kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on yksi osa opintojasi. Opinnäytetyössä kartutat osaamistasi ja osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävässä. Aiheen saat valita alaltasi kiinnostuksesi mukaan ja voit tehdä opinnäytetyön yksin, parityönä tai ryhmässä. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä eli noin 400 tuntia työtä. Lisäksi menetelmäopinnot liittyvät kiinteästi opinnäytetyöhön. Lapin Ammattikorkeakoulu on sitoutunut Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksien noudattamiseen https://www.tenk.fi/

Opinnäytetyön tekeminen on aina prosessi, joka etenee tiettyjen vaiheiden kautta: menetelmäopinnot sekä opinnäytetyön suunnittelu-, toteutus- ja viimeistelyvaihe. Eri koulutuksilla on omat käytäntönsä prosessin tarkemmista vaiheista. Oman koulutuksesi tarkemmat ohjeet löydät Moodlesta. Näiltä sivuilta löydät Lapin AMK:n yhteisiä ohjeita.

Opinnäytetyön tekeminen edellyttää tavoitteellista työotetta. Opinnäytetyön arviointikriteerit opastavat sinua asettamaan työllesi ja työskentelyllesi sopivat tavoitteet

Opinnäytetyön ohje
Suunnitteluvaihe
Miten pääsen liikkeelle?
 • Millainen on opinnäytetyö?

Opinnäytetyösi tavoitteena on kehittää kykyäsi soveltaa tietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän tehtävien ratkaisemiseen sekä valmiuttasi itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Ammattikorkeakoulumme opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä, mikä auttaa sinua luomaan yhteyksiä työelämään. Opinnäytetyö voi olla myös monialainen, jolloin tekijät voivat olla eri koulutuksista tai aloilta.


Opinnäytetyöskentelyssä opit

• tunnistamaan, määrittelemään ja ratkaisemaan työelämän tehtäviä
• hankkimaan ja hallitsemaan tehtävässä tarvittavaa tietoa
• työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa
• hallitsemaan prosesseja
• arvioimaan omaa toimintaasi ja kehittämään sitä
• esittämään työtäsi suullisesti ja kirjallisesti.

Opinnäytetyösi voi olla esimerkiksi

• kehittämis- tai muu suunnitelma
• tuotekehitys
• tapahtuma
• projekti
• työväline tai -menetelmä
• taiteellinen työ
• tutkimus tai alan selvitystyö kehittämisehdotuksineen
• kirjallisuuskatsaus
• päiväkirja
• portfolio.

Opinnäytetyön aiheesta ja toteutustavasta riippumatta sinun tulee raportoida työsi myös kirjallisesti.

 • Menetelmäopinnot

Tarvitset opinnäytetyösi toteuttamiseen menetelmäosaamista. Koulutuskohtaiset menetelmäopinnot liittyvät kiinteästi opinnäytetyöprosessiin. Löydät menetelmäopintojen tarkemmat kuvaukset koulutuksesi opetussuunnitelmasta.

 • Mistä löydän aiheen työlleni?

Hankit oma-aloitteisesti aiheen opinnäytetyöllesi. Aiheita voit saada yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiantoina ja Lapin AMKin TKI-projekteista.

Opinnäytetyösi aiheen on liityttävä oleellisesti omaan ammattialaasi. Tavoitteena on kehittää kykyäsi soveltaa tietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän tehtävien ratkaisemiseen sekä valmiuttasi itsenäiseen asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyösi aiheen löytämistä auttavat hakusanojen avulla tehtävät haut kirjastojen tietokannoista, ohjaajien kanssa keskustelu sekä harjoittelu- ja työpaikkojen kehittämistarpeiden tarkastelu.

Miten suunnittelen työni?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, myös opinnäytetyössä. Huolellinen työn suunnittelu auttaa sinua viemään läpi opinnäytetyöprosessin. Suunnitteluvaiheessa esität ja hyväksytät aiheesi, teet toimeksiantosopimuksen ja laadit työllesi opinnäytetyösuunnitelman.

 • Aiheen esittäminen ja hyväksyminen


Kun työsi aihe on selvillä, esittelet sen koulutuksesi ohjeistamalla tavalla ja koulutus hyväksyy aiheen. Saat työllesi ohjaajan ja luvan aloittaa opinnäytetyösi tekemisen.

 • Toimeksiantosopimus


Opinnäytetyöstä pitää olla aina kirjallinen toimeksiantosopimus opiskelijan, toimeksiantajan ja oppilaitoksen välillä. Toimeksiantosopimus tehdään kolmena kappaleena, yksi opiskelijalle, yksi ammattikorkeakoululle ja yksi toimeksiantajalle.
Jos tarvitset työllesi tutkimusluvan, merkitse se rastilla toimeksiantosopimuksen kyseiseen kohtaan. Jos tutkimuksesi kohteena olevalla ei ole omaa lomaketta tutkimusluvan hakemista varten, käytä lomaketta Opinnäytetyön tutkimuslupahakemus.

Jos tutkit Lapin AMK:n henkilöstöön ja/tai opiskelijoihin liittyviä asioita, tarvitset aina tutkimusluvan, jonka haet rehtorilta.

 • Suunnitelma ja sen hyväksyminen


Laadit työllesi suunnitelman, jonka ohjaava opettaja hyväksyy. Opinnäytetyösuunnitelmassasi vastaat kysymyksiin mitä tehdään, miksi tehdään, mitä aineistoa käytetään, miten tietoa hankitaan, miten ja millä aikataululla työ toteutetaan ja raportoidaan. Tarkemmat ohjeet suunnitelman laatimiseen ja palautukseen löydät oman koulutuksesi opinnäytetyötilasta Moodlesta.

Toteutusvaihe
Miten toteutan työni?

Toteutat opinnäytetyösi itsenäisesti toimeksiannon ja opinnäytetyösuunnitelmasi mukaisesti. Toteutat tehtävääsi valitsemillasi menetelmillä ja/tai työvälineillä, joiden avulla saavutat tavoittelemasi lopputuloksen. Toteutusvaihe vaatii säännöllistä ja pitkäjänteistä työskentelyä, jonka aikana voi tulla ylä- ja alamäkiä. Alkuperäinen suunnitelmakaan ei aina toteudu sellaisenaan, mutta luovilla ongelmanratkaisuilla ja sopivilla, perustelluilla valinnoilla pääset kyllä maaliin.

Mistä saan ohjausta?

Ohjaavat opettajat ohjaavat ja tukevat työsi etenemistä koulutuskohtaisen prosessin mukaisesti. Säännöllinen ja oma-aloitteinen vuorovaikutus ohjaajiin ja toimeksiantajaan auttavat sinua toteuttamaan työsi

 

Miten raportoin työni?

Aiheesta ja toteutustavasta riippumatta sinun tulee raportoida opinnäytetyösi kirjallisesti.

Toteutusvaiheessa tekemiesi valintojen ja havaintojen säännöllinen kirjallinen raportointi edistää työn etenemistä. Saat ohjausta kirjoitusprosessiin viestinnän opettajalta.

Kirjallisia raportointitapoja on erilaisia, esimerkiksi:

- perinteinen raportti
- päiväkirja
- portfolio
- artikkelikokoelma

Raportointitavasta riippumatta tekstistä pitää käydä ilmi:

- opinnäytetyön aihepiiri ja työn lähtökohdat
- työn tehtävä ja tavoite sekä rajaukset
- työhön liittyvät menetelmä- ja muut valinnat perustellusti
- työn toteutuksen kuvaus perustellusti
- työn lopputulos
- työn luotettavuuden ja käytettävyyden arviointi
- oman oppimisprosessin reflektointi

Opinnäytetyön raportointi on kirjoitusprosessi, ei kertarysäys. Aloita kirjoittelu jo opinnäytetyön tekemisen alkuvaiheessa ja työstä tekstiäsi koko prosessin ajan. Noudata raportoinnissa Lapin AMK:n ohjeita. Joissakin tapauksissa koko opinnäytetyöraportti voidaan laatia myös toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Sovi tästä ohjaajien kanssa etukäteen.

Hyvä teksti on johdonmukaisesti etenevää, täsmällistä ja ymmärrettävää. Raportoinnissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että perustelet väitteesi huolellisesti. Opinnäytetyön teksti on omaa tekstiäsi, jossa lisäksi referoit muiden ajatuksia merkitsemällä lähteet ohjeiden mukaisesti. Tekstin suora kopiointi on plagiointia, joka ei ole sallittua. Kaikki opinnäytetyöt tarkastetaan plagiaatintunnistusohjelmalla, joka tunnistaa plagiaatit etsimällä raporteista samankaltaisuuksia järjestelmään toimitettujen tekstien kanssa.

 

Viimeistelyvaihe
Miten saan työni päätökseen?

Viimeistelyvaiheessa palautat kirjallisen raportointisi arvioitavaksi, esität työsi suullisesti ja kirjoitat kypsyysnäytteen. Kun olet tehnyt kaiken tämän hyväksytysti, saat työstäsi arvioinnin. Lopuksi vielä arkistoit työsi.

 

Suullinen esittäminen

Esittelet opinnäytetyösi koulutuksesi ohjeiden mukaisesti, kun ohjaaja on alustavasti hyväksynyt työsi.

 

Kypsyysnäyte

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen tarkoituksena on osoittaa perehtyneisyyttäsi opinnäytetyösi aihealueeseen ja äidinkielesi (koulusivistyskielesi) hallintaa.

Voit ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyösi on viimeistelyvaiheessa. Kirjoitat kypsyysnäytteen valvotussa tilanteessa paikan päällä tai etänä ja saat käyttää kirjoittamiseen aikaa enintään kolme (3) tuntia. Toimi ilmoittautumisessa ja kirjoitustilanteessa koulutuksesi antamien ohjeiden mukaisesti. Kypsyysnäyte voi olla essee, jonka kirjoitat ohjaavan opettajasi antamasta aiheesta tai vaihtoehtoisesti opinnäytetyöstä uutisoiva tiedote.

Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa opinnäytetyön ohjaava opettaja ja kieliasun viestinnän opettaja.
Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty. Arviointi kohdistuu seuraaviin asioihin:

Sisältö

 • Sisällöstä ilmenee asian ja prosessin hallinta.
 • Sisällössä on käsitelty otsikon ja aiheen kannalta ydinasiat.
 • käsittelyn oikeellisuus ja luotettavuus

Teksti

 • ymmärrettävyys (mm. tekstin itsenäisyys = teksti ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä, argumentointi)
 • rakenteen ja käsittelyn johdonmukaisuus (tekstin kokonaisrakenne, kappalejako, otsikointi)
 • tyylin (asiatyyli) ja kielen (mm. oikeinkirjoitus) virheettömyysUlkoasuohjeet
käsin kirjoitettava kypsyysnäyte esseenä:

 • isoruutuiselle konseptipaperille joka riville
 • pituus 3–4 sivua
 • jätä marginaalit
 • osoita kappalejako sisennyksellä
 • kirjoita selvällä käsialalla, ei kuitenkaan tikkukirjaimilla


sähköisesti kirjoitettava kypsyysnäyte:

 • fontti Arial, pt 12
 • riviväli 1,5
 • kappalejako osoitetaan tyhjällä rivillä kappaleiden välissä
 • tekstin pituus 1,5–2 sivua

 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen EXAMissa

 • tekstin pituus vähintään 600 sanaa tai 4500 merkkiä

 

Kypsyysnäytteen voi kirjoittaa myös mediatiedotteena. Saat siihen tarkemmat ohjeet omalta koulutusalaltasi.

 

Arviointi (Koskee uusia arviointikriteerejä, jotka on otettu käyttöön vuoden 2019 alusta. Aikaisemmin aloitetut opinnäytetyöt arvioidaan vanhojen kriteerien mukaan.)

Työsi arvioivat sisältöä ohjaava opettaja ja kielenohjaaja. Lisäksi voit saada arvion työsi toimeksiantajalta sekä tehdä itsearvioinnin.

Opinnäytetyöstä arvioidaan siinä vaadittavia kompetensseja eli oppimisen taitoja, innovaatio-osaamista sekä kirjallista raportointia.


Oppimisen taidot: (40 %)

 • työn tavoitteet ja rajaus
 • tietoperusta ja perustelut, käsitteet ja määrittelyt, lähteiden käyttö ja laatu
 • menetelmät ja työtavat/työvälineet
 • suunnitelmallisuus
 • ajankäytön hallinta
 • eettisyys ja luotettavuus

 

Innovaatio-osaaminen: (40 %)

 • yhteistoiminnallisuus
 • asiantuntijatehtävästä suoriutuminen
 • luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
 • lopputulos / tuotos
 • tuloksien/tuotosten hyödynnettävyys
 • suullinen esitys

 

kirjallinen raportointi (20 %)

Arvioinnin kohteet arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3) tai tyydyttävä (2 tai 1), joista muodostuu kokonaisarvosana.

Tutkintosäännön mukaan opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa arvioinnin tulosten julkaisemisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kirjallinen oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan kirjallisen vastineen. Oikaisupyyntö toimitetaan Lapin ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.


Arkistointi ja julkaiseminen

Kun opinnäytetyösi on arvioitu hyväksytysti, sinun täytyy arkistoida työsi. Opiskelijan tulee arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti tallentaa opinnäytetyöstään sähköinen versio pdf-muodossa YKSA-arkistopalveluun.


Voit julkaista opinnäytetyösi sähköisessä muodossa ammattikorkeakoulujen verkkokirjastossa Theseuksessa. Ohje työn julkaisemiseen Theseuksessa. Halutessasi voit myös kansittaa opinnäytetyösi omaan käyttöösi.


Opinnäytetyössäsi saattaa olla sisältöjä, esim. liikesalaisuuksia, jotka ovat työn julkaisemisen esteenä. Tällöin poistat salassa pidettävät osiot työstäsi ennen julkaisemista ja luovutat ne toimeksiantajan käyttöön. Opinnäytetyön tekijällä ja ohjaavilla opettajilla on vaitiolovelvollisuus luottamuksellisia tietoja kohtaan.


Alalle merkittäviä opinnäytetöitä voidaan julkaista myös Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa B tai D. Julkaisuprosessi käynnistyy opiskelijan suostumuksesta ohjaavan opettajan toimesta. Lopullisen päätöksen julkaisusarjaan ottamisesta ja tasosta päättää Lapin ammattikorkeakoulun julkaisutyöryhmä.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK