Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

ARVIOINTI

Arviointikäytäntö

Opinnäytetyön arvioinnista vastaa ohjaava opettaja. Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla kiitettävä (5), hyvä (4 tai 3) tai tyydyttävä (2 tai 1). Arviointi kohdentuu vain työn julkiseen osioon ja perustuu kirjallisen raportin lisäksi prosessiin, opiskelijan seminaariesitykseen, työn ohjaamisen aikana kertyneeseen tietoon opiskelijan edistymisestä työhön liittyvissä osa-alueissa sekä työn toimeksiantajalta saatuun kirjalliseen lausuntoon.
Opinnäytetyön teettäjä antaa palautteen opinnäytetyön onnistumisesta toimeksiantajan näkökulmasta. Opiskelija pyytää työn teettäjältä palautteen lomakkeella. Ohjaava opettaja pyytää opinnäytetyöprosessista kirjallisen palautteen opinnäytetyön tekijältä. Saatu palaute mahdollistaa opinnäytetyöprosessin ja sen ohjaamisen jatkuvan kehittämisen. Opiskelija toimittaa lomakkeet ohjaajalleen. Palautteet käsitellään ja taltioidaan ammattikorkeakoulussa noudatettavan käytänteen mukaisesti.
Jos opiskelija ei ole tyytyväinen saamaansa arvosanaan, hän voi pyytää siihen oikaisua. Opintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta on voimassa, mitä asetuksessa ammattikorkeakouluopinnoista 352/2003 on säädetty.

 

Hyvän opinnäytetyön tunnusmerkkejä

Aiheen valinta ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
• Työn aihe tai tutkimus- ja kehittämistehtävä on ajankohtainen ja työelämän tai alueen kehittämisen kannalta tärkeä
• Kehittämistarpeen tunnistaminen perustuu huolelliseen analyysiin, mikä ilmenee tarkoituksenmukaisesti muodostetuista tutkimuskysymyksistä kehittämistehtävän ratkaisemiseksi
• Aiheen käsittely osoittaa tietojen ja tulosten työelämäsidosta ja hyödynnettävyyttä
• Asetetut tavoitteet on saavutettu ja työn rakenne on suunnitelmallinen ja loogisesti etenevä
• Opinnäytetyö on valmistunut suunnitellussa aikataulussa tai aikataulua on muutettu perustellusta syystä ja yhteistyössä työelämän kanssa

Tiedonhankinta ja tiedon analysointi
• Metodologiset valinnat ovat tutkimus- ja kehittämistehtävän ratkaisemisen kannalta perusteltuja
• Kehittämisprosessia on jäsennetty teoreettisesti
• Tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä on käytetty taitavasti
• Tiedonhankinta on aihetta kattava
• Tietoa on hankittu itsenäisesti ja käyttäen kriittisesti hyväksi eri lähteitä
• Tiedonhankinnassa on käytetty monipuolisesti eri tietolähteitä ja kansainvälisiä lähdeaineistoja.
• Tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä on sovellettu uusiin ja muuttuviin tilanteisiin

Tulosten ja johtopäätösten esittäminen ja niiden hyödynnettävyys
• Tulokset on esitetty selkeästi ja johdonmukaisesti
• Tulokset on perusteltu ja niitä on pohdittu
• Johtopäätökset ovat johdonmukaisia
• Johtopäätöksissä on arvioitu kriittisesti ongelmakokonaisuuksia ja niiden erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja
• Työstä saatu tieto hyödyttää merkittävästi työelämää
• Ratkaisuilla on yleistä sovellusarvoa
• Työssä esitetään valmiiksi harkittuja vaihtoehtoja erilaisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin

Opinnäytetyön kieli- ja tekstiasu sekä tiedon vuorovaikutteinen esittäminen
• Kirjallinen raportti etenee johdonmukaisesti ja työn rakenne on looginen.
• Opinnäytetyön tehtäväalueeseen liittyvät kysymykset on viestitty eri kohderyhmille asiantuntevasti ja tarkoituksenmukaisesti sekä kirjallisesti että suullisesti.
• Opinnäytetyöraportin kieliasu on huoliteltua, täsmällistä ja selkeää.
• Teksti on sujuvaa ja virheetöntä asiatekstiä.
• Lähteiden käyttö ja merkintä ovat asianmukaisia

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK