kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / YAMK-tutkinnot

Hyvinvointiosaamisen johtaminen

Tutkinto: Fysioterapeutti YAMK; Geronomi YAMK; Liikunnanohjaaja YAMK; Sairaanhoitaja YAMK; Terveydenhoitaja YAMK;
Opintojen laajuus: 90 opintopistettä (op)
Kesto: 1½ - 2 vuotta
Alkamisajankohta: Syksyn YAMK-orientaatiopäivät toteutetaan 27.–29.8.2020.  koronatilanteen vuoksi kokonaan verkossa.

 

Hyvinvointipalveluiden toimintaympäristön muutos määrittää terveys- ja hyvinvointialoilla toimivien osaamis- ja ammattitaitovaatimuksia.

Muutosta ohjaavat Suomen terveys- ja hyvinvointipoliittiset linjaukset ja taloudelliset reunaehdot, kansainvälistyminen, ihmisten eliniän pidentyminen ja terveiden elinvuosien jatkuminen

Koulutuksen painopistealue – Hyvinvointiosaamisen johtaminen - vastaa pohjoisen toimintaympäristön alueellisiin, ajankohtaisiin ja tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Haasteita ovat pitkien etäisyyksien hallinta, kunta- ja palvelurakenteiden murros, työvoiman riittävä saanti, työnjako- ja toimintamallien uudistaminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistaminen toimintatavoissa sekä alan teknologian tehokas hyödyntäminen.

Mahdollisuudet nousevat innovatiivisuudesta palveluliiketoimintaan ja yrittäjyyteen. Julkinen sektori, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat toimivat yhä enemmän toisiaan täydentävissä verkostoissa.

Pätevyys ja uranäkymät

Tutkinnon suorittaneella on valmiuksia toimia vaativissa esimies- ja kehittämistehtävissä sekä julkisella sektorilla että järjestö- ja yksityissektorilla. Valmiudet hyvinvointialojen yrittäjyyteen paranevat.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa kelpoisuuden julkiseen virkaan ja tehtävään, jonka vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksesta valmistuvien tutkintonimikkeet ovat: fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), liikunnanohjaaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja terveydenhoitaja (ylempi AMK).

Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua ammatilliseen opettajankoulutukseen sekä yliopistollisiin jatko-opintoihin.


Uramahdollisuudet

Opiskelija saa valmiudet urakehityksensä edistämiseen syventämällä osaamistaan asiantuntijuusalueellaan. Koulutus valmistaa korkeakoulutettuja työelämän asiantuntijoita, joilla on

 • osaamista toimia lähiesimies- ja johtotehtävissä sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla,
 • osaamista työelämän kehittämiseen,
 • osaamista ja asiantuntijuutta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja
 • lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia sosiaali- terveys- ja liikunta-alalla.

 

Tehtävänimikkeitä

 • osastonhoitaja
 • ylihoitaja
 • yksikön johtaja
 • palvelupäällikkö
 • projektipäällikkö
 • lehtori
 • tuntiopettaja
 • yrittäjä
Tavoitteet

Hyvinvointiosaamisen johtamisen koulutus on suunniteltu sosiaali- terveys- ja liikunta-alan AMK-tutkinnon suorittaneiden ja alalla työskentelevien henkilöiden osaamisen syventämiseen, ja vastaamaan työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Tutkinto antaa osaamista esimiestyöhön, monialaisten palveluiden johtamiseen, kehittämiseen ja uudistamiseen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Kehitä, uudista ja johda työelämää ja esimiestyötä vaativan tason asiantuntijana.

Osaat analysoida, seurata ja kehittää oman alasi toimintaa ajankohtaisen kansallisen ja kansainvälisen näyttöön perustuvan tiedon mukaisesti. Koulutus antaa valmiuksia työelämän tutkimukselliseen kehittämiseen.

Koulutus syventää ja kehittää erityisasiantuntemustasi ja laajentaa perustutkinnon tuottamaa ja työelämässä karttunutta ammatillista osaamistasi. Tutkinto mahdollistaa työssä olevien fysioterapeuttien, liikunnanohjaajien, geronomien, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien jatkokouluttautumisen työn ohessa.

Tutkinto antaa

 • Lisää ammatillisia valinnanmahdollisuuksia
 • Lisää osaamista esimiestyöhön ja johtamiseen
 • Valmiuksia toimia oman alan vaativissa kehittämis- ja johtotehtävissä
 • Osaamista työelämän kehittämiseen
Sisällöt

Koulutus koostuu kaikille Lapin AMKin ylemmille ammattikorkeakoulututkinnoille yhteisistä syventävistä opinnoista 15 op, koulutuskohtaisista syventävistä opinnoista 40 op, vapaasti valittavista opinnoista 5 op ja opinnäytetyöstä 30 op. Vapaasti valittavia opintoja voit suorittaa myös muissa korkeakouluissa.

Syventäviä ammattiopintokokonaisuuksia ovat

 • Työelämän monialainen kehittäminen
 • Näyttöön perustuva tutkiva kehittäminen
 • Hyvinvointipalveluiden johtaminen ja esimiestyö

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan työelämän kehittämistyö joka tehdään joko oman työpaikan, Lapin ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona.

Opintojen sisällöissä on huomioitu valtakunnallisesti määritellyt yleiset työelämävalmiudet. Koulutus on moniammatillista ja -alaista.

Opiskelijalla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantyyppisillä opinnoilla.

Tutustu opetussuunnitelmaan 2020-2021

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua verkko-oppimisympäristöissä ja itsenäistä opiskelua. Sinulla on myös mahdollisuus valita opintoja Kemin ja Rovaniemen kampusten YAMK-opintojen tarjonnasta valituin osin.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä Rovaniemellä elokuun lopulla 2020.

Lähiopetuspäiviä on 2 päivää kuukaudessa Rovaniemen kampuksella (Jokiväylä 11) ja niiden lisäksi verkkovälitteistä opetusta päivisin tai iltaisin.

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS) yhdessä tutoropettajasi kanssa. Opiskelijana sinulla on mahdollisuus ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lukea hyväksi muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiasi opintoja sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla.


Lähiopiskelupäivät Rovaniemellä 2020–2021

Aloitus 27.8.2020 klo 10:00, Jokiväylä 11

Syksy 2020
27.–28.8.2020
10.–11.9.2020
8.–9.10.2020
5.–6.11.2020
10.–11.12.2020

Kevät 2021
7.–8.1.2021
4.–5.2.2021
15.-16.3.2021
15.-16.4.2021
20.-21.5.2021

Syksy 2021
23.-24.8.2021
20.-21.9.2021
2.-3.12.2021

Lähiopiskelupäivät edellyttävät läsnäoloa
Muutokset mahdollisia

Koulutukseen hakeminen: Yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Kevään yhteishaku 18.3. - 1.4.2020

Korkeakouluopintoihin haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa opintopolku.fi.

Tällä koulutuksella on oma sivu Opintopolussa. Sieltä löydät:

- Tarkemmat tiedot koulutuksesta
- Valintaperusteet
- Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- Tietoa valintakokeista ja valintakoeajankohdista

Muutos aiempaan tietoon: valintakokeita ei järjestetä kampuksella. Korvaava menettely:

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävästä (maks. 40 pistettä) ja valintakoetehtävästä (maks. 60 pistettä) kertyvien pisteiden perusteella.

Virtuaalinen valitakoe järjestetään 1.6.2020 klo 17.00 - 19.00. Vaihtoehtoisesti voit osallistua virtuaaliseen valintakokeeseen 26.5.2020 klo 17.00-19.00 (Digitaalisten terveyspalveluiden ja hyvinvointiteknologian valintakoe).

Katso tarkemmat ohjeet yllä mainitulta koulutuksen sivulta Opintopolussa


Katso opiskelijavalinnan alimmat pisterajat viime haussa.


Muut opinnot

Avoin ammattikorkeakoulu
Erikoistumiskoulutukset
Lapin AMKin henkilöstökoulutukset

 

Rovaniemen kattojen yllä

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Sirkka Saranki-Rantakokko, Rovaniemi
puh. 040 571 5509, sirkka.saranki-rantakokkosähköposti harmaa.jpg

 

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!