kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Oppaat ja ohjeet

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Toimintaohje opiskelijoille

 

Lapin ammattikorkeakoulussa on laadittu eettiset ohjeet, joiden mukaan emme hyväksy epäasiallista käytöstä, häirintää, syrjintää, uhkailua tai väkivaltaa. Puutumme epäkohtiin ja häiriöihin välittömästi ja tilanteen vaatimilla keinoilla. Tutustu eettisiin ohjeisiimme.

Olemme laatineet yhteisöllemme toimintaohjeet edellä mainittujen tilanteiden varalle. Tältä verkkosivulta löytyvät ohjeet opiskelijoille, henkilökunnan vastaava ohjeistus löytyy henkilökunnan intrasta.

Mitä on häirintä ja epäasiallinen kohtelu?

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on useimmiten järjestelmällistä ja toista alistavaa toimintaa tai käyttäytymistä. Häirintää ja epäasiallista kohtelua voi tapahtua niin opiskelijoiden kesken kuin henkilökunnan ja opiskelijan tai opiskelijoiden välillä.

Yhdenvertaisuuslaissa häirintä määritellään käyttäytymiseksi, joka loukkaa henkilön ihmisoikeusarvoa tarkoituksellisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään tai vammaisuuteen liittyvää halventavaa, nöyryyttävää, uhkaavaa, vihamielistä tai hyökkäävää toimintaa, käyttäytymistä tai ilmapiiriä. Lisätietoa yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilta.

Häirintää ja epäasiallista kohtelua voivat olla esimerkiksi toistuva uhkailu, pelottelu, ilkeät ja vihjailevat viestit, väheksyvät ja pilkkaavat puheet, opiskeluun liittyvä jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen, maineen tai aseman kyseenalaistaminen, opiskeluyhteisöstä eristäminen ja seksuaalinen häirintä. Lisätietoa työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Kaikki ristiriitatilanteet eivät kuitenkaan sisällä epäasiallista kohtelua tai häirintää. Niin opiskelu- kuin työelämässä kohtaamme erilaisia ihmisiä ja eriäviä mielipiteitä. Myös väärinymmärrykset ovat mahdollisia. Siksi yhdessä opiskellessa on hyvä sopia mm. yhteiset pelisäännöt työskentelylle ja varmistaa yhteinen näkemys jokaiselta osallistujalta.

Myöskään opintojen arviointiin liittyvät erilaiset tulkinnat, perustellun kurinpidollisen toimenpiteen aloittaminen, opintoihin liittyvien ongelmatilanteiden käsittely tai opintoihin liittyvät ohjaukselliset keskustelut ja huolen puheeksi ottaminen eivät ole epäasiallista toimintaa tai häirintää, sillä ne kuuluvat ammattikorkeakoulun toimintakäytänteisiin.

Lisätietoa opintosuoritusten arvioinnin ja hyväksilukupäätösten oikaisusta sekä kurinpitomenettelystä löytyy Lapin ammattikorkeakoulun tutkintosäännöstä. Lue lisää tutkintosäännöstä (pdf).


Kuinka toimit, jos joudut häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi

 1. Häirintään ja epäasialliseen käytökseen on syytä puuttua heti.

  Ilmaise, että koet käyttäytymisen epäasialliseksi ja pyydä henkilöä lopettamaan. On mahdollista, että henkilö itse ei tiedosta toimivansa loukkaavalla tavalla. Jos koet puheeksi ottamisen vaikeaksi kts. kohta 3.

  Jos epäilet, että kyseessä saattaa olla rikos, on syytä ottaa yhteyttä viranomaisiin. Viranomaisten tehtävä on selvittää, onko tilanteessa kyse rikoksesta.

 2. Kirjaa ylös epäasialliset tilanteet ja reaktiosi (tapahtuma-ajat ja -paikat, mitä tapahtui, keitä oli läsnä) sekä säilytä mahdolliset kirjeet, sähköpostiviestit ja tekstiviestit ym. julkaisut.

 3. Jos haluat pohtia tilannetta yhdessä jonkun kanssa tai tarvitset tukea puheeksi ottamiseen, voit kysyä neuvoa esimerkiksi opettajilta, korkeakoulun ohjauksen toimijoilta, koulutuksen osaamispäälliköltä tai opiskelijakunta ROTKOn häirintäyhdyshenkilöiltä. Käydyt keskustelut ovat aina luottamuksellisia, eikä jatkotoimenpiteitä tehdä ilman suostumusta. ROTKOn häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot löytyvät opiskelijakunnan verkkosivulta.

 4. Jos häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kriteerit täyttyvät tai ristiriitatilanne jatkuu edelleen asian puheeksi ottamisen jälkeen, voit tehdä asiasta virallisen ilmoituksen koulutuksen osaamispäällikölle.

  Muista huolehtia omasta hyvinvoinnistasi. Keskusteluapua tarjoavat mm. YTHS ja kuraattoripalvelut.

Jos toimintasi on koettu epäasialliseksi

Toisen henkilön tuntemuksia ei voi vähätellä, sillä raja epäasialliseksi koettujen tilanteiden ja arkipäiväisten ristiriitojen välillä ei aina ole selkeä. Epäasialliseksi koettu käytös on syytä lopettaa heti, vaikka et kokisi syyllistyneesi siihen. Kirjaa omalta osaltasi ylös tapahtumat. Sinulla on oikeus tulla kuulluksi ja esittää oma näkemyksesi tapahtuneesta.

Muista huolehtia omasta hyvinvoinnistasi. Keskusteluapua tarjoavat esimerkiksi YTHS ja kuraattoripalvelut.


Virallinen häirintäilmoitus

Häirintäilmoitukset selvitetään aina ja kaikilla osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi. Näin varmistamme kaikkien osapuolten oikeusturvan toteutumisen. Jos häirintä tai ahdistelu sisältää fyysisen koskemattomuuden tahallisen loukkauksen tai uhkauksen siitä, asia annetaan aina viranomaisten selvitettäväksi kts. kohta 3. Selvitysprosessin käynnistämisestä vastaa osaamispäällikkö tai osaamispäällikön ollessa estynyt hänen esihenkilönsä.

Osaamispäällikkö käynnistää selvitysprosessin kuulemalla osapuolia erikseen. Kuulemisessa pyritään selvittämään tapahtumat ja niiden perusteiksi esitetyt asiat. Keskustelut kirjataan ylös.

 1. Selvitysprosessin ensimmäisessä vaiheessa osaamispäällikkö kutsuu molemmat osapuolet sekä heidän mahdolliset tukihenkilöt keskustelemaan yhdessä asiasta. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

 2. Keskustelussa käydään läpi tapahtunut, arvioidaan häirinnän luonne ja vakavuus sekä pyritään sopimaan asian ratkaisemisen toimenpiteet. Keskustelusta tehdään muistio, jonka allekirjoittavat kaikki keskusteluun osallistuneet. Muistioon kirjataan seurantapalaveri enintään puolen vuoden päähän. Muistiot tallennetaan ja säilytetään noudattaen Lapin ammattikorkeakoulun asian- ja tiedonhallinnasta annettua ohjeistusta. Lue lisää kohdasta Arkaluonteisten tietojen käsittely.

 3. Mikäli selvitysprosessin ensimmäisessä vaiheessa ei aikaansaada osapuolten hyväksymää ratkaisua, täydennetään aiempaa selvitysryhmää Lapin ammattikorkeakoulun ylimmän johdon edustajilla sekä tapauksen luonteen edellyttämillä asiantuntijoilla. Ryhmä voi tarvittaessa hankkia asiantuntijapalvelua selvitystyöhön ja sovitteluun.

 4. Jos häirintätilanteen selvittely tapahtuu viranomaisten kautta, on syytä käydä keskustelu asianosaisten kanssa siitä, miten opiskelu mahdollistuu mahdollisen rikostutkinnan aikana. Tilanteen mukaan tehdään erityisjärjestelyjä esim. työtilojen suhteen. On myös syytä sopia, miten asianomaiset opiskelupaikalla ovat tekemisissä keskenään. Vastuu erityisjärjestelyistä kuuluu koulutuksen osaamispäälliköllä.


Kurinpitotoimenpiteet

Mikäli keskustelut tilanteen ratkaisemiseksi eivät tuota toivottua tulosta, on ammattikorkeakoululla, ammattikorkeakoululain mukaiset, valtuudet ja keinot asian tutkimiseen sekä tarvittaessa toimiin ryhtymiseen epäasialliseen kohteluun tai häirintään syyllistyneen osalta. Epäasiallisesta kohtelusta voidaan häiritsijälle antaa huomautus tai varoitus. Häirintä voi johtaa myös määräaikaiseen erottamiseen. Lue lisää tutkintosäännöstä (pdf).

 

Arkaluonteisten tietojen käsittely

 • Ammattikorkeakoulun on säilytettävä arkaluonteiset tiedot erillään muista henkilötiedoista ja tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin

 • Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä, jollei sitä ammattikorkeakoululaissa toisin säädetä.

 • Lapin ammattikorkeakoulun asiankäsittelyn ja asiakirjojen käsittelyssä noudatetaan asian- ja tiedonhallinnasta annettua ohjeistusta (asianhallinnan toimintaohje, arkistonmuodostus- ja tiedonohjaussuunnitelma, muu asianhallinnan ajantasainen ohjeistus)

 • Sen lisäksi noudatetaan LUC tietohallinnon tietoaineistojen käsittelyn ja muita tietoturvaan liittyvää ohjeistusta.

Seloste henkilötietojen käsittelystä, asianhallintapalvelu Lapin AMK.


Rehtori on vahvistanut toimintaohjeen 3.10.2023.