kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Tekniikan alan lisäinfo

 

Oppimispäiväkirja

1. Mikä on oppimispäiväkirja?

Oppiminen ei ole vain tiedon varastointia ja vanhan tiedon päivittämistä, vaan se on dynaaminen päättelyprosessi, joka rakennetaan aina yhä uudelleen. Tuloksellinen toiminta nykypäivän tietoyhteiskunnassa edellyttää kehittyneitä tiedonkäsittelytaitoja: taitoa asettaa ongelmia, luoda ja etsiä ilmiöille selityksiä ja kehitellä tiedosta uusia kokonaisuuksia.

Yksi menetelmä oman ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä on oppimispäiväkirja. On hyödyllistä oppia jäsentämään omia kokemuksiaan suhteessa teoreettiseen tietoon. Oppimispäiväkirjan hyödyllisyys piilee siinä, että tavallisessa keskustelussa ei useinkaan oman ajattelun ristiriidat tai epäjohdonmukaisuudet tule esille ja aukkokohdat selviävät vasta kirjoittaessa, kun asialle pitää miettiä perusteltua esitystapaa. Tärkeää oppimispäiväkirjan pidossa on säännöllisyys!

 

2. Miten oppimispäiväkirjaa kirjoitetaan?

Oppimispäiväkirjassa opiskelija katsoo ns. itseään peiliin eli tarkastelee omaa oppimistaan. Siinä opiskelija esittää, mitä uutta oppi, mitkä asiat jäivät epäselviksi sekä pohtii omien oppimistavoitteidensa toteutumista. Erityisen tärkeää on kuvata omia ahaa-elämyksiä tai oivalluksia ja tunnistaa niihin johtaneita virikkeitä.

Miten kirjoitetaan:

 • Kirjoita tietokoneella tai kirjoituskoneella päiväkirjan sivuja.
 • Kirjoittaa säännöllisesti, mielellään saman päivän aikana.
 • Kaikkien tekstien ei välttämättä tarvitse keskittyä juuri sen päivän aiheeseen, voit pohdiskella yhtä hyvin asioita, jotka ovat tulleet esille aikaisemmin.
 • Painota kurssilla tai työharjoittelussa oppimiasi teorioita ja esimerkkejä sekä tarkastele kokemuksiasi suhteessa niihin. On liian helppoa täyttää päiväkirjan sivuja yksityiskohtaisilla kertomuksilla omista kokemuksistaan – niiden käsitteellinen analyysi on paljon haastavampaa.
 • Kirjoita selkeästi. Vältä pintapuolisia kommentteja. Yritä käsitellä opintojen kursseilla esiin tulleita käsitteitä myös tekstissä, jos se suinkin luonnistuu.

 

3. Mitä hyötyä oppimispäiväkirjasta on opinnoissa?

Ihmisen tarkkavaisuus ja muisti ovat rajallisia, eikä tiedon muistiin palauttaminenkaan aina onnistu parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimukset ovatkin osoittaneet, että tiedonkäsittely ja muistaminen ovat sitä syvempää, mitä enemmän havaitsemisen ja tiedonhankinnan yhteydessä tapahtuu merkitysten analyysiä ja prosessointia. (Hakkarainen ym. 1999.) Toisin sanoen muistaminen riippuu siitä, miten paljon opittavaa tietoa muokataan ja käsitellään. Tähän oppimispäiväkirja on oivallinen väline.

Opiskelijoiden antamassa palautteessa oppimispäiväkirjaa on kommentoitu seuraavasti:

"..harjoittaa paremmin kirjallisia taitoja, ajatellen tieteellisten julkaisujen kirjoittamista."

"Luentopäiväkirja pakotti pohtimaan ja miettimään itse asiaa ja omia näkemyksiä. Päiväkirjan avulla tätä pohdiskelua sai tehdä rauhassa kotona, eikä paineessa tenttitilaisuudessa."

 

4. Ohjeet

Viikkoraportoinnin osalta selostusten tulee olla riittävän yksityiskohtaisia. Yksilöityyn viikkoraporttiin riittää maininta työtehtävistä esim. luettelointi ranskalaisin viivoin.

Viikkopäiväkirjaan voidaan merkitä esim. työn suoritusta raportoidessa:

 • työvaiheet
 • työvälineet
 • työssä käytetyt varaosat yms. osat
 • työn kesto
 • työn organisointi
 • Esim. vian olleessa kyseessä: mikä oli vikana, miten vika löytyi, miten korjattiin jne.

 

Yleisesti: Esitetään keskeisimmät työssä tehdyt, opetetut ja opitut asiat.

Myös omia ajatuksia on tärkeää laittaa raportteihin. Raportteja voi havainnollistaa kuvin, piirustuksin, taulukoin yms. liittein kuitenkin siten, että harjoittelijan itse tuottaman tekstiin laajuus on kuitenkin vähintään 1 sivu / viikko. Luonnollisesti työn sisältö, toimiala ja tehtävät sanelevat pitkälti raportoinnin sisältöä mutta em. riittävän laajuuden ja yksityiskohtaisuuden sekä omien ajatusten tulee näkyä selostuksissa.

Päiväkirjassa pohditaan myöskin:

 • mitkä asiat olivat uusia
 • mitkä asiat tiesit tai hallitsit jo aikaisemmin
 • mitkä asiat olivat vaikeita ja jäivät epäselviksi
 • mistä asioista olit erimieltä.

 

Jokaisen oppimistapahtuman/työpäivän kuvaus tulee olla pituudeltaan vähintään yksi sivu. Ne palautetaan yhdessä osassa, työharjoittelun päätyttyä harjoittelun ohjaajalle.

Oppimispäiväkirjat ovat henkilökohtaisia eikä niitä näytetä muille kuin erikseen sovittaessa.

Oppimispäiväkirjat arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.