kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Lapin amk Master School

Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija

Tutkinto: Agrologi YAMK; Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK 

Opintojen laajuus: 60 tai 90 opintopistettä sen mukaan minkä laajuinen tutkinto on taustalla. Ylemmän AMK-tutkinnon laajuus on tekniikan ja liikenteen alalla, maa- ja metsätalousalalla sekä kuvataiteen alalla 60 op ja muilla aloilla 90 op.
Kesto: 1,5 - 2,5 vuotta
Alkamisajankohta: syksyllä 2024

 

Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija YAMK-koulutus

”Yllätykset ja kriisit, kuten koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota, ruoka- ja energiakriisi ja sään ääri-ilmiöt ovat tulleet tutuiksi. Arki saattaa muuttua hyvinkin nopeasti ja ajatusmallit sen mukana.” Dufva, M. & Rekola, S. (2023). Megatrendit 2023. Sitran selvityksiä, 224. (pp. 4).

Riskienhallinnan ja vastuullisen liiketoiminnan asiantuntija osaa vastata tulevaisuuden haasteisiin ja toimia osana organisaationsa riskienhallinnan kehittämistä. Hänellä on vahva tulevaisuusorientoitunut näkökulma ja hän kykenee arvioimaan toimintaan liittyviä riskejä ja niihin varautumista osana organisaation arkea.

Riskienhallinnan ja vastuullisuuden liiketoiminnan koulutuksessa opiskelija saa työkaluja ja osaamista liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen analysointiin ja hän kykenee näkemään organisaation toimintaan vaikuttavia erilaisia ulkoisia ja sisäisiä riskejä. Koulutuksessa vahvistetaan kirjallista ja suullista viestintää. Näiden taitojen kehittyminen on erittäin tärkeää kokonaisvaltaisen asiantuntijuuden kehittämisen näkökulmasta, selkeä viestintä on toiminnan kehittämisen perusvaatimus.

Koulutuksen opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opintojaksojen kontaktiopetus on pääsääntöisesti iltapäivisin/iltaisin 15-19, keskimäärin kahtena-kolmena arkipäivänä kuukaudessa. Koulutus on soveltava ja työelämän kehittämiseen tähtäävä. Tutkivia ja ongelmaperustaisia oppimis- ja kehittämistehtäviä tehdään opintojaksosta riippuen yksin ja/tai monialaisissa pienryhmissä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon laajuus on tekniikan ja liikenteenalalla sekä maa- ja metsätalousalalla 60 opintopistettä ja muilla aloilla 90 opintopistettä.
Maailma on yllätyksiä täynnä. Siksi tarvitsemme asiantuntijoita, jotka kykenevät ennakoimaan ja hallitsemaan tulevaisuuden riskejä
ja kehittämään vastuullista liiketoimintaa verkostoituneissa organisaatioissa. 

Pätevyys ja uranäkymät
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimikkeitä taustakoulutuksesta riippuen ovat: Agrologi YAMK; Geronomi YAMK; Fysioterapeutti YAMK; Insinööri YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Metsätalousinsinööri YAMK; Restonomi YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Sosionomi YAMK; Terveydenhoitaja YAMK; Tradenomi YAMK.

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) mukaisia osaamisen tasokuvauksia sekä tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen (NQF) osaamiskuvauksia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osaamista vastaava taso on 7.

Sisällöt

Tutkinnon laajuus on tekniikan ja liikenteenalalla sekä maa- ja metsätalousalalla 60 opintopistettä ja muilla aloilla 90 opintopistettä.

Koulutus muodostuu seuraavista opintojaksokokonaisuuksista:
1) Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (30 op),
2) Ydinosaaminen (25 op) ja
3) Profiloiva osaaminen (5/35 op)

Koulutus sisältää seuraavat tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot, 30 op:
Opinnäytetyö 30 op

Monialainen opinnäytetyö (30 op) on työelämälähtöinen tutkimuksellinen kehittämistyö, joka tehdään opiskelijoista koostuvissa monialaisissa teemaryhmissä, 2-3 henkilön ryhmätyönä, ohjattuna prosessina. Työ perustuu työelämään liittyvän kehittämisidean analysoinnille, suunnittelulle ja toteutukselle ja siinä korostuu monialainen yhteistyö ja verkostoituminen.

Koulutukseen sisältyvät lisäksi seuraavat ydinosaamisen opinnot, 25 op:
Ydinopintoihin kuuluvat opintojaksot ovat:
Työelämän kehittämismenetelmät, 5 op (valintakokeena)
Riskienhallinta erilaisissa organisaatioissa, 5 op
Riskienhallinta ja vastuullisuus osana strategista suunnittelua, 5 op
Ennakointi ja tulevaisuusskenaariot vastuullisen liiketoiminnan osana, 5 op
Kaksoissiirtymän mahdollisuudet vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä 5 op

Koulutuksen sisältöalueisiin kuuluvat myös vapaasti valittavat profiloivan osaamisen opintojaksot, (5/35 op):
Valittavana on muita monialaisia profiloivan osaamisen opintojaksoja Lapin AMKin Master School-tarjonnasta. Profiloivien opintojen tarjonta antaa sinulle mahdollisuuden rakentaa osaamistarpeitasi vastaavan ja urapolkuasi parhaiten tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS). Tarjonnassa on sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä opintoja muun muassa seuraavista kokonaisuuksista: digitalisaatio-osaaminen, hyvinvointiosaaminen, johtamisosaaminen, yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, sosiaali- ja terveysalan esihenkilötyöosaaminen, teknologiaosaaminen, tiedolla johtamisen osaaminen, tulevaisuuden muotoiluosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen sekä uudistuva työelämäosaaminen. Profiloivaan osaamiseen voit valita myös muissa korkeakouluissa tarjolla olevia ylempien korkeakoulututkintojen tasoisia (EQF7) opintoja tai esimerkiksi valtakunnallisen CampusOnlinen YAMK-tasoisia verkko-opintoja.

 
Katso Opetussuunnitelma 2024

 

Opiskelutapa

Opinnot ovat verkko-opintoja. Verkko-opiskelu sisältää samat elementit kuin perinteisemmätkin opiskelumuodot: luet, kirjoitat, kuuntelet ja keskustelet. Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että koulutuksen voi suorittaa työn ohessa. Yleensä opintojaksoilla on koko ryhmälle yhteistä, ohjattua verkko-opetusta 1-2 arkipäivänä ja/tai -iltana kuukaudessa.

Oman osaamispolkusi rakentaminen käynnistyy heti opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.

 

Koulutukseen hakeminen

Korkeakouluopintoihin haetaan kevään yhteishaussa.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista


Muut opiskelutavat

Polkuopinnot väylänä YAMK-tutkintoon
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

 

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Anssi Tarkiainen
yliopettaja
puh. +358 40 484 6980
anssi.tarkiainensähköposti harmaa.jpg

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg