kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

YAMK-opinnäytetyö

YAMK-opinnäytetyön virallisena tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. 

Näille sivuille on koottu yhteisiä menettelyohjeita ja käytänteitä aiheen valinnasta työn julkaisemiseen. Näiden ohjeiden lisäksi eri koulutuksilla voi olla myös omia menettelytapoja, jotka esitellään koulutuskohtaisissa tapaamisissa ja Moodlessa.

Opinnäytetyöskentelyyn liittyy tutkimus- ja kehittämismenetelmäopintoja sekä seminaarityöskentely. Myös muut ylempään ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvät opinnot tukevat opinnäytetyöskentelyä.

YAMK-opinnäytetyö voidaan tehdä joko yksilötyönä tai useamman opiskelijan pienryhmätyönä tai eri YAMK koulutusalojen muodostamissa monialaisissa ryhmissä. Jokaisella opinnäytetyöllä on ammattikorkeakoulun nimeämä, jatkotutkinnon suorittanut vastuullinen ohjaaja. Aihealueen mukaisesti opinnäytetyölle voidaan nimetä myös subtanssiohjaaja sekä mahdollinen sidosryhmän/työyhteisön edustaja. Monialaisissa opinnäytetyöryhmissä on yksi koulutuksen nimeämä ohjaaja.
Opinnäytetyötyöskentely kehittää opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja, kehittävää ja tutkimuksellista työotetta sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostotaitoja. Monialaisen opinnäytetyön prosessi (MONT) poikkeaa hieman kaaviossa esitetystä. Prosessi on kuvattu tarkemmin Moodlessa.

Lapin Ammattikorkeakoulu on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksien noudattamiseen. 

Wihin käyttöönotto vuonna 2021

Opinnäytetyöprosessissa käytetään syksyllä 2021 alkavissa koulutuksissa Wihi-järjestelmää, jossa tapahtuu kaikki opinnäytetyöhön liittyvä viestintä ja opinnäytetyöhön liittyvä dokumenttien palautus. Prosessi käynnistyy aihe-ehdotuksesta (=ideapaperi), jonka täytät aivan ensimmäisenä Wihissä. Wihin ohjeet on koottu eOppimispalveluiden ohjeisiin.

HUOM: ennen syksyä 2021 aloittavat ryhmät vievät opinnäytetyönsä loppuun ilman Wihiä, opinnäytetyöohjeen 2019-2021 mukaisesti. Alta olevista ohjeista kannattaa kuitenkin katsoa erityisesti saavutettavuus opinnäytetyössä.

Opinnäytetyön suunniteluvaihe 10 op
Opinnäytetyöprosessi
LApin amk opinnäytetyöprosessi opintopisteittäin 10 op.jpg
Mitä suunnitteluvaihe sisältää?

Suunnitteluvaihe

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, myös YAMK-opinnäytetyössä. Huolellinen työn suunnittelu auttaa sinua viemään läpi opinnäytetyöprosessin. Suunnitteluvaiheessa:

 • sovit työelämälähtöisestä opinnäytetyöstä Lapin ammattikorkeakoulun ja työn toimeksiantajan kanssa
 • laadit aihe-esityksen ja hyväksytät aiheesi (Wihi)
 • laadit opinnäytetyön suunnitelman
 • laadit toimeksiantosopimuksen
 • laadit tarvittaessa tutkimuslupahakemuksen ja hankit tarvittavat luvat
 • osallistut opinnäytetyön suunniteluvaiheen seminaariin koulutuksen käytännön ja aikataulun mukaisesti

 

Työelämälähtöisen opinnäytetyön aiheen valitseminen

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa aiheen valinnasta ja rajaamisesta. Keskeistä on ilmiöön perehtyminen, tiedon hankinta ja käsittely sekä aihevalinnan perustelu. Aiheen on tarkoitus kytkeytyä kiinteästi opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, oman työn, työuran tai työyhteisön kehittämiseen. Aiheen olisi hyvä luoda uutta tietoa myös laajemmin kyseessä olevalle alalle. Keskustele esimerkiksi oman organisaatiosi kanssa mahdollisista aiheista. Lapin ammattikorkeakoulun hankkeissakin voi olla kiinnostavia aiheita tarjolla. 

 

Aihe-esityksen laatiminen ja hyväksyminen (Wihi)

 

Aihe-esitys laaditaan Whissä, jossa yliopettaja hyväksyy aiheen lisää työlle ammattikorkeakoulun puolesta vähintään yhden ohjaajan. Kun työsi aihe on selvillä, esittelet sen koulutuksesi ohjeistamalla tavalla ja koulutus hyväksyy aiheen. Saat työllesi ohjaajan ja luvan aloittaa opinnäytetyösi tekemisen.

Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä oleellisesti koulutuksen teemaan, sen tavoittelemiin kompetensseihin sekä opiskelijan työhön. Aihe-esitys laaditaan aiheen hyväksyttämistä varten, seminaariryhmälle keskustelun pohjaksi ja itselle jatkotyöstämisen avuksi.

Aihe-esitys on opinnäytetyön alustava suunnitelma, josta ilmenee: mitä, miksi, miten ja milloin aiotaan tehdä. 

 

Suunnitelma ja sen hyväksyminen

 

Suunnitteluvaiheessa laaditaan YAMK-opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä kehittämisprosessista suunnitelma, joka sisältää taustan, tarkoituksen, tavoitteet, lähestymistavan, menetelmävalinnat, toteutusprosessin kuvauksen,  prosessin ja tuotoksen arviointisuunnitelman, eettiset ja luotettavuuden arvioinnin, aikataulun ja mahdolliset kustannukset. Mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä, määritellään opinnäytetyöhön liittyvä tehtävänjako. 

Opinnäytetyösuunnitelmaan laaditaan myös aineistonhallintasuunnitelma, mikäli siinä kerätään aineistoja tiedonantajilta. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan miten aineisto hankitaan, minne aineisto tallennetaan, miten aineistoa käytetään, miten sitä säilytetään ja mitä aineistolle tapahtuu opinnäytetyön valmistuttua. Lisätietoa aineistonhallintasuunnitelmasta löytyy esimerkiksi:

Tarkemmat ohjeet suunnitelman laatimiseen löydät oman koulutuksesi opinnäytetyötilasta Moodlesta. Suunnitelman rakenne on kuvattu myös tässä opinnäytetyöoppaassa omassa osiossaan.

Opiskelija hyväksyttää opinnäytetyösuunnitelmansa ohjaavalla opettajalla.  Suunnitelmaa työstetään Wihin kautta eli opiskelija palauttaa suunnitelman sen kautta opettajalle kommentoitavaksi. Myös opinnäytetyöntekemiseen liittyvä muu viestintä käydään Wihissä. Kun suunnitelma on hyväksytty, opiskelija palauttaa lopullisen suunnitelman + toimeksiantosopimuksen Wihiin ja opettaja hyväksyy suunnitelmavaiheen Wihissä. Tämän jälkeen Peppiin kirjautuu automaattisesti 10 opintopisteen suoritus suunnitelmavaiheesta. Koulutuksista riippuen suunnitelma voidaan myös esittää suunnitelmaseminaarissa. 

 

 

Toimeksiantositoumus

 

Opinnäytetyöstä pitää olla aina kirjallinen toimeksiantositoumus opiskelijan, toimeksiantajan ja oppilaitoksen välillä. Toimeksiantositoumus tehdään kolmena kappaleena, yksi opiskelijalle, yksi ammattikorkeakoululle ja yksi toimeksiantajalle.

Jos tarvitset työllesi tutkimusluvan, merkitse se rastilla toimeksiantosopimuksen kyseiseen kohtaan. Jos tutkimuksesi kohteena olevalla ei ole omaa lomaketta tutkimusluvan hakemista varten, käytä lomaketta Opinnäytetyön tutkimuslupahakemus.

Jos tutkit Lapin AMK:n henkilöstöön ja/tai opiskelijoihin liittyviä asioita, tarvitset aina tutkimusluvan, jonka haet rehtorilta.

 

Aihe-ehdotuksen sisällöt Wihissä

Lapin ammattikorkeakoulussa on laadittu ohjeet Wihin käyttöön opiskelijoille.

 

Taustatiedot tekijöistä/tekijästä

 • Opinnäytetyön nimi suomeksi (voi muuttaa valmistumisvaiheessa)
 • Opinnäytetyön nimi englanniksi (voi muuttaa valmistumisvaiheessa)
 • Suuntautumisvaihtoehto eli oma koulutuksesi, jonne työtä teet. Ole täsmällinen ja käytä koulutuksen virallista nimeä, jotta koordinaattori tunnistaa oman koulutuksensa aihe-ehdotukset listalta ja voi ne käsitellä.
 • Opinnäytetyön suunniteltu aloitus- ja lopetuspäivämäärä
 • Opinnäytetyön tyyppi (toiminnallinen, tutkimuksellinen, päiväkirja jne.)

Työn sisällön, tavoitteen ja tuloksen kuvaus
Mahdollisimman yksityiskohtainen määritys työn sisällöstä, tavoitteesta ja tavoitellusta lopputuloksesta. Selvitys siitä, mitä työn lopputuloksena konkreettisesti syntyy. Jos kyseessä päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö, tähän kuvaus keskeisimmistä työtehtävistä.

Kuvaus työn tulosten merkittävyydestä, hyödyntämisestä
Selvitys siitä kuka tulosta tarvitsee ja mihin tarkoitukseen sekä mitkä ovat valmiin tuloksen käytön aikaiset hyödyt. Jos kyseessä on päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö, tähän kuvaus keskeisimmistä vaadituista osaamisista.
Suunniteltu työvälineistö (laitteistot, ohjelmistot, yms.)

Suunnitellut työmenetelmät (menetelmät, työtavat yms.)

 Toimeksiantajan tiedot (voivat olla alustavia)

 • Toimeksiantajaorganisaatio
 • Kontaktihenkilö
 • Puhelin
 • Sähköposti

Valmiudet
Opiskelijan edellytykset toteuttaa ehdotettu työ. Luettelo syventävistä ammattiopinnoista, jotka opiskelija on suorittanut ennen opinnäytetyön aloittamista, vähintäänkin ehdotettua opinnäytetyötä tukevat TKI-opinnot. Mahdollisesti muut opinnot tai työkokemus, joka tukee opinnäytetyön tekemistä.

Opinnäytetyön suunnitelman rakenne

Johdanto

 • esitellään ja perustellaan opinnäytetyön aihe
 • esitellään aiheen yhteys opiskelijan YAMK-koulutukseen sekä työelämän ja alueen kehittämiseen.
 • kuvataan toimeksiantajan käytännön ongelma tai kehittämistarve
 • perustellaan aiheen valinta eri näkökulmista lähdekirjallisuuteen tukeutuen

Tarkoitus, tavoitteet ja kysymyksenasettelu

 • esitetään opinnäytetyön tarkoitus mahdollisimman täsmällisesti (yhdellä lauseella)
 • määritetään opinnäytetyön tavoitteet (millaista hyötyä opinnäytetyöstä on ja kenelle) ja mitä opinnäytetyön avulla voidaan saavuttaa
 • esitetään työn tarkoitukseen ja tavoitteisiin perustuva kysymys tai kysymykset, joihin opinnäytetyöllä pyritään vastaaman

Tietoperusta (laadi sisältöä kuvaavat otsikot)

Ammattialan ja kehittämistehtävän ratkaisemisen kannalta tarkoituksenmukainen tietoperusta:

 • määritellään aiheen ja valitun näkökulman kannalta keskeiset käsitteet
 • kuvataan kehittämistehtävän toimintaympäristö
 • esitetään opinnäytetyön tietoperusta, jossa tehdään selkoa aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista, opinnäytteistä ja kirjallisuudesta
 • esitellään ja perustellaan aineiston hankinta ja sen tavat
 • osoitetaan perustellusti opinnäytetyön teorian ja menetelmällisen osion välinen yhteys
 • kuvataan, millä tutkimus- tai kehittämismenetelmällä opinnäytetyö toteutetaan
 • esitellään ja kirjataan työnjako, mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä

Menetelmällinen toteutus

 • kuvataan, millä tutkimus- tai kehittämismenetelmällä opinnäytetyö toteutetaan
 • esitetään tavoiteltavat tulokset, kehittämissuunnitelma tai muu tuotos ja niiden raportointi


Opiskelija hyväksyttää opinnäytetyösuunnitelmansa ohjaavalla opettajalla. Tämän jälkeen opiskelija esittelee suunnitelmansa seminaa- rissa muille opiskelijoille ja saa siitä vertaispalautteen.

Tiedonhaku

Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun ohjausta on eri koulutuksissa osana TKI-opintoja. Näissä saat ohjausta tiedon tarpeen määrittämiseen, erilaisiin tiedonhaun kanaviin ja lähdekritiikkiin. 

Opinnäytetyösi suunnittelu- ja toteutusvaiheissa voit varata lisäksi tiedonhaun ohjausaikaa kirjastosta

Kirjaston sivuilta löydät myös alakohtaiset tietokannat sekä tiedonlähde- ja tietokantaoppaita

Opinnäytetyön eettiset lähtökohdat

Opinnäytetyöhön liittyviä eettisiä lähtökohtia tarkastellaan oman koulutusalasi menetelmäopinnoissa. Keskeisimmät eettiset periaatteet liittyvät opinnäytetyöprossiin ja omaan toimintaasi opinnäytetyöntekijänä. 

Hyviä lähteitä oman opinnäytetyön eettisten lähtökohtien tarkasteluun ovat esimerkiksi seuraavat:

Toimeksiantosopimus ja opinnäytetyön julkisuus

Ensimmäinen huomioon otettava eettinen lähtökohta opinnäytetyössä on toimeksiantosopimuksen laatiminen, jonka osalta on tärkeää keskustella toimeksiantajan kanssa esimerkiksi opinnäytetyön julkisuudesta. Arvosteltava opinnäytetyö on aina julkinen, ellei se ole julkisuus- tai muun lain nojalla salassapidettävä. Opinnäytetyö voidaan salata vain hyvin poikkeuksellisesti. Salassapidon tulee perustua aina selvään lain säännökseen (JulkisuusL 24§, 621/1999). Tällainen voi olla esimerkiksi opinnäytetyö, joka käsittelee poikkeusoloihin varautumista tai puolustusvoimien varustamista tai sijoitusta. Opinnäytetyöt julkaistaan Theseuksessa, joka julkaisee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt verkossa. 

Tutkimuslupa

Toisinaan toimeksiantosopimuksen lisäksi tarvitaan myös tutkimuslupa. Osa organisaatioista toivoo, että lupaa haetaan heidän omalla lomakkeellaan, mutta ellei sellaista ole saatavilla, voit käyttää Lapin ammattikorkeakoulun omaa tutkimuslupalomaketta.

Tiedon eettinen käyttö

 

Opinnäytetyön toteutusvaihe 10 op
Mitä toteutusvaihe sisältää?

Toteutusvaiheessa opiskelija:

 • toteuttaa opinnäytetyötään suunnitelman mukaisesti
 • arvioi ja seuraa  kehittämisprosessia: prrosessi voi sisältää myös kehittämistoiminnan tavoitteiden ja toimintatapojen uudelleenarviointia
 • pitää yhteyttä työn toimeksiantajaan ja ohjaajaan
 • osallistuu opinnäytetyöseminaareihin koulutuksen käytännön ja aikataulun mukaisesti
 • neuvottelee mahdollisista muutoksista työn ohjaajien kanssa
 • dokumentoi työn ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden raportointiohjeistuksen mukaisesti

Opinnäytetyön raportointi

Työn kirjallinen raportointi kannattaa käynnistää mahdollisimman aikaisin työn edistyessä. Opinnäytetyön raportointi on kirjoitusprosessi, ei kertarysäys. Aloita kirjoittelu jo opinnäytetyön tekemisen alkuvaiheessa ja työstä tekstiäsi koko prosessin ajan. Noudata raportoinnissa Lapin AMK:n ohjeita. Joissakin tapauksissa koko opinnäytetyöraportti voidaan laatia myös toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Sovi tästä ohjaajien kanssa etukäteen. Työ palautetaan kommentoitavaksi ohjaavalle opettajalle sekä mahdolliselle toimeksiantajan edustalle heidän kanssaan sovitun aikataulun mukaisesti. 

 

Raportointi ja viittaukset

Aiheesta ja toteutustavasta riippumatta sinun tulee raportoida opinnäytetyösi kirjallisesti. Käytä raportoinnissa Lapin ammattikorkeakoulun mallipohjaa opinnäytetyön raporttiinHyvä teksti on johdonmukaisesti etenevää, täsmällistä ja ymmärrettävää. Raportoinnissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että perustelet väitteesi huolellisesti. Opinnäytetyön teksti on omaa tekstiäsi, jossa lisäksi referoit muiden ajatuksia merkitsemällä lähteet ohjeiden mukaisesti. Tekstin suora kopiointi on plagiointia, joka ei ole sallittua. Kaikki opinnäytetyöt tarkastetaan plagiaatintunnistusohjelmalla, joka tunnistaa plagiaatit etsimällä raporteista samankaltaisuuksia järjestelmään toimitettujen tekstien kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulun viittausohjeet ohjaavat merkitsemään lähdeviitteet heti alusta alkaen oikein. 

 

MONT- raportointikäytänteet on ohjeistettu Moodlessa.

 

Raportoinnin tuki

Toteutusvaiheessa tekemiesi valintojen ja havaintojen säännöllinen kirjallinen raportointi edistää työn etenemistä. Sekä viestinnän opettaja että ohjaava opettaja antavat neuvoja raportointiin liittyvissä kysymyksissä. 

 

 

Väliseminaarit toteutusvaiheessa

Seminaarityöskentely on keskeinen opinnäytetyön ohjauksen muoto. Oman työn jäsentäminen ja perustelujen esittäminen muille edistävät oppimista. Valmistautumalla seminaareihin hyvin opiskelija edistää omaa opinnäytetyöprosessiaan.

Ohjaavan opettajan palautteen lisäksi opiskelija saa vertaisohjausta muilta opiskelijoilta. Seminaareissa on mahdollista käsitellä myös työn toimeksiantajan palautetta.

Väliseminaarissa käsitellään työntekijöiden, vertaisarvioijan ja ohjaajien esiin nostamia kysymyksiä yhteisesti. Vertaisarvioijat nimetään kunkin koulutuksen käytänteiden mukaisesti. Opiskelija sopii ja luovuttaa hyvissä ajoin väliseminaariesityksen ja mahdollisen aineiston ohjaavalle opettajalle ja vertaisarvioijalle perehtymistä varten.

Saavutettavuus opinnäytetyössä

Ammattikorkeakoulussa julkaistavien opinnäytetöiden tulee olla saavutettavia. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee myös ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöitä. Theseuksen ohjeista löydät saavutettavuuden checklistin, joka kokoaa pääkohdat siitä, kuinka tehdä saavutettava opinnäytetyö. Opinnäytetyön raportin osalta löydät hyvät ohjeet Word-tiedoston (mm. taulukot ja kuvien ALT-tekstit) saavutettavuuden osalta Theseuksen ohjeista

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä ja tarkoittaa verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavaa verkkopalvelua voi käyttää riippumatta mahdollisista toiminnan rajoitteista: Esimerkiksi kuulovammainen henkilö tarvitsee videoihin tekstityksen, mutta tekstityksestä hyötyy myös ruuhkabussissa matkustava opiskelija. Saavutettava opinnäytetyö on sellainen, että näkövammaiset ja lukemisesteiset pääsevät PDF-tiedoston sisältöön käsiksi apuvälineillä kuten esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla. PDF-tiedoston tekemisessä täytyy huomioida muutamia asioita, jotta siitä rakentuu saavutettava.

Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 10 op
Mitä viimeistelyvaihe sisältää?
Julkistamisvaihe, jossa opinnäytetyö / kehittämistehtävän raportti luovutetaan ja esitetään.
Arviointi

Opinnäytetyön arvioinnista vastaavat ohjaava opettaja ja toinen arvioija. Työn loppuarvosana määräytyy näiden kahden ohjaajan arvosanoista. Työ arvioidaan Wihissä, jonne arvioitava työ on palautettu.
Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1) tai hylätty. Arviointi perustuu arviointikriteereihin (pdf) ja lisäksi opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen ja pyytää toimeksiantajalta palauttetta palautelomakkeella.

Opiskelija palauttaa lomakkeet Wihiin, jossa ne taltioidaan ammattikorkeakoulussa noudatettavan käytänteen mukaisesti.

Jos opiskelija ei ole tyytyväinen saamaansa arvosanaan, hän voi pyytää siihen oikaisua. Opintosuoritusten arvioinnin oikaisemises-ta on voimassa, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista 1129/2014 on säädetty.

Yhteiset opinnäytetyön esitysseminaarit

Eri koulutusaloilla on omia seminaareja, joissa valmiit opinnäytetyöt esitellään. Tämän lisäksi omaa opinnäytetyötä voi esillä yhteisissä seminaareissa, mikäli työ esimerkiksi valmistuu etuajassa.

 

  Oman koulutusalan esitysseminaarit

  • Esitysseminaarissa, joka voidaan toteuttaa webinaarina, käsitellään valmiita töitä.
  • Seminaari on kaikille avoin ja julkinen tilaisuus.
  • Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyönsä ohjaajalle ja vertaisarvioijalle vähintään yhtä viikkoa ennen loppuseminaaria.
  • Opiskelija kutsuu loppuseminaariin työn toimeksiantajan.

  Yhteiset YAMK-esitysseminaarit

  Omaa opinnäytetyötä voi esillä yhteisissä seminaareissa, mikäli työ esimerkiksi valmistuu etuajassa.

  • YAMK-opinnäytteiden esitykset ovat Adobe Connect -yhteydellä järjestettäviä verkkoseminaareja.
  • Yhteisiin tilaisuuksiin voi ilmoittautua väliseminaariin tai esittämään valmiin työn.
  • Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen esitystä. Ilmoita vertaisarvioija jos on jo tiedossa.
  • Esitystilan linkki ilmoitetaan esityspäivälle ajoitettujen esitysten listalla.

  Ilmoittautuminen YAMK opinnäytetyöseminaariin

  Opinnäytetyön esitysseminaarien aikataulu

  Seminaarin eteneminen

  Opinnäytetyön esitysseminaarit noudattelevat seuraavaa rakennetta:

  • tilaisuuden avaus
  • työn esittely (noin 20-30 minuuttia)
  • vertaisarviointi (noin 10-15 minuuttia)
  • työn toimeksiantajan mahdollinen puheenvuoro
  • yleinen keskustelu
  • ohjaajan palaute
  • tilaisuuden päätös

  Seminaariesityksen laatiminen

  Esityksen painopiste on opinnäytetyön/ kehittämistehtävän tulosten ja tuotosten esittelyssä sekä opinnäytetyöprosessin arvioinnissa. Esittelyn tukena tulee mielellään käyttää kuvallista havannistamista. Esityksessä kuvataan:

  • tiivistetysti opinnäytetyön tietoperustan, aineistonhankinnan ja menetelmälliset valinnat
  • työn tulokset

  Vertaisarviointi ja keskustelu

  Esityksen jälkeen vertaisarvioija arvioi opinnäytetyön. Vertaisarvioija arvioi opinnäytetyötä, ei arvostele. Vertaisarvioija valmistelee muutaman kriittisen kysymyksen ja antaa kokonaisarvioinnin työstä.
  Vertaisarvioijan puheenvuoron jälkeen seuraa työn toimeksiantajan mahdollinen puheenvuoro sekä yleinen keskustelu. Lopuksi työn ohjaaja antaa työstä suullista palautetta.työn tarkoituksen, tavoitteen ja rajauksen

  Kypsyysnäyte

  Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Asetuksen ammattikorkeakoulusta (1129/2014) 8. §:n mukaan ”Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielentaitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa”.

  Kypsyysnäyte on opinnäytetyön aihetta esittelevä mediatiedote.
  Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen mediatiedotteena ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti. Kypsyysnäyte palautetaan koulutuksen Moodleen ennen loppuseminaaria.
  Mediatiedotteen asiasisällön tarkastaa opinnäytetyön ohjaava opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan arvosanoilla hyväksytty tai hylätty.

  Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla tai muulla kuin suomenkielellä, tai on saanut luvan tehdä opinnäytetyö muulla kuin koulutuksen ope-tuskielellä, päättää koulutusvastaava/YAMK-päällikkö kypsyysnäytteen kielen.-tuskielellä, päättää koulutusvastaava/YAMK-päällikkö kypsyysnäytteen kielen.

  Ouriginal tarkistus

  Opinnäytetyön raportti käy läpi Urkund plagioinnin tunnistuksen. Tämä tapahtuu automaattisesti palautettuasi työsi arviointiin. Urkund on plagioinninestojärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tunnistaa dokumentin, kuten opinnäytetyön plagiointi. Kun opinnäytetyö on lähetetty Urkundiin analysoitavaksi, järjestelmä vertaa sitä kolmeen eri lähdetyyppiin: Internet-sivuihin, kustantajien materiaaliin, kuten kirjoihin, sanakirjoihin ja tieteellisiin artikkeleihin, sekä opiskelijoiden lähettämään materiaaliin, joka on arkistoitu Urkundin tietokantaan lähdeaineistoksi. Vertailun lopputuloksena syntyy analyysiraportti, joka paljastaa paitsi yhtäläisyydet vertailtujen dokumenttien kanssa myös yhtäläisyyksien prosentuaalisen määrän.

  Urkund analyysin tulos esitetään prosenttilukuna. Prosenttiluku viittaa siihen, kuinka monta prosenttia opinnäytetyöstäsi on tekstiä, johon Urkund löysi muualta vastaavuuden. Huomioi, että prosenttiluvusta ei voi suoraan tehdä päätelmiä:  Urkundin löytäessä paljon vastaavuuksia, sinun on ohjaajan tuella käytävä raportti tarkasti läpi ja tarkistaa lähdeviittaukset. Näet Urkund-analyysin tuloksen aina myös itse ja opettaja on sinuun yhteydessä, mikäli analyysin tulos on poikkeava.

   
  Opinnäytetyön julkaiseminen

  Ohjaavan opettajan annettua julkaisuluvan voit julkaista opinnäytetyösi sähköisessä muodossa ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisupalvelu Theseuksessa. Ohje työn julkaisemiseen Theseuksessa.  Lapin ammattikorkeakoulun Theseus oppaasta löydät julkaisemista koskevat ohjeet. Muista myös poistaa näkyviltä mahdollisissa liitteissä näkyvät henkilöiden yhteystiedot. 

   

  Opinnäytetyön muuttaminen PDF/A-tiedostoksi

  Opinnäytetyö tallennetaan PDF/A-tiedostoksi ennen Theseukseen tallentamista  ohjeen mukaisesti. PDF/A on pitkäaikaissäilytykseen ja arkistointiin tarkoitettu ISO-stardardoitu tiedostomuoto., jota Theseus käyttää opinnäytetöiden ja julkaisujen tallentamiseen, tavallinen PDF ei siis riitä.

   

  Muut julkaisukanavat

  Alalle merkittäviä opinnäytetöitä voidaan julkaista myös Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa B tai D. Julkaisuprosessi käynnistyy opiskelijan suostumuksesta ohjaavan opettajan toimesta. Lopullisen päätöksen julkaisusarjaan ottamisesta ja tasosta päättää Lapin ammattikorkeakoulun julkaisutyöryhmä. 

  Mikäli opinnäytetyöllä on ollut toimeksiantaja, opiskelija luovuttaa työnsä toimeksiantajalle.

  Onnistuneimpia opinnäytetöitä voidaan julkaista myös Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa B tai D. Julkaisuprosessi käynnistyy opiskelijan suostumuksesta ohjaavan opettajan toimesta. Lopullisen päätöksen julkaisusarjaan ottamisesta ja tasosta päättää Lapin ammattikorkeakoulun julkaisutyöryhmä.

  Opinnäytetyön arkistointi

  Kun opinnäytetyösi on arvioitu hyväksytysti, sinun täytyy arkistoida työsi. Opiskelijan tulee arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti tallentaa opinnäytetyöstään sähköinen versio pdf-muodossa YKSA-arkistopalveluun. YKSA-arkistopalvelun sivuilta löydät ohjeet arkistoimiseen. 

  Opiskelija ei voi saada tutkintotodistusta, ennen kuin hän on arkistoinut opinnäytetyöstään valmiiksi hyväksytyn version.

  Arkistoon tallennettuja opinnäytetöitä pääsee selaamaan erilaisten hakutoimintojen avulla.

   
  Opinnäytetyön kansitus

  Halutessasi voit kansittaa opinnäytetyön esimerkiksi itsellesi:

   

  Opinnäytetyöopas 2019 - 2021

  YKSA-säilytyspalvelu

  Lapin AMKin opinnäytetöitä