kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Ennen opinnäytetyön aloittamista

 

Tutustu ennen opinnäytetyön aloittamistasi opinnäytetyön eettisiin periaatteisiin sekä saavutettavuuteen ja ota haltuun heti alusta alkaen tiedonhakuun sekä raportointiin liittyvät ohjeistukset. Voit myös selailla jo valmistuneita oman alasi opinnäytetöitä Theseuksesta.

 

Ennen opinnäytetyön aloittamista 2023.png

 
Opinnäytetyön eettiset lähtökohdat

Puhuttaessa tutkimusetiikasta tarkoitetaan sillä eettisesti toimimista sekä vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen noudattamista. Ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) >Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa -ohjetta (TENK 2012). Ammattikorkeakoulu on sitoutunut myös TENK:n laatimiin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisiin ohjeisiin ja järjestämään tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin suosituksen mukaisesti. Ammattikorkeakoulu noudattaa myös Arenen opinnäytetöitä koskevia eettisiä suosituksia.

Opinnäytetyöhön liittyviä eettisiä lähtökohtia tarkastellaan lähemmin oman koulutusalasi menetelmäopinnoissa.

Keskeisimmät eettiset periaatteet liittyvät opinnäytetyöprossiin ja omaan toimintaasi opinnäytetyöntekijänä ovat:

 

Esteellisyys

Esteellisyydellä tarkoitetaan sitä, sinulla on käsiteltävään asiaan, sen asianosaisiin tai asiassa tehtävän ratkaisun vaikutuspiiriin muuten kuuluviin henkilöihin sellainen suhde, joka saattaa vaarantaa puolueettomuutesi. Esteellisyyden kannalta riittää, että puolueettomuus on objektiivisesti ajatellen saattanut vaarantua.

 

Tutkimuslupa ja eettinen ennakkoarviointi opinnäytetöissä

Heti opinnäytetyön alkuvaiheessa aiheen ja toteutustavan selkiydyttyä on hyvä pohtia tarvittaessa myös ohjaajan kanssa yhdessä työn eettisyyttä ja sitä, tarvitaanko tutkimuslupia ja/tai eettistä ennakkoarviointia. Toisinaan tarvitaan myös tutkimuslupa. Osa organisaatioista toivoo, että lupaa haetaan heidän omalla lomakkeellaan, mutta ellei sellaista ole saatavilla, voit käyttää Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamaayleistä tutkimuslupalomaketta. Jos tutkit Lapin AMK:n henkilöstöön ja/tai opiskelijoihin liittyviä asioita, tarvitset aina tutkimusluvan, jonka haet kirjaamon kautta rehtorilta.

Ammattikorkeakoulussa toteutettavat opinnäytetyöt vaativat harvoin eettisen ennakkoarvioinnin, sillä perusopintojen opinnäytetyöt eivät täytä tieteellisen tutkimuksen kriteerejä. YAMK-tutkintoihin kuuluvat opinnäytetyöt voivat olla tieteellistä tutkimusta, erityisesti, jos ne toteutetaan osana isompaa tutkimusta tai TKI-hanketta. Tällöin eettinen ennakkoarviointi haetaan lähtökohtaisesti koko tutkimukselle, ei sen osana toteutettavalle yksittäiselle opinnäytetyölle. Mikäli opinnäytetyö suunnitellaan kuitenkin toteutettavaksi tavalla, joka kuuluu eettisen ennakkoarvioinnin piiriin, opiskelija hakee ennakkoarviointia eettiseltä toimikunnalta yhdessä ohjaajansa kanssa. Lisätietoa ennakkoarvioinnista on koottu Vastuullinen tiede -sivustolle. Tarvitseeko tutkimus eettisen ennakkoarvioinnin ja kuka sen tekee?

 

Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)

Henkilötiedolla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia tietoja, jotka voidaan tunnistaa häntä, hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvia koskeviksi. Henkilötiedon määritelmään kuuluvat sellaiset henkilötiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa suoraan, mutta myös sellaiset tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa välillisesti tai epäsuorasti (tenk.fi).

Tutustu Lapin ammattikorkeakoulun tietosuoja ja opinnäytetyö-ohjeeseen

 

Opinnäytetyön julkisuus

Julkisessa oppilaitoksessa laadittu opinnäyte on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja (Suomen perustuslaki 12.2 §; Julkisuuslaki 1 §).

Opinnäytteen julkisuutta voidaan rajoittaa vain sellaisen materiaalin osalta, joka on laissa määrätty salassa pidettäväksi. Ammattikorkeakoulun päätös opinnäytetyön salaisuudesta tulee perustua lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (L 621/1999), jossa salassa pidettäväksi on määrätty mm. asiakirjat, jotka sisältävät liikesalaisuuksia (mikäli se, jota asiakirja koskee, ei anna suostumustaan sen tiedoksi antamiseen) tai asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai tieteellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineistoa, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei aiheuta opinnäytetyön suorittamiselle, hyödyntämiselle, sen asianmukaiselle arvioinnille, tutkijalle tai tutkimuksen tai kehittämistyön yhteistyötaholle haittaa (24 §). Mahdollisen keksinnön patentoimisessa noudatetaan lakia korkeakouluissa tehtävistä keksinnöistä ja yleistä patenttilainsäädäntöä.

Opetusministeriön antaman ohjeen (2/500/2004) mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tulee huolehtia siitä, että opinnäytetöihin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa, ja että opinnäytetyöt ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen.

Yhteistyötahon kanssa on hyvä keskustella opinnäytetyön julkisuudesta jo toimeksiannosta neuvoteltaessa. Opiskelija huolehtii siitä, ettei opinnäytetyö sisällä asioita, jotka on yhteistyötahon kanssa sovittu salattaviksi. Jos opinnäytteessä käytettävään lähdeaineistoon sisältyy salassa pidettävää materiaalia, se on sijoitettava tausta-aineistoon, ei itse julkiseen opinnäytetyöhön.

Opiskelijan tulee muotoilla tutkimusaineisto sellaiseksi, että siitä on mahdollista laatia julkistettava raportti tai muu ammattikorkeakoulun ohjeistuksen mukainen esitys. Muotoilussa on hyvä pohtia, onko näkökulma aiheeseen sellainen, että siitä on mahdollista tehdä opinnäytetyö, joka sisältää vain julkistettavissa olevaa tietoa ja miten mahdollisen yhteistyötahon salassapitoedellytykset rajaavat julkistettavan opinnäytetyön laadintaa ja miten ne on otettava huomioon opinnäytetyön sisällöissä ja esitystavoissa. Mahdollinen salassa pidettävä liitännäisaineisto on syytä huomioida opinnäytetyösopimuksessa (kts. Sopimus, YSE ja niiden ohje).

Opinnäytetyön tiivistelmässä tulee mainita, mikäli työ sisältää salaisen liiteosan. Tällöin liiteosa on erillinen salainen osa opinnäytetyön tausta-aineistoa, joka jää yhteistyötaholle. Opinnäytetyön arviointi kohdentuu opinnäytetyön julkiseen osaan, salaista liiteosaa ei arvioida Lapin ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaisesti.

Opinnäytetyöt julkaistaan Theseuksessa, joka julkaisee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt verkossa. Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden tallentaa opinnäytetyö avoimeen tai käyttörajattuun kokoelmaan. Avoimeen kokoelmaan tallennettu työ on avoimesti luettavissa, selattavissa ja tulostettavissa internetissä. Käyttörajattuun kokoelmaan tallennetusta työstä hakukoneet löytävät työsi kuvailutiedot ja tiivistelmän, jotka ovat kaikkien luettavissa. Käyttörajattuun kokoelmaan tallennetun ttyön PDF-tiedoston voi lukea kokonaisuudessaan vain Lapin ammattikorkeakoulun verkossa.

 

Tiedon eettinen käyttö

 

Plagiointi eli luvaton lainaaminen

Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön tekstin tai ajatuksen esittämistä omassa kirjallisessa työssään siten, ettei ilmaista lähdettä eli sitä mistä teksti tai siinä oleva ajatus on peräisin. Tällöin tekstiä ja siinä olevia ajatuksia pidetään opiskelijan itsensä tekeminä. Plagiointi on tekijänoikeuslaissa kielletty. Lapin ammattikorkeakoulussa kaikkien opinnäytetöiden osalta tehdään plagioinnin tarkastus Ouriginal-plagioinnin tunnistusjärjestelmällä.

Plagioinnin lisäksi hyvässä tieteellisessä käytännössä on määritelty myös laajempi käsite, eli anastaminen. Anastamisella tarkoitetaan toisen henkilön tutkimustuloksen, -idean, -suunnitelman, -havaintojen tai -aineiston oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa nimissä.

 

Vilppiepäily

Mikäli opinnäytetyön tekijä on loukannut hyvää tieteellistä käytäntöä, asiasta tehdään kirjallinen ilmoitus. Asia käsitellään tutkintosäännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti.

 

Hyviä lähteitä oman opinnäytetyön eettisten lähtökohtien tarkasteluun ovat esimerkiksi seuraavat:

Saavutettavuus opinnäytetyössä

Ammattikorkeakoulussa julkaistavien opinnäytetöiden tulee olla saavutettavia. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee myös ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöitä, jotka julkaistaan Theseuksessa. Theseuksen ohjeista löydät saavutettavuuden checklistin, joka kokoaa pääkohdat siitä, kuinka tehdä saavutettava opinnäytetyö. Opinnäytetyön raportin osalta löydät hyvät ohjeet Word-tiedoston (mm. taulukot ja kuvien ALT-tekstit) saavutettavuuden osalta Theseuksen ohjeista.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä ja tarkoittaa verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavaa verkkopalvelua voi käyttää riippumatta mahdollisista toiminnan rajoitteista: Esimerkiksi kuulovammainen henkilö tarvitsee videoihin tekstityksen, mutta tekstityksestä hyötyy myös ruuhkabussissa matkustava opiskelija. Saavutettava opinnäytetyö on sellainen, että näkövammaiset ja lukemisesteiset pääsevät PDF-tiedoston sisältöön käsiksi apuvälineillä kuten esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla. PDF-tiedoston tekemisessä täytyy huomioida muutamia asioita, jotta siitä rakentuu saavutettava.

Tiedonhaku

Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun ohjausta on eri koulutuksissa osana TKI-opintoja. Näissä saat ohjausta tiedon tarpeen määrittämiseen, erilaisiin tiedonhaun kanaviin ja lähdekritiikkiin.

Opinnäytetyösi suunnittelu- ja toteutusvaiheissa voit varata lisäksi tiedonhaun ohjausaikaa kirjastosta.

Kirjaston sivuilta löydät myös alakohtaiset tietokannat sekä tiedonlähde- ja tietokantaoppaita.


Opinnäytetyön raportointi

Työn kirjallinen raportointi kannattaa käynnistää mahdollisimman aikaisin työn edistyessä. Opinnäytetyön raportointi on kirjoitusprosessi, ei kertarysäys. Aloita kirjoittelu jo opinnäytetyön tekemisen alkuvaiheessa ja työstä tekstiäsi koko prosessin ajan. Noudata raportoinnissa Lapin AMK:n ohjeita. Joissakin tapauksissa koko opinnäytetyöraportti voidaan laatia myös toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Sovi tästä ohjaajien kanssa etukäteen. Työ palautetaan kommentoitavaksi ohjaavalle opettajalle sekä mahdolliselle toimeksiantajan edustalle heidän kanssaan sovitun aikataulun mukaisesti.

 

Raportointi ja viittaukset

Aiheesta ja toteutustavasta riippumatta sinun tulee raportoida opinnäytetyösi kirjallisesti. Käytä raportoinnissa Lapin ammattikorkeakoulun mallipohjaa opinnäytetyön raporttiin. Hyvä teksti on johdonmukaisesti etenevää, täsmällistä ja ymmärrettävää. Raportoinnissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että perustelet väitteesi huolellisesti. Opinnäytetyön teksti on omaa tekstiäsi, jossa lisäksi referoit muiden ajatuksia merkitsemällä lähteet ohjeiden mukaisesti. Tekstin suora kopiointi on plagiointia, joka ei ole sallittua. Kaikki opinnäytetyöt tarkastetaan plagiaatintunnistusohjelmalla, joka tunnistaa plagiaatit etsimällä raporteista samankaltaisuuksia järjestelmään toimitettujen tekstien kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulun viittausohjeet ohjaavat merkitsemään lähdeviitteet heti alusta alkaen oikein.

Raportointitavat

Kirjallisia raportointitapoja on erilaisia, esimerkiksi:

 • perinteinen raportti

 • päiväkirja (amk-opinnoissa)

 • portfolio (amk-opinnoissa)

 • artikkelikokoelma

Raportointitavasta riippumatta tekstistä pitää käydä ilmi:

 • opinnäytetyön aihepiiri ja työn lähtökohdat

 • työn tehtävä ja tavoite sekä rajaukset

 • työhön liittyvät menetelmä- ja muut valinnat perustellusti

 • työn toteutuksen kuvaus perustellusti

 • työn lopputulos

 • työn luotettavuuden ja eettisten lähtökohtien arviointi

 • oman oppimisprosessin reflektointi

Ylemmän ammattikorkeakoulun MONT- raportointikäytänteet on ohjeistettu Moodlessa.

Raportoinnin tuki

Toteutusvaiheessa tekemiesi valintojen ja havaintojen säännöllinen kirjallinen raportointi edistää työn etenemistä. Sekä viestinnän opettaja että ohjaava opettaja antavat neuvoja raportointiin liittyvissä kysymyksissä.

Seminaarityöskentely

Seminaarityöskentely on osa opinnäytetyöprosessia. Seminaarityöskentelyn osalta koulutuksilla on erilaisia käytänteitä. Saat seminaarityöskentelyn osalta tarkennetut ohjeet opinnäytetyöohjaajaltasi.

Seminaarityöskentely on keskeinen opinnäytetyön ohjauksen muoto. Oman työn jäsentäminen ja perustelujen esittäminen muille edistävät oppimistasi. Valmistautumalla seminaareihin hyvin edistät omaa opinnäytetyöprosessiasi. Ohjaavan opettajan palautteen lisäksi saat vertaisohjausta muilta opiskelijoilta. Seminaareissa on mahdollista käsitellä myös työn toimeksiantajan palautetta.

Seminaarissa käsitellään työntekijöiden, vertaisarvioijan ja ohjaajien esiin nostamia kysymyksiä yhteisesti. Vertaisarvioijat nimetään kunkin koulutuksen käytänteiden mukaisesti. Sovi ja luovuta hyvissä ajoin seminaariesityksesi ja mahdollinen aineisto ohjaavalle opettajalle ja vertaisarvioijalle perehtymistä varten.