kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Opiskelijalle

Menettelytapaohjeet

Tavoitteena on tehostaa ja yhtenäistää opinnäytetyöprosessia sekä opinnäytetyön ohjausta. Opinnäytetyön yhdenmukainen eteneminen ja ajoitus kampuksittain mahdollistavat monialaisten opinnäytetöiden tekemisen ja yhteistyön sekä ryhmäohjauksen. Ohjeistuksen tarkoituksena on nostaa opinnäytetöiden laatua. Menettelytapaohjeet ovat suosituksia, joita voidaan täsmentää kampuskohtaisesti.

Menettelytapaohjeen sisältämiä käsitteitä

1. Opinnäytetyö
Opinnäytetyö on tutkimuksellinen oppimisprosessi, jonka tuloksena on työelämää kehittävä suunnitelma, tuote tai soveltava tutkimus. Opinnäytetyö syventää opiskelijan ammatillista osaamista sekä totuttaa itsenäiseen, suunnitelmalliseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Prosessi kehittää tiedonhankinta-, analysointi-, arviointi- ja päättelytaitoja sekä kykyä soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Opiskelija osaa esittää tulokset asiantuntevasti ja työelämää palvelevalla tavalla. Hän ymmärtää työnsä osana työelämän käytännön toimintaa. Tavoitteena on saada valmiuksia asiantuntijaksi kehittymiseen.

2. Hankkeistettu opinnäytetyö
Hankkeistettu opinnäytetyö on työelämän tilaama tai muulla tavoin työelämälähtöinen, ja sitä aiotaan hyödyntää työelämässä ja sen kehittämisessä. Hankkeistettujen opinnäytetöiden tekemisestä aiheutuvat kustannukset maksaa työn tilaaja. Hankkeistettuja opinnäytetöitä ovat myös projekteihin tehtävät opinnäytetyöt.

Ministeriön ohje hankkeistetusta opinnäytetyöstä:

Opinnäytetyön hankkeistuksesta tulee aina olla kirjallinen sopimus kahden sopijaosapuolen välillä ja tuon sopimuksen tulee olla tehtynä ennen opinnäytetyön aloittamista.
Opinnäytetyö on hankkeistettu silloin, kun joku (yksi tai useampi) seuraavista kriteereistä täyttyy:
 • Työelämä maksaa joko ammattikorkeakoululle tai opiskelijalle työn tekemisestä.
 • Opinnäytetyölle on nimetty ohjaajaksi työelämän edustaja.
 • Työyhteisön tarkoituksena on alusta lähtien hyödyntää opinnäytetyön tuloksia omassa toiminnassaan

 
3. Opinnäytteen ohjaus ja klinikkatyöskentely
Opinnäytetyöklinikat ovat kampuksittain järjestettäviä opinnäytetyön tekemisen tai raportoinnin ryhmäohjaustilaisuuksia, joissa opiskelijat voivat saada ohjausta ajankohtaisiin opinnäytetyön tekemisen ongelmiin. Opinnäytetyöklinikan ajat ja osa aiheistakin suunnitellaan etukäteen, mutta pääsääntöisesti klinikalla käsiteltävät aiheet nousevat opiskelijoiden ajankohtaisista tarpeista. Opinnäytetyöklinikoita järjestetään äidinkielen, menetelmien ja sisällönohjaukseen.

4. Seminaarit ja ohjauksen dokumentointi
Seminaareissa opiskelijat esittelevät työtään ja saavat palautetta sekä kehittämisehdotuksia. Seminaari- ja ohjauskortti on joko paperilla tai sähköisessä muodossa oleva lomake, johon opiskelija voi kirjata opinnäytetyön opintosuorituksiin vaadittavat seminaareihin osallistumiset. Opiskelija kirjaa korttiin myös saamansa yksilö- ja ryhmäohjauksen sekä ohjauksen keston. Kortti luovutetaan opinnäytetyön valmistuttua ohjaavalle opettajalle. Tarkista ajankohtaiset menettelyt koulutusohjelmastasi!

Opinnäytetyöprosessi

1. Opinnäytetyötä edeltävä vaihe 
 • Opinnäytetyön aiheen valinta ja hyväksyminen
 
2. Koulutusohjelman yliopettaja tai opinnäytetöistä vastaava lehtori
 • Käynnistää koulutusohjelman opinnäytetyönprosessin ja ohjaa kokonaisuutta
 • Pyrkii ohjaamaan aiheenvalintaa RAMKin strategisille painopistealueille ja tukee siten ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuutta
 • Aihevalinnassa otetaan huomioon RAMKissa meneillään olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet ja etsitään niistä opiskelijoille mielenkiintoisia aiheita
 • Hyväksyy opiskelijan aiheen yhteistyössä aihealueiden opettajien ja työelämän edustajien kanssa
 • Sopii ohjaajan/ohjaajat opiskelijan opinnäytetyölle
 • Allekirjoittaa toimeksiantosopimuksen yhdessä opiskelijan ja toimeksiantajan kanssa

 
3. Opinnäytetyön aloittaminen

 • Varsinainen opinnäytetyön tekemisvaihe kestää pääsääntöisesti yhden lukuvuoden ajan, jotta opiskelija pystyy sisäistämään aiheensa ja kehittämään asiantuntijuuttaan.
 • Alkuvaiheessa opiskelija perehtyy aihealuetta käsitteleviin tiedonlähteisiin (kirjallisuus, artikkelit, e-aineistot) voidakseen rajata oman työnsä aihealueen ja tutkimusongelman ja löytääkseen sopivan näkökulman ja lähestymistavan.
 • Opiskelija laatii opinnäytetyösuunnitelman ja esittää sen koulutusohjelman opinnäytetyöprosessista vastaavalle/vastaaville opettajille hyväksyttäväksi.

 
4. Opinnäytetyön tekeminen

 • Opiskelija tekee työtä ja hoitaa yhteyksiä toimeksiantajaan sekä ohjaavaan opettajaan.
 • Opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisella ohjauksella ja kielenohjauksen klinikalla, jossa opiskelija saa ennakolta laaditun ryhmäohjaussuunnitelman mukaisesti ohjausta opinnäytetyöprosessin aikana tuleviin ongelmiin. Opinnäytetyönklinikat toteutetaan kampuskohtaisina.
 • Opiskelija toimittaa valmiin työnsä koulutusohjelman ilmoittamassa määräajassa esitarkastukseen ohjaajalle ja abstraktin englannin kielentarkastajalle, jotka voivat vielä antaa ohjeita työn viimeistelyä varten.
 • Opiskelija palauttaa täysin valmiin työn ohjaajalle ja kielenarvioijalle arviointia varten.
 • Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen yleisinä tenttipäivinä.

 
5. Opinnäytetyön ja kypsyysnäytteen arviointi

 • Hyväksytty kypsyysnäytteen suoritus kirjataan opintorekisteriin.
 • Opiskelijan tulee tarkistaa ohjaajaltaan koulutusohjelman menettelyt arkistoinnista. Pääsääntöisesti opiskelija toimittaa ohjaajilleen irtolehtipainoksen ja sähköisen version työnsä lopullisesta versiosta. Opinnäytetyön ohjaaja toimittaa kirjastokappaleen kirjastoon ja arkistokappaleet arkistoinnista vastaavalle henkilölle. Kansilehteen hän kirjaa opinnäytetyön hyväksymispäivämäärän.
  • Jos työ kansitetaan, koululle toimitetaan lisäksi irtolehtiversio ja sähköinen versio (CD, muistitikku). Koululle toimitettu kovakantinen menee edelleen kirjastoon, muut versiot jäävät koulutusohjelman arkistoon.
  • Jos työ syötetään Theseukseen, koululle toimitetaan irtolehtiversio ja sähköinen versio (CD, muistitikku), jotka jäävät koulutusohjelman arkistoon.
 • Opinnäytteen ohjaaja antaa opiskelijalle luvan julkistaa valmis työ. Opiskelija voi julkistaa sähköisen opinnäytteen Theseus-verkkokirjastossa (www.theseus.fi). Jos työtä ei tallenneta Theseukseen, siitä tulee toimittaa kansitettu kappale kirjaston kokoelmiin.
 • Opinnäytetöistä vastaava yliopettaja tai lehtori järjestää opinnäytetöiden arviointitilaisuuden, johon osallistuvat ohjaavat opettajat (mahdollisesti erikseen sisältö- ja menetelmäohjaaja).
 • Opponentti, toimeksiantaja ja opiskelija itse antavat kirjallisen arvionsa opinnäytetyöstä koordinoivalle opettajalle ennen arviointitilaisuutta. Opinnäytetyöstä annetaan sekä numeerinen että sanallinen arviointi.
 • Opiskelija osallistuu vähintään kuuteen opinnäytetyön esitysseminaariin. Hän esittää oman työnsä ja toimii ohjeiden mukan vertaisarvioijana eli opponenttina toisen työlle. Toiminta varmennetaan seminaari- ja ohjauskortissa seminaarissa läsnä olevan opettajan allekirjoituksella tai muulla koulutusohjelman ilmoittamalla tavalla. Seminaaritilaisuudella tarkoitetaan yhtä lukujärjestykseen merkittyä seminaaritilaisuutta.

 
6. Opinnäytetyön tuloksista tiedottaminen ja julkistaminen

 • Opiskelija saattaa opinnäytetyönsä tulokset toimeksiantajan tietoon ja hyödynnettäväksi.
 • Parhaita töitä julkaistaan RAMKin omassa julkaisusarjassa ja esitetään ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämispäivillä.
 • Tavoitteena on saada julkaisuja myös toimeksiantajien julkaisusarjoihin.

 
Seminaari- ja ohjauslomake