kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Millainen on Opinnäytetyö

 

infograafi opinnäytetyön vaiheista

Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen suurempana.

Opinnäytetyösi tavoitteena on kehittää kykyäsi soveltaa tietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän tehtävien ratkaisemiseen sekä valmiuttasi itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Ammattikorkeakoulumme opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä ja työelämää kehittäviä, mikä auttaa sinua luomaan yhteyksiä työelämään. Opinnäytetyö voi olla myös monialainen, jolloin tekijät voivat olla eri koulutuksista tai aloilta.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä eli noin 400 tuntia työtä, paitsi rakennusmestarikoulutuksessa laajuus on 10 opintopistettä eli noin 270 tuntia työtä. YAMK opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä ja vastaa noin 800 tuntia työtä.

Opinnäytetyötyöskentely kehittää opiskelijan ammatillisia tietoja ja taitoja, kehittävää ja tutkimuksellista työotetta sekä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja verkostotaitoja.

Opinnäytetyöskentelyssä opit:

 • tunnistamaan, määrittelemään ja ratkaisemaan työelämän tehtäviä
 • hankkimaan ja hallitsemaan tehtävässä tarvittavaa tietoa
 • työskentelemään itsenäisesti ja vastuullisesti yhteistyössä eri tahojen kanssa
 • hallitsemaan prosesseja
 • arvioimaan omaa toimintaasi ja kehittämään sitä
 • esittämään työtäsi suullisesti ja kirjallisesti.

AMK opinnäytetyössä kartutat osaamistasi ja osoitat, että osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi käytännön asiantuntijatehtävässä. YAMK opinnäytetyössä osoitat kykysi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön (30 op) sisältyy sekä tutkimuksellinen että kehittämistoiminnallinen ulottuvuus. Tavoitteena on tiedontuotanto, jossa yhdistyvät konkreettisen kehittämistoiminnan kautta syntynyt dokumentoitu kokemustieto ja tutkimuksellinen ote. Opinnäytetyötä voi luonnehtia tutkimukselliseksi kehittämishankkeeksi. Opinnäytetyöskentelyyn liittyy tutkimus- ja kehittämismenetelmäopintoja, myös muut tutkintoon sisältyvät opinnot tukevat opinnäytetyöskentelyä.

Kaikki opinnäytetyöt ovat kehittämis- tai tutkimustöitä, joissa kehittämis- tai tutkimusnäkökulmat ovat eri painotuksin. Kehittämispainotteisessa opinnäytetyössä tuotetta, palvelua, prosessia tai teosta kehitetään tai/ja toteutetaan sekä arvioidaan tutkimuksellisin menetelmin. Tutkimuspainotteisessa opinnäytetyössä tehdään esimerkiksi laadullinen tai määrällinen soveltava tutkimus. Opinnäytetyölle on aina tyypillistä huolellinen aiempiin tutkimuksiin, kirjallisuuteen ja muihin aineistoihin perehtyminen.

Kehittämispainotteinen opinnäytetyö
 • Kehittämispainotteisen opinnäytetyön lähtökohtana on konkreettinen olemassa oleva tehtävä, johon etsit ratkaisua opinnäytetyön avulla. Työn tarkoitus on kehittää, toteuttaa ja arvioida uusia tuotteita, palveluita sekä toimintatapoja.
 • Kehittämispainotteiseen opinnäytetyöhön sisältyy yleensä työelämälähtöinen, toiminnallisen osuus, jonka tuloksena syntyy tuotos. Tuotos voi olla esimerkiksi konkreettinen tuote, ohjeistus, paketoitu palvelu, alakohtainen suunnitelma, tuotekehitys- tai suunnitteluhanke, tapahtuma, julkaisu tai multimediatuote, konsepti tai mallinnus.
 • Kehittämispainotteisella opinnäytetyöllä on usein ulkopuolinen toimeksiantaja (yhteistyötaho), mutta kyseessä voi olla myös omaan yritykseesi tai yritysideaasi kohdistuva työ.
 • Kehittämispainotteisen opinnäytetyön kirjallisessa raportissa kuvataan tietoperusta ja esitellään työn tuotokset. Raportissa sinun tulee kuvata toiminnallinen osuus eli tuotoksen kehittämisvaiheet johdonmukaisesti esimerkiksi projektin tai kehittämisprosessin vaiheiden mukaisesti.
 • Kehittämispainitteinen opinnäytetyö edellyttää aiheeseen liittyvän tutkimusongelman tai kysymyksen, sekä asianmukaisen kehittämis- tai tutkimusmenetelmän käyttöä. Työssä voidaan hyödyntää useita eri aineiston keruu menetelmiä, kuten kirjallisuus, ohjekirjat, työpajat, haastattelut tai havainnoinnit. 

Raportissa esitetään tuotosten arviointi suhteessa tietoperustaan. Joskus toiminnallinen opinnäytetyö aloitetaan työstämällä tuotosta/tuotoksia, jonka jälkeen laaditaan vasta tietoperusta. Jossain tilanteissa saatetaan puolestaan työstää molempia samanaikaisesti.

