Moodlessa (verkkoteksti) tai EXAMissa. Kummassakin tapauksessa kypsyysnäytteen kesto on enintään 3 tuntia. 
 • YAMK-opinnäytetöissä kypsyysnäytteenä tehtävä mediatiedote kirjoitetaan itsenäisesti, ilman aikarajoitusta, mutta sen laatimisessa tulee huomioida kypsyysnäytteelle määritelty kohtuullinen enimmäisaika. Kun mediatiedotetta sovelletaan alemman ammattikorkeakoulun kypsyysnäytteessä, tulee huomioida kypsyysnäytteelle asetettu enimmäiskestoaika (3 h).  Mediatiedote palautetaan ohjaavalle opettajalle Wihissä.
 • Kypsyysnäytteeseen voi ilmoittautua, kun opinnäytetyö on viimeistelyvaiheessa. 
 • Ilmoittautumisessa ja kirjoitustilanteessa toimitaan oman koulutuksen ohjeiden mukaisesti. 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen EXAMISSA/Moodlessa

Lapin ammattikorkeakoulussa on kypsyysnäytteen kirjoittamisessa käytössä EXAM, jonka käyttöön on laadittu ohjeet. Kun kypsyysnäyte kirjoitetaan EXAMissa, tekstin pituus on vähintään 600 sanaa tai 4 500 merkkiä. 

 

Kypsyysnäyte voidaan myös kirjoittaa Moodlessa verkkotekstinä. Myös tässä tapauksessa tekstin pituus on vähintään 600 sanaa tai 4 500 merkkiä. Moodle-kypsyysnäytteestä saa lisätietoa koulutuskohtaisista oppimisympäristöistä. 

 

Kypsyynäytteen arviointi

AMK-kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa opinnäytetyön ohjaava opettaja ja kieliasun viestinnän opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kohtiin: 

Sisältö (ohjaaja arvioi):

 • Sisällöstä ilmenee asian ja prosessin hallinta.
 • Sisällössä on käsitelty otsikon ja aiheen kannalta ydinasiat.
 • Käsittelyn oikeellisuus ja luotettavuus

Teksti (viestinnän opettaja arvioi): 

 • jäsentely (mm. otsikoinnin ja tekstin vastaavuus, tekstilajille ominainen rakenne ja jäsentely, otsikointi ja kappalejako) 
 • ymmärrettävyys (mm. tekstin itsenäisyys, argumentointi, väitteet ja niiden perustelut) 

 • selkeys (mm. virkerakenne, ammattitermien käyttö, sanavalinnat, ohjeiden mukainen ulkoasu) 

 • tyyli (asiatyyli) ja kieli (mm. oikeakielisyys, oikeinkirjoitus). 
 
 YAMK-kypsyysnäytteen arvioi kaikkien yllä mainittujen arviointikohteiden osalta pelkästään opinnäytetyön ohjaava opettaja. 

 

Arviointi

Lapin ammattikorkeakoulun  tutkintosäännön mukaisesti opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja ja niiden liiteaineistossa voi olla opinnäytetyöhön liittyviä muita julkisia tai ei-julkisia dokumentteja. Liiteaineiston olemassaolo tulee todentaa julkisessa osassa. Opinnäytetyön arvioinnissa voidaan ottaa huomioon vain julkinen osa.

Työsi arvioivat sisältöä ohjaava opettaja/opettajat ja kielenohjaaja. Lisäksi voit saada arvion työsi toimeksiantajalta. Opinnäytetyöstä arvioidaan siinä vaadittavia kompetensseja eli oppimisen taitoja, innovaatio-osaamista sekä kirjallista raportointia. 

Arviointi perustuu arviointikriteereihin, jotka löydät erikseen amk ja YAMK opinnäytetöille ja lisäksi opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen ja pyytää toimeksiantajalta palauttetta palautelomakkeella. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1) tai hylätty.

 

Arvioinnin osa-alueet ja painotus (AMK)

Arviointi perustuu arviointikriteereihin.

Oppimisen taidot: (40 %)

 • työn tavoitteet ja rajaus
 • tietoperusta ja perustelut, käsitteet ja määrittelyt, lähteiden käyttö ja laatu
 • menetelmät ja työtavat/työvälineet
 • suunnitelmallisuus
 • ajankäytön hallinta
 • eettisyys ja luotettavuus

Innovaatio-osaaminen: (40 %)

 • yhteistoiminnallisuus
 • asiantuntijatehtävästä suoriutuminen
 • luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
 • lopputulos / tuotos
 • tuloksien/tuotosten hyödynnettävyys
 • suullinen esitys

Kirjallinen raportointi (20 %)

 • Arvioinnin kohteet arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3) tai tyydyttävä (2 tai 1), joista muodostuu kokonaisarvosana.

 

Arvioinnin osa-alueet (YAMK)

Arviointi perustuu arviointikriteereihin.

 

Oikaisupyyntö

Tutkintosäännön mukaan opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa arvioinnin tulosten julkaisemisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kirjallinen oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan kirjallisen vastineen. Oikaisupyyntö toimitetaan Lapin ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

 
Opinnäytetyön julkaiseminen

Opiskelija vastaa opinnäytetyön julkaisemisesta Theseuksessa

 

Theseus on ensisijaisesti avoin julkaisuarkisto, johon työt tallennetaan open access -julkaisuina. Työt tallennetaan tällöin avoimesti internetiin kenen tahansa luettavaksi. Ennen työn julkaisemista varmista opinnäytetyösi yhteistyötaholta lupa avoimeen julkaisemiseen, mikäli ette ole siitä sopineet jo opinnäytetyösopimusta tehtäessä.

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden tallentaa opinnäytetyö avoimeen tai käyttörajattuun kokoelmaan (Lisätietoa kokoelmista).

 • Kun tallennat opinnäytteesi avoimeen kokoelmaan, annat samalla luvan asettaa opinnäytteesi avoimesti internetiin korvauksetta luettavaksi, selailtavaksi ja tulostettavaksi.
 • Kun tallennat työsi käyttörajattuun kokoelmaan, hakukoneet löytävät työsi kuvailutiedot ja tiivistelmän, jotka ovat kaikkien luettavissa. Koko työn PDF-tiedoston voi lukea vain Lapin ammattikorkeakoulun verkossa.

Kummassakin kokoelmassa opinnäytetyön kuvailutiedot ja tiivistelmä ovat avoimesti luettavissa ja löydettävissä kirjaston Finnasta ja muista hakupalveluista.

Opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja ja Lapin ammattikorkeakoulu suosittelee Theseuksen avointa kokoelmaa. Avoimen opinnäytetyön voi linkittää suoraan omaan CV:hen tai henkilökohtaiseen portfolioon.

Ohjaavan opettajan annettua julkaisuluvan voit julkaista opinnäytetyösi sähköisessä muodossa ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisupalvelu Theseuksessa.

 1. Varmista opinnäytetyösi saavutettavuus. Ennen työn tallentamista Theseukseen, varmista, että työsi täyttää saavutettavuuden kriteerit. Ohjeet saavutettavuuden tarkastamiseen löydät Theseukssta.
 2. Opinnäytetyö tallennetaan ohjeen mukaisesti PDF/A-tiedostoksi ennen Theseukseen tallentamista. PDF/A on pitkäaikaissäilytykseen ja arkistointiin tarkoitettu ISO-stardardoitu tiedostomuoto, jota Theseus käyttää opinnäytetöiden ja julkaisujen tallentamiseen, tavallinen PDF ei siis riitä. Muista myös poistaa näkyviltä mahdollisissa liitteissä näkyvät henkilöiden yhteystiedot.
 3. Tallenna työsi Theseukseen. Noudata tallentamisessa Theseuksesta löytyviä ohjeita tai Lapin ammattikorkeakoulun Theseus opasta. Tallentaessasi opinnäytetyötä Theseus antaa sinulle työsi URN-tunnisteen. Kopioi tai kirjoita se talteen. URN-tunniste tulee tallentaa Wihiin työn lopullista arviointia varten.
 4. Huomioi, että kirjastosi tarkistaa opinnäytetyön ennen sen julkaisemista. Työn tallennuksen ja julkaisemisen välillä voi olla viivettä 2-3 päivää, ruuhka-aikoina (kevät/joulu) noin viikko.

 

Muut julkaisukanavat

Alalle merkittäviä opinnäytetöitä voidaan julkaista myös Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa B tai D. Julkaisuprosessi käynnistyy opiskelijan suostumuksesta ohjaavan opettajan toimesta. Lopullisen päätöksen julkaisusarjaan ottamisesta ja tasosta päättää Lapin ammattikorkeakoulun julkaisutyöryhmä.

Mikäli opinnäytetyöllä on ollut toimeksiantaja, opiskelija luovuttaa työnsä toimeksiantajalle.


Opinnäytetyön arkistointi

Kun opinnäytetyösi on arvioitu hyväksytysti, sinun täytyy arkistoida työsi. Opiskelijan tulee arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti tallentaa opinnäytetyöstään sähköinen versio pdf-muodossa YKSA-arkistopalveluun. YKSA-arkistopalvelun sivuilta löydät ohjeet arkistoimiseen.

Opiskelija ei voi saada tutkintotodistusta, ennen kuin hän on arkistoinut opinnäytetyöstään valmiiksi hyväksytyn version.
Arkistoon tallennettuja opinnäytetöitä pääsee selaamaan erilaisten hakutoimintojen avulla.

 
Opinnäytetyön kansitus

Halutessasi voit kansittaa opinnäytetyön esimerkiksi itsellesi: