Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN

YAMK -opinnäytetyö on opiskelijan/opinnäytetyötä tekevän pienryhmän itsenäinen tehtävä. Opiskelijalla on tukenaan ammattikorkeakoulusta työn ohjaaja/t sekä viestinnän opettaja ja mahdollinen toimeksiantajan edustaja. Koulutuksen yliopettaja nimeää kullekin opinnäytetyölle vähintään yhden ohjaajan.
Hankkeistetussa opinnäytetyössä aiheen antanut organisaatio nimeää edustajanaan opinnäytetyölle yhdyshenkilön.

 

Osapuolet ja vastuualueet

Opiskelija

 • hankkii ja hyväksyttää työn aiheen
 • sopii hankkeistetusta opinnäytetyöstä Lapin ammattikorkeakoulun ja työn toimeksiantajan kanssa
 • laatii suunnitelman opinnäytetyöstä sekä mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä, määrittelee opinnäytetyöhön liittyvän tehtävänjaon
 • laatii aikataulun ja seuraa sitä
 • pitää yhteyttä työn toimeksiantajaan ja ohjaajaan
 • osallistuu opinnäytetyöseminaareihin koulutuksen käytännön ja aikataulun mukaisesti
 • neuvottelee mahdollisista muutoksista työn ohjaajien kanssa
 • toteuttaa ja dokumentoi työn ammattikorkeakoulun yleisen opinnäytetöiden raportointiohjeistuksen mukaisesti
 • huolehtii seminaariaikojen varaamisesta
 • kirjoittaa kypsyysnäytteen
 • pyytää lausunnon opinnäytetyöstä työn toimeksiantajalta
 • antaa oman palautteensa opinnäytetyöprosessista sekä
 • palauttaa valmiin opinnäytetyön arkistokappaleen/t sekä
    arvioinnit ohjaavalle opettajalle.

 

Opinnäytetyön ohjaaja

 • perehtyy ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön yleisiin vaatimuksiin
 • perehtyy hyviin ohjauskäytäntöihin ja ammattikorkeakoulun yleiseen opinnäytetyöohjeistukseen
 • varmistaa yhdessä koulutuksen yliopettajan kanssa kanssa, että työn aihe ja tavoitteet vastaavat opinnäytetyölle asetettuja kriteereitä
 • tiedottaa opiskelijoille ja toimeksiantajille, kuinka toimitaan opinnäytetyön tausta-aineiston sisältäessä luottamuksellista materiaalia
 • hyväksyy yhdessä koulutuksen yliopettajan kanssa opinnäytetyösuunnitelman
 • ohjaa oppimisprosessia, auttaa ongelmakohdissa sekä ohjaa kaikkien työvaiheiden aikana tehtyjä eettisiä ratkaisuja
 • valvoo, että työ tarkistetaan tekstin vertailuohjelmalla
 • laatii kypsyysnäytteen ja arvioi sen sisällön
 • vastaa yhdessä koulutuksen yliopettajan kanssa opinnäytetyön arvioinnista
 • antaa arviointipalautteen opiskelijalle
 • kokoaa kaiken arviointiin liittyvän aineiston (arvioinnit, seminaaripalautteet, opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen arvioinnit)
 • valvoo työn julkistamisen ammattikorkeakoulun käytänteen mukaisesti

 

Viestinnän opettaja

 • ohjaa opiskelijaa tutkimukselliseen viestintään
 • arvioi kypsyysnäytteen kieliasun
 • englanninkielisen viestinnän opettaja ohjaa englanninkielisen abstraktin kieliasua

 

Koulutuksen yliopettaja

 • hyväksyy opinnäytetyön aiheen ja nimeää työlle ohjaajan
 • hyväksyy yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa opinnäytetyösuunnitelman, myös opinnäytetyön julkisuusvaatimusten näkökulmasta
 • tekee sitoumuksen hankkeistetusta työstä työn toimeksiantajan ja opiskelijan kanssa
 • järjestää seminaaritilaisuudet
 • vastaa yhdessä opinnäytetyönohjaajan kanssa opinnäytetyön arvosanasta

 

Työn toimeksiantajan edustaja

 • tekee sitoumuksen hankkeistetusta työstä koulutuksen yliopettajan ja opiskelijan kanssa
 • osallistuu työn tavoitteiden määrittelyyn opiskelijan kanssa
 • vastaa työn toteuttamisen mahdollisuuksista yrityksessä tai yhteisössä sekä
 • antaa kirjallisen palautteen opinnäytetyöstä.

 

Opintotoimisto/kampuksen kanslia

 • vastaa opinnäytetöiden arkistokappaleiden arkistoinnista


Opinnäytetyösuunnitelma

Opinnäytetyön aiheen hyväksymisen ja ohjaajan nimeämisen jälkeen työstä laaditaan sisällöltään määritelty opinnäytetyösuunnitelma:

Johdanto

 • Esitellään ja perustellaan opinnäytetyön aihe
 • Esitellään aiheen yhteys opiskelijan YAMK –koulutukseen sekä työelämän ja alueen kehittämiseen
 • Kuvataan toimeksiantajan käytännön ongelma tai kehittämistarve
 • Perustellaan aiheen valinta eri näkökulmista lähdekirjallisuuteen tukeutuen
 • Esitellään ja kirjataan työnjako, mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä

 

Tarkoitus, tavoitteet ja kysymyksenasettelu

 • Esitetään opinnäytetyön tarkoitus mahdollisimman täsmällisesti (yhdellä lauseella)
 • Määritetään opinnäytetyön tavoitteet (millaista hyötyä opinnäytetyöstä on ja kenelle) ja mitä opinnäytetyön avulla voidaan saavuttaa
 • Esitetään työn tarkoitukseen ja tavoitteisiin perustuva kysymys tai kysymykset, joihin opinnäytetyöllä pyritään vastaaman

 

Ammattialan ja kehittämistehtävän ratkaisemisen kannalta  tarkoituksenmukainen tietoperusta

 • Määritellään aiheen ja valitun näkökulman kannalta keskeiset käsitteet
 • Kuvataan kehittämistehtävän toimintaympäristö
 • Esitetään opinnäytetyön tietoperusta, jossa tehdään selkoa aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista, opinnäytteistä ja kirjallisuudesta
 • Esitellään ja perustellaan aineistonhankinta ja sen tavat
 • Osoitetaan perustellusti opinnäytetyön teorian ja menetelmällisen
  osion välinen yhteys

 

Menetelmällinen toteutus

 • Kuvataan, millä tutkimus- tai kehittämismenetelmällä opinnäytetyö toteutetaan
 • Esitetään tavoiteltavat tulokset, kehittämissuunnitelma tai muu tuotos ja niiden raportointi

 

Opiskelija hyväksyttää opinnäytetyösuunnitelmansa ohjaavalla opettajalla. Tämän jälkeen opiskelija esittelee suunnitelmansa väliseminaarissa muille opiskelijoille ja saa siitä vertaispalautteen.

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK