kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Liiketoimintaosaamisen johtaminen

Tutkinto: Tradenomi YAMK
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: Syksyn YAMK-orientaatiopäivät toteutetaan 27.–29.8.2020.  koronatilanteen vuoksi kokonaan verkossa.

 

Liiketoimintaa tukevat palvelut lisääntyvät ja työn muuttuu yhä enemmän suorittavasta työstä ohjaaviksi ja control-tehtäviksi. Verkkoliiketoiminta laajentuu ja asiantuntija- ja kehittämistehtävät lisääntyvät.

Liiketoimintaosaamisen johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu alan asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville tai niihin pyrkiville liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneille.
Pätevyys

Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti alan kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriopintoihin.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista ja kykyä vastata liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Tutkinto antaa valmiudet toimia

 • liiketoimintaosaamiseen liittyvissä suunnittelu- ja johtotehtävissä,
 • itsenäisenä, liiketoiminnalliset valmiudet omaavana yrittäjänä ja
 • vastuullisena toimijana kehittämisprojekteissa.

Tutkinnon suorittanut osaa

 • toimia tulos- ja tavoitehakuisesti,
 • sopeutua muutokseen,
 • tehdä yhteistyötä palveluhenkisesti, asiakkaan tarpeet huomioiden ja
 • kehittää itseään, esitys- ja esiintymistaitoaan sekä taitoaan hallita ja analysoida tietomassaa.

Liiketoimintaosaamisen lisäksi hän tuntee

 • vastuualueensa ydinosaamisalueet,
 • kriittiset menestystekijät,
 • tuottavuuden kehityksen sekä osaa
 • ennakoida toimintaympäristön muutosten vaikutusta yrityksen toimintaan ja
 • tulkita taloudellista informaatiota ja arvioida sen pohjalta toiminnan muutostarpeita.

Koulutus tukee opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä omalla alalla. Hän

 • tuntee toiminta-alueensa prosesseja ja osaa asettaa vastuualueelleen realistiset tavoitteet,
 • osaa määritellä ja budjetoida tarvittavat resurssit
 • osaa seurata tavoitteiden toteutumista ja
 • kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa liiketoiminnan perustana olevan lisäarvon luomisessa.

Asiantuntijayhteisössä toimiessaan hän tunnistaa yksilöllisen osaamisen ja osaa motivoida ja sitouttaa henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän osaa käynnistää ja toteuttaa muutoksen ja kehittämishankkeen.

Koulutuksen tavoitteet on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi on otettu huomioon ammattikorkeakoulun pohjoinen sijainti ja alueen liiketoiminnan erityispiirteet ja sen muutokset sekä Lapin ammattikorkeakoulun strategiset painopistealueet ja koulutuksen ja tutkimus- ja kehitystyön integroituminen.

Sisällöt

Opintoihin sisältyy keskeisinä osaamisalueina strateginen osaaminen, liiketoiminnan kehittäminen, inhimillisten voimavarojen johtaminen ja tutkimus- ja kehittämistyö sekä siihen liittyen ennakointi ja muutoksen toteutus ja johtaminen.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 90 op ja se jakaantuu seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

 • syventävät ammattiopinnot 50 op
 • strateginen osaaminen
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • inhimillisten voimavarojen johtaminen
 • tutkimus-, kehitys-, ennakointi- ja muutososaaminen
 • vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • opinnäytetyö 30 op.

 

Koulutuksen keskeiset osaamisalueet muodostuvat syventävistä ammattiopinnoista ja opiskelijan valinnan mukaisista vapaasti valittavista opinnoista.

Syventävät ammattiopinnot koostuvat Lapin ammattikorkeakoulun ylempien tutkintojen yhteisistä opinnoista, joiden laajuus on 15 op sekä yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ammatillisten osa-alueiden syventävistä opinnoista 35 op.

Strateginen osaaminen sisältää työyksikön strategisten vaihtoehtojen tunnistamisen ja verkostojen kehittämisen, strategisen suunnittelun, kumppanuuksien hallinnan sekä muutoksen hallinnan omassa toimintaympäristössään.

Liiketoiminnan kehittäminen koostuu kestävän liiketoiminnan periaatteista, liiketoimintaprosessien johtamisesta, talouden raportoinnin ja analysoinnin sekä toiminnan mittaamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien soveltamisesta, asiakkuuksien ja asiakasprosessien kehittämisestä sekä organisaation ja työyksikön sidosryhmäyhteyksien kehittämisestä.

Inhimillisten voimavarojen johtaminen sisältää niiden analysointiin ja johtamiseen tarvittavia eettisiä ja vuorovaikutustaitoja sekä henkilöresurssien hallinnan ja osaamisen johtamisen menetelmiä.

Tutkimus-, kehitys-, ennakointi- ja muutososaaminen koostuu tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmistä, ennakoinnin, tilanne- ja tarvekartoituksen menettelytavoista sekä prosessien, laadun kehittämisen ja vaikuttavuuden mittaamisen menetelmistä ja niiden soveltamisesta työympäristössä.

Vapaasti valittavat opinnot voivat sisältää opiskelijan valitsemia, koulutuksen tavoitteiden mukaisia opintoja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tai yliopistojen maisteritutkintojen opinnoista.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä. Se tehdään yrityksen tai muun organisaation tai hankkeen toimeksiannosta kehittämistehtävänä, joka perustuu työelämän kehittämisen tarpeeseen ja laadittuun suunnitelmaan tehtävän toteuttamisesta.

Opinnäytetyön voi toteuttaa yksilötyönä tai monialaisessa pienryhmässä eri koulutusalojen opiskelijoiden kanssa.

Opinnäytetyö raportoidaan suomen kielellä kirjallisesti ammattikorkeakoulun raportointiohjeita noudattaen ja suullisesti koulutusalojen yhteisissä opinnäytetyöseminaareissa. Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista työelämään liittyvien tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien ja työvälineiden hallinnassa.

Kehittämistehtävän opinnäytetyönä toteuttanut opiskelija

 • osaa itsenäisesti ja kriittisesti toteuttaa ja johtaa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita
 • osaa soveltaa alansa teoreettista tietoa ja osaamista työelämän kehittämisongelmien ratkaisuun
 • kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
 • osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita, ja
 • osaa esittää tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset ymmärrettävästi ja havainnollisesti sekä arvioida ja kommentoida kriittisesti vastaavanlaisia töitä.

 

Katso myös Opetussuunnitelma 2020

Opiskelutapa

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka koostuu teemallisista lähiopiskelujaksoista, itsenäisestä opiskelusta sekä vuorovaikutteisesta etä- ja verkko-opiskelusta. Lähiopetus järjestetään Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen kampuksella.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä Rovaniemellä 27. - 28.8.2020.

Oppimista tukevina välineinä käytetään sähköisen vuorovaikutuksen verkkopohjaisia työvälineitä, mm. Moodle-alustaa, Adobe Connect -virtuaaliluokkaopetusta, sähköpostia, videoneuvottelua ja videointia. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana todellista työelämän kehittämistä. Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitään myös ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen 1,5 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Opetuspäivät kampuksilla ja verkossa (Adobe Connect) Rovaniemellä

SYKSY 2020

 ELOKUU:
27.8.2020 10:00-17:00 Orientaatiopäivät, yleinen Rovaniemi Borealis-sali
28.8. 9:00-15:00 Orientaatiopäivät, Rovaniemi

SYYSKUU:
3.9. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö I, Kemi, vain Kemin ryhmään ilmoittautuneet
9.9. klo 11:00-17:00 Tuutorointi: ROI:n ryhmän tulokeskustelut, Rovaniemi
10.9. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö I Rovaniemi, vain ROI:n ryhmään ilmoittautuneet
11.9. klo 9:00-16:00 Kehittämistoiminnan johtaminen, Rovaniemi, Koskee vain niitä, jotka käyvät tämän jo syksyllä 2020.
12.9. klo 9:00-15:00 Kehittämistoiminnan johtaminen, Rovaniemi, Koskee vain niitä, jotka käyvät tämän jo syksyllä 2020.

LOKAKUU:
1.10. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö II Kemi, vain Kemin ryhmään ilmoittautuneet
2.10. Työelämän kehittämismenetelmät I Kemi, vain Kemin ryhmään ilmoittautuneet
8.10. Muuttuva pohjoinen toimintaympäristö II Rovaniemi, vain ROI:n ryhmään ilmoittautuneet
9.10. Työelämän kehittämismenetelmät I Rovaniemi, vain ROI:n ryhmään ilmoittautuneet
27.10. klo 17-20:30 Vapaaehtoinen opinnäytetyöpaja: Opinnäyteideapaperien tai opinnäytesuunnitelmien esittely. Keskustelua ideoista. Adobe Connect
29.10. Työelämän kehittämismenetelmät II Kemi, vain Kemin ryhmään ilmoittautuneet
30.10. klo 9:00-17:00 Kehittyvän työyhteisön hallinta, Rovaniemi

MARRASKUU:
5.11. Työelämän kehittämismenetelmät II, Rovaniemi, vain ROI:n ryhmään ilmoittautuneet
6.11. klo 9-15 Ennakoiva talouden johtaminen, Adobe Connect
14.11. klo 9-13 Ennakoiva talouden johtaminen, Adobe Connect

JOULUKUU:
10.12. klo 10:00-17:00 Vapaaehtoinen opinnäytetyöpaja: Opinnäyteideapaperien tai opinnäytesuunnitelmien esittely. Keskustelua ideoista. Rovaniemi
11.12. klo 8:00-11:30 Henkilökohtaisia tuutorointiaikoja
11.12. klo 12:00-15:00 Ennakoiva talouden johtaminen, esitykset ja tehtävien purku, Adobe Connect

Koulutukseen hakeminen: Yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa opintopolku.fi.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

Muutos aiempaan tietoon: valintakokeita ei järjestetä kampuksella. Korvaava menettely:

Valintakoe tehdään verkossa 25.5.2020 klo 9:00 - 12:00. Kirjallisessa valintakokeessa vastataan kahteen tehtävään esseemuotoisesti. Valintakoe ei vaadi ennakkovalmistautumista. Kaikki hakukelpoiset kutsutaan valintakokeeseen.

Katso tarkemmat ohjeet ja ennakkoaineisto yllä mainitulta koulutuksen sivulta Opintopolussa.


Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.

 

Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Rovaniemen kattojen yllä

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Jari Sarja, Rovaniemi
puh. 040 843 6017, jari.sarjasähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!