kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu
cdio_logo.jpg

CDIO – Conceive, Design, Implement, Operate 

CDIO - Licence to learn

Tekniikan alalla tekeminen on sallittu.
Opit hahmottamalla, suunnittelemalla, toteuttamalla ja käyttämällä.
Valmistut uuden sukupolven insinööriksi.

CDIO on 1990-luvulla Massachusettsin teknisessä instituutissa käynnistetty etenkin insinöörikoulutuksen kehittämiseen liittyvä kehittäjäverkosto, jossa on mukana yli 30 korkeakoulua eri maista.

CDIO:n perusta on vahvasti projektimuotoisessa ja käytännönläheisessä toiminnassa, jonka tavoitteena on kehittää insinöörikoulutusta siten, että opiskelijoiden tiedot, taidot ja asenteet opiskelun yhteydessä tukevat hänen työelämävalmiuksiensa kehittymistä.

Opetus pyrkii käytännönläheisten pedagogisten ratkaisujen kautta antamaan opiskelijoille valmiuksia ratkaisukeskeiseen ajatteluun käyttämällä alusta lähtien aktivoivia opetusmenetelmiä. CDIO rakentuu 12 periaatteen ympärille, joissa määritellään insinöörikoulutuksen konteksti, opetussuunnitelman tarpeet, tavoitteet ja rakenne.

Yhtenä periaatteena se, että opintojen alkuvaiheessa opiskelijat johdatellaan insinööriopintoihin ja he pääsevät käytännönläheisen projektin tai ongelman kautta tutustumaan opiskeltavaan alaan. Myöhempinä vuosina opetusohjelmaan sisältyy myös suunnittelusta toteutusvaiheeseen eteneviä projekteja.

Tavoitteena on kehittää oppimista sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta tukemalla tiedon hankintaa, ihmissuhdetaitojen kehittymistä sekä systeemien rakentamiseen liittyvää osaamista. Oppimista ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan eri näkökulmista ja tuotetaan myös palautetta eri osapuolille jatkuvan kehittymisen turvaamiseksi.

CDIO:n avulla on mahdollista kehittää insinöörikoulutusta vastaamaan paremmin tekniikan alan muutostarpeista nouseviin haasteisiin, kehittää opetusmenetelmiä ja arviointikäytänteitä, parantaa käytettävissä olevien resurssien hyödynnettävyyttä sekä motivoida henkilöstä vastaamaan koulutuksen haasteisiin. Lisäksi kehittäjäverkostossa mukana olo tuo yhteyksiä kansainvälisiin korkeakouluihin ja sitä kautta myös uusia kehittämisideoita.

Orientaatioprojektin toteutusprosessi (CDIO)

Prosessikaaviossa on kuvattu orientaatioprojektin eteneminen ja tarvittavat dokumentit ja mallit.

Linkki: Prosessikaavio, 1.3.1.2. Syventävän/suuntaavan projektin toteutusprosessi (CDIO)
Prosessikaavion linkkisisällöt/mallipohjat myös tässä:
    tiimisopimus.doc
    CDIO Projektisuunnitelman mallipohja.doc
    Projektiraportin mallipohja.docx
    orientaatioprojektin palautekysely.doc