kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opintojen suunnittelu

Apurahat ja tunnustuspalkinnot

Lapin AMKin apurahojen ja tunnustuspalkintojen hakeminen

Hakuohjeet ja apurahan tai haettavan tunnustuspalkinnon kriteerit annetaan hakuilmoituksen yhteydessä. Tunnustuspalkinto annetaan jälkikäteen tunnustuksena tieteellisestä, taiteellisesta tai yleishyödyllisestä toiminnasta, kun taas apuraha opintoihin annetaan yleensä etukäteen.

Hakijoille ilmoitetaan tehdystä päätöksestä hakemuksessa annettuihin yhteystietoihin.

Opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteen harjoittamista varten saatu apuraha tai tunnustuspalkinto on yleensä verovapaata tuloa. (Ohje: vero.fi)

 

Lapin AMKin stipendirahasto

Lapin ammattikorkeakoulun stipendirahasto tukee ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opintoja, soveltavaa tutkimusta tai taiteellista toimintaa.

Rahasto vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, myöntää apurahoja ammattikorkeakoulun opintoihin ja taiteelliseen toimintaan sekä tunnustuspalkintoja. Rahastoon voidaan myös lahjoittajan toivomuksesta perustaa oma nimikkorahasto, jonka varoja seurataan rahastossa erikseen.

Rahaston varojen jaosta ja myöntämisen perusteista päättää Lapin AMKin rehtori. Esitykset tekee rehtorin nimeämä työryhmä. Samalla huomioidaan mahdolliset lahjoittajien asettamat erityistoiveet varojen myöntämiselle.

Tunnustuspalkintoja voidaan myöntää ansioituneille opiskelijoille ilman erillishakua tai laittaa opiskelijoiden haettaviksi. Tunnustuspalkintoja jaetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa lukukauden päättyessä.

Apurahat ilmoitetaan haettavaksi Lapin AMKin verkkosivuilla hakuohjeineen ja niitä voidaan avata haettavaksi läpi vuoden.

 

Apurahat

Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat hakea apurahaa opintoihin liittyvien kehittämistehtävien, projektien tai vastaavien toteuttamiseen. Apurahaa kohdennetaan seuraaviin teemoihin: turvallisuus, lasten ja nuorten hyvinvointi, energiamurros ja vihreä siirtymä.

Apurahaa voi hakea esimerkiksi materiaaleihin, aineiston hankintaan, matkakuluihin, raportointi- ja julkaisukustannuksiin.

Apurahalla tehtävän työn tuloksen on oltava julkinen ja sovellettavissa laajempaan yhteyteen.

Apurahan hakijana voi olla opiskelija tai opiskelijaryhmä, joka saa apurahalla tehdystä työstään opintopisteitä.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemus tehdään sähköisellä hakulomakkeella. Hakemukseen liitetään projekti- tai tutkimussuunnitelma.

Hakuajat:
1.11.2022 - 30.11.2022
1.1.2023 - 15.5.2023 

Myönnettävän apurahan suuruus on maksimissaan 500-1000 euroa/hakemus. Apurahaa myönnetään vuosittain maksimissaan yhteensä noin 3000-3500 euroa.

Lapin ammattikorkeakoulun rehtori päättää apurahan saajat asettamansa työryhmän esityksen pohjalta. Hakemuksista arvioidaan projekti- tai tutkimussuunnitelman innovatiivisuus, toteutuskelpoisuus ja vaikuttavuus.

Tehdyn työn tuloksena syntynyt tuotos, raportti tai vastaava toimitetaan osoitteeseen kirjaamo@lapinamk.fi. Apuraha voidaan periä takaisin, mikäli työ ei valmistu suunnitellusti.

 

Haettavana nyt 

 

Kemijoki Oy:n stipendirahasto

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin uusiutuvan vesi- ja säätövoiman tuottaja. Noin puolet Suomen uusiutuvasta sähköenergiasta on vesivoimaa ja Kemijoki Oy tuottaa siitä kolmanneksen. Kemijoki Oy on vesivoimatuotannon asiantuntija- ja tilaajaorganisaatio sekä vesivoimaosaamisen kehittäjä, jonka asiantuntijat ovat vastuullisen vesivoiman moniosaajia.

Kemijoki Oy perusti vuonna 2000 Lapin ammattikorkeakouluun stipendirahaston, josta on jaettu ansioituneille Lapin AMKin opiskelijoille tunnustuspalkintoja.

Kemijoki Oy:n stipendirahasto julistaa haettavaksi tunnustuspalkinnot, jotka ovat arvoltaan 1000 ja 500 euroa. Tunnustuspalkintojen hakuaika on 23.10.2023 - 19.5.2024.

Tunnustuspalkintoa voivat hakea Lapin ammattikorkeakoulun AMK-tutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden opinnäytetyö on valmistunut. Tunnustuspalkinnon hakijana voi olla moniammatillinen/monialainen työryhmä tai yksittäinen opiskelija.

Tunnustuspalkinnon myöntämisen edellytyksenä on

  • työssä on huomioitu pohjoinen toimintaympäristö
  • työ sisältää digitalisaation, tekoälyn tai data-analytiikan soveltamisen näkökulman
  • työn aihe liittyy hyvinvoinnin edistämiseen
  • työssä on tarkasteltu YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja sisältöjä
  • työn tuloksena on syntynyt yritystoimintaa tai startup
  • työ on moniammatillinen/monialainen ja tehty yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden kanssa
  • myös opinnäytetyön arvosanalla on merkitystä.

Huomioithan, että opinnäytetyön ei tarvitse täyttää kaikkia edellä mainittuja kriteereitä.

Tunnustuspalkintohakemukset ja valmis opinnäytetyö (tai sen linkki Theseukseen) arviointilausuntoineen toimitetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakijan tulee ilmoittaa omat yhteystietonsa huolellisesti ja niin, että hänet voidaan tavoittaa myös opintojen päätyttyä. Puutteelliset tiedot hakemuksessa voivat johtaa hakemuksen hylkäämiseen. 

Lapin AMK:n rehtori päättää tunnustuspalkinnon saajat Kemijoki OY:n stipendirahastotyöryhmän esityksestä. QR-koodi Kemijoki Oy:n tunnustuspalkintojen hakulomakkeelle

Tunnustuspalkinnot luovutetaan tunnustuspalkinnon saajille myöhemmin ilmoitettavassa tilaisuudessa touko- tai kesäkuussa 2024.

 

 

 

 

Kemijoki flyer 2023-2024