pakkasraja.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle / Opinto-opas, Ylempi AMK-tutkinto / Opinnäytetyöohje (YAMK)

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN

YAMK -opinnäytetyö on opiskelijan/opinnäytetyötä tekevän pienryhmän itsenäinen tehtävä. Opiskelijalla on tukenaan ammattikorkeakoulusta työn ohjaaja/t sekä viestinnän opettaja ja mahdollinen toimeksiantajan edustaja. Koulutuksen yliopettaja nimeää kullekin opinnäytetyölle vähintään yhden ohjaajan.
Hankkeistetussa opinnäytetyössä aiheen antanut organisaatio nimeää edustajanaan opinnäytetyölle yhdyshenkilön.

 

Osapuolet ja vastuualueet

Opiskelija

 • hankkii ja hyväksyttää työn aiheen
 • sopii hankkeistetusta opinnäytetyöstä Lapin ammattikorkeakoulun ja työn toimeksiantajan kanssa
 • laatii suunnitelman opinnäytetyöstä sekä mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä, määrittelee opinnäytetyöhön liittyvän tehtävänjaon
 • laatii aikataulun ja seuraa sitä
 • pitää yhteyttä työn toimeksiantajaan ja ohjaajaan
 • osallistuu opinnäytetyöseminaareihin koulutuksen käytännön ja aikataulun mukaisesti
 • neuvottelee mahdollisista muutoksista työn ohjaajien kanssa
 • toteuttaa ja dokumentoi työn ammattikorkeakoulun yleisen opinnäytetöiden raportointiohjeistuksen mukaisesti
 • huolehtii seminaariaikojen varaamisesta
 • kirjoittaa kypsyysnäytteen
 • pyytää lausunnon opinnäytetyöstä työn toimeksiantajalta
 • antaa oman palautteensa opinnäytetyöprosessista sekä
 • palauttaa valmiin opinnäytetyön arkistokappaleen/t sekä
    arvioinnit ohjaavalle opettajalle.

 

Opinnäytetyön ohjaaja

 • perehtyy ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön yleisiin vaatimuksiin
 • perehtyy hyviin ohjauskäytäntöihin ja ammattikorkeakoulun yleiseen opinnäytetyöohjeistukseen
 • varmistaa yhdessä koulutuksen yliopettajan kanssa kanssa, että työn aihe ja tavoitteet vastaavat opinnäytetyölle asetettuja kriteereitä
 • tiedottaa opiskelijoille ja toimeksiantajille, kuinka toimitaan opinnäytetyön tausta-aineiston sisältäessä luottamuksellista materiaalia
 • hyväksyy yhdessä koulutuksen yliopettajan kanssa opinnäytetyösuunnitelman
 • ohjaa oppimisprosessia, auttaa ongelmakohdissa sekä ohjaa kaikkien työvaiheiden aikana tehtyjä eettisiä ratkaisuja
 • valvoo, että työ tarkistetaan tekstin vertailuohjelmalla
 • laatii kypsyysnäytteen ja arvioi sen sisällön
 • vastaa yhdessä koulutuksen yliopettajan kanssa opinnäytetyön arvioinnista
 • antaa arviointipalautteen opiskelijalle
 • kokoaa kaiken arviointiin liittyvän aineiston (arvioinnit, seminaaripalautteet, opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen arvioinnit)
 • valvoo työn julkistamisen ammattikorkeakoulun käytänteen mukaisesti

 

Viestinnän opettaja

 • ohjaa opiskelijaa tutkimukselliseen viestintään
 • arvioi kypsyysnäytteen kieliasun
 • englanninkielisen viestinnän opettaja ohjaa englanninkielisen abstraktin kieliasua

 

Koulutuksen yliopettaja

 • hyväksyy opinnäytetyön aiheen ja nimeää työlle ohjaajan
 • hyväksyy yhdessä opinnäytetyön ohjaajan kanssa opinnäytetyösuunnitelman, myös opinnäytetyön julkisuusvaatimusten näkökulmasta
 • tekee sitoumuksen hankkeistetusta työstä työn toimeksiantajan ja opiskelijan kanssa
 • järjestää seminaaritilaisuudet
 • vastaa yhdessä opinnäytetyönohjaajan kanssa opinnäytetyön arvosanasta

 

Työn toimeksiantajan edustaja

 • tekee sitoumuksen hankkeistetusta työstä koulutuksen yliopettajan ja opiskelijan kanssa
 • osallistuu työn tavoitteiden määrittelyyn opiskelijan kanssa
 • vastaa työn toteuttamisen mahdollisuuksista yrityksessä tai yhteisössä sekä
 • antaa kirjallisen palautteen opinnäytetyöstä.

 

Opintotoimisto/kampuksen kanslia

 • vastaa opinnäytetöiden arkistokappaleiden arkistoinnista


Opinnäytetyösuunnitelma

Opinnäytetyön aiheen hyväksymisen ja ohjaajan nimeämisen jälkeen työstä laaditaan sisällöltään määritelty opinnäytetyösuunnitelma:

Johdanto

 • Esitellään ja perustellaan opinnäytetyön aihe
 • Esitellään aiheen yhteys opiskelijan YAMK –koulutukseen sekä työelämän ja alueen kehittämiseen
 • Kuvataan toimeksiantajan käytännön ongelma tai kehittämistarve
 • Perustellaan aiheen valinta eri näkökulmista lähdekirjallisuuteen tukeutuen
 • Esitellään ja kirjataan työnjako, mikäli opinnäytetyöllä on useampi tekijä

 

Tarkoitus, tavoitteet ja kysymyksenasettelu

 • Esitetään opinnäytetyön tarkoitus mahdollisimman täsmällisesti (yhdellä lauseella)
 • Määritetään opinnäytetyön tavoitteet (millaista hyötyä opinnäytetyöstä on ja kenelle) ja mitä opinnäytetyön avulla voidaan saavuttaa
 • Esitetään työn tarkoitukseen ja tavoitteisiin perustuva kysymys tai kysymykset, joihin opinnäytetyöllä pyritään vastaaman

 

Ammattialan ja kehittämistehtävän ratkaisemisen kannalta  tarkoituksenmukainen tietoperusta

 • Määritellään aiheen ja valitun näkökulman kannalta keskeiset käsitteet
 • Kuvataan kehittämistehtävän toimintaympäristö
 • Esitetään opinnäytetyön tietoperusta, jossa tehdään selkoa aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista, opinnäytteistä ja kirjallisuudesta
 • Esitellään ja perustellaan aineistonhankinta ja sen tavat
 • Osoitetaan perustellusti opinnäytetyön teorian ja menetelmällisen
  osion välinen yhteys

 

Menetelmällinen toteutus

 • Kuvataan, millä tutkimus- tai kehittämismenetelmällä opinnäytetyö toteutetaan
 • Esitetään tavoiteltavat tulokset, kehittämissuunnitelma tai muu tuotos ja niiden raportointi

 

Opiskelija hyväksyttää opinnäytetyösuunnitelmansa ohjaavalla opettajalla. Tämän jälkeen opiskelija esittelee suunnitelmansa väliseminaarissa muille opiskelijoille ja saa siitä vertaispalautteen.