kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN

Opinnäytetyön toteutus etenee opiskelijan itsenäisenä työnä toimeksiannon sekä hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti. Ohjaavat opettajat ohjaavat ja tukevat työn etenemistä. Viestinnän opettaja ohjaa muoto- ja kieliasua. Opiskelija raportoi säännöllisesti ja oma-aloitteisesti työn etenemisestä ohjaaville opettajille sekä tarvittaessa toimeksiantajalle.

 

OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUSTAPOJA

TUTKIMUKSELLINEN OPINNÄYTETYÖ

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä etsitään vastauksia työelämän kysymyksiin tai ongelmiin tekemällä kokeita, mittauksia, kyselyjä tai haastatteluja. Kyse voi olla esimerkiksi jonkin asian kartoittamisesta, tutkimisesta, kehittämisideoista työelämän käytäntöjen parantamiseksi tai uuden toimintamallin kehittämisestä.

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään todellisuutta laadullisen aineiston kokoamisen ja analysoinnin avulla. Laadullinen menetelmä viittaa tutkimukseen, jossa käytetään ihmisten omin sanoin kirjallisesti tai suullisesti tuottamaa aineistoa tai sellaista kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa, joka perustuu tutkijan ihmisten käyttäytymisestä tekemiin havaintoihin. Laadullisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelminä voidaan käyttää mm. osallistuvaa havainnointia, avoimia haastatteluja ja videointia. Aineistonasi voivat olla esimerkiksi haastattelutallenteet, videonauhat, esseekirjoitelmat, päiväkirjat, kirjeet, valokuvat tai opiskelijan tekemät kenttämuistiinpanot. Tutkimusaineiston laadullinen käsittely on loogiseen päättelyyn ja tulkintaan perustuvaa sisällön erittelyä, jonka tarkoituksena on luoda hajanaisesta tiedosta mielekäs, selkeä, tiivis ja yhtenäinen tutkittavaa ilmiötä kuvaava tietokokonaisuus.

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa käsitellään numeerisia aineistoja, jolloin tilasto-ohjelmat ovat keskeinen apuväline aineiston käsittelyssä. Tilastollisten menetelmien tarkoituksena on kuvata numeerisia aineistoja esimerkiksi erilaisten jakaumien ja tunnuslukujen avulla sekä testata asetettuja tilastollisia olettamuksia eli hypoteeseja. Tilastotieteen avulla voidaan selittää ja ennustaa erilaisia ilmiöitä. Tilastollisten hypoteesien testauksessa arvioidaan, kuinka luotettavasti otoksessa havaitut tosiasiat, esimerkiksi ryhmien väliset erot, voidaan yleistää koko perusjoukkoon.


Karuselli_kone_cad_061112_2196_pkuha.jpg


TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ

Toiminnallinen opinnäytetyö voidaan määritellä vaihtoehdoksi tutkimukselliselle työlle.

Projektityyppinen opinnäytetyö voidaan tehdä yksin tai ryhmässä työelämäyhteistyönä joko monialaisena tai vain omaa alaa koskevana työnä. Suunnittelu- ja kehittämishankkeella tai projektilla voidaan parhaimmillaan tukea esimerkiksi jonkin työyksikön toiminnan ja työkäytäntöjen kehittämistä. Projektissa osapuolet ovat sitoutuneet yhteiseen tavoitteeseen, jonka saavuttamiseen pyritään sovitussa ajassa ja sovituilla resursseilla. Projektisuunnitelman tekeminen ja suunnitelmassa pysyminen on keskeinen projektiprosessin hallinnan arviointikriteeri. Erityisen suositeltavia ovat opinnäytetyöprojektit, joissa on mukana eri koulutusalojen opiskelijoita. Ryhmätyönä toteutettavien opinnäytetöiden raportoinnista tulee selvitä kunkin projektiin osallistuneen opiskelijan henkilökohtainen osuus projektin eri vaiheissa.

Tuotekehityshankkeessa paneudutaan jonkin uuden tuotteen suunnitteluun ja kehittämiseen tai olemassa olevan tuotteen jatkokehittämiseen. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi tietotekniset sovellukset tai laitteet, potilasohjaukseen tarkoitetut videot, uusille työntekijöille kohdistetut perehdyttämismateriaalit, erilaiset vammaisille kehitettävät apuvälineet, elintarviketuotteet jne. Kirjallinen tuotos keskittyy kehittämistyön kuvaamiseen, jossa käydään läpi kehittämistyön kaikki vaiheet. Raportissa kannattaa kuvata esimerkiksi hankkeen tarkoitus, materiaalin valinta, tuotantotapa, mahdolliset tuotteen testaukset kuten aistinvaraiset testit ja laboratoriotestit jne.

Opinnäytetyö voi myös kuvata opiskelijan omaa ammatillista kasvua portfolion muodossa. Portfolio on työnäytteitä sisältävä kansio, joka on koottu monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti ennalta sovittua teemaa käsittelevistä töistä. Kansioon tulee sisältyä reflektoiva ja pohtiva tekstiosa ja dokumentteja, jotka osoittavat kykyä soveltaa tietoja ja taitoja ammatillisiin ongelmiin alan asiantuntijalta edellytettävällä tavalla. Tekstiosan johdannossa kuvataan portfolion tavoitteet, tilanteen, missä ja miksi työ on tehty ja kuka työn on tehnyt sekä mitä kansioon sisältyy. Käsittelyosa sisältää viittaukset valittuihin työnäytteisiin, niiden esittelyn ja valintaperustelujen erittelyn koulutusohjelman tavoitteisiin ja ammatilliseen viitetaustaan nähden. Portfolioon on myös hyvä sisällyttää oppimispäiväkirja kertomaan prosessin kulusta. Tekstin pohdintaosan muodostaa itsearviointi, joka koostuu saavutettujen tulosten analysoinnista, henkilökohtaisten ammatillisten pätevyyksien ja erikoistumisen tarkastelusta asetettuihin tavoitteisiin nähden.

Ilmaisullinen työ voi olla esimerkiksi suunnittelun ja taiteellisen työskentelyn lopputulos: näyttely, näytelmä, kuunnelma, tanssi tai video. Opinnäytetyö voidaan jakaa tällaisessakin tapauksessa produktio-osaan ja kirjalliseen osaan. Kirjalliseen raporttiin voidaan liittää esimerkiksi työselostukset, esityskuvat, mallit, koreografia tai käsikirjoitus. Lisäksi opiskelijan tulee tällöinkin aina perustella työnsä lähtökohdat ja ratkaisut. Kirjallinen raportti on myös dokumentti, pysyvä näyttö tehdystä työstä.

 

kuvataide_jtamski.jpg