Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Liiketoimintaosaamisen johtaminen

Tradenomi YAMK

Liiketoiminnan ajankohtaisia piirteitä ovat mm. liiketoimintaa tukevien palvelujen lisääntyminen ja työn muuttuminen suorittavasta työstä ohjaaviksi ja control-tehtäviksi, verkkoliiketoiminnan laajentuminen sekä asiantuntija- ja kehittämistehtävien lisääntyminen.


Kenelle?

Liiketoimintaosaamisen johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu alan asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimiville tai niihin pyrkiville liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alan korkeakoulututkinnon suorittaneille.

 

Tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan osaamista ja kykyä vastata liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Tutkinto antaa valmiudet toimia

 • liiketoimintaosaamiseen liittyvissä suunnittelu- ja johtotehtävissä,
 • itsenäisenä, liiketoiminnalliset valmiudet omaavana yrittäjänä ja
 • vastuullisena toimijana kehittämisprojekteissa.

 

Tutkinnon suorittanut osaa

 • toimia tulos- ja tavoitehakuisesti,
 • sopeutua muutokseen,
 • tehdä yhteistyötä palveluhenkisesti, asiakkaan tarpeet huomioiden ja
 • kehittää itseään, esitys- ja esiintymistaitoaan sekä taitoaan hallita ja analysoida tietomassaa.

 

Liiketoimintaosaamisen lisäksi hän tuntee

 • vastuualueensa ydinosaamisalueet,
 • kriittiset menestystekijät,
 • tuottavuuden kehityksen sekä osaa
 • ennakoida toimintaympäristön muutosten vaikutusta yrityksen toimintaan ja
 • tulkita taloudellista informaatiota ja arvioida sen pohjalta toiminnan muutostarpeita.

 

Koulutus tukee opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä omalla alalla. Hän

 • tuntee toiminta-alueensa prosesseja ja osaa asettaa vastuualueelleen realistiset tavoitteet,
 • osaa määritellä ja budjetoida tarvittavat resurssit
 • osaa seurata tavoitteiden toteutumista ja
 • kykenee hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa liiketoiminnan perustana olevan lisäarvon luomisessa.

 

Asiantuntijayhteisössä toimiessaan hän tunnistaa yksilöllisen osaamisen ja osaa motivoida ja sitouttaa henkilöstöä tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän osaa käynnistää ja toteuttaa muutoksen ja kehittämishankkeen.

Koulutuksen tavoitteet on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi on otettu huomioon ammattikorkeakoulun pohjoinen sijainti ja alueen liiketoiminnan erityispiirteet ja sen muutokset sekä Lapin ammattikorkeakoulun strategiset painopistealueet ja koulutuksen ja tutkimus- ja kehitystyön integroituminen.

 

Pätevyys

Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti alan kehittämis-, asiantuntija- ja johtamistehtävissä.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit hakeutua yliopistojen tohtoriopintoihin.

 

Sisällöt

Opintoihin sisältyy keskeisinä osaamisalueina strateginen osaaminen, liiketoiminnan kehittäminen, inhimillisten voimavarojen johtaminen ja tutkimus- ja kehittämistyö sekä siihen liittyen ennakointi ja muutoksen toteutus ja johtaminen.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 90 op ja se jakaantuu seuraaviin opintokokonaisuuksiin:

 • syventävät ammattiopinnot 50 op
 • strateginen osaaminen
 • liiketoiminnan kehittäminen
 • inhimillisten voimavarojen johtaminen
 • tutkimus-, kehitys-, ennakointi- ja muutososaaminen
 • vapaasti valittavat opinnot 10 op
 • opinnäytetyö 30 op.

 

Koulutuksen keskeiset osaamisalueet muodostuvat syventävistä ammattiopinnoista ja opiskelijan valinnan mukaisista vapaasti valittavista opinnoista.

Syventävät ammattiopinnot koostuvat Lapin ammattikorkeakoulun ylempien tutkintojen yhteisistä opinnoista, joiden laajuus on 15 op sekä yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen ammatillisten osa-alueiden syventävistä opinnoista 35 op.

Strateginen osaaminen sisältää työyksikön strategisten vaihtoehtojen tunnistamisen ja verkostojen kehittämisen, strategisen suunnittelun, kumppanuuksien hallinnan sekä muutoksen hallinnan omassa toimintaympäristössään.

Liiketoiminnan kehittäminen koostuu kestävän liiketoiminnan periaatteista, liiketoimintaprosessien johtamisesta, talouden raportoinnin ja analysoinnin sekä toiminnan mittaamisen ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmien soveltamisesta, asiakkuuksien ja asiakasprosessien kehittämisestä sekä organisaation ja työyksikön sidosryhmäyhteyksien kehittämisestä.

Inhimillisten voimavarojen johtaminen sisältää niiden analysointiin ja johtamiseen tarvittavia eettisiä ja vuorovaikutustaitoja sekä henkilöresurssien hallinnan ja osaamisen johtamisen menetelmiä.

Tutkimus-, kehitys-, ennakointi- ja muutososaaminen koostuu tutkimuksellisen kehittämistyön menetelmistä, ennakoinnin, tilanne- ja tarvekartoituksen menettelytavoista sekä prosessien, laadun kehittämisen ja vaikuttavuuden mittaamisen menetelmistä ja niiden soveltamisesta työympäristössä.

Vapaasti valittavat opinnot voivat sisältää opiskelijan valitsemia, koulutuksen tavoitteiden mukaisia opintoja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen tai yliopistojen maisteritutkintojen opinnoista.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä. Se tehdään yrityksen tai muun organisaation tai hankkeen toimeksiannosta kehittämistehtävänä, joka perustuu työelämän kehittämisen tarpeeseen ja laadittuun suunnitelmaan tehtävän toteuttamisesta.

Opinnäytetyön voi toteuttaa yksilötyönä tai monialaisessa pienryhmässä eri koulutusalojen opiskelijoiden kanssa.

Opinnäytetyö raportoidaan suomen kielellä kirjallisesti ammattikorkeakoulun raportointiohjeita noudattaen ja suullisesti koulutusalojen yhteisissä opinnäytetyöseminaareissa. Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyöstään kypsyysnäytteen suomen kielellä.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan osaamista työelämään liittyvien tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien ja työvälineiden hallinnassa.

Kehittämistehtävän opinnäytetyönä toteuttanut opiskelija

 • osaa itsenäisesti ja kriittisesti toteuttaa ja johtaa työelämän tutkimus- ja kehittämishankkeita
 • osaa soveltaa alansa teoreettista tietoa ja osaamista työelämän kehittämisongelmien ratkaisuun
 • kykenee luovaan ja innovatiiviseen ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon työssään
 • osaa monipuolisesti ja systemaattisesti arvioida osaamistaan ja asiantuntijuuttaan sekä määritellä osaamisensa kehittämistarpeita, ja
 • osaa esittää tutkimus- ja kehittämistyönsä tulokset ymmärrettävästi ja havainnollisesti sekä arvioida ja kommentoida kriittisesti vastaavanlaisia töitä.

 

Katso myös opetussuunnitelma 2018

Opiskelutapa

Opetusjärjestelyt on suunniteltu siten, että opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, joka koostuu teemallisista lähiopiskelujaksoista, itsenäisestä opiskelusta sekä vuorovaikutteisesta etä- ja verkko-opiskelusta. Lähiopetus järjestetään Lapin ammattikorkeakoulun Rovaniemen kampuksella.

Oppimista tukevina välineinä käytetään sähköisen vuorovaikutuksen verkkopohjaisia työvälineitä, mm. Moodle-alustaa, Adobe Connect -virtuaaliluokkaopetusta, sähköpostia, videoneuvottelua ja videointia. Opintoihin liittyvät opinnäytetyöt tehdään osana todellista työelämän kehittämistä. Opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitään myös ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen 1,5 vuodessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa huomioidaan elämän- ja työtilanteesi.

Katso koulutuksen lähiopiskelupäivät.

 

Kansainvälistyminen

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelman opiskelija voi kehittää kansainvälisyyttään valitsemalla tavoitteidensa mukaisia englanninkielisiä opintoja Lapin ammattikorkeakoulun Matkailun ylemmän korkeakoulututkinnon tai englanninkielisen liiketalouden alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tarjonnasta.

Koulutukseen hakeminen: Yhteishaku 20.3. - 3.4.2019
Kevään yhteishaku 20.3. - 3.4.2019

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.

 

Erillishaut; joustava tapa viedä loppuun jo aloitetut YAMK-opinnot
Erillishaku järjestetään opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja marraskuussa.

Avoimen väylä (Avoimen AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi)

Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla

Siirtohaku


Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

Yhteishakulomakkeen täyttäminen

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Eija Turunen, Rovaniemi
puh. 040 761 5673, eija.turunensähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!

 • Tutkinto
  Tradenomi (YAMK)
  Master of Business Administration
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot. Lähiopetusta  Rovaniemellä 2-3 pvä/kk
 • Laajuus ja kesto
  90 op, 1,5 - 2 vuotta
 • Alkamisajankohta
  Syksy 2019
Lento Rovaniemen yllä
Aiemmin aloitettujen YAMK-opintojen loppuunvienti
Mikäli sinulla on jo aiempia YAMK-opintoja, valitse hakukohde opintopolku.fi palvelussa näiden joukosta:

1. Avoimen väylä. Valitse tämä hakukohde kun olet tehnyt vähintään 10/15 opintopistettä tutkintoon kuuluvia opintoja Avoimessa AMK:ssa.

2. Siirtohaku. Valitse tämä hakukohde kun haluat tehdä loppuun muualla aloittamasi YAMK-tutkinnon Lapin AMKissa tai vaihtaa koulutusohjelmasta toiseen.

3. Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla. Valitse tämä hakukohde kun haluat tulla tekemään loppuun aiemmin kesken jääneet YAMK-opinnot.

Nämä erillishaut ovat avoinna opintopolku.fi:ssä kaksi kertaa vuodessa: toukokuussa ja marraskuussa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK