kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

Kehittävä arviointi

Minä oppimiseni ja osaamisen kehittymisen arvioijana

Mitä?

Itsearvioinnilla tarkoitetaan opintojen aikana säännöllisesti tapahtuvaa oppimisen ja osaamisen arviointia. Oppimisen itsearvioinnin tarkoituksena on auttaa sinua tunnistamaan ja kehittämään oppimisen taitojasi. Osaamisen itsearvioinnissa arvioit osaamistasi peilaten sitä opetussuunnitelmassa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja niistä johdettuihin arviointikriteereihin. Itsearviointi on oleellinen osa osaamis- ja ongelmaperustaista oppimistasi Lapin ammattikorkeakoulussa.


Miksi?

Työelämässä tarvitaan itsearviointitaitoja ja kriittistä ajattelua. Arvioimalla omaa toimintaasi ja kokemuksiasi, kehität kriittistä ajatteluasi. Itsearvioinnissa peilaat omaa oppimistasi ja osaamistasi tavoiteltaviin osaamistavoitteisiin ja sen avulla tunnistat vahvuutesi ja kehittämistarpeesi. Tarvitset itsearviointitaitoja myös henkilökohtaisen oppimispolun suunnittelussa, työn opinnollistamisen mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa (HOT).


Miten?

Perehdy huolella jo opintojesi alussa koulutuksesi opetussuunnitelman kompetensseihin, osaamistavoitteisiin ja osaamisen arviointikriteereihin. Itsearvioinnin perustana ovat lukukauden opintojaksojen osaamistavoitteet ja niistä johdetut arviointikriteerit.

Itsearvioinnin harjoittelu aloitetaan heti opintojen alkaessa. Saat ohjausta sekä ohjeita ja lomakkeita itsearvioinnin tueksi. Hyödynnä itsearvioinnissasi monipuolisia arviointitapoja saamasi ohjeistuksen ja ohjauksen mukaisesti. Itsearviointi voi olla suullista tai kirjallista, ja sitä voidaan tehdä yksin tai ryhmässä. Itsearviointia tukena voidaan käyttää esimerkiksi oppimispäiväkirjaa, blogia, portfoliota, videota, kuvia tai käsitekarttoja. Itsearviointia toteutetaan opintopolkusi varrella, opintojen alussa, niiden aikana ja lopussa.


Koska?

Itsearviointi on keskeinen osa oppimisprosessia ja teet sitä säännöllisesti luonnollisena osana suunniteltua oppimispolkua. Opintojen alussa ryhmäsi opettajatuutori opastaa ja ohjaa sinua itsearviointiin ja arviointityökalujen käyttöön. Lukukauden aikana lukukauden vastuuopettaja ohjeistaa sinua itsearviointiin lukukausitiimin laatiman arviointisuunnitelman mukaisesti. Opintojen aikana HOPS-keskustelujen yhteydessä sekä opintojen lopussa päättökeskustelun yhteydessä opettajatuutori ohjaa sinua tekemään osaamisen itsearviointia kompetenssitasoisesti.