kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Oikaisuvaatimusmenettely

Opiskelijaksi ottamista koskeva oikaisuvaatimus

Lapin ammattikorkekoulun opiskelijaksi hakenut voi vaatia Lapin ammattikorkeakoululta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen neljäntoista (14) päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Hakija voi pyytää lisätietoja valintapäätöksestä ja päätöksen oikaisusta hakijapalveluista (hakijapalvelut@lapinamk.fi). Opiskelijavalinnan tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Oikaisupyynnön johdosta annettuun päätökseen voi hakea tarvittaessa muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa oikaisua koskevan päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi yksilöidysti, mihin haetaan oikaisua, miten päätöstä tulisi hakijan mielestäsi oikaista ja millä perustein muutosta haetaan. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimukseen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuksen mallipohja löytyy täältä


Oikaisuvaatimus osoitetaan Lapin ammattikorkeakoulun rehtorille ja toimitetaan sähköisesti tai postitse Lapin ammattikorkeakoulun kirjaamoon:

Postitse osoitteeseen:
Lapin ammattikorkeakoulu
Kirjaamo@lapinamk.fi
Jokiväylä 11C,
96300 Rovaniemi

TAI

Sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@lapinamk.fi (viestin otsikoksi ”oikaisuvaatimus”). Ohje salassa pidettävän sähköpostiviestin lähettämiseen https://securemail.lapinamk.fi/

Oikaisuvaatimusta koskevat asiakirjat voi lähettää sähköpostitse tai postitse. Postin toiminnasta johtuvat viivästykset eivät poista lähettäjän vastuuta toimittaa asiakirjat ajoissa. Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapin ammattikorkeakoulun kirjaamoon ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä

Opiskeluoikeutta koskeva oikaisuvaatimus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi yksilöidysti, mihin haetaan oikaisua, miten päätöstä tulisi hakijan mielestäsi oikaista ja millä perustein muutosta haetaan. Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimukseen liitetään tarvittavat vaatimusta tukevat asiakirjat. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus osoitetaan Lapin ammattikorkeakoulun rehtorille ja toimitetaan sähköisesti tai postitse Lapin ammattikorkeakoulun kirjaamoon:
Postitse osoitteeseen

Lapin ammattikorkeakoulu
Kirjaamo
Jokiväylä 11C,
96300 Rovaniemi

TAI

Sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo@lapinamk.fi (viestin otsikoksi ”oikaisuvaatimus”).

Ohje salassa pidettävän sähköpostiviestin lähettämiseen https://securemail.lapinamk.fi/

Oikaisuvaatimusta koskevat asiakirjat voi lähettää sähköpostitse, postitse tai lähetin välityksellä. Postin toiminnasta johtuvat viivästykset eivät poista lähettäjän vastuuta toimittaa asiakirjat ajoissa. Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapin ammattikorkeakoulun kirjaamoon ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Opintosuorituksia koskeva oikaisupyyntö

Opintosuoritusten oikaisumenettelyistä on säädetty ammattikorkeakoululaissa (932/2014 57§ ja 60§). Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Oikaisupyyntöön on vastattava 14 päivän kuluessa siitä, kun päätöksen tehnyt on saanut oikaisupyynnön. Opiskelija, joka on tyytymätön opettajan tai päätöksen tehneen päätökseen, voi hakea siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon päätöksestä.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Lapin ammattikorkeakoulun kirjaamoon alla olevalla lomakkeella, kirjaamo@lapinamk.fi.

Lisätietoja menettelystä tutkintolautakunnan toimintaohjeessa
Julkiset tiedostot - Tutkintolautakunnan menettelyohje.pdf - Kaikki asiakirjat (sharepoint.com)

Oikaisupyyntö opintosuoritus