Opinnäytetyökaavio

Tutkimuspainotteinen opinnäytetyö
 • Tutkimuspainotteisessa opinnäytetyössä toteutat työelämälähtöisen soveltavan tutkimuksen, jossa haet vastausta ammattialaasi liittyvän rajattuun erityisongelmaan tai tutkimustehtävään.
 • Tutkimus voi sisältää mittauksia, haastatteluja tai kyselyitä, niihin liittyvine analyyseineen
 • Tutkimuksen toteuttamisessa voidaan käyttää määrällisiä tai laadullisia menetelmiä, joiden avulla haetaan ratkaisua tutkimusongelmaan tai –kysymykseen.
 • Tutkimuspainotteisessa opinnäytetyössä raportissa kuvataan työn tavoitteet, tutkimusongelmat sekä aiheen rajaus. Tietoperusta sisältää teoriaa sekä oman aiheen peilaamista teorioihin, malleihin ja aikaisempiin tutkimuksiin käyttäen hyväksi ammattikirjallisuutta ja muita lähteitä.

Lisäksi kuvataan itse tutkimuksen toteutustavat (menetelmät), tutkimusaineiston hankinta ja muodostaminen sekä käytetyt analyysimenetelmät. Raportin lopussa tarkastellaan tutkimuksen tuloksia ja niiden pohjalta tehdään erinäisiä johtopäätöksiä sekä pohditaan mahdollisia kehittämis- ja jatkotutkimusehdotuksia.

Opinnäytetyökaavio
Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö
 • Päiväkirjamuotoinen opinnäytetyö sopii tutkinnon edellyttämissä työtehtävissä olevalle opiskelijalle esimerkiksi oman työpaikan käytäntöjen kehittämiseen. Työtehtäviin liittyvän päiväkirjan lisäksi raportissa on tietoperusta, joka sisältää kehitysnäkökulman valittuun teemaan/teemoihin.
 • Päiväkirjaa kirjoitetaan viikkotasolla, jolloin seurantajaksona on useimmiten 10 -13 työviikkoa. Seurantajakso voi olla yhtäjaksoinen tai jaettu useampaan ajanjaksoon, esimerkiksi työtehtävien vaihtumisen vuoksi. Seurantajakson jaolla voidaan saada opinnäytetyöhön syvyyttä, eikä siitä tule itseään toistava työtehtävien osalta. Käytännössä päiväkirjaa kirjoitetaan päivittäin ja viikon lopuksi pohditaan mennyttä viikkoa mm. oman osaamisen kehittymisen näkökannalta.
 • Työ sisältää opiskelijan reflektointia, ideointia sekä johtopäätöksiä.

Päiväkirjaopinnäytetyön teoriataustaa voidaan hankkia kirjallisuudesta, asiantuntijahaastatteluilla kuten muissakin opinnäytetyötyypeissä

Opinnäytetyökaavio
Portfoliomuotoinen opinnäytetyö
 • Portfoliomuotoisessa opinnäytetyössä opiskelija kerää opintojen kautta laadittuja tuotoksia, eli projekteja tai muita oppimistehtäviä yhteen, ja laatii tarvittaessa uusia tuotoksia. Tuotokset voivat olla myös työelämän, vapaa-ajan harraste- tai järjestötoiminnan kautta laadittuja. Keskeisintä portfoliomuotoisessa opinnäytetyössä kuitenkin on, että tuotokset luovat yhteisen tietoperustan, jotka yhdessä muodostavat opinnäytetyön.
 • Portfoliomuotoinen opinnäytetyö on pitkälle aikavälille jakaantuva prosessi, joka koostuu opintojen eri vaiheissa tehdyistä tuotoksista. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden käsitellä ja tarkastella valitsemaansa teemaa eri näkökulmista useissa projekteissa. 
 • Portfoliomuotoinen opinnäytetyö muodostaa näistä prosesseista ja tuotoksista yhtenäisen, dokumentoidun kokonaisuuden. Se sisältää kirjallisen raportin, jossa opiskelija kirjoittaa tuotokset yhteen sitovan ammatillisen tietoperustan.
Opinnäytetyökaavio

Opinnäytetyön aiheesta ja toteutustavasta riippumatta sinun tulee raportoida työsi myös kirjallisesti. Esimerkkejä meiltä valmistuneista opinnäytetyöistä löydät Theseuksesta, joka tarjoaa ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä sekä julkaisuja verkossa.

Opinnäytetyö voidaan tehdä joko yksilötyönä, parityönä tai useamman opiskelijan pienryhmätyönä. Opinnäytetyön voi tehdä myös koulutusalojen muodostamissa monialaisissa ryhmissä.

YAMKin monialaisessa opinnäytetyössä (MONT, lisätietoa tässä) on oma prosessi, joka on kuvattu tarkemmin Moodlessa. MONT on valittavissa näissä koulutuksissa:

 • Tiedolla johtamisen asiantuntija
 • Terveyspalveluiden johtaminen ja kehittäminen
 • Kestävän tuotannon kehittäminen


Digiajan palvelujohtamisen (DiPa) koulutukseen MONT kuuluu.

Jokaisella opinnäytetyöllä on ammattikorkeakoulun nimeämä ohjaaja. Aihealueen mukaisesti opinnäytetyölle voidaan nimetä myös useampi ohjaaja sekä mahdollinen sidosryhmän/työyhteisön edustaja.

Opinnäytetyön tekeminen on aina prosessi, joka etenee tiettyjen vaiheiden kautta.

Opinnäytetyö sisältää kolme vaihetta:

 • Suunnitteluvaihe
 • Toteutusvaihe
 • Viimeistelyvaihe

Näille sivuille on koottu yhteisiä menettelyohjeita ja käytänteitä aiheen valinnasta työn julkaisemiseen. Näiden ohjeiden lisäksi eri koulutuksilla voi olla myös omia menettelytapoja, jotka esitellään koulutuskohtaisissa tapaamisissa ja Moodlessa.

YAMK opinnäytetyöopas 2019 - 2021 (ennen syksyä 2021 aloittaneet)