kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Opinnäytetyön aloittaminen

Opinnäytetyöstä vastaava järjestää opinnäytetyön käynnistystilaisuuden, joka voi olla info tai aloitusseminaari. Opiskelija osallistuu opinnäytetyön infotilaisuuteen.

Aiheen valinta

Opiskelija hankkii oma-aloitteisesti opinnäytetyöaiheen. Opinnäytetyö voi perustua jonkin opiskelijaa kiinnostavan asian tutkimiseen. Opinnäytetyö voi myös liittyä esimerkiksi kehittämis- ja kokeiluprojektiin, tuotekehitystyöhön, tapahtuman järjestämiseen, taiteelliseen tuotokseen, koulutusprojektiin tai oppimateriaalin tuottamiseen. Aiheita voi saada yritysten ja muiden organisaatioiden toimeksiantoina ja Lapin AMKin TKI -projekteista.

Opinnäytetyön aiheen on liityttävä oleellisesti opiskelijan opintoihin, nykyiseen tai tulevaan työhön tai muuhun sidosryhmään. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Aiheen ja näkökulman valintaa helpottaa alan suomalaisen ja ulkomaisen keskustelun seuraaminen kirjallisuudesta, tieteellisistä aikakauslehdistä, TV:stä, radiosta, www-sivuilta. Opinnäytetyön aiheen löytämistä auttaa hakusanojen avulla tehtävät kirjallisuushaut kirjastojen tietokannoista, opettajien kanssa keskustelu sekä harjoittelupaikkojen tutkimuksellisten tai kehittämistarpeiden tarkastelu.

 

opetustilanne.jpg

 

Ideapaperin laatiminen

Opiskelija laatii kirjallisen kuvaksen opinnäytetyöideastaan eli täyttää ideapaperin. Opiskelija toimittaa ideapaperin opinnäytetyöstä vastaavalle arkistoimalla sen Moodlen opinnäytetyöympäristöön.

 

Aiheen hyväksyminen ja ohjaajan nimeäminen

Opinnäytetyöstä vastaava hyväksyy opiskelijan ideapaperin ja kiinnittää opinnäytetyölle yhden tai useamman ohjaajan. Toimeksianto- ja hankkeistamistutkimuksissa myös yhteistyöorganisaatio voi nimetä työlle ohjaajan.

Opiskelija saa työlleen aloitusluvan sekä mahdollisen koulutuskohtaisen tutkimus-/työluvan. Opinnäytetyön aihetta hyväksyttäessä varmistutaan siitä, että opiskelijalla on riittävät edellytykset tehdä työ.


karuselli_sosionomi_jtamski_DSC3818.jpg

Opinnäytetyön hankkeistaminen ja toimeksiantosopimus

Opinnäytetyö on hankkeistettu, jos se täyttää vähintään yhden seuraavista kriteereistä:

  • Työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista.
  • Opinnäytetyön ohjaukseen osallistuu nimetty työelämän edustaja ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista.
  • Työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan ja tästä on kirjallisesti sovittu ennen opinnäytetyön aloittamista.

 

Hankkeistetusta opinnäytetyöstä pitää olla aina kirjallinen toimeksiantosopimus opiskelijan, taustayhteisön ja oppilaitoksen välillä. Myös tekijänoikeudelliset kysymykset on syytä kirjata sopimukseen. Toimeksiantosopimus tehdään kolmena kappaleena, yksi opiskelijalle, yksi ammattikorkeakoululle ja yksi opinnäytetyön toimeksiantajalle. Opiskelijan tulee tarvittaessa hankkia opinnäytetyölleen tutkimuslupa. Jos tutkimuksen kohteena olevalla ei ole omaa lomaketta tutkimusluvan hakemista varten, käytetään lomaketta Opinnäytetyön tutkimuslupahakemus.

 

Opinnäytetyösuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen

Opiskelija laatii ohjaajalle kirjallisen kuvauksen opinnäytetyösuunnitelmastaan eli laatii työsuunnitelman. Työsuunnitelma vastaa kysymyksiin mitä tutkitaan, miksi tutkitaan, mitä aineistoa käytetään, miten tietoa hankitaan, miten tietoa analysoidaan ja miten tutkimus raportoidaan. Opiskelija toimittaa työsuunnitelman opinnäytetyönsä ohjaajalle Moodlen opinnäytetyöympäristöön.

Ohjaaja hyväksyy työsuunnitelman. Ohjaaja, toimeksiantaja ja opiskelija allekirjoittavat toimeksiantosopimuksen, joka arkistoidaan koulutuskohtaisesti Moodleen.