kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön virallisena tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. AMK opinnäytetyössä kartutat osaamistasi ja osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävässä. YAMK opinnäytetyössä osoitat kykysi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä eli noin 400 tuntia työtä, paitsi rakennusmestarikoulutuksessa laajuus on 10 opintopistettä eli noin 270 tuntia työtä. YAMK opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä ja vastaa noin 800 tuntia työtä.

Opinnäytetyötyöskentely kehittää opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja, kehittävää ja tutkimuksellista työotetta sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostotaitoja. Opinnäytetyöskentelyyn liittyy tutkimus- ja kehittämismenetelmäopintoja sekä seminaarityöskentely. Myös muut tutkintoon sisältyvät opinnot tukevat opinnäytetyöskentelyä.

Opinnäytetyö voidaan tehdä joko yksilötyönä, parityönä tai useamman opiskelijan pienryhmätyönä. Opinnäytetyön voi tehdä myös koulutusalojen muodostamissa monialaisissa ryhmissä. YAMKin monialaisessa opinnäytetyössä (MONT) on oma prosessi, joka on kuvattu tarkemmin Moodlessa.

Jokaisella opinnäytetyöllä on ammattikorkeakoulun nimeämä ohjaaja. Aihealueen mukaisesti opinnäytetyölle voidaan nimetä myös useampi ohjaaja sekä mahdollinen sidosryhmän/työyhteisön edustaja.

Opinnäytetyön tekeminen on aina prosessi, joka etenee tiettyjen vaiheiden kautta.

Opinnäytetyö sisältää kolme vaihetta:

 1. Suunnitteluvaihe
 2. Toteutusvaihe
 3. ViimeistelyvaiheNäille sivuille on koottu yhteisiä menettelyohjeita ja käytänteitä aiheen valinnasta työn julkaisemiseen. Näiden ohjeiden lisäksi eri koulutuksilla voi olla myös omia menettelytapoja, jotka esitellään koulutuskohtaisissa tapaamisissa ja Moodlessa.

infograafi

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.

Ennen opinnäytetyön aloittamista

Tutustu ennen opinnäytetyön aloittamistasi opinnäytetyön eettisiin periaatteisiin sekä saavutettavuuteen ja ota haltuun heti alusta alkaen tiedonhakuun sekä raportointiin liittyvät ohjeistukset. Voit myös selailla jo valmistuneita oman alasi opinnäytetöitä Theseuksesta.
Millainen on opinnäytetyö?

Opinnäytetyösi tavoitteena on kehittää kykyäsi soveltaa tietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän tehtävien ratkaisemiseen sekä valmiuttasi itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Ammattikorkeakoulumme opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä, mikä auttaa sinua luomaan yhteyksiä työelämään. Opinnäytetyö voi olla myös monialainen, jolloin tekijät voivat olla eri koulutuksista tai aloilta.

Opinnäytetyöskentelyssä opit:

 • tunnistamaan, määrittelemään ja ratkaisemaan työelämän tehtäviä
 • hankkimaan ja hallitsemaan tehtävässä tarvittavaa tietoa
 • työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa
 • hallitsemaan prosesseja
 • arvioimaan omaa toimintaasi ja kehittämään sitä
 • esittämään työtäsi suullisesti ja kirjallisesti.

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyösi (15 op) voi olla esimerkiksi:

 • kehittämis- tai muu suunnitelma
 • tuotekehitys
 • tapahtuma
 • projekti
 • työväline tai -menetelmä
 • taiteellinen työ
 • tutkimus tai alan selvitystyö kehittämisehdotuksineen
 • kirjallisuuskatsaus
 • päiväkirja
 • portfolio

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön (30 op) sisältyy sekä tutkimuksellinen että kehittämistoiminnallinen ulottuvuus. Tavoitteena on tiedontuotanto, jossa yhdistyvät konkreettisen kehittämistoiminnan kautta syntynyt dokumentoitu kokemustieto ja tutkimuksellinen ote. Opinnäytetyötä voi luonnehtia tutkimukselliseksi kehittämishankkeeksi.

Opinnäytetyön aiheesta ja toteutustavasta riippumatta sinun tulee raportoida työsi myös kirjallisesti. Esimerkkejä meiltä valmistuneista opinnäytetyöistä löydät Theseuksesta, joka tarjoaa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa.

Opinnäytetyön eettiset lähtökohdat

Puhuttaessa tutkimusetiikasta tarkoitetaan sillä eettisesti toimimista sekä vastuullisten ja oikeiden toimintatapojen noudattamista.

Lapin Ammattikorkeakoulussa sekä henkilökunta että opiskelijat ovat sitoutuneet Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeistuksien noudattamiseen.

Opinnäytetyöhön liittyviä eettisiä lähtökohtia tarkastellaan lähemmin oman koulutusalasi menetelmäopinnoissa.

Keskeisimmät eettiset periaatteet liittyvät opinnäytetyöprossiin ja omaan toimintaasi opinnäytetyöntekijänä ovat:

 

Esteellisyys

Esteellisyydellä tarkoitetaan sitä, sinulla on käsiteltävään asiaan, sen asianosaisiin tai asiassa tehtävän ratkaisun vaikutuspiiriin muuten kuuluviin henkilöihin sellainen suhde, joka saattaa vaarantaa puolueettomuutesi. Esteellisyyden kannalta riittää, että puolueettomuus on objektiivisesti ajatellen saattanut vaarantua.

 

Toimeksiantosopimus

Ammattikorkeakoulumme opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä, jolloin toimeksiantona tehtävän opinnäytetyön osalta tehdään yhteistyötä työelämän kanssa läpi koko opinnäytetyöprosessin. Kolmikantainen toimeksiantaja -ammattikorkeakoulu -opiskelija yhteistyösopimus, missä sovitaan keskeisistä opinnäytetyöhön liittyvistä pelisäännöistä, tehdään aina ennen opinnäytetyön aloittamista. Toimeksiantona tehtävästä opinnäytetyöstä pitää olla aina kirjallinen toimeksiantositoumus.

 

Eettinen ennakkoarviointi tai tutkimuslupa

Heti opinnäytetyön alkuvaiheessa aiheen ja toteutustavan selkiydyttyä on hyvä pohtia tarvittaessa myös ohjaajan kanssa yhdessä työn eettisyyttä ja sitä, tarvitaanko eettistä ennakkoarviointia ja/tai tutkimuslupia. Mikäli opinnäyte suunnitellaan toteutettavaksi tavalla, joka kuuluu eettisen ennakkoarvioinnin piiriin esim. lääketieteellinen tai ihmistieteellinen tutkimus, opiskelija hakee ennakkoarviointia eettiseltä toimikunnalta yhdessä ohjaajansa kanssa

Toisinaan tarvitaan myös tutkimuslupa. Osa organisaatioista toivoo, että lupaa haetaan heidän omalla lomakkeellaan, mutta ellei sellaista ole saatavilla, voit käyttää Lapin ammattikorkeakoulun omaa tutkimuslupalomaketta.

Jos tutkit Lapin AMK:n henkilöstöön ja/tai opiskelijoihin liittyviä asioita, tarvitset aina tutkimusluvan, jonka haet rehtorilta.

 

Henkilötietojen käsittely (tietosuoja)

Henkilötiedolla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia tietoja, jotka voidaan tunnistaa häntä, hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvia koskeviksi. Henkilötiedon määritelmään kuuluvat sellaiset henkilötiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa suoraan, mutta myös sellaiset tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa välillisesti tai epäsuorasti (tenk.fi).

Tutustu Lapin ammattikorkeakoulun tietosuoja ja opinnäytetyö-ohjeeseen

Opinnäytetyön julkisuus

Arvosteltava opinnäytetyö on aina julkinen, ellei se ole julkisuus- tai muun lain nojalla salassapidettävä. Opinnäytetyö voidaan salata vain hyvin poikkeuksellisesti. Salassapidon tulee perustua aina selvään lain säännökseen (JulkisuusL 24§, 621/1999). Tällainen voi olla esimerkiksi opinnäytetyö, joka käsittelee poikkeusoloihin varautumista tai puolustusvoimien varustamista tai sijoitusta. Opinnäytetyöt julkaistaan Theseuksessa, joka julkaisee ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt verkossa. Toimeksiantajan kanssa on hyvä keskustella opinnäytetyön julkisuudesta jo toimeksiannosta neuvoteltaessa.

 

Tiedon eettinen käyttö

 

Plagiointi eli luvaton lainaaminen

Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön tekstin tai ajatuksen esittämistä omassa kirjallisessa työssään siten, ettei ilmaista lähdettä eli sitä mistä teksti tai siinä oleva ajatus on peräisin. Tällöin tekstiä ja siinä olevia ajatuksia pidetään opiskelijan itsensä tekeminä. Plagiointi on tekijänoikeuslaissa kielletty. Lapin ammattikorkeakoulussa kaikkien opinnäytetöiden osalta tehdään plagioinnin tarkastus Ourginal – plagioinnin tunnistusjärjestelmällä.

Plagioinnin lisäksi hyvässä tieteellisessä käytännössä on määritelty myös laajempi käsite, eli anastaminen. Anastamisella tarkoitetaan toisen henkilön tutkimustuloksen, -idean, -suunnitelman, -havaintojen tai -aineiston oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa nimissä.


Vilppiepäily

Mikäli opinnäytetyön tekijä on loukannut hyvää tieteellistä käytäntöä, asiasta tehdään kirjallinen ilmoitus. Asia käsitellään tutkintosäännön ja eettisten periaatteiden mukaisesti

Lisää tietoa TENK muistilista opiskelijalle ja ohjaajalle

 

Hyviä lähteitä oman opinnäytetyön eettisten lähtökohtien tarkasteluun ovat esimerkiksi seuraavat:

Saavutettavuus opinnäytetyössä
Ammattikorkeakoulussa julkaistavien opinnäytetöiden tulee olla saavutettavia. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) sisältää EU:n saavutettavuusdirektiivin vaatimukset ja koskee myös ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöitä. Theseuksen ohjeista löydät saavutettavuuden checklistin, joka kokoaa pääkohdat siitä, kuinka tehdä saavutettava opinnäytetyö. Opinnäytetyön raportin osalta löydät hyvät ohjeet Word-tiedoston (mm. taulukot ja kuvien ALT-tekstit) saavutettavuuden osalta Theseuksen ohjeista.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä ja tarkoittaa verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavaa verkkopalvelua voi käyttää riippumatta mahdollisista toiminnan rajoitteista: Esimerkiksi kuulovammainen henkilö tarvitsee videoihin tekstityksen, mutta tekstityksestä hyötyy myös ruuhkabussissa matkustava opiskelija. Saavutettava opinnäytetyö on sellainen, että näkövammaiset ja lukemisesteiset pääsevät PDF-tiedoston sisältöön käsiksi apuvälineillä kuten esimerkiksi ruudunlukuohjelmilla. PDF-tiedoston tekemisessä täytyy huomioida muutamia asioita, jotta siitä rakentuu saavutettava.
Tiedonhaku
Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun ohjausta on eri koulutuksissa osana TKI-opintoja. Näissä saat ohjausta tiedon tarpeen määrittämiseen, erilaisiin tiedonhaun kanaviin ja lähdekritiikkiin.

Opinnäytetyösi suunnittelu- ja toteutusvaiheissa voit varata lisäksi tiedonhaun ohjausaikaa kirjastosta.

Kirjaston sivuilta löydät myös alakohtaiset tietokannat sekä tiedonlähde- ja tietokantaoppaita.
Opinnäytetyön raportointi

Työn kirjallinen raportointi kannattaa käynnistää mahdollisimman aikaisin työn edistyessä. Opinnäytetyön raportointi on kirjoitusprosessi, ei kertarysäys. Aloita kirjoittelu jo opinnäytetyön tekemisen alkuvaiheessa ja työstä tekstiäsi koko prosessin ajan. Noudata raportoinnissa Lapin AMK:n ohjeita. Joissakin tapauksissa koko opinnäytetyöraportti voidaan laatia myös toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Sovi tästä ohjaajien kanssa etukäteen. Työ palautetaan kommentoitavaksi ohjaavalle opettajalle sekä mahdolliselle toimeksiantajan edustalle heidän kanssaan sovitun aikataulun mukaisesti.

Raportointi ja viittaukset

Aiheesta ja toteutustavasta riippumatta sinun tulee raportoida opinnäytetyösi kirjallisesti. Käytä raportoinnissa Lapin ammattikorkeakoulun mallipohjaa opinnäytetyön raporttiin. Hyvä teksti on johdonmukaisesti etenevää, täsmällistä ja ymmärrettävää. Raportoinnissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että perustelet väitteesi huolellisesti. Opinnäytetyön teksti on omaa tekstiäsi, jossa lisäksi referoit muiden ajatuksia merkitsemällä lähteet ohjeiden mukaisesti. Tekstin suora kopiointi on plagiointia, joka ei ole sallittua. Kaikki opinnäytetyöt tarkastetaan plagiaatintunnistusohjelmalla, joka tunnistaa plagiaatit etsimällä raporteista samankaltaisuuksia järjestelmään toimitettujen tekstien kanssa.

Lapin ammattikorkeakoulun viittausohjeet ohjaavat merkitsemään lähdeviitteet heti alusta alkaen oikein.

Raportointitavat

Kirjallisia raportointitapoja on erilaisia, esimerkiksi:

 • perinteinen raportti
 • päiväkirja (amk-opinnoissa)
 • portfolio (amk-opinnoissa)
 • artikkelikokoelma
Raportointitavasta riippumatta tekstistä pitää käydä ilmi:
 • opinnäytetyön aihepiiri ja työn lähtökohdat
 • työn tehtävä ja tavoite sekä rajaukset
 • työhön liittyvät menetelmä- ja muut valinnat perustellusti
 • työn toteutuksen kuvaus perustellusti
 • työn lopputulos
 • työn luotettavuuden ja eettisten lähtökohtien arviointi
 • oman oppimisprosessin reflektointi

Ylemmän ammattikorkeakoulun MONT- raportointikäytänteet on ohjeistettu Moodlessa.

Raportoinnin tuki

Toteutusvaiheessa tekemiesi valintojen ja havaintojen säännöllinen kirjallinen raportointi edistää työn etenemistä. Sekä viestinnän opettaja että ohjaava opettaja antavat neuvoja raportointiin liittyvissä kysymyksissä.
Seminaarityöskentely

Seminaarityöskentely on osa opinnäytetyöprosessia. Seminaarityöskentelyn osalta koulutuksilla on erilaisia käytänteitä. Saat seminaarityöskentelyn osalta tarkennetut ohjeet opinnäytetyöohjaajaltasi.

Seminaarityöskentely on keskeinen opinnäytetyön ohjauksen muoto. Oman työn jäsentäminen ja perustelujen esittäminen muille edistävät oppimistasi. Valmistautumalla seminaareihin hyvin edistät omaa opinnäytetyöprosessiasi. Ohjaavan opettajan palautteen lisäksi saat vertaisohjausta muilta opiskelijoilta. Seminaareissa on mahdollista käsitellä myös työn toimeksiantajan palautetta.

Seminaarissa käsitellään työntekijöiden, vertaisarvioijan ja ohjaajien esiin nostamia kysymyksiä yhteisesti. Vertaisarvioijat nimetään kunkin koulutuksen käytänteiden mukaisesti. Sovi ja luovuta hyvissä ajoin seminaariesityksen ja mahdollisen aineiston ohjaavalle opettajalle ja vertaisarvioijalle perehtymistä varten

Opinnäytetyön suunnitteluvaihe AMK 5 op/ YAMK 10 op

Wihin käyttöönotto vuonna 2021

Opinnäytetyöprosessissa käytetään Wihi-järjestelmää, jossa tapahtuu kaikki opinnäytetyöhön liittyvä viestintä ja opinnäytetyöhön liittyvä dokumenttien palautus. Prosessi käynnistyy aihe-ehdotuksesta (=ideapaperi), jonka täytät aivan ensimmäisenä Wihissä. Wihin ohjeet on koottu Peppi ohjeisiin.


Koulutukset siirtyvät Wihin käyttöön asteittain vuoden 2021 aikana. Mikäli koulutuksessa ei vielä ole käytössä Wihiä, palautukset tehdään Moodle-alustalle ja saat tarkemmat ohjeet omasta koulutuksestasi.

Mitä suunnitteluvaihe sisältää?

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, myös opinnäytetyössä. Huolellinen työn suunnittelu auttaa sinua viemään läpi opinnäytetyöprosessin. Suunnitteluvaiheessa:

 • mikäli teet opinnäytetyön toimeksiantona, sovi opinnäytetyöstä Lapin ammattikorkeakoulun ja työn toimeksiantajan kanssa ja laadi toimeksiantosopimus
 • laadit tarvittaessa tutkimuslupahakemuksen ja hankit tarvittavat luvat
 • laadit aihe-esityksen ja hyväksytät aiheesi (Wihi). Opinnäytetyökoordinaattori hyväksyy aiheesi ja nimeää sinulle ohjaavan opettajan.
 • laadit opinnäytetyön suunnitelman
 • osallistut opinnäytetyön suunnitteluvaiheen seminaariin koulutuksen käytännön ja aikataulun mukaisesti
 • Laadit opinnäytetyösi tietoperustan ja kuvaat käyttämäsi tutkimusmenetelmät

Työelämälähtöisen opinnäytetyön aiheen valitseminen

Opinnäytetyön suunnittelu alkaa aiheen valinnasta ja rajaamisesta. Keskeistä on ilmiöön perehtyminen, tiedon hankinta ja käsittely sekä aihevalinnan perustelu. Aiheen on tarkoitus kytkeytyä kiinteästi opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen, oman työn, työuran tai työyhteisön kehittämiseen. Aiheen olisi hyvä luoda uutta tietoa myös laajemmin kyseessä olevalle alalle. Keskustele esimerkiksi oman organisaatiosi kanssa mahdollisista aiheista. Lapin ammattikorkeakoulun hankkeissakin voi olla kiinnostavia aiheita tarjolla.

Toimeksiantosopimus

Opinnäytetyöstä pitää olla aina kirjallinen toimeksiantositoumus opiskelijan, toimeksiantajan ja oppilaitoksen välillä. Toimeksiantosopimus tehdään kolmena kappaleena, yksi opiskelijalle, yksi ammattikorkeakoululle ja yksi toimeksiantajalle. Jos tarvitset työllesi tutkimusluvan, merkitse se rastilla toimeksiantosopimuksen kyseiseen kohtaan.

Aihe-ehdotus

Opinnäytetyö aloitetaan laatimalla aihe-esitys Wihissä. Opinnäytetöiden koordinoiva opettaja tarkastaa aihe-esityksesi ja lisää työlle ammattikorkeakoulun puolesta vähintään yhden ohjaajan. Kun työsi aihe-esitys on hyväksytty, saat luvan aloittaa opinnäytetyösi tekemisen. 

Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä oleellisesti koulutuksen teemaan, sen tavoittelemiin kompetensseihin sekä opiskelijan työhön. Aihe-esitys laaditaan aiheen hyväksyttämistä varten, seminaariryhmälle keskustelun pohjaksi ja itselle jatkotyöstämisen avuksi.

Aihe-esitys on opinnäytetyön alustava suunnitelma, josta ilmenee: mitä, miksi, miten ja milloin aiotaan tehdä.


Wihin aihe-ehdotuksessa täydennettävät tiedot 

Lapin ammattikorkeakoulussa on laadittu ohjeet Wihin käyttöön opiskelijoille.

Taustatiedot tekijöistä/tekijästä

 • Opinnäytetyön nimi suomeksi (voi muuttaa valmistumisvaiheessa)
 • Opinnäytetyön nimi englanniksi (voi muuttaa valmistumisvaiheessa)
 • Suuntautumisvaihtoehto eli oma koulutuksesi, jonne työtä teet. Ole täsmällinen ja käytä koulutuksen virallista nimeä, jotta koordinaattori tunnistaa oman koulutuksensa aihe-ehdotukset listalta ja voi ne käsitellä.
 • Opinnäytetyön suunniteltu aloitus- ja lopetuspäivämäärä
 • Opinnäytetyön tyyppi (toiminnallinen, tutkimuksellinen, päiväkirja jne.)

Työn sisällön, tavoitteen ja tuloksen kuvaus.
Mahdollisimman yksityiskohtainen määritys työn sisällöstä, tavoitteesta ja tavoitellusta lopputuloksesta. Selvitys siitä, mitä työn lopputuloksena konkreettisesti syntyy. Jos kyseessä päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö, tähän kuvaus keskeisimmistä työtehtävistä

Kuvaus työn tulosten merkittävyydestä, hyödyntämisestä
Selvitys siitä kuka tulosta tarvitsee ja mihin tarkoitukseen sekä mitkä ovat valmiin tuloksen käytön aikaiset hyödyt. Jos kyseessä on päiväkirjatyyppinen opinnäytetyö, tähän kuvaus keskeisimmistä vaadituista osaamisista.
Suunniteltu työvälineistö (laitteistot, ohjelmistot, yms.)

Suunnitellut työmenetelmät (menetelmät, työtavat yms.)

Toimeksiantajan tiedot (voivat olla alustavia)

 • Toimeksiantajaorganisaatio
 • Kontaktihenkilö
 • Puhelin
 • Sähköposti

Valmiudet
Opiskelijan edellytykset toteuttaa ehdotettu työ. Luettelo syventävistä ammattiopinnoista, jotka opiskelija on suorittanut ennen opinnäytetyön aloittamista, vähintäänkin ehdotettua opinnäytetyötä tukevat TKI-opinnot. Mahdollisesti muut opinnot tai työkokemus, joka tukee opinnäytetyön tekemistä.

Koulutuksen toimintatavasta riippuen esittelet aiheesi koulutuksesi ohjeistamalla tavalla.

Opinnäytetyösuunnitelma

Suunnitteluvaiheessa laaditaan opinnäytetyöstä ja siihen liittyvästä kehittämisprosessista suunnitelma, joka sisältää taustan, tarkoituksen, tavoitteet, lähestymistavan, menetelmävalinnat, toteutusprosessin kuvauksen, prosessin ja tuotoksen arviointisuunnitelman, eettiset ja luotettavuuden arvioinnin, aikataulun ja mahdolliset kustannukset. Mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä, määritellään opinnäytetyöhön liittyvä tehtävänjako. Suunnitelmaa työstetään Wihin kautta eli opiskelija palauttaa suunnitelman sen kautta opettajalle kommentoitavaksi. Myös opinnäytetyöntekemiseen liittyvä muu viestintä käydään Wihissä.


Opinnäytetyön suunnitelman rakenne

Johdanto

 • esitellään ja perustellaan opinnäytetyön aihe
 • esitellään aiheen yhteys opiskelijan koulutukseen sekä työelämän ja alueen kehittämiseen.
 • kuvataan toimeksiantajan käytännön ongelma tai kehittämistarve
 • perustellaan aiheen valinta eri näkökulmista lähdekirjallisuuteen tukeutuen
Tarkoitus, tavoitteet ja kysymyksenasettelu
 • esitetään opinnäytetyön tarkoitus mahdollisimman täsmällisesti (yhdellä lauseella)
 • määritetään opinnäytetyön tavoitteet (millaista hyötyä opinnäytetyöstä on ja kenelle) ja mitä opinnäytetyön avulla voidaan saavuttaa
 • esitetään työn tarkoitukseen ja tavoitteisiin perustuva kysymys tai kysymykset, joihin opinnäytetyöllä pyritään vastaaman
Tietoperusta (laadi sisältöä kuvaavat otsikot)
 • Ammattialan ja kehittämistehtävän ratkaisemisen kannalta tarkoituksenmukainen tietoperusta:
 • määritellään aiheen ja valitun näkökulman kannalta keskeiset käsitteet
 • kuvataan kehittämistehtävän toimintaympäristö
 • esitetään opinnäytetyön tietoperusta, jossa tehdään selkoa aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista, opinnäytteistä ja kirjallisuudesta
 • esitellään ja perustellaan aineiston hankinta ja sen tavat
 • osoitetaan perustellusti opinnäytetyön teorian ja menetelmällisen osion välinen yhteys
 • kuvataan, millä tutkimus- tai kehittämismenetelmällä opinnäytetyö toteutetaan
 • esitellään ja kirjataan työnjako, mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä
Menetelmällinen toteutus
 • kuvataan ja perustellaan, millä tutkimus- tai kehittämismenetelmällä opinnäytetyö toteutetaan
 • esitetään tavoiteltavat tulokset, kehittämissuunnitelma tai muu tuotos ja niiden raportointi

Eettiset lähtökohdat ja luotettavuus

 • kuvataan opinnäytetyön eettiset lähtökohdat ja miten huomioidaan
 • kuvataan luotettavuuteen vaikuttavat tekijät

Aikataulu ja vaadittavat resurssit

Aineistonhallintasuunnitelma tarvittaessa

Opinnäytetyösuunnitelmaan laaditaan myös aineistonhallintasuunnitelma, mikäli siinä kerätään aineistoja tiedonantajilta. Aineistonhallintasuunnitelmassa kuvataan miten aineisto hankitaan, minne aineisto tallennetaan, miten aineistoa käytetään, miten sitä säilytetään ja mitä aineistolle tapahtuu opinnäytetyön valmistuttua. Lisätietoa aineistonhallintasuunnitelmasta löytyy esimerkiksi:

Kun suunnitelma on vaadittavan mukainen, ohjaava opettaja hyväksyy opinnäytetyösuunnitelman Wihissä. Tämän jälkeen Peppiin kirjautuu automaattisesti 5/10 opintopisteen suoritus suunnitelmavaiheesta. Koulutuksista riippuen suunnitelma voidaan myös esittää suunnitelmaseminaarissa ja saa siitä vertaispalautteen. Saat tarkemmat ohjeet ohjaltasi tai oman alan koulutuksestasi.
Suunnitteluvaiheeseen liittyvät lomakkeet
Opinnäytetyön sopimukset suunnitteluvaiheessa
Opinnäytetyön toteutusvaihe AMK 5 op/ YAMK 10 op
Mitä toteutusvaihe sisältää?

Toteutusvaiheessa:

 • Toteutat opinnäytetyösi toimeksiannon ja opinnäytetyösuunnitelmasi mukaisesti.
 • Toteutat tehtävääsi valitsemillasi menetelmillä ja/tai työvälineillä, joiden avulla saavutat tavoittelemasi lopputuloksen. Toteutusvaihe vaatii säännöllistä ja pitkäjänteistä työskentelyä, jonka aikana voi tulla ylä- ja alamäkiä. Alkuperäinen suunnitelmakaan ei aina toteudu sellaisenaan, mutta luovilla ongelmanratkaisuilla ja sopivilla, perustelluilla valinnoilla pääset kyllä maaliin. Arvioi ja seuraa kehittämisprosessia: prosessi voi sisältää myös kehittämistoiminnan tavoitteiden ja toimintatapojen uudelleenarviointia
 • Ohjaavat opettajat ohjaavat ja tukevat työsi etenemistä koulutuskohtaisen prosessin mukaisesti Wihissä tai Moodlessa.
 • Säännöllinen ja oma-aloitteinen vuorovaikutus ohjaajiin ja toimeksiantajaan auttavat sinua toteuttamaan työsi.
 • neuvottelee mahdollisista muutoksista työn ohjaajien kanssa
 • dokumentoi työn ammattikorkeakoulun opinnäytetöiden raportointiohjeistuksen mukaisesti

Saat suoritusmerkinnän, kun yhdessä ohjaavan opettajan kanssa arvioitte, että olet valmis siirtymään opinnäytetyön viimeistelyvaiheeseen.

 

 

Opinnäytetyön viimeistelyvaihe AMK 5 op/ YAMK 10 op
Mitä viimeistelyvaihe sisältää?

Viimeistelyvaiheessa:

 • Palautat kirjallisen raportointisi arvioitavaksi 
 • Esität työsi suullisesti
 • Kirjoitat kypsyysnäytteen
 • Laadit itsearvioinnin
 • Hankit toimeksiantajan palautteen
 • Saat työstäsi arvioinnin
 • Arkistoit työsi
 • Julkaiset työsi

Kun olet tehnyt kaiken tämän hyväksytysti, saat työstäsi viimeistelyvaiheen opintopisteet sekä lopullisen arvioinnin.

Plagioinnin tunnistus (Ouriginal)

Opinnäytetyön raportti käy läpi Ourginal plagioinnin tunnistuksen. Tämä tapahtuu automaattisesti palautettuasi työsi arvioitavaksi Wihiin.

Ourginal on plagioinnintunnistusjärjestelmä, jonka avulla on mahdollista tunnistaa dokumentin, kuten opinnäytetyön plagiointi. Kun opinnäytetyö on lähetetty Ourginaliin analysoitavaksi, järjestelmä vertaa sitä kolmeen eri lähdetyyppiin: Internet-sivuihin, kustantajien materiaaliin, kuten kirjoihin, sanakirjoihin ja tieteellisiin artikkeleihin, sekä opiskelijoiden lähettämään materiaaliin, joka on arkistoitu Ourginalin tietokantaan lähdeaineistoksi. Vertailun lopputuloksena syntyy analyysiraportti, joka paljastaa paitsi yhtäläisyydet vertailtujen dokumenttien kanssa myös yhtäläisyyksien prosentuaalisen määrän.

Ourginal analyysin tulos esitetään prosenttilukuna. Prosenttiluku viittaa siihen, kuinka monta prosenttia opinnäytetyöstäsi on tekstiä, johon Ourginal löysi muualta vastaavuuden. Huomioi, että prosenttiluvusta ei voi suoraan tehdä päätelmiä: Ourginalin löytäessä paljon vastaavuuksia, sinun on ohjaajan tuella käytävä raportti tarkasti läpi ja tarkistaa lähdeviittaukset. Näet Ourginal -analyysin tuloksen aina myös itse ja opettaja on sinuun yhteydessä, mikäli analyysin tulos on poikkeava.


Yhteiset opinnäytetyön esitysseminaarit
Eri koulutusaloilla on omia seminaareja, joissa valmiit opinnäytetyöt esitellään. Tämän lisäksi omaa opinnäytetyötä voi esillä yhteisissä seminaareissa, mikäli työ esimerkiksi valmistuu etuajassa.
 
Oman koulutusalan esitysseminaarit
 • Esitysseminaarissa, joka voidaan toteuttaa webinaarina, käsitellään valmiita töitä.
 • Seminaari on kaikille avoin ja julkinen tilaisuus.
 • Opiskelija lähettää valmiin opinnäytetyönsä ohjaajalle ja vertaisarvioijalle vähintään yhtä viikkoa ennen loppuseminaaria.
 • Opiskelija kutsuu loppuseminaariin työn toimeksiantajan.

Yhteiset YAMK-esitysseminaarit

Omaa opinnäytetyötä voi esillä yhteisissä seminaareissa, mikäli työ esimerkiksi valmistuu etuajassa.

 • YAMK-opinnäytteiden esitykset ovat Adobe Connect -yhteydellä järjestettäviä verkkoseminaareja.
 • Yhteisiin tilaisuuksiin voi ilmoittautua väliseminaariin tai esittämään valmiin työn.
 • Ilmoittaudu viimeistään kaksi viikkoa ennen esitystä. Ilmoita vertaisarvioija jos on jo tiedossa.
 • Esitystilan linkki ilmoitetaan esityspäivälle ajoitettujen esitysten listalla.

Ilmoittautuminen YAMK opinnäytetyöseminaariin
Opinnäytetyön esitysseminaarien aikataulu YAMK

Seminaarin eteneminen

Opinnäytetyön esitysseminaarit noudattelevat seuraavaa rakennetta:

 • tilaisuuden avaus
 • työn esittely (noin 20-30 minuuttia)
 • vertaisarviointi (noin 10-15 minuuttia)
 • työn toimeksiantajan mahdollinen puheenvuoro
 • yleinen keskustelu
 • ohjaajan palaute
 • tilaisuuden päätös

Seminaariesityksen laatiminen

Esityksen painopiste on opinnäytetyön/ kehittämistehtävän tulosten ja tuotosten esittelyssä sekä opinnäytetyöprosessin arvioinnissa. Esittelyn tukena tulee mielellään käyttää kuvallista havainnollistamista. Esityksessä kuvataan:

 • tiivistetysti opinnäytetyön tietoperustan, aineistonhankinnan ja menetelmälliset valinnat
 • työn tulokset

Vertaisarviointi ja keskustelu

Esityksen jälkeen vertaisarvioija arvioi opinnäytetyön. Vertaisarvioija arvioi opinnäytetyötä, ei arvostele. Vertaisarvioija valmistelee muutaman kriittisen kysymyksen ja antaa kokonaisarvioinnin työstä.Vertaisarvioijan puheenvuoron jälkeen seuraa työn toimeksiantajan mahdollinen puheenvuoro sekä yleinen keskustelu. Lopuksi työn ohjaaja antaa työstä suullista palautetta.
Kypsyysnäyte
Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön liittyy pakollinen kypsyysnäyte. Asetuksen ammattikorkeakoulusta (1129/2014) 8. §:n mukaan ”Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielentaitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa”. Kypsyysnäytteen kirjoittamisen tarkoituksena on osoittaa perehtyneisyyttäsi opinnäytetyösi aihealueeseen ja äidinkielesi (koulusivistyskielesi) hallintaa.
 • Voit ilmoittautua kypsyysnäytteeseen, kun opinnäytetyösi on viimeistelyvaiheessa.
 • Kypsyysnäyte voi olla essee, jonka opiskelija kirjoittaa opettajanantamasta aiheesta tai mediatiedote.
 • Kypsyysnäyte tehdään ajastettuna Moodlessa tai EXAMissa
 • Toimi ilmoittautumisessa ja kirjoitustilanteessa koulutuksesi antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Kypsyysnäytteen kirjoittaminen EXAMISSA

Lapin ammattikorkeakoulussa on kypsyysnäytteen kirjoittamisessä käytössä EXAM, jonka käyttöön laadittu ohjeet. Kypsyysnäytteen kirjoittaminen EXAMissa: tekstin pituus vähintään 600 sanaa tai 4500 merkkiä.

Joissakin tilanteissa kypsyysnäyte kirjoitetaan sähköisesti Moodlessa: fontti Arial, pt 12, riviväli 1,5, kappalejako osoitetaan tyhjällä rivillä kappaleiden välissä, tekstin pituus 1,5–2 sivua.


Mediatiedote

Kypsyysnäyte on opinnäytetyön aihetta esittelevä mediatiedote. Kirjoita kypsyysnäyte mediatiedotteena ammattikorkeakoulun käytänteiden mukaisesti.  Kypsyysnäyte arvioidaan arvosanoilla hyväksytty tai hylätty. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä ulkomailla tai muulla kuin suomenkielellä, tai on saanut luvan tehdä opinnäytetyö muulla kuin koulutuksen opetuskielellä, päättää osaamispäällikkö kypsyysnäytteen kielen.

 

Kypsyynäytteen arviointi

Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkastaa opinnäytetyön ohjaava opettaja ja kieliasun viestinnän opettaja. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin kohtiin:

Sisältö (ohjaaja arvioi)

 • Sisällöstä ilmenee asian ja prosessin hallinta.
 • Sisällössä on käsitelty otsikon ja aiheen kannalta ydinasiat.
 • Käsittelyn oikeellisuus ja luotettavuus

Teksti (viestinnän opettja arvioi)

 • Ymmärrettävyys (mm. tekstin itsenäisyys = teksti ymmärrettävissä, vaikka lukija ei ole nähnyt opinnäytetyötä, argumentointi)
 • Rakenteen ja käsittelyn johdonmukaisuus (tekstin kokonaisrakenne, kappalejako, otsikointi)
 • Tyylin (asiatyyli) ja kielen (mm. oikeinkirjoitus) virheettömyys

 

Arviointi

Lapin ammattikorkeakoulun  tutkintösäännön mukaisesti opinnäytetyöt ovat julkisia asiakirjoja ja niiden liiteaineistossa voi olla opinnäytetyöhön liittyviä muita julkisia tai ei-julkisia dokumentteja. Liiteaineiston olemassaolo tulee todentaa julkisessa osassa. Opinnäytetyön arvioinnissa voidaan ottaa huomioon vain julkinen osa.

Työsi arvioivat sisältöä ohjaava opettaja/opettajat ja kielenohjaaja. Lisäksi voit saada arvion työsi toimeksiantajalta. Opinnäytetyöstä arvioidaan siinä vaadittavia kompetensseja eli oppimisen taitoja, innovaatio-osaamista sekä kirjallista raportointia. 

Arviointi perustuu arviointikriteereihin, jotka löydät erikseen amk ja YAMK opinnäytetöille ja lisäksi opiskelija täyttää itsearviointilomakkeen ja pyytää toimeksiantajalta palauttetta palautelomakkeella. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3), tyydyttävä (2 tai 1) tai hylätty.

 

Arvioinnin osa-alueet ja painotus (AMK)

Arviointi perustuu arviointikriteereihin.

Oppimisen taidot: (40 %)

 • työn tavoitteet ja rajaus
 • tietoperusta ja perustelut, käsitteet ja määrittelyt, lähteiden käyttö ja laatu
 • menetelmät ja työtavat/työvälineet
 • suunnitelmallisuus
 • ajankäytön hallinta
 • eettisyys ja luotettavuus

Innovaatio-osaaminen: (40 %)

 • yhteistoiminnallisuus
 • asiantuntijatehtävästä suoriutuminen
 • luova ongelmanratkaisu ja työtapojen kehittäminen
 • lopputulos / tuotos
 • tuloksien/tuotosten hyödynnettävyys
 • suullinen esitys

Kirjallinen raportointi (20 %)

 • Arvioinnin kohteet arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3) tai tyydyttävä (2 tai 1), joista muodostuu kokonaisarvosana.

 

Arvioinnin osa-alueet (YAMK)

Arviointi perustuu arviointikriteereihin.

 

Oikaisupyyntö

Tutkintosäännön mukaan opintosuorituksensa arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa arvioinnin tulosten julkaisemisesta. Opiskelijalla on mahdollisuus tehdä kirjallinen oikaisupyyntö tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan kirjallisen vastineen. Oikaisupyyntö toimitetaan Lapin ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalle.

 
Opinnäytetyön julkaiseminen

Ohjaavan opettajan annettua julkaisuluvan voit julkaista opinnäytetyösi sähköisessä muodossa ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisupalvelu Theseuksessa. Ohje työn julkaisemiseen Theseuksessa. Lapin ammattikorkeakoulun Theseus oppaasta löydät julkaisemista koskevat ohjeet. Muista myös poistaa näkyviltä mahdollisissa liitteissä näkyvät henkilöiden yhteystiedot.


Opinnäytetyön muuttaminen PDF/A-tiedostoksi

Opinnäytetyö tallennetaan PDF/A-tiedostoksi ennen Theseukseen tallentamista  ohjeen mukaisesti. PDF/A on pitkäaikaissäilytykseen ja arkistointiin tarkoitettu ISO-stardardoitu tiedostomuoto., jota Theseus käyttää opinnäytetöiden ja julkaisujen tallentamiseen, tavallinen PDF ei siis riitä.


 Muut julkaisukanavat

Alalle merkittäviä opinnäytetöitä voidaan julkaista myös Lapin ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa B tai D. Julkaisuprosessi käynnistyy opiskelijan suostumuksesta ohjaavan opettajan toimesta. Lopullisen päätöksen julkaisusarjaan ottamisesta ja tasosta päättää Lapin ammattikorkeakoulun julkaisutyöryhmä.
Mikäli opinnäytetyöllä on ollut toimeksiantaja, opiskelija luovuttaa työnsä toimeksiantajalle.

Opinnäytetyön arkistointi

Kun opinnäytetyösi on arvioitu hyväksytysti, sinun täytyy arkistoida työsi. Opiskelijan tulee arkistolaitoksen määräyksen mukaisesti tallentaa opinnäytetyöstään sähköinen versio pdf-muodossa YKSA-arkistopalveluun. YKSA-arkistopalvelun sivuilta löydät ohjeet arkistoimiseen.

Opiskelija ei voi saada tutkintotodistusta, ennen kuin hän on arkistoinut opinnäytetyöstään valmiiksi hyväksytyn version.
Arkistoon tallennettuja opinnäytetöitä pääsee selaamaan erilaisten hakutoimintojen avulla.

 
Opinnäytetyön kansitus

Halutessasi voit kansittaa opinnäytetyön esimerkiksi itsellesi: