kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on yksi osa opintojasi. Opinnäytetyössä kartutat osaamistasi ja osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävässä. Aiheen saat valita alaltasi kiinnostuksesi mukaan ja voit tehdä opinnäytetyön yksin, parityönä tai ryhmässä. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä eli noin 400 tuntia työtä. Lisäksi menetelmäopinnot liittyvät kiinteästi opinnäytetyöhön.

Opinnäytetyön tekeminen on aina prosessi, joka etenee tiettyjen vaiheiden kautta. Aloitat menetelmäopinnoilla ja tämän jälkeen siirryt opinnäytetyön suunnittelu-, toteutus- ja viimeistelyvaiheisiin. 

Näiltä sivuilta löydät Lapin AMK:n yhteisen opinnäytetyön prosessin ja siihen liittyvät ohjeet. Eri koulutuksissa on lisäksi tarkennettuja ohjeita opinnäytetyön tekemiseen, ja oman koulutuksesi tarkemmat ohjeet löydät koulutuksesi Moodle työtilasta. 

Wihin käyttöönotto vuonna 2021

Opinnäytetyöprosessissa käytetään Wihi-järjestelmää, jossa tapahtuu kaikki opinnäytetyöhön liittyvä viestintä ja opinnäytetyöhön liittyvä dokumenttien palautus. Prosessi käynnistyy aihe-ehdotuksesta (=ideapaperi), jonka täytät aivan ensimmäisenä Wihissä. Wihin ohjeet on koottu eOppimispalveluiden Peppi ohjeisiin. 

Koulutukset siirtyvät Wihin käyttöön asteittain vuoden 2021 aikana. Mikäli koulutuksessa ei vielä ole käytössä Wihiä, palautukset tehdään Moodle alustalle ja saat tästä ohjeet omasta koulutuksestasi. 


LApin amk opinnäytetyöprosessi opintopisteittäin nettiin.jpg
Suunnitteluvaihe 5 op
Millainen on opinnäytetyö?

Opinnäytetyösi tavoitteena on kehittää kykyäsi soveltaa tietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän tehtävien ratkaisemiseen sekä valmiuttasi itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Ammattikorkeakoulumme opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä, mikä auttaa sinua luomaan yhteyksiä työelämään. Opinnäytetyö voi olla myös monialainen, jolloin tekijät voivat olla eri koulutuksista tai aloilta.

Opinnäytetyöskentelyssä opit:

 • tunnistamaan, määrittelemään ja ratkaisemaan työelämän tehtäviä
 • hankkimaan ja hallitsemaan tehtävässä tarvittavaa tietoa
 • työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa
 • hallitsemaan prosesseja
 • arvioimaan omaa toimintaasi ja kehittämään sitä
 • esittämään työtäsi suullisesti ja kirjallisesti. 


Opinnäytetyösi voi olla esimerkiksi:

 • kehittämis- tai muu suunnitelma
 • tuotekehitys
 • tapahtuma
 • projekti
 • työväline tai -menetelmä
 • taiteellinen työ
 • tutkimus tai alan selvitystyö kehittämisehdotuksineen
 • kirjallisuuskatsaus
 • päiväkirja
 • portfolio.

Opinnäytetyön aiheesta ja toteutustavasta riippumatta sinun tulee raportoida työsi myös kirjallisesti. Esimerkkejä meiltä valmistuneista opinnäytetyöistä löydät Theseuksesta, joka tarjoaa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa.

Mitä suunnitteluvaihe sisältää?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, myös opinnäytetyössä. Huolellinen työn suunnittelu auttaa sinua viemään läpi opinnäytetyöprosessin. Ohjeet ja lomakkeet opinnäytetyöhön liittyen on koottu omalle sivustolleen.

Suunnitteluvaiheessa:

 • Laadit aihe-esityksen (ideapaperi)
 • Esität ja hyväksytät aihe-ehdotuksesi ohjaajalla
 • Teet toimeksiantosopimuksen
 • Laadit työllesi opinnäytetyöprojektin suunnitelman
 • Haet tarvittaessa tutkimusluvan

Saat suoritusmerkinnän, kun olet tehnyt tämän kaiken hyväksyttävästi.

 • Aihe-ehdotuksen laatiminen ja hyväksyminen Wihissä

Aloitat opinnäytetyösi tekemisen luomalla aihe-ehdotuksen Wihissä. Kun opinnäytetyösi aihe on selvillä, kirjaudut Wihi-järjestelmään ja laadit aihe-ehdotuksen. Wihissä on valmiit aihe-ehdotuksen osiot, joihin vastaat oman työsi osalta. Wihin käyttöön on laadittu ohjeet opiskelijoille. Lähettämäsi aihe-ehdotuksen perusteella opinnäytetyökoordinaattori nimeää työllesi ohjaajan.

Huomioikaa, että mikäli teette opinnäytetyön ryhmässä, vain yksi teistä laatii aihe-esityksen Wihiin ja lisää tekijöiksi kaikki ryhmään kuuluvat opiskelijat. Tämän jälkeen jokainen ryhmään kuuluva saa kutsun liittyä opinnäytetyöprojektiin ja hyväksyy kutsun. Vasta tämän jälkeen opinnäytetyökoordinaattori voi nimetä ohjaajan ryhmässä tehtävälle opinnäytetyölle.

 Aihe-ehdotuksesi esittelet lisäksi koulutuksesi aiheseminarissa, mikäli tämä käytäntö on koulutuksessasi käytössä. Ohjaajasi hyväksyttyä aihe-ehdotuksesi saat luvan aloittaa opinnäytetyösi tekemisen.

 

 • Aihe-ehdotuksen laatiminen ja hyväksyminen niissä koulutuksissa, joissa ei ole vielä Wihi käytössä

Kun työsi aihe on selvillä, esittelet sen koulutuksesi ohjeistamalla tavalla ja ideapaperilla ja koulutus hyväksyy aiheen. Saat työllesi ohjaajan ja luvan aloittaa opinnäytetyösi tekemisen. Lomakkeet on koottu Lapin ammattikorkeakoulun sivuille ja sieltä löydät myös ideapaperilomakkeen. 

 

 • Toimeksiantosopimus ja mahdollinen tutkimuslupa


Opinnäytetyöstä pitää olla aina kirjallinen toimeksiantosopimus opiskelijan, toimeksiantajan ja oppilaitoksen välillä. Toimeksiantosopimus tehdään kolmena kappaleena, yksi opiskelijalle, yksi ammattikorkeakoululle ja yksi toimeksiantajalle.

Jos tarvitset työllesi tutkimusluvan, merkitse se rastilla toimeksiantosopimuksen kyseiseen kohtaan. Jos tutkimuksesi kohteena olevalla ei ole omaa lomaketta tutkimusluvan hakemista varten, käytä lomaketta Opinnäytetyön tutkimuslupahakemus.

Jos tutkit Lapin AMK:n henkilöstöön ja/tai opiskelijoihin liittyviä asioita, tarvitset aina tutkimusluvan, jonka haet rehtorilta.

 
 • Suunnitelman laatiminen ja sen hyväksyminen


Laadit työllesi suunnitelman, jonka ohjaava opettaja hyväksyy. Suunnitelmassasi vastaat kysymyksiin mitä tehdään, miksi tehdään, mitä aineistoa käytetään, miten tietoa hankitaan, miten ja millä aikataululla työ toteutetaan ja raportoidaan. Tarkemmat ohjeet suunnitelman laatimiseen ja palautukseen löydät oman koulutuksesi opinnäytetyötilasta Moodlesta.

Wihissä suunnitelmasta käytetään termiä projektisuunnitelma, joka tarkoittaa opinnäytetyösi suunnitelmaa. 

Aihe-ehdotuksen sisällöt Wihissä

Wihin aihe-ehdotuksessa pyydettävät tiedot 

Lapin ammattikorkeakoulussa on laadittu ohjeet Wihin käyttöön opiskelijoille.

Taustatiedot tekijöistä/tekijästä

 • Opinnäytetyön nimi suomeksi (voi muuttaa valmistumisvaiheessa)
 • Opinnäytetyön nimi englanniksi (voi muuttaa valmistumisvaiheessa)
 • Suuntautumisvaihtoehto
 • Opinnäytetyön suunniteltu aloitus- ja lopetuspäivämäärä
 • Opinnäytetyön tyyppi (toiminnallinen, tutkimuksellinen, päiväkirja jne.)

Työn sisällön, tavoitteen ja tuloksen kuvaus.
Mahdollisimman yksityiskohtainen määritys työn sisällöstä, tavoitteesta ja tavoitellusta lopputuloksesta. Selvitys siitä, mitä työn lopputuloksena konkreettisesti syntyy. Jos kyseessä päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö, tähän kuvaus keskeisimmistä työtehtävistä.

Kuvaus työn tulosten merkittävyydestä, hyödyntämisestä
Selvitys siitä kuka tulosta tarvitsee ja mihin tarkoitukseen sekä mitkä ovat valmiin tuloksen käytön aikaiset hyödyt. Jos kyseessä on päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö, tähän kuvaus keskeisimmistä vaadituista osaamisista.
Suunniteltu työvälineistö (laitteistot, ohjelmistot, yms.)

Suunnitellut työmenetelmät (menetelmät, työtavat yms.)

 Toimeksiantajan tiedot (voivat olla alustavia)

 • Toimeksiantajaorganisaatio
 • Kontaktihenkilö
 • Puhelin
 • Sähköposti

Valmiudet
Opiskelijan edellytykset toteuttaa ehdotettu työ. Luettelo syventävistä ammattiopinnoista, jotka opiskelija on suorittanut ennen opinnäytetyön aloittamista, vähintäänkin ehdotettua opinnäytetyötä tukevat TKI-opinnot. Mahdollisesti muut opinnot tai työkokemus, joka tukee opinnäytetyön tekemistä.


Tiedonhankinta

Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun ohjausta on eri koulutuksissa osana TKI-opintoja. Näissä saat ohjausta tiedon tarpeen määrittämiseen, erilaisiin tiedonhaun kanaviin ja lähdekritiikkiin. 

Opinnäytetyösi suunnittelu- ja toteutusvaiheissa voit varata lisäksi tiedonhaun ohjausaikaa kirjastosta

Kirjaston sivuilta löydät myös alakohtaiset tietokannat sekä tiedonlähde- ja tietokantaoppaita

Opinnäytetyön eettiset lähtökohdat

Opinnäytetyöhön liittyviä eettisiä lähtökohtia tarkastellaan oman koulutusalasi menetelmäopinnoissa. Keskeisimmät eettiset periaatteet liittyvät opinnäytetyöprossiin ja omaan toimintaasi opinnäytetyöntekijänä. 

Hyviä lähteitä oman opinnäytetyön eettisten lähtökohtien tarkasteluun ovat esimerkiksi seuraavat:

Toimeksiantosopimus ja opinnäytetyön julkisuus

Ensimmäinen huomioon otettava eettinen lähtökohta opinnäytetyössä on toimeksiantosopimuksen laatiminen, jonka osalta on tärkeää keskustella toimeksiantajan kanssa esimerkiksi opinnäytetyön julkisuudesta. Arvosteltava opinnäytetyö on aina julkinen, ellei se ole julkisuus- tai muun lain nojalla salassapidettävä. Opinnäytetyö voidaan salata vain hyvin poikkeuksellisesti. Salassapidon tulee perustua aina selvään lain säännökseen (JulkisuusL 24§, 621/1999). Tällainen voi olla esimerkiksi opinnäytetyö, joka käsittelee poikkeusoloihin varautumista tai puolustusvoimien varustamista tai sijoitusta. Opinnäytetyöt julkaistaan Theseuksessa, joka julkaisee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt verkossa. 

Tutkimuslupa

Toisinaan toimeksiantosopimuksen lisäksi tarvitaan myös tutkimuslupa. Osa organisaatioista toivoo, että lupaa haetaan heidän omalla lomakkeellaan, mutta ellei sellaista ole saatavilla, voit käyttää Lapin ammattikorkeakoulun omaa tutkimuslupalomaketta.

Tiedon eettinen käyttö

 

Opinnäytetyön toteutusvaihe 5 op
Mitä toteutusvaihe sisältää?

Toteutusvaiheessa:

 • Toteutat opinnäytetyösi itsenäisesti toimeksiannon ja opinnäytetyösuunnitelmasi mukaisesti.
 • Toteutat tehtävääsi valitsemillasi menetelmillä ja/tai työvälineillä, joiden avulla saavutat tavoittelemasi lopputuloksen.
 • Toteutusvaihe vaatii säännöllistä ja pitkäjänteistä työskentelyä, jonka aikana voi tulla ylä- ja alamäkiä. Alkuperäinen suunnitelmakaan ei aina toteudu sellaisenaan, mutta luovilla ongelmanratkaisuilla ja sopivilla, perustelluilla valinnoilla pääset kyllä maaliin.
 • Ohjaavat opettajat ohjaavat ja tukevat työsi etenemistä koulutuskohtaisen prosessin mukaisesti.
 • Säännöllinen ja oma-aloitteinen vuorovaikutus ohjaajiin ja toimeksiantajaan auttavat sinua toteuttamaan työsi. 

Saat suoritusmerkinnän, kun yhdessä ohjaavan opettajan kanssa arvioitte, että olet valmis siirtymään opinnäytetyön viimeistelyvaiheeseen.

 

 

Opinnäytetyön raportointi

Raportointi ja viittaukset

Aiheesta ja toteutustavasta riippumatta sinun tulee raportoida opinnäytetyösi kirjallisesti. Käytä raportoinnissa Lapin ammattikorkeakoulun mallipohjaa opinnäytetyön raporttiin. Hyvä teksti on johdonmukaisesti etenevää, täsmällistä ja ymmärrettävää. Raportoinnissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että perustelet väitteesi huolellisesti. Opinnäytetyön teksti on omaa tekstiäsi, jossa lisäksi referoit muiden ajatuksia merkitsemällä lähteet ohjeiden mukaisesti. Tekstin suora kopiointi on plagiointia, joka ei ole sallittua. Kaikki opinnäytetyöt tarkastetaan plagiaatintunnistusohjelmalla, joka tunnistaa plagiaatit etsimällä raporteista samankaltaisuuksia järjestelmään toimitettujen tekstien kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulun viittausohjeet ohjaavat merkitsemään lähdeviitteet heti alusta alkaen oikein. 

 

Raportoinnin tuki

Toteutusvaiheessa tekemiesi valintojen ja havaintojen säännöllinen kirjallinen raportointi edistää työn etenemistä. Saat ohjausta kirjoitusprosessiin viestinnän opettajalta.

Raportointitavat

Kirjallisia raportointitapoja on erilaisia, esimerkiksi:

- perinteinen raportti
- päiväkirja
- portfolio
- artikkelikokoelma

Raportointitavasta riippumatta tekstistä pitää käydä ilmi:

- opinnäytetyön aihepiiri ja työn lähtökohdat
- työn tehtävä ja tavoite sekä rajaukset
- työhön liittyvät menetelmä- ja muut valinnat perustellusti
- työn toteutuksen kuvaus perustellusti
- työn lopputulos
- työn luotettavuuden ja käytettävyyden arviointi
- oman oppimisprosessin reflektointi


Opinnäytetyön raportointi on kirjoitusprosessi, ei kertarysäys. Aloita kirjoittelu jo opinnäytetyön tekemisen alkuvaiheessa ja työstä tekstiäsi koko prosessin ajan. Noudata raportoinnissa Lapin AMK:n ohjeita. Joissakin tapauksissa koko opinnäytetyöraportti voidaan laatia myös toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Sovi tästä ohjaajien kanssa etukäteen.


Saavutettavuus opinnäytetyössä

Ammattikorkeakoulussa julkaistavien opinnäytetöiden tulee olla saavutettavia. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee myös ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöitä. Theseuksen ohjeista löydät saavutettavuuden checklistin, joka kokoaa pääkohdat siitä, kuinka tehdä saavutettava opinnäytetyö. Opinnäytetyön osalta saavutettavuus koskee pdf-tiedostoa, joka laaditaan raportista sekä kaikkia mahdollisia tuotoksia, jotka ovat esimerkiksi videoina tai muuna sähköisenä materiaalina.

Opinnäytetyön raportin osalta löydät hyvät ohjeet Word-tiedoston (mm. taulukot ja kuvien ALT-tekstit) saavutettavuuden osalta Theseuksen ohjeista

Mitä saavutettavuus tarkoittaa opinnäytetyössä?

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä ja tarkoittaa verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavaa verkkopalvelua voi käyttää riippumatta mahdollisista toiminnan rajoitteista. Saavutettava opinnäytetyö on sellainen, että näkövammaiset ja lukemisesteiset pääsevät PDF-tiedoston sisältöön käsiksi apuvälineillä kuten esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla. Tämä edellyttää PDF-tiedostolta saavutettavuuden huomioon ottamista.

Opinnäytetyön viimeistelyvaihe 5 op
Mitä viimeistelyvaihe sisältää?

Viimeistelyvaiheessa:

 • Palautat kirjallisen raportointisi arvioitavaksi 
 • Esität työsi suullisesti
 • Kirjoitat kypsyysnäytteen
 • Laadit itsearvioinnin
 • Hankit toimeksiantajan palautteen
 • Saat työstäsi arvioinnin
 • Arkistoit työsi
 • Julkaiset työsi

Kun olet tehnyt kaiken tämän hyväksytysti, saat työstäsi arvioinnin. 

 

Suullinen esittäminen

 Esittelet opinnäytetyösi koulutuksesi ohjeiden mukaisesti, kun ohjaaja on alustavasti hyväksynyt työsi.

 

 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen

Mikä kypsyysnäyte on?

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen tarkoituksena on osoittaa perehtyneisyyttäsi opinnäytetyösi aihealueeseen ja äidinkielesi (koulusivistyskielesi) hallintaa. Kypsyysnäyte voi olla essee, jonka kirjoitat ohjaavan opettajasi antamasta aiheesta tai vaihtoehtoisesti opinnäytetyöstä uutisoiva tiedote (mediatiedote).

 • Voit ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyösi on viimeistelyvaiheessa.
 • Kirjoitat kypsyysnäytteen valvotussa tilanteessa paikan päällä tai etänä ja saat käyttää kirjoittamiseen aikaa enintään kolme (3) tuntia.
 • Toimi ilmoittautumisessa ja kirjoitustilanteessa koulutuksesi antamien ohjeiden mukaisesti. 

Kypsyynäytteen arviointi

Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa opinnäytetyön ohjaava opettaja ja kieliasun viestinnän opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kohtiin:

Sisältö (ohjaaja arvioi)

 • Sisällöstä ilmenee asian ja prosessin hallinta.
 • Sisällössä on käsitelty otsikon ja aiheen kannalta ydinasiat.
 • Käsittelyn oikeellisuus ja luotettavuus

Teksti (viestinnän opettja arvioi)

 • Ymmärrettävyys (mm. tekstin itsenäisyys = teksti ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä, argumentointi)
 • Rakenteen ja käsittelyn johdonmukaisuus (tekstin kokonaisrakenne, kappalejako, otsikointi)
 • Tyylin (asiatyyli) ja kielen (mm. oikeinkirjoitus) virheettömyys

 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen 

Lapin ammattikorkeakoulussa on kypsyysnäytteen kirjoittamisessä käytössä EXAM, jonka käyttöön laadittu ohjeet. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen EXAMissa: tekstin pituus vähintään 600 sanaa tai 4500 merkkiä.

Joissakin tilanteissa kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisesti Moodlessa: fontti Arial, pt 12, riviväli 1,5, kappalejako osoitetaan tyhjällä rivillä kappaleiden välissä, tekstin pituus 1,5–2 sivua. 

 

Ouriginal-tarkistus

Opinnäytetyön raportti käy läpi Ouriginal-plagioinnin tunnistuksen. Tämä tapahtuu automaattisesti palautettuasi työsi arviointiin. Ouriginal on plagioinninestojärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tunnistaa dokumentin, kuten opinnäytetyön plagiointi. Kun opinnäytetyö on lähetetty Ouriginaliin analysoitavaksi, järjestelmä vertaa sitä kolmeen eri lähdetyyppiin: Internet-sivuihin, kustantajien materiaaliin, kuten kirjoihin, sanakirjoihin ja tieteellisiin artikkeleihin, sekä opiskelijoiden lähettämään materiaaliin, joka on arkistoitu Ouriginalin tietokantaan lähdeaineistoksi. Vertailun lopputuloksena syntyy analyysiraportti, joka paljastaa paitsi yhtäläisyydet vertailtujen dokumenttien kanssa myös yhtäläisyyksien prosentuaalisen määrän.

Ouriginal-analyysin tulos esitetään prosenttilukuna. Prosenttiluku viittaa siihen, kuinka monta prosenttia opinnäytetyöstäsi on tekstiä, johon Ouriginal löysi muualta vastaavuuden. Huomioi, että prosenttiluvusta ei voi suoraan tehdä päätelmiä:  Ouriginal löytäessä paljon vastaavuuksia, sinun on ohjaajan tuella käytävä raportti tarkasti läpi ja tarkistaa lähdeviittaukset. Näet Ouriginal-analyysin tuloksen aina myös itse ja opettaja on sinuun yhteydessä, mikäli analyysin tulos on poikkeava.


Arviointi

Lapin ammattikorkeakoulun  tutkintösäännön mukaisesti opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja ja niiden liiteaineistossa voi olla opinnäytetyöhön liittyviä muita julkisia tai ei-julkisia dokumentteja. Liiteaineiston olemassaolo tulee todentaa julkisessa osassa. Opinnäytetyön arvioinnissa voidaan ottaa huomioon vain julkinen osa.

Työsi arvioivat sisältöä ohjaava opettaja/opettajat ja kielenohjaaja. Lisäksi voit saada arvion työsi toimeksiantajalta sekä tehdä itsearvioinnin. Opinnäytetyöstä arvioidaan siinä vaadittavia kompetensseja eli oppimisen taitoja, innovaatio-osaamista sekä kirjallista raportointia.

 

Arviointi perustuu arviointikriteereihin (pdf) ja lisäksi opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen ja pyytää toimeksiantajalta palauttetta palautelomakkeella

Arvioinnin osa-alueet ja painotus

Oppimisen taidot: (40 %)

 • työn tavoitteet ja rajaus
 • tietoperusta ja perustelut, käsitteet ja määrittelyt, lähteiden käyttö ja laatu
 • menetelmät ja työtavat/työvälineet
 • suunnitelmallisuus
 • ajankäytön hallinta
 • eettisyys ja luotettavuus

Innovaatio-osaaminen: (40 %)

 • yhteistoiminnallisuus
 • asiantuntijatehtävästä suoriutuminen
 • luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
 • lopputulos / tuotos
 • tuloksien/tuotosten hyödynnettävyys
 • suullinen esitys

Kirjallinen raportointi (20 %)

 • Arvioinnin kohteet arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3) tai tyydyttävä (2 tai 1), joista muodostuu kokonaisarvosana.

Oikaisupyyntö

Tutkintosäännön mukaan opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa arvioinnin tulosten julkaisemisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kirjallinen oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan kirjallisen vastineen. Oikaisupyyntö toimitetaan Lapin ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

 
Opinnäytetyön julkaiseminen Theseuksessa

Julkaiseminen Theseuksessa

Voit julkaista opinnäytetyösi sähköisessä muodossa ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisupalvelu Theseuksessa. Lapin ammattikorkeakoulun Theseus oppaasta löydät julkaisemista koskevat ohjeet. Muista poistaa näkyviltä mahdollisissa liitteissä näkyvät henkilöiden yhteystiedot. 

 

Opinnäytetyön muuttaminen PDF/A-tiedostoksi

Opinnäytetyö tallennetaan PDF/A-tiedostoksi ennen Theseukseen tallentamista  ohjeen mukaisesti. PDF/A on pitkäaikaissäilytykseen ja arkistointiin tarkoitettu ISO-stardardoitu tiedostomuoto., jota Theseus käyttää opinnäytetöiden ja julkaisujen tallentamiseen, tavallinen PDF ei siis riitä.

 

Muut julkaisukanavat

Alalle merkittäviä opinnäytetöitä voidaan julkaista myös Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa B tai D. Julkaisuprosessi käynnistyy opiskelijan suostumuksesta ohjaavan opettajan toimesta. Lopullisen päätöksen julkaisusarjaan ottamisesta ja tasosta päättää Lapin ammattikorkeakoulun julkaisutyöryhmä. 

Opinnäytetyön arkistointi

Kun opinnäytetyösi on arvioitu hyväksytysti, sinun täytyy arkistoida työsi. Opiskelijan tulee arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti tallentaa opinnäytetyöstään sähköinen versio pdf-muodossa YKSA-arkistopalveluun. YKSA-arkistopalvelun sivuilta löydät ohjeet arkistoimiseen. 

Opinnäytetyölomake

Opiskelija ei voi saada tutkintotodistusta, ennen kuin hän on arkistoinut opinnäytetyöstään valmiiksi hyväksytyn version.

Arkistoon tallennettuja opinnäytetöitä pääsee selaamaan erilaisten hakutoimintojen avulla.

 
Opinnäytetyön kansitus

Halutessasi voit kansittaa opinnäytetyön esimerkiksi itsellesi:

 

 

Viimeistelyvaiheeseen liittyvät lomakkeet