kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe AMK 5 op / YAMK 10 op

 

Opinnäytetyöprosessissa käytetään Wihi-järjestelmää, jossa tapahtuu kaikki opinnäytetyöhön liittyvä viestintä ja opinnäytetyöhön liittyvä dokumenttien palautus. Prosessi käynnistyy aihe-ehdotuksesta (=ideapaperi), jonka täytät aivan ensimmäisenä Wihissä. Wihin ohjeet on koottu Peppi ohjeisiin.

 

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe 2023.png

  

 

Mitä suunnitteluvaihe sisältää?
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, myös opinnäytetyössä. Huolellinen työn suunnittelu auttaa sinua viemään läpi opinnäytetyöprosessin. Suunnitteluvaiheessa:
 • teet aihe-ehdotuksen Wihiin. Opinnäytetyökoordinaattori hyväksyy aiheesi ja nimeää sinulle ohjaavan opettajan
 • laadit opinnäytetysopimuksen (sis. valmistelulomake)
 • laadit opinnäytetyösuunnitelman tarvittavine liitteineen
 • laadit tarvittaessa tutkimuslupahakemuksen ja hankit tarvittavat luvat
 • osallistut opinnäytetyön suunnitteluvaiheen seminaariin koulutuksen käytännön ja aikataulun mukaisesti

Kun ohjaaja hyväksyy toteutetun osuuden, kirjautuu Peppiin 5/10 opintopisteen suoritus suunnitelmavaiheesta.

 

Työelämälähtöisen opinnäytetyön aiheen valitseminen

Opinnäytetyön tulee liittyä koulutuksen keskeisiin sisältöihin ja alan ammattikäytäntöihin. Opinnäytetyön suunnittelu alkaa aiheen valinnasta ja rajaamisesta. Keskeistä on ilmiöön perehtyminen, tiedon hankinta ja käsittely sekä aihevalinnan perustelu. Aiheen on tarkoitus kytkeytyä kiinteästi opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, oman työn, työuran tai työyhteisön kehittämiseen. Aiheen olisi hyvä luoda uutta tietoa myös laajemmin kyseessä olevalle alalle. Opinnäytetyön toimeksiantajana voi toimia ulkopuolinen yhteistyötaho, Lapin ammattikorkeakoulu tai Lapin ammattikorkeakoulun ulkoisen rahoituksen hanke.Keskustele esimerkiksi oman organisaatiosi kanssa mahdollisista aiheista. Lapin ammattikorkeakoulun hankkeissakin voi olla kiinnostavia aiheita tarjolla. 

Aihe-ehdotus

Opinnäytetyö aloitetaan laatimalla aihe-ehdotus Wihissä. Opinnäytetöiden koordinoiva opettaja tarkastaa aihe-ehdotuksesi ja lisää työlle ammattikorkeakoulun puolesta vähintään yhden ohjaajan. Kun työsi aihe-ehdotus on hyväksytty, saat luvan aloittaa opinnäytetyösi tekemisen. 

Opinnäytetyön tulee liittyä koulutuksen keskeisiin sisältöihin ja alan ammattikäytäntöihin. Aihe-ehdotus laaditaan aiheen hyväksyttämistä varten, mahdolliselle seminaariryhmälle keskustelun pohjaksi ja itselle jatkotyöstämisen avuksi.

Aihe-esitys on opinnäytetyön alustava suunnitelma, josta ilmenee: mitä, miksi, miten ja milloin aiotaan tehdä.

 

Wihin aihe-ehdotuksessa täydennettävät tiedot 

Lapin ammattikorkeakoulussa on laadittu ohjeet Wihin käyttöön opiskelijoille.

Taustatiedot tekijöistä/tekijästä

 • Opinnäytetyön nimi suomeksi (voi muuttaa valmistumisvaiheessa)
 • Opinnäytetyön nimi englanniksi (voi muuttaa valmistumisvaiheessa)
 • Suuntautumisvaihtoehto eli oma koulutuksesi, jonne työtä teet. Ole täsmällinen ja käytä koulutuksen virallista nimeä, jotta koordinaattori tunnistaa oman koulutuksensa aihe-ehdotukset listalta ja voi ne käsitellä.
 • Opinnäytetyön suunniteltu aloitus- ja lopetuspäivämäärä
 • Opinnäytetyön tyyppi (toiminnallinen, tutkimuksellinen, päiväkirja jne.)

Työn sisällön, tavoitteen ja tuloksen kuvaus
Mahdollisimman yksityiskohtainen määritys työn sisällöstä, tavoitteesta ja tavoitellusta lopputuloksesta. Selvitys siitä, mitä työn lopputuloksena konkreettisesti syntyy. Jos kyseessä päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö, tähän kuvaus keskeisimmistä työtehtävistä.

Kuvaus työn tulosten merkittävyydestä, hyödyntämisestä
Selvitys siitä kuka tulosta tarvitsee ja mihin tarkoitukseen sekä mitkä ovat valmiin tuloksen käytön aikaiset hyödyt. Jos kyseessä on päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö, tähän kuvaus keskeisimmistä vaadituista osaamisista.
Suunniteltu työvälineistö (laitteistot, ohjelmistot, yms.)

Suunnitellut työmenetelmät (menetelmät, työtavat yms.)

Toimeksiantajan tiedot (voivat olla alustavia)

 • Toimeksiantajaorganisaatio
 • Kontaktihenkilö
 • Puhelin
 • Sähköposti

Valmiudet
Opiskelijan edellytykset toteuttaa ehdotettu työ. Luettelo syventävistä ammattiopinnoista, jotka opiskelija on suorittanut ennen opinnäytetyön aloittamista, vähintäänkin ehdotettua opinnäytetyötä tukevat TKI-opinnot. Mahdollisesti muut opinnot tai työkokemus, joka tukee opinnäytetyön tekemistä.

Koulutuksen toimintatavasta riippuen esittelet aiheesi koulutuksesi ohjeistamalla tavalla.

Opinnäytetyösuunnitelma

Suunnitteluvaiheessa laaditaan opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä kehittämisprosessista suunnitelma, joka sisältää taustan, tarkoituksen, tavoitteet, lähestymistavan, menetelmävalinnat, toteutusprosessin kuvauksen, prosessin ja tuotoksen arviointisuunnitelman, eettiset ja luotettavuuden arvioinnin, aikataulun ja mahdolliset kustannukset. Mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä, määritellään opinnäytetyöhön liittyvä tehtävänjako. 

Suunnitelma laaditaan opinnäytetyön mallipohjalle. Suunnitelmaa työstetään Wihin kautta eli opiskelija palauttaa suunnitelman Wihissä opettajalle kommentoitavaksi. Myös opinnäytetyöntekemiseen liittyvä muu viestintä käydään Wihissä.

Opinnäytetyön suunnitelman rakenne ja sisältö:

1. Johdanto

 • esitellään ja perustellaan opinnäytetyön aihe (mitä tutkitaan/kehitetään ja miksi) ja tarvittaessa myös aiheen rajaus ja rajauksen perustelu
 • esitellään aiheen yhteys opiskelijan koulutukseen sekä työelämän ja alueen kehittämiseen
 • kuvataan (yhteistyötahon) käytännön ongelma tai kehittämistarve
 • perustellaan aiheen valinta eri näkökulmista lähdekirjallisuuteen tukeutuen
 • esitellään ja kirjataan työnjako, mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä

2. Tietoperusta (laadi sisältöä kuvaavat otsikot)

 • esitetään ammattialan ja kehittämistehtävän ratkaisemisen kannalta tarkoituksenmukainen tietoperusta, jossa tehdään selkoa aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista ja kirjallisuudesta
 • määritellään aiheen ja valitun näkökulman kannalta keskeiset käsitteet

3. Tarkoitus, tavoitteet ja kysymyksenasettelu

 • esitetään opinnäytetyön tarkoitus mahdollisimman täsmällisesti (miksi tämä tutkimus/kehittämistyö on tarpeen tehdä, pyri kuvaamaan tarkoitus yhdellä lauseella)
 • määritetään opinnäytetyön tavoitteet (millaista hyötyä opinnäytetyöstä on ja kenelle) ja mitä opinnäytetyön avulla voidaan saavuttaa
 • esitetään työn tarkoitukseen ja tavoitteisiin perustuvat kysymykset/ongelmat/kehittämiskohteet, joihin opinnäytetyöllä pyritään vastaaman

4. Menetelmällinen toteutus

 • kuvataan ja perustellaan, millä tutkimus- tai kehittämismenetelmällä opinnäytetyön tavoitteet ovat saavutettavissa
 • havainnollistetaan toiminnallisen opinnäytetyön prosessin/tutkimusprosessin eteneminen vaiheittain
 • esitetään tavoiteltavat tulokset, kehittämissuunnitelma tai muu tuotos ja niiden raportointi

5. Eettiset lähtökohdat ja luotettavuus

 • kuvataan opinnäytetyön eettiset lähtökohdat ja miten ne huomioidaan
 • kuvataan luotettavuuteen vaikuttavat tekijät

6. Aikataulu ja vaadittavat resurssit

Aineistonhallintasuunnitelma
Opinnäytetyösuunnitelman liitteeksi laaditaan aineistonhallintasuunnitelma, mikäli työssä kerätään analysoitavia aineistoja tiedonantajilta. Aineistonhallintasuunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että opinnäytetyössä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Sen tarkoituksena on myös huolehtia siitä, ettei tutkimusaineisto vaarannu missään vaiheessa.

Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan, miten aineisto hankitaan, miten aineistoa käytetään, minne aineisto tallennetaan, miten sitä säilytetään ja mitä aineistolle tapahtuu opinnäytetyön valmistuttua.

Opinnäytetyön aineistonhallintasuunnitelman sisältö:

Opinnäytetyön nimi ja tekijä/t

1. Aineiston yleinen kuvaus

 • Lyhyt kuvaus kerättävistä aineistoista tai olemassa olevien aineistojen hyödyntämisestä (alkuperä ja aineiston kerääjät).
 • Millaista tutkimusaineistoa (esimerkiksi haastattelu, kysely, havainnointi,rekisterit, dokumentit) opinnäytetyössä kerätään tai uudelleen käytetään? 
 • Miten aineisto kerätään?
 • Missä tiedostomuodoissa aineisto on?

2. Aineiston dokumentointi ja laatu

 • Miten tutkimusaineisto dokumentoidaan, esimerkiksi minkälaisia tunnistetietoja käytetään. 
 • Miten aineiston ja sen dokumentoinnin laatu varmistetaan? Aineiston laatuun vaikuttavat mm. määrällisen aineiston syöttäminen tilasto-ohjelmaan, puuttuvien tietojen määrittäminen sekä muuttujien nimeäminen, haastattelujen litteroinnin onnistuminen ja ääni- ja kuvatallennuksen tekninen toteutus

3. Säilytys ja varmuuskopiointi

 • Kuvaa, miten ja minne aineisto tallennetaan. Esimerkiksi: tiedoston nimi - missä tiedosto/t sijaitsevat - tiedoston mahdollinen koko - millä ohjelmalla tiedosto tuotetaan. Huomioi, vahva tallennus salasanan taakse.
 • Kuvaa, miten taataan aineiston tietoturva (esimerkiksi pääsy aineistoon) opinnäytetyön tekemisen aikana. 
 • Nimeä ne henkilöt, joilla on pääsy aineistoon ja sen tarkastelemiseen. 
 • Kuvaa, miten ja minne aineisto varmuuskopioidaan. 

4. Säilyttämiseen liittyvät eettiset ja laillisuuskysymykset

 • Nimeä, mitä eettisiä kysymyksiä aineiston käsittelyyn ja säilytykseen liittyy ja kuvaa lyhyesti, miten ne huomioidaan.  Esimerkiksi, miten arkaluontoiset henkilöihin liitetyt tiedot, muiden pääsy aineistoihin ja tietosuoja otetaan huomioon.
 • Miten tiedonantajia informoidaan?
 • Kuvaa, keräätkö tai käsitteletkö opinnäytetyössäsi henkilötietoja ja miten niitä käsitellään. Miten käsittelystä informoidaan? 
 • Miten aineiston omistus- ja käyttöoikeudet hallinnoidaan?

5. Aineiston avaaminen ja pitkäaikaissäilytys

 • Kuvaa lyhyesti, mitä ja millä aikataululla aineistolle tapahtuu opinnäytetyön valmistuttua.  
 • Harkitaanko kerätyn aineiston tallennusta jatkokäyttöä varten ja missä? Miten aineiston jatkokäyttö tehdään mahdolliseksi?

Lisätietoa aineistonhallintasuunnitelmasta löytyy esimerkiksi:

Opinnäytetyön valmistelulomake

Opinnäytetyösuunnitelman rinnalla opiskelija täydentää opinnäytetyön valmistelulomakkeen.

Valmistelulomakkeen tarkoitus on auttaa opinnäytetyön tekijää ja ohjaajaa hahmottamaan opinnäytetyön prosessi kokonaisuutena. Lomake auttaa huomioimaan riittävän varhaisessa vaiheessa opinnäytetyöhön ja sen toteutukseen liittyviä tietosuojalainsäädännön ja eettisten normien vaikutuksia samoin kuin opinnäytetyön julkistamista ja aineiston avaamista koskettavia, tarvittaessa erikseen sovittavia asioita.

Valmistelulomake sisältyy opinnäytetyösopimukseen (liite 1). Ohjaava opettaja hyväksyy valmistelulomakkeen opinnäytetyösopimuksen hyväksymisen yhteydessä. 

Opinnäytetyösopimus

Ammattikorkeakoulumme opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä, jolloin toimeksiantona tehtävän opinnäytetyön osalta tehdään yhteistyötä työelämän kanssa läpi koko opinnäytetyöprosessin. Opinnäytetyön toimeksiantajana voi toimia ulkopuolinen yhteistyötaho, Lapin ammattikorkeakoulu tai Lapin ammattikorkeakoulun ulkoisen rahoituksen hanke. Kaikkien opinnäytetöiden osalta tehdään kirjallinen opinnäytetyösopimus. Sopimus tehdään aina ennen opinnäytetyön aloittamista. Opinnäytetyösopimuksessa sovitaan keskeisistä opinnäytetyöhön liittyvistä pelisäännöistä. Huomaathan, että sähköistä allekirjoitusta varten on tärkeää, että opinnäytetyösopimukseen on merkitty opinnäytetyön yhteistyötahot oikein. Opinnäytetyösopimus sisältää valmistelulomakkeen.

 

Opiskelija täydentää opinnäytetyösopimuksen valmistelulomakkeineen ja tallentaa sen Wihiin ohjaajan tarkastamista varten.

Ohjaaja tarkastaa sopimuksen. Mikäli sopimuksessa on puutteita, ohjaaja pyytää opiskelijaa korjaamaan/täydentämään sopimuksen ja palauttamaan korjatun version Wihiin. Kun sopimus on täytetty asianmukaisesti, ohjaaja antaa opiskelijalle luvan lähettää opinnäytetyösopimus sähköiseen allekirjoitukseen.

Opinnäytetyösopimuksen allekirjoittaminen

Opinnäytetyösopimus allekirjoitetaan sähköisesti.

 • Opiskelija lähettää opinnäytetyösopimuksen osoitteeseen opinnaytetyosopimukset@lapinamk.fi sähköistä allekirjoitusta varten Wihissä käyttämällä Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle – toimintoa. Viestin otsikoksi laitetaan Opinnäytetyösopimus sekä koulutuksen nimi, jossa opiskelija opiskelee. Dokumentin lähettämisestä tallentuu tieto Wihin Sidosryhmien lausunnot – kenttään.
 • Mikäli sopimuksessa on korjattavaa/täydennettävää saa opiskelija palautetta korjauksesta. Opiskelija lähettää korjatun version uudelleen allekirjoitettavaksi. Kun sopimus on ok, opiskelija saa kuittauksen sopimuksen lähettämisestä sähköiseen allekirjoitukseen.
 • Opinnäytetyösopimus tallennetaan Lapin ammattikorkeakoulun Dynasty asianhallintajärjestelmään, jonka kautta kukin allekirjoittaja saa sähköpostiinsa linkin sähköistä allekirjoitusta varten.
 • Allekirjoitus voidaan tehdä verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Jos jollakulla allekirjoittajalla ei ole käytettävissään suomalaisia verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta, opiskelija kierrättää opinnäytetyösopimuksen asianosaisilla Wihissä käyttämällä Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle – toimintoa. Allekirjoittaja tulostaa sopimuksen, allekirjoittaa sopimuksen omalta osaltaan ja skannaa allekirjoitetun sopimuksen. Tämän jälkeen allekirjoittaja palauttaa allekirjoittamansa sopimuksen Wihin linkin kautta opiskelijalle seuraavaa allekirjoitusta varten. Opinnäytetyösopimus allekirjoitetaan seuraavassa järjestyksessä: opiskelija, ulkoinen yhteistyötaho, ohjaava opettaja ja osaamispäällikkö. Kun sopimus sisältää kaikkien osapuolten allekirjoitukset Opiskelija lähettää opinnäytetyösopimuksen osoitteeseen opinnaytetyosopimukset@lapinamk.fi arkistointia varten Wihissä käyttämällä Lähetä kommentoitavaksi ulkopuoliselle – toimintoa. Dokumentin lähettämisestä tallentuu tieto Wihin Sidosryhmien lausunnot – kenttään. Kun sopimus on ok, opiskelija saa kuittauksen sopimuksen tallentamisesta arkistoon.

Jos opiskelija luovuttaa AMKille tutkimusaineistonsa tai oikeuksia siihen tulee aineiston luovutuksesta tehdä oma sopimus (linkki aineistonluovutussopimukseen)

Suunnitteluvaiheen hyväksyntä

Opiskelija saa hyväksytyn suoritusmerkinnän opinnäytetyön suunnitteluvaihe (5 op/10 op) opintojaksosta, kun

 • opiskelija on hankenut tarvittavat luvat
 • suorittanut hyväksytysti mahdolliset muut koulutuskohtaiset suoritukset
 • ohjaaja on hyväksynyt opinnäytetyösuunnitelman, opinnäytetyösopimuksen (sis. valmistelulomake)
 • opinnäytetyösopimus on lähetetty allekirjoitettavaksi.
 • koulutuksista riippuen suunnitelma voidaan myös esittää suunnitelmaseminaarissa.