kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

OIKAISUVAATIMUSMENETTELY JA – OHJE


Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen


Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Lapin ammattikorkeakoulun kirjaamoon, kirjaamo@lapinamk.fi.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen


Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Lapin ammattikorkeakoulun kirjaamoon ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